திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
నారైయుం కిళియుం నాట్టుఱు తూతు
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
Third Thirumurai

001. తిరు ఉలాప్ పేఱు
tiru ulāp pēṟu

  తలైవి పాఙ్కియొటు కిళత్తల్ తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. సీరార్ వళఞ్సేర్ ఒఱ్ఱినకర్త్ తియాకప్ పెరుమాన్ పవనితనై
  ఊరా రుటన్సెన్ ఱెనతునెఞ్సం ఉవకై ఓఙ్కప్ పార్త్తనన్కాణ్
  వారార్ ములైకణ్ మలైకళెన వళర్ంద వళైకళ్ తళర్ందనవాల్
  ఏరార్ కుళలాయ్ ఎన్నటినాన్ ఇస్సై మయమాయ్ నిన్ఱతువే.
 • 2. సీర్త్తేన్ పొళిలార్ ఒఱ్ఱినకర్త్ తియాకప్ పెరుమాన్ పవనివరప్
  పార్త్తేన్ కణ్కళ్ ఇమైత్తిలకాణ్ పైంపొన్ వళైకళ్ అమైత్తిలకాణ్
  తార్త్తేన్ కుళలుం సరిందనకాణ్ తానై ఇటైయిఱ్ పిరిందనకాణ్
  ఈర్త్తేన్ కుళలాయ్ ఎన్నటినాన్ ఇస్సై మయమాయ్ నిన్ఱతువే.
 • 3. సీతప్ పునల్సూళ్ వయల్ఒఱ్ఱిత్ తియాకప్ పెరుమాన్ తిరుమాట
  వీతిప్ పవని వరక్కణ్టేన్ మెన్పూన్ తుకిల్వీళ్న్ తతుకాణేన్
  పోతిఱ్ ఱెనవుం ఉణర్ందిలేన్ పొన్న నార్పిన్ పోతుకిలేన్
  ఈతఱ్ పుతమే ఎన్నటినాన్ ఇస్సై మయమాయ్ నిన్ఱతువే.
 • 4. తెన్నార్ సోలైత్ తిరుఒఱ్ఱిత్ తియాకప్ పెరుమాన్ పవనివరప్
  పొన్నార్ వీతి తనిఱ్పార్త్తేన్ పుళకం పోర్త్తేన్ మయల్పూత్తేన్
  మిన్నార్ పలర్క్కుం మున్నాక మేవి అవన్ఱన్ ఎళిల్వేట్టు
  ఎన్నార్ అణఙ్కే ఎన్నటినాన్ ఇస్సై మయమాయ్ నిన్ఱతువే.
 • 5. సీలక్ కుణత్తోర్ పుకళ్ఒఱ్ఱిత్ తియాకప్ పెరుమాన్ పవనిఇరాక్
  కాలత్ తటైందు కణ్టేన్ఎన్ కణ్కళ్ ఇరణ్టో ఆయిరమో
  ఞాలత్ తవర్కళ్ అలర్తూఱ్ఱ నఱ్ఱు‘ సిటైయిల్ నళువివిళ
  ఏలక్ కుళలాయ్ ఎన్నటినాన్ ఇస్సై మయమాయ్ నిన్ఱతువే.
 • 6. సేయై అరుళున్ తిరుఒఱ్ఱిత్ తియాకప్ పెరుమాన్ వీతితనిల్
  తూయ పవని వరక్కణ్టేన్ సూళ్ంద మకళిర్ తమైక్కాణేన్
  తాయై మఱందేన్ అన్ఱియుంఎన్ తనైయుం మఱందేన్ తనిప్పట్టేన్
  ఏయెన్ తోళి ఎన్నటినాన్ ఇస్సై మయమాయ్ నిన్ఱతువే.
 • 7. తిఙ్కళ్ ఉలవుం పొళిల్ఒఱ్ఱిత్ తియాకప్ పెరుమాన్ తిరువీతి
  అఙ్కణ్ కళిక్కప్ పవనివందాన్ అతుపోయ్క్ కణ్టేన్ తాయరెలాం
  తఙ్కళ్ కులత్తుక్ కటాతెన్ఱార్ తంమై విటుత్తేన్ తనియాకి
  ఎఙ్కణ్ అనైయాయ్ ఎన్నటినాన్ ఇస్సై మయమాయ్ నిన్ఱతువే.
 • 8. తేసార్ మణిసూళ్ ఒఱ్ఱినకర్త్ తియాకప్ పెరుమాన్ పవనివరక్
  కూసా తోటిక్ కణ్టరైయిల్ కూఱై ఇళందేన్ కైవళైకళ్
  వీసా నిన్ఱేన్ తాయరెలాం వీట్టుక్ కటఙ్కాప్ పెణ్ఎనవే
  ఏసా నిఱ్క ఎన్నటినాన్ ఇస్సై మయమాయ్ నిన్ఱతువే.
 • 9. తేటార్క్ కరియాన్ ఒఱ్ఱినకర్త్ తియాకప్ పెరుమాన్ పవనివరత్
  తోటార్ పణైత్తోట్ పెణ్కళొటుం సూళ్ందు మకిళ్ందు కణ్టతన్ఱి
  వాటాక్ కాతల్ కొణ్టఱియేన్ వళైయుం తుకిలుం సేర్ందతుటన్
  ఏటార్ కోతై ఎన్నటినాన్ ఇస్సై మయమాయ్ నిన్ఱతువే.
 • 10. తిరుమాఱ్ కరియాన్ ఒఱ్ఱినకర్త్ తియాకప్ పెరుమాన్ పవనివరప్
  పెరుమాన్ మనము నానుంమున్నుం పిన్నుం సెన్ఱు కణ్టేమాల్
  పొరుమా నిన్ఱేన్ తాయరెలాం పోఎన్ ఱీర్క్కప్ పోతుకిలేన్
  ఇరుణ్మాణ్ కుళలాయ్ ఎన్నటినాన్ ఇస్సైమయమాయ్ నిన్ఱతువే.

திரு உலாப் பேறு // திரு உலாப் பேறு

No audios found!