திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
kaathal viNNappam
kātal viṇṇappam
koti viNNappam
koṭi viṇṇappam
Second Thirumurai

053. poruL viNNappam
poruḷ viṇṇappam

  thiruvoRRiyuur
  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. ulaka vaazkkaiyin uzalumen n-enjsam
  onRu kootiyaays senRusen Rulainthee
  kalaka maayaiyil kavizkkinRa theLiyeen
  kaluzkin Reenseyak katavathon RaRiyeen
  ilakum anpartham eyppinil vaippee
  inpa veLLamee ennutai uyiree
  thilaka meethiru oRRiem uRavee
  selva meepara sivaparam poruLee.
 • 2. eNNi laan-inaip puRRathin vaziyee
  inpa thunpangkaL eythien n-enjsam
  kaNNi laakkurang kenauzan RathukaaN
  kataiya neenseyak katavathon RaRiyeen
  peNn-i laaviya paakaththem amuthee
  piraman aathiyar peesarum thiRanee
  theNn-i laamuti oRRiyang kaniyee
  selva meepara sivaparam poruLee.
 • 3. uuNu Rakkamee poruLena n-inaiththa
  othiya neenmanam onRiya thinRaayk
  kaaNu Rakkarung kaamanjsaan RathukaaN
  kataiya neenseyak katavathon RaRiyeen
  maaNu RakkaLang kaRuththasem maNiyee
  vaLLa leeenai vaazvikkum marunthee
  seeNu Raththarum oRRin-aa yakamee
  selva meepara sivaparam poruLee.
 • 4. yaathu sollinum keetpathin Ranthoo
  yaansey theenena thennumiv iruLil
  kaathu kinRathen vanjsaka n-enjsam
  kataiya neenseyak katavathon RaRiyeen
  oothu maamaRai upan-ita thaththin
  ussi meeviya vassira maNiyee
  thiithu n-iikkiya oRRiyan- theenee
  selva meepara sivaparam poruLee.
 • 5. sollum sollaLa vanRukaaN n-enjsath
  thutukka naiththuming kotukkuva thevanoo
  kallum piRpatum irumpinum perithaal
  kataiya neenseyak katavathon RaRiyeen
  allum ellumn-in Rakangkuzain- theeththum
  anparuL uuRum aananthap perukkee
  sellu laampozil oRRiyang karumpee
  selva meepara sivaparam poruLee.
 • 6. immai inpamee viitenak karuthi
  iinar illitai itarmika uzanthee
  kaimmai n-enjsamen Ranaivalip pathukaaN
  kataiya neenseyak katavathon RaRiyeen
  mummai yaakiya theevartham theevee
  mukkaN muurththiyee muththiyin muthalee
  semmai meeniem oRRiyuur arasee
  selva meepara sivaparam poruLee.
 • 7. n-inna tikkaNoor kaNappozu theenum
  n-iRpa thinRiyee n-iisamang kaiyartham
  kanna vilthanam vizainthathu manamkaaN
  kataiya neenseyak katavathon RaRiyeen
  anna uurthiyum maalumn-in RalaRa
  atiyar thangkaLuL amarntharuL amuthee
  theni saippozil oRRiem vaazvee
  selva meepara sivaparam poruLee.
 • 8. pulaiya mangkaiyar puNarmulaik kuvattil
  poonthu ruNtenaip pulanvazip patuththik
  kalaiya n-inRathik kalluRaz mananthaan
  kataiya neenseyak katavathon RaRiyeen
  vilaiyi laauyar maaNikka maNiyee
  veetha ussiyil viLangkoLi viLakkee
  silaivi laakkoLum oRRiem marunthee
  selva meepara sivaparam poruLee.
 • 9. thanthai thaaymanai makkaLen Rulakas
  sazakki leeitar uzakkumen mananthaan
  kantha vaathanai iyaRRukin RathukaaN
  kataiya neenseyak katavathon RaRiyeen
  enthai yeeenai ezumaiyum thotarntha
  inpa veLLamee enuyirk kuyiree
  sinthai oongkiya oRRien- theevee
  selva meepara sivaparam poruLee.
 • 10. kotiya vanjsaka n-enjsakam enumoor
  kurangkiR kenuRu kuRaipala uraiththum
  katiya thaathalin kasinthila thiniik
  kataiya neenseyak katavathon RaRiyeen
  atiya neenpizai uLaththitai n-inaiyeel
  aruLal veeNtumen aaruyirth thuNaiyee
  setikaL n-iikkiya oRRiem uRavee
  selva meepara sivaparam poruLee.

பொருள் விண்ணப்பம் // பொருள் விண்ணப்பம்

No audios found!