திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
నారైయుం కిళియుం నాట్టుఱు తూతు
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
తిరు ఉలా వియప్పు
tiru ulā viyappu
Third Thirumurai

003. ఇరఙ్కన్ మాలై
iraṅkaṉ mālai

  తలైవి ఇరఙ్కల్
  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. నన్ఱు పురివార్ తిరువొఱ్ఱి నాతర్ ఎనతు నాయకనార్
  మన్ఱుళ్ అమర్వార్ మాల్విటైమేల్ వరువార్ అవరై మాలైయిట్ట
  అన్ఱు ముతలాయ్ ఇన్ఱళవుం అందో సఱ్ఱుం అణైందఱియేన్
  కున్ఱు నికర్పూణ్ ములైయాయ్ఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 2. తకైసేర్ ఒఱ్ఱిత్ తలత్తమర్ందార్ తరియార్ పురఙ్కళ్ తళలాక్క
  నకైసేర్న్ తవరై మాలైయిట్ట నాళే ముతల్ఇన్ నాళ్అళవుం
  పకైసేర్ మతన్పూస్ సూటల్అన్ఱిప్ పతప్పూస్ సూటప్ పార్త్తఱియేన్
  కుకైసేర్ ఇరుట్పూఙ్ కుళలాయ్ఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 3. తోటార్ కుళైయార్ ఒఱ్ఱియినార్ తూయర్క్ కలతు సుకంఅరుళ
  నాటార్ అవర్క్కు మాలైయిట్ట నాళే ముతల్ఇన్ నాళ్అళవుం
  సూటా మలర్పోల్ ఇరుందతల్లాల్ సుకమోర్ అణువున్ తుయ్త్తఱియేన్
  కోటా ఒల్కుఙ్ కొటియేఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 4. అణ్టర్ ఎవర్క్కుం అఱివొణ్ణార్ అణియార్ ఒఱ్ఱి యార్నీల
  కణ్టర్ అవర్క్కు మాలైయిట్ట కటనే అన్ఱి మఱ్ఱవరాల్
  పణ్టం అఱియేన్ పలన్అఱియేన్ పరివో టణైయప్ పార్త్తఱియేన్
  కొణ్టన్ మణక్కుఙ్ కోతాయ్ఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 5. పాటల్ కమళుం పతంఉటైయార్ పణైసేర్ ఒఱ్ఱిప్ పతిఉటైయార్
  వాటల్ ఎనవే మాలైయిట్ట మాణ్పే అన్ఱి మఱ్ఱవరాల్
  ఆటల్ అళిసూళ్ కుళలాయ్ఉన్ ఆణై ఒన్ఱుం అఱియనటి
  కూటల్ పెఱవే వరుందుకిన్ఱేన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 6. తుటిసేర్ కరత్తార్ ఒఱ్ఱియిల్వాళ్ సోతి వెణ్­ఱ్ ఱళకర్అవర్
  కటిసేర్న్ తెన్నై మాలైయిట్ట కటనే అన్ఱి మఱ్ఱవరాల్
  పిటిసేర్ నటైనేర్ పెణ్కళైప్పోల్ పిన్నై యాతుం పెఱ్ఱఱియేన్
  కొటినేర్ ఇటైయాయ్ ఎన్నటిఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 7. ఒఱ్ఱి నకర్వాళ్ ఉత్తమనార్ ఉయర్మాల్ విటైయార్ ఉటైయార్తాం
  పఱ్ఱి ఎన్నై మాలైయిట్ట పరిసే అన్ఱిప్ పకైతెరిందు
  వెఱ్ఱి మతనన్ వీఱటఙ్క మేవి అణైందార్ అల్లరటి
