திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఇరఙ్కన్ మాలై
iraṅkaṉ mālai
సల్లాప వియన్మొళి
sallāpa viyaṉmoḻi
Third Thirumurai

004. తిరు ఉలా వియప్పు
tiru ulā viyappu

  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. వెళ్ళస్ సటైయార్ విటైయార్సెవ్ వేలార్ నూలార్ మేలార్తం
  ఉళ్ళత్ తుఱైవార్ నిఱైవార్నల్ ఒఱ్ఱిత్ తియాకప్ పెరుమానర్
  వళ్ళఱ్ కుణత్తార్ తిరుప్పవని వందార్ ఎన్ఱార్ అంమొళియై
  విళ్ళఱ్ కుళ్ళే మనంఎన్నై విట్టఙ్ కవర్మున్ సెన్ఱతువే.
 • 2. అందార్ అణియుం సెఞ్సటైయార్ అటైయార్ పురమూన్ ఱవైఅనలిన్
  ఉందా నిన్ఱ వెణ్ణకైయార్ ఒఱ్ఱిత్ తియాకర్ పవనిఇఙ్కు
  వందార్ ఎన్ఱార్ అందోనాన్ మకిళ్ందు కాణ వరుమున్నం
  మందా కినిపోల్ మనంఎన్నై వఞ్సిత్ తవర్మున్ సెన్ఱతువే.
 • 3. పొన్నేర్ సటైయార్ కీళ్ఉటైయార్ పూవై తనైఓర్ పుటైఉటైయార్
  తెన్నేర్ పొళిల్సూళ్ ఒఱ్ఱియూర్త్ తికళున్ తియాకర్ తిరుప్పవని
  ఇన్నే వందార్ ఎన్ఱార్నాన్ ఎళుందేన్ నాన్అఙ్ కెళువతఱ్కు
  మున్నే మనంఎన్ తనైవిటుత్తు ముంది అవర్మున్ సెన్ఱతువే.
 • 4. కాణ ఇనియార్ ఎన్ఇరణ్టు కణ్కళ్ అనైయార్ కటల్విటత్తై
  ఊణిన్ నుకర్ందార్ ఉయర్ందార్నల్ ఒఱ్ఱిత్ తియాకప్ పెరుమానార్
  మాణ వీతి వరుకిన్ఱార్ ఎన్ఱార్ కాణ వరుమున్నాన్
  నాణ ఎనైవిట్ టెన్మనందాన్ నయందఙ్ కవర్మున్ సెన్ఱతువే.
 • 5. సెళుందెణ్ కటఱ్ఱెళ్ అముతనైయార్ తియాకర్ ఎనుంఓర్ తిరుప్పెయరార్
  కొళుందణ్ పొళిల్సూళ్ ఒఱ్ఱియినార్ కోలప్ పవని ఎన్ఱార్నాన్
  ఎళుందిఙ్ కవిళ్ంద కలైపునైందఙ్ కేకు మున్నర్ ఎనైవిటుత్తే
  అళుందు నెఞ్సం విళుందుకూత్ తాటి అవర్మున్ సెన్ఱతువే.
 • 6. సాల మాలుం మేలుంఇటన్ తాలుం అఱియాత్ తళల్ఉరువార్
  సేలుం పునలుం సూళ్ఒఱ్ఱిత్ తికళున్ తియాకప్ పెరుమానార్
  పాలున్ తేనుఙ్ కలందతెనప్ పవని వందార్ ఎన్ఱనర్యాన్
  మేలుఙ్ కేట్కు మున్నమనం విట్టఙ్ కవర్మున్ సెన్ఱతువే.
 • 7. పిన్తాళ్ సటైయార్ తియాకర్ఎనప్ పేసుం అరుమైప్ పెరుమానార్
  మన్ఱార్ నటత్తార్ ఒఱ్ఱితనిల్ వందార్ పవని ఎన్ఱార్నాన్
  నన్ఱాత్ తుకిలైత్ తిరుత్తుమునం నలఞ్సేర్ కొన్ఱై నళిర్ప్పూవిన్
  మెన్తార్ వాఙ్క మనంఎన్నై విట్టఙ్ కవర్మున్ సెన్ఱతువే.
 • 8. కణ్ణార్ నుతలార్ మణికణ్టర్ కనక వరైయాఙ్ కనసిలైయార్
  పెణ్ణార్ పాకర్ తియాకర్ఎనప్ పేసుం అరుమైప్ పెరుమానార్
  తణ్ణార్ పొళిల్సూళ్ ఒఱ్ఱితనిల్ సార్ందార్ పవని ఎన్ఱనర్నాన్
  నణ్ణా మున్నం ఎన్మనందాన్ నాటి అవర్మున్ సెన్ఱతువే.
 • 9. ఈమప్ పుఱఙ్కాట్ టెరియాటుం ఎళిలార్ తిల్లై ఇనితమర్వార్
  సేమప్ పులవర్ తొళుంఒఱ్ఱిత్ తికళున్ తియాకప్ పెరుమానార్
  వామప్ పావై యొటుంపవని వందార్ ఎన్ఱార్ అతుకాణ్పాన్
  కామప్ పఱవై పోల్ఎన్మనం కటుకి అవర్మున్ సెన్ఱతువే.
 • 10. సూలప్పటైయార్ పూతఙ్కళ్ సుఱ్ఱుం పటైయార్ తుతిప్పవర్తం
  సీలప్ పతియార్ తిరుఒఱ్ఱిత్ తికళున్ తియాకప్ పెరుమానార్
  నీలక్ కళత్తార్ తిరుప్పవని నేర్ందార్ ఎన్ఱార్ అతుకాణ్పాన్
  సాలప్ పసిత్తార్ పోల్మనందాన్ తావి అవర్మున్ సెన్ఱతువే.

திரு உலா வியப்பு // திரு உலா வியப்பு

No audios found!