திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தனித் திருத்தொடை
taṉit tiruttoṭai
கந்தர் சரணப்பத்து
kantar saraṇappattu
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

052. தெய்வமணி மாலை
teyvamaṇi mālai

 1. [5-52, 0001]SDSG--Thiruoongku PuNNiyas.mp3 Download
 2. 5-052-0001-A-Kandhakottam Deivamanimaalai.mp3 Download
 3. 5-052-0001-A-Thiru_Ohngu.mp3 Download
 4. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum.mp3 Download
 5. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum-v1.mp3 Download
 6. 5-052-0001-B-Thiru_Ohngu.mp3 Download
 7. 5-052-0002-A-Paramedhu_Vinaiseyum.mp3 Download
 8. [5-52, 0003]KAR--Thutiennum Itaianam.mp3 Download
 9. [5-52, 0004]SDS--VaLLalunai ULLapati.mp3 Download
 10. 5-052-0002-B-Paramedhu_Vinaiseyum.mp3 Download
 11. 5-052-0003-Thutiennum_Itaianam.mp3 Download
 12. [5-52, 0005]KAR--Pathipuusai MuthalanaR.mp3 Download
 13. [5-52, 0006]SDS--Kaamaut Pakaivanum.mp3 Download
 14. 5-052-0004-Vallalunai_Ullapati.mp3 Download
 15. 5-052-0005-Padhipoosai_Mudhala.mp3 Download
 16. [5-52, 0006]MSS--Kaamaut Pakaivanum.mp3 Download
 17. [5-52, 0007]KAR--NilaiuRum Niraasaiyaam.mp3 Download
 18. 5-052-0006-Kaamaut_Pakaivanum.mp3 Download
 19. 5-052-0007-A-Nilaiurum_Niraasaiyaam.mp3 Download
 20. [5-52, 0007]SDS--NilaiuRum Niraasaiyaam.mp3 Download
 21. [5-52, 0008]SDS--Orumaiyutan Ninathuthiru.mp3 Download
 22. 5-052-0007-B-Nilaiurum_Niraasaiyaam.mp3 Download
 23. 5-052-0008-A-Orumaiyudan_Ninadhu.mp3 Download
 24. [5-52, 0008]SDS--Orumaiyutan Ninathuthiru-v1.mp3 Download
 25. [5-52, 0008]SDS--Orumaiyutan Ninathuthiru-v2.mp3 Download
 26. 5-052-0008-B-Orumaiyudan_Ninadhu.mp3 Download
 27. 5-052-0008-C-Orumaiyudan_Ninadhu.mp3 Download
 28. [5-52, 0009]SDS--IienRu Naanoruvar.mp3 Download
 29. 5-052-0009-Eeendru_Naanoruvar.mp3 Download
 30. [5-52, 0010]SDS--KaraiyilviiN Kathaielaam.mp3 Download
 31. [5-52, 0011]JSS--Naampiramam NamaianRi.mp3 Download
 32. 5-052-0010-Karaiyilveen_Kadhaielaam.mp3 Download
 33. 5-052-0011-Naampiramam_Namaiandri.mp3 Download
 34. [5-52, 0012]SDS--PaarkoNta Nataiyilvan.mp3 Download
 35. [5-52, 0013]SDS--Vanperu Neruppinaip.mp3 Download
 36. 5-052-0012-Paarkonta_Nataiyilvan.mp3 Download
 37. 5-052-0013-Van_Peru_Neruppinai.mp3 Download
 38. [5-52, 0014]SDS--KaaNalitai Niirumoru.mp3 Download
 39. [5-52, 0015]SDS--KaRRoLikoL UNarvinoor.mp3 Download
 40. 5-052-0014-Kaanal_Yidai_Neerum.mp3 Download
 41. 5-052-0015-A-Katrolikol_Unarvinor.mp3 Download
 42. [5-52, 0015]SDS--KaRRoLikoL UNarvinoor-v1.mp3 Download
 43. [5-52, 0016]SDS--Satamaaki Inpam.mp3 Download