  కుఱ్ఱం అణువుం సెయ్తఱియేన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 8. వానుం పువియుం పుకళ్ఒఱ్ఱి వాణర్ మలర్క్కై మళువినొటు
  మానుం ఉటైయార్ ఎన్ఱనక్కు మాలై యిట్ట తొన్ఱల్లాల్
  నానుం అవరుఙ్ కూటియొరు నాళుం కలంద తిల్లైయటి
  కోనున్ తియవేఱ్ కణ్ణాయ్ఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 9. తెఱిత్తు మణికళ్ అలైసిఱక్కుం తిరువాళ్ ఒఱ్ఱిత్ తేవర్ఎనై
  వఱిత్తిఙ్ కెళియేన్ వరుందామల్ మాలై యిట్ట నాళ్అలతు
  మఱిత్తుం ఒరునాళ్ వందెన్నై మరువి అణైయ నానఱియేన్
  కుఱిత్తిఙ్ కుళన్ఱేన్ మాతేఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 10. మిన్నో టొక్కుం వేణియినార్ విమలర్ ఒఱ్ఱి వాణర్ఎనైత్
  తెన్నో టొక్క మాలైయిట్టుస్ సెన్ఱార్ పిన్పు సేర్ందఱియార్
  ఎన్నో టొత్త పెణ్కళెలాం ఏసి నకైక్క ఇటరుళందేన్
  కొన్నో టొత్త కణ్ణాయ్ఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 11. ఉటుత్తుం అతళార్ ఒఱ్ఱియినార్ ఉలకం పుకళుం ఉత్తమనార్
  తొటుత్తిఙ్ కెనక్కు మాలైయిట్ట సుకమే అన్ఱి ఎన్నుటనే
  పటుత్తుం అఱియార్ ఎనక్కురియ పరివిఱ్ పొరుళ్ఓర్ ఎళ్ళళవుం
  కొటుత్తుం అఱియార్ మాతేఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 12. ఉళైఒన్ ఱణికైత్ తలంఉటైయార్ ఒఱ్ఱి ఉటైయార్ ఎన్ఱనక్కు
  మళైఒన్ ఱలర్పూ మాలైయిట్టార్ మఱిత్తుం వందార్ అల్లరటి
  పిళైఒన్ ఱఱియేన్ పెణ్కళెలాం పేసి నకైక్కప్ పెఱ్ఱేన్కాణ్
  కుళైఒన్ ఱియకణ్ మాతేఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 13. ఏటార్ పొళిల్సూళ్ ఒఱ్ఱియినార్ ఎన్కణ్ అనైయార్ ఎన్తలైవర్
  పీటార్ మాలై ఇట్టతన్ఱిప్ పిన్నోర్ సుకముం పెఱ్ఱఱియేన్
  వాటాక్ కాతఱ్ పెణ్కళెలాం వలతు పేస నిన్ఱనటి
  కోటార్ కొఙ్కై మాతేఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 14. కఞ్సన్ అఱియార్ ఒఱ్ఱియినార్ కణ్మూన్ ఱుటైయార్ కనవినిలుం
  వఞ్సం అఱియార్ ఎన్ఱనక్కు మాలైఇట్ట తొన్ఱల్లాల్
  మఞ్సం అతనిల్ ఎన్నోటు మరువి ఇరుక్క నాన్అఱియేన్
  కొఞ్సం మతినేర్ నుతలాయ్ఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 15. ఆలం ఇరుంద కళత్తళకర్ అణిసేర్ ఒఱ్ఱి ఆలయత్తార్
  సాల ఎనక్కు మాలైయిట్ట తన్మై ఒన్ఱే అల్లాతు
  కాల నిరంప అవర్పుయత్తైక్ కట్టి అణైంద తిల్లైయటి
  కోల మతివాణ్ ముకత్తాయ్ఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 16. నెయ్తల్ పణైసూళ్ ఒఱ్ఱియినార్ నిరుత్తం పయిల్వార్ మాల్అయనుం
