திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తిరు ఉలా వియప్పు
tiru ulā viyappu
ఇన్పక్ కిళవి
iṉpak kiḷavi
Third Thirumurai

005. సల్లాప వియన్మొళి
sallāpa viyaṉmoḻi

  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. కాతు నటంద కణ్మటవాళ్ కటిమా మనైక్కుక్ కాల్వరుందత్
  తూతు నటంద పెరియవర్సిఱ్ సుకత్తా రొఱ్ఱిత్ తొన్నకరార్
  వాతు నటందాన్ సెయ్కిన్ఱోర్ మాతు నటందు వావెన్ఱార్
  పోతు నటంద తెన్ఱేనెప్ పోతు నటంద తెన్ఱారే.
 • 2. కస్సై యిటువార్ పటవరవైక్ కణ్మూన్ ఱుటైయార్ వామత్తిఱ్
  పస్సై యిటువా రొఱ్ఱియుళ్ళార్ పరిందెన్ మనైయిఱ్ పలిక్కుఱ్ఱార్
  ఇస్సై యిటువా రుణ్టియెన్ఱా రుణ్టే నెన్ఱే నెనక్కిన్ఱు
  పిస్సై యిటువా యెన్ఱార్నాన్ పిస్సై యటువే నెన్ఱేనే.
 • 3. కరుతఱ్ కరియార్ కరియార్మున్ కాణక్ కిటైయాక్ కళలటియార్
  మరుతత్ తుఱైవార్ తిరువొఱ్ఱి వాణ రిన్ఱెన్ మనైక్కుఱ్ఱార్
  తరుతఱ్ కెన్పా లిన్ఱువందీ రెన్ఱే నతునీ తానెన్ఱార్
  వరుతఱ్ కురియీర్ వారుమెన్ఱేన్ వందే నెన్ఱు మఱైందారే.
 • 4. కల్లై వళైక్కుం పెరుమానార్ కళిసూ ళొఱ్ఱిక్ కటినకరార్
  ఎల్లై వళైక్కున్ తిల్లైయుళ్ళా రెన్ఱన్ మనైక్కుప్ పలిక్కుఱ్ఱార్
  అల్లై వళైక్కుఙ్ కుళలన్న మన్పి నుతవా విటిలోపం
  ఇల్లై వళైక్కు మెన్ఱార్నా నిల్లై వళైక్కు మెన్ఱేనే.
 • 5. వెఱ్ఱి యిరుంద మళుప్పటైయార్ విటైయార్ మేరు విల్లుటైయార్
  పెఱ్ఱి యిరుంద మనత్తర్తముట్ పిఱఙ్కున్ తియాకప్ పెరుమానార్
  సుఱ్ఱి యిరుంద పెణ్కళెల్లాఞ్ సొల్లి నకైక్క వరుకణైందార్
  ఒఱ్ఱి యిరుమెన్ ఱురైత్తేనో నొఱ్ఱి యిరుందే నెన్ఱారే.
 • 6. విణ్టఙ్ కమరర్ తుయర్తవిర్క్కుం వేఱ్కై మకనై విరుంపినిన్ఱోర్
  వణ్టఙ్ కిసైక్కుం పొళిలొఱ్ఱి వతివా రెన్ఱన్ మనైయటైందార్
  తణ్టఙ్ కళఱ్కు నికరానీర్ తణ్టఙ్ కళఱ్కెన్ ఱేన్మొళియాఱ్
  కణ్టఙ్ కఱుత్తా యెన్ఱార్నీర్ కణ్టఙ్ కఱుత్తీ రెన్ఱేనే.
 • 7. విఱ్కణ్ టాత నుతన్మటవాళ్ వేట్ట నటన విత్తకనార్
  సొఱ్కణ్ టాత పుకళొఱ్ఱిత్ తూయ రిన్ఱెన్ మనైపుకుందార్
  నిఱ్కణ్ టార్కణ్ మయలటైవా రెన్ఱార్ నీర్తా నికళ్త్తియసొఱ్
  కఱ్కణ్ టామెన్ ఱురైత్తేనాన్ కఱ్కణ్ టామెన్ ఱురైత్తారే.
 • 8. విటైయార్ కొటిమే లుయర్త్తరుళుం వేత కీతప్ పెరుమానార్
  ఉటైయా రొఱ్ఱి యూరమర్ందా రువందెన్ మనైయి లిన్ఱటైందార్
  ఇటైయా వైయ మెన్ఱార్నా నిటