திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
kazipakaR kirangkal
kaḻipakaṟ kiraṅkal
assath thirangkal
achsat tiraṅkal
Second Thirumurai

067. arppith thirangkal
arppit tiraṅkal

  pothu
  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. thampi raanthaya virukkaing kenakkoor
  thaazvuN tooenath tharukkotum iruntheen
  empi raann-inak keezaiyeen aLavil
  irakkam onRilai enenpa thinnum
  n-ampi raanena n-ampin-iR kinReen
  n-ampum enRanai vempitas seyinum
  sempi raanaruL aLikkinum unathu
  siththam anRiyaan seyvathon Rilaiyee.
 • 2. thutta n-enjsaka vanjsakak kotiyeen
  solva thennaien tholvinai vasaththaal
  itta n-alvazi alvazi enavee
  eNNum ivvazi iraNtitai enain-ii
  vitta thevvazi avvazi akanRee
  veeRum oorvazi meevitap patumoo
  sittar uLLuRum sivaperu maann-in
  siththam anRiyaan seyvathon Rilaiyee.
 • 3. uuttu kinRanai uNNukin Rananmeel
  uRakku kinRanai uRangkukin Rananpin
  kaattu kinRanai kaaNukin Ranann-ii
  kaLippik kinRanai kaLippuRu kinReen
  aattu kinRanai aatukin Rananiv
  akila kootiyum avvakai yaanaal
  thiittum anparuk kanpan-in thanathu
  siththam anRiyaan seyvathon Rilaiyee.
 • 4. kaNNi laansutar kaaNaun nuthalpool
  karuththi leenumn-in karuNaiyai vizaintheen
  eNNi laaitai yuuRatuth thathanaal
  iLaikkin Reenenai eenRukoL vathaRken
  uNNi laaviya uyirkkuyir anaiyaay
  unnai oththathoor munnavar ilaikaaN
  theNNi laamutis sivaparam poruLn-in
  siththam anRiyaan seyvathon Rilaiyee.
 • 5. messu kinRavar veeNtiya ellaam
  vizii maikkumun meevalkaN tunain-aan
  n-assu kinRanan n-assinum kotiyeen
  n-anmai eythavoo vanmaiyuR Ritavoo
  issai n-anRaRi vaayaruL seyyaa
  thirukkin Raay unak kiyaanseytha thennee
  sessai meeniem sivaparanj sutarn-in
  siththam anRiyaan seyvathon Rilaiyee.
 • 6. n-aatun- thaayinum n-allavan n-amathu
  n-aathan enRunai n-aatumap pozuthee
  vaatu n-enjsam thaLirkkinReen maRRai
  vaikaR poothelaam vaatukin RanankaaN
  paatun- thoNtarkaL itarppatil thariyaap
  paNpen mattumn-in paalilai poolum
  theetum paththartham uLaththamar vooyn-in
  siththam anRiyaan seyvathon Rilaiyee.
 • 7. maruLa Liththenai mayakkiiv ulakil
  varuththu kinRanai maRRenak kunRan
  aruLa Likkilai aayinum n-inakkee
  atimai yaakkilai aayinum veeRRup
  poruLa Likkilai aayinum orun-in
  ponmu kaththaioor poothu kaN titavee
  theruLa Liththitil poothum ing kunathu
  siththam anRiyaan seyvathon Rilaiyee.
 • 8. maaRu kinRanan n-enjsakam anjsi
  vaLLal iththuNai vanthilan inimeel
  kuuRu kinRathen enRayar kinReen
  kulavith theeRRumak koLkaiyar inRi
  eeRu kinRanan irakkamuL Lavann-am
  iRaivan inRaruL iikuvan enRee
  theeRu kinRanan enseykeen n-inathu
  siththam anRiyaan seyvathon Rilaiyee.
 • 9. thaayi numperun- thayavutai yavann-an-
  thalaivan enRun-aan tharukkotum thirintheen
  n-aayi numkatai yeenpatum itarai
  n-aaLum kaNtanai n-alaruL seyyaay
  aayi numthiru mukangkaNtu makizum
  anpar thampaNi aaRRimaR Rutalam
  theeyi nummika n-anRenak karuLun
  siththam anRiyaan seyvathon Rilaiyee.
 • 10. vaanum vaiyamum aLikkinum unpaal
  manamvaith thoongkuvar vaLLaln-in atiyaar
  n-aanum avvakai ulakiyal ozukkil
  n-aati n-innaruL n-alampeRa vizaithal
  kuunum oormutak kaNNili vaanil
  kulavum oNsutar kuRiththital poolum
  theenum kaikkumn-in aruLuNteel uNtun
  siththam anRiyaan seyvathon Rilaiyee.

அர்ப்பித் திரங்கல் // அர்ப்பித் திரங்கல்

No audios found!