  ఎయ్తఱ్ కరియార్ మాలైయిట్టార్ ఎనక్కెన్ ఱురైక్కుం పెరుమైఅల్లాల్
  ఉయ్తఱ్ కటియేన్ మనైయిన్కణ్ ఒరునా ళేనుం ఉఱ్ఱఱియార్
  కొయ్తఱ్ కరితాఙ్ కొటియేఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 17. పోర్క్కుం ఉరియార్ మాల్పిరమన్ పోకి ముతలాం పుఙ్కవర్కళ్
  యార్క్కుం అరియార్ ఎనక్కెళియర్ ఆకి ఎన్నై మాలైయిట్టార్
  ఈర్క్కుం పుకుతా ములైమతత్తై ఇన్నున్ తవిర్త్తార్ అల్లరటి
  కూర్క్కుం నెటువేఱ్ కణ్ణాయ్ఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 18. ఇఱైయార్ ఒఱ్ఱి యూరినిటై ఇరుందార్ ఇనియార్ ఎన్కణవర్
  మఱైయార్ ఎనక్కు మాలైయిట్టార్ మరువార్ ఎన్నై వఞ్సనైయో
  పొఱైయార్ ఇరక్కం మికవుటైయార్ పొయ్ఒన్ ఱురైయార్ పొయ్యలటి
  కుఱైయా మతివాణ్ ముకత్తాయ్ఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 19. ఉటుప్పార్ కరిత్తోల్ ఒఱ్ఱిఎనుం ఊరార్ ఎన్నై ఉటైయవనార్
  మటుప్పార్ ఇన్ప మాలైయిట్టార్ మరువార్ ఎనతు పిళైఉరైత్తుక్
  కెటుప్పార్ ఇల్లై ఎన్సొలినుం కేళార్ ఎనతు కేళ్వర్అవర్
  కొటుప్పార్ ఎన్ఱో మాతేఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 20. ఎరుతిల్ వరువార్ ఒఱ్ఱియుళార్ ఎన్నా యకనార్ ఎనక్కినియార్
  వరుతి ఎనవే మాలైయిట్టార్ వందాల్ ఒన్ఱుం వాయ్తిఱవార్
  కరుతి అవర్తఙ్ కట్టళైయైక్ కటందు నటందేన్ అల్లవటి
  కురుకుణ్ కరత్తాయ్ ఎన్నటిఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 21. మావెన్ ఱురిత్తార్ మాలైయిట్ట మణాళర్ ఎన్ఱే వందటైందాల్
  వావెన్ ఱురైయార్ పోఎన్నార్ మౌనఞ్ సాతిత్ తిరుందనర్కాణ్
  ఆవెన్ ఱలఱిక్ కణ్­ర్విట్ టళుతాల్ తుయరం ఆఱుమటి
  కోవెన్ ఱిరువేల్ కొణ్టాయ్ఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 22. నాట్టుం పుకళార్ తిరుఒఱ్ఱి నకర్వాళ్ సివనార్ నన్మైయెలాం
  కాట్టుం పటిక్కు మాలైయిట్ట కణవర్ ఎనఓర్ కాసళవిల్
  కేట్టుం అఱియేన్ తందఱియార్ కేట్టాల్ ఎన్న విళైయుమటి
  కోట్టు మణిప్పూణ్ ములైయాయ్ఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 23. వెఱ్పై వళైత్తార్ తిరుఒఱ్ఱి మేవి అమర్ందార్ అవర్ఎనతు
  కఱ్పై అళిత్తార్ మాలైయిట్టుక్ కణవర్ ఆనార్ ఎన్పతల్లాల్
  సిఱ్ప మణిమే టైయిల్ఎన్నైస్ సేర్ందార్ ఎన్ప తిల్లైయటి
  కొఱ్పై అరవిన్ ఇటైయాయ్ఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 24. ఎన్న కొటుత్తుం కిటైప్పరియార్ ఎళిలార్ ఒఱ్ఱి నాతర్ఎనైస్
  సిన్న వయతిల్ మాలైయిట్టుస్ సెన్ఱార్ సెన్ఱ తిఱన్అల్లాల్
  ఇన్నుం మరువ వందిలర్కాణ్ యాతో అవర్తం ఎణ్ణమతు
  కొన్నుణ్ వటివేఱ్ కణ్ణాయ్ఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 25. కరుంపిన్ ఇనియార్ కణ్ణుతలార్ కటిసేర్ ఒఱ్ఱిక్ కావలనార్
  ఇరుంపిన్ మనత్తేన్ తనైమాలై ఇట్టార్ ఇట్ట అన్ఱలతు
  తిరుంపి ఒరుకాల్ వందెన్నైస్ సేర్ందు మకిళ్ంద తిల్లైయటి
  కురుంపై అనైయ ములైయాయ్ఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 26. తీతు తవిర్ప్పార్ తిరువొఱ్ఱిత్ తియాకర్ అళియాత్ తిఱత్తార్అవర్
  మాతు మకిళ్తి ఎనఎన్నై మాలై యిట్టార్ మాలైయిట్ట
  పోతు కణ్ట తిరుముకత్తైప్ పోఱ్ఱి మఱిత్తుం కణ్టఱియేన్
  కోతు కణ్టేన్ మాతేఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 27. వెన్ఱిక్ కొటిమేల్ విటైఉయర్త్తార్ మేలార్ ఒఱ్ఱి యూరర్ఎన్పాల్
  సెన్ఱిక్ కుళిర్పూ మాలైయిట్టార్ సేర్ందార్ అల్లర్ యాన్అవరై
  అన్ఱిప్ పిఱరై నాటిననో అంమా ఒన్ఱుం అఱియనటి
  కున్ఱిఱ్ ఱుయర్కొణ్ టళుంఎనతు కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 28. తోళా మణినేర్ వటివళకర్ సోలై సూళ్ంద ఒఱ్ఱియినార్
  మాళా నిలైయర్ ఎన్ఱనక్కు మాలై ఇట్టార్ మరువిలర్కాణ్
  కేళాయ్ మాతే ఎన్నిటైయే కెటుతి ఇరుంద తెనినుంఅతైక్
  కోళార్ ఉరైప్పార్ ఎన్నటిఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 29. వాటా తిరుందేన్ మళైపొళియుం మలర్క్కా వనఞ్సూళ్ ఒఱ్ఱియినార్
  ఏటార్ అణిపూ మాలైఎనక్ కిట్టార్ అవర్క్కు మాలైయిట్టేన్
  తేటా తిరుందేన్ అల్లటియాన్ తేటి అరుకిఱ్ సేర్ందుంఎనైక్
  కూటా తిరుందార్ ఎన్నటిఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 30. నలత్తిఱ్ సిఱంద ఒఱ్ఱినకర్ నణ్ణుం ఎనతు నాయకనార్
  వలత్తిఱ్ సిఱందార్ మాలైయిట్టు మఱిత్తుం మరువార్ వారారేల్
  నిలత్తిఱ్ సిఱంద ఉఱవినర్కళ్ నిందిత్ తైయో ఎనైత్తమతు
  కులత్తిఱ్ సేరార్ ఎన్నటిఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.
 • 31. ఈర్ందేన్ అళిసూళ్ ఒఱ్ఱిఉళార్ ఎన్కణ్ మణియార్ ఎన్కణవర్
  వార్ందేన్ సటైయార్ మాలైయిట్టుం వాళా తలైందు మనమెలిందు
  సోర్ందేన్ పతైత్తుత్ తుయర్క్కటలైస్ సూళ్ందేన్ ఇన్నుం తుటిక్కిన్ఱేన్
  కూర్ందేన్ కుళలాయ్ ఎన్నటిఎన్ కుఱైయై ఎవర్క్కుక్ కూఱువనే.

இரங்கன் மாலை // இரங்கன் மாலை

No audios found!