திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
thiruvaNNa viNNappam
tiruvaṇṇa viṇṇappam
kotaimata viNNappam
koṭaimaṭa viṇṇappam
Second Thirumurai

057. marutkai viNNappam
maruṭkai viṇṇappam

  thiruvoRRiyuur
  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. yaathu seykuvan poothupoo kinRa
  thaNNa leeuma thanparuk katiyeen
  koothu seyyinum poRuththaruL puriyum
  koLkai yiirenaik kuRukiya kuRumpar
  vaathu seykinRaar mananthaLar kinReen
  valiyi leenseyum vakaionRum aRiyeen
  maathar seypozil oRRiyuur utaiyiir
  vaNkai yiirenkaN maNianai yiiree.
 • 2. enakku n-iir ingkoor aaNtaial liiroo
  ennai vanjsakar yaavarung kuutik
  kanakkum vanpavak katalitai viizththak
  kaNti ruththaloo katanumak keLiyeen
  thanakku maRRoru saarpirun- thitumeel
  thayavu seythitath thakkathan RilaikaaN
  manakku n-allavar vaazoRRi utaiyiir
  vaNkai yiirenkaN maNianai yiiree.
 • 3. enjsal illathoor kaamamaam katalaazn-
  thiLaikkin Reenini enseyvan atiyeen
  thanjsam enRuma thiNaimalar atikkee
  saraNpu kunthanan thayavusey yiireel
  vanjsa vaazkkaiyaam thimingkilam enumiin
  vaarik koNtenai vaaymatuth thitungkaaN
  manjsa Laaviya poziloRRi utaiyiir
  vaNkai yiirenkaN maNianai yiiree.
 • 4. enpi Rappinai yaarkketuth thuraippeen
  ensey veenenai enseya n-inaikkeen
  munpi Rappitai irunthasee taththaal
  muuta vaazkkaiyaam kaatakath thatainthee
  anpi Ranthaveng kaamaveet tuvanaal
  alaippuN teenuma tharuLpeRa vizaintheen
  vanpi Ranthavar pukazoRRi utaiyiir
  vaNkai yiirenkaN maNianai yiiree.
 • 5. kaamam ennumoor kaavalil uzanRee
  kaluzkin Reenoru kaLaikaNum aRiyeen
  seema n-allarut pathampeRun- thoNtar
  seerntha n-aattakam seervuRa vizaintheen
  eemam uRRitum enaivitu vippaar
  illai enseyvan yaarinum siRiyeen
  vaama maatharaaL maruvoRRi utaiyiir
  vaNkai yiirenkaN maNianai yiiree.
 • 6. inpam enpathu vizainthitar uzantheen
  ennai oththaoor eezaiing kaRiyeen
  thunpam enpathu perunjsumai aakas
  sumakkin ReenaruL thuNaisiRi thilleen
  anpar uLLakath thamarnthitun- theevar
  atikkuR Reevaluk kaatpatu veenoo
  vanpar n-aatuRaa oRRiyuur utaiyiir
  vaNkai yiirenkaN maNianai yiiree.
 • 7. uuzvi naippati eppati aRiyeen
  unjaRRu kinRanan umatharuL peRavee
  thaazvi naiththarum kaamamoo enaikkiizth
  thaLLu kinRathee uLLukin RathukaaN
  paazvi naikkoLum paaviyeen seyyum
  paangka Rinthileen eengkukin Rananaal
  vaazvi naiththarum oRRiyuur utaiyiir
  vaNkai yiirenkaN maNianai yiiree.
 • 8. iRappi laarthozum theevariir pathaththai
  evvam n-iikkiyee evvithath thaanum
  maRappi laathuLam n-inaiththitil kaamam
  vazima Riththathai mayakkukin RathukaaN
  kuRippi laathennaal kuutiya mattum
  kuRaiththum angkathu kuRaikila thanthoo
  vaRippi laavayal oRRiyuur utaiyiir
  vaNkai yiirenkaN maNianai yiiree.
 • 9. sanjsi thantharum kaamamen Ritumoor
  salathi viiznthathil thalaimayak kuRRee
  anjsi anjsin-aan alaikinReen ennai
  anjsal enpavar yaaraiyum aRiyeen
  thunjsi naalpinpu sukampalith thitumoo
  thuNaiyi laarkkoru thuNaiena iruppiir
  manjsin n-iiLpozil oRRiyuur utaiyiir
  vaNkai yiirenkaN maNianai yiiree.
 • 10. alla oothiyar itaippatum kamaruk
  kaasai vaiththaen aRivinmai aLavais
  solla voomuti yaathenai aaLath
  thuNivu koLviroo thuuyarai aaLal
  alla voouma thiyaRkaiaa yinumn-al
  arutkaNiirenai aaLalum thakungkaaN
  mallal oongkiya oRRiyuur utaiyiir
  vaNkai yiirenkaN maNianai yiiree.

மருட்கை விண்ணப்பம் // மருட்கை விண்ணப்பம்

No audios found!