 44. 5-052-0015-B-Katrolikol_Unarvinor.mp3 Download
 45. 5-052-0016-Sadamaagi_Yinbam.mp3 Download
 46. [5-52, 0017]SDS--UppuRRa PaaNtamena.mp3 Download
 47. [5-52, 0017]SDS--UppuRRa PaaNtamena-v1.mp3 Download
 48. 5-052-0017-A-Upputra_Paandam.mp3 Download
 49. 5-052-0017-B-Upputra_Paandam.mp3 Download
 50. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha.mp3 Download
 51. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha-v1.mp3 Download
 52. 5-052-0018-A-Endhai_Ninai.mp3 Download
 53. 5-052-0018-B-Endhai_Ninai.mp3 Download
 54. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha-v2.mp3 Download
 55. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha-v3.mp3 Download
 56. 5-052-0018-C-Endhai_Ninai.mp3 Download
 57. 5-052-0018-D-Endhai_Ninai.mp3 Download
 58. [5-52, 0019]SDS--Aiyanin Siirpeesu.mp3 Download
 59. [5-52, 0020]SDS--UzaluRRa Uzavumuthal.mp3 Download
 60. 5-052-0019-Aiya_Nin.mp3 Download
 61. 5-052-0020-Uzhalutra_Uzhavumudhal.mp3 Download
 62. [5-52, 0021]SDS--Vaanameng Keeamutha.mp3 Download
 63. [5-52, 0022]SDS--Manamaana OrusiRuvan.mp3 Download
 64. 5-052-0021-Vaanam_Engay.mp3 Download
 65. 5-052-0022-Manamaana_Oru.mp3 Download
 66. [5-52, 0023]SDS--VaaykoN Turaiththalari.mp3 Download
 67. [5-52, 0024]SDS--KaRRmee Lavarotum.mp3 Download
 68. 5-052-0023-Vaai_Kondu.mp3 Download
 69. 5-052-0024-Katra_Maylavarodum.mp3 Download
 70. [5-52, 0025]JSS--Paayppatta Pulianna.mp3 Download
 71. [5-52, 0026]SDS--Seevalam KotikoNta.mp3 Download
 72. 5-052-0025-Paaippatta_Pulianna.mp3 Download
 73. 5-052-0026-Sevalam_Kotikonta.mp3 Download
 74. [5-52, 0027]SDS--Piramanini Ennaip.mp3 Download
 75. [5-52, 0028]JSS--NiiruNtu PozikinRa.mp3 Download
 76. 5-052-0027-Piramanini_Ennaip.mp3 Download
 77. 5-052-0028-A-Neer_Undu_Poligindra.mp3 Download
 78. [5-52, 0028]SDS--NiiruNtu PozikinRa.mp3 Download
 79. [5-52, 0029]SDS--ULamenathu VasamninRa.mp3 Download
 80. 5-052-0028-B-Neer_Undu_Poligindra.mp3 Download
 81. 5-052-0029-Ulamenadhu_Vasamnindra.mp3 Download
 82. [5-52, 0029]MSS--ULamenathu VasamninRa.mp3 Download
 83. [5-52, 0030]SDS--Eththikkum EnuLam.mp3 Download
 84. 5-052-0030-Eththikkum_Enulam.mp3 Download
 85. 5-052-0031-Naankonta_Viradhamnin.mp3 Download
 86. [5-52, 0031]SDS--NaankoNta Virathamnin.mp3 Download
 87. [5-52, 0001]KAR--Thiruoongku PuNNiyas.mp3 Download
 88. [5-52, 0001]SDSG--Thiruoongku PuNNiyas-v1.mp3 Download
 89. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum-v2.mp3 Download
 90. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum-v3.mp3 Download
 91. [5-52, 0001]KAR--Thiruoongku PuNNiyas-v1.mp3 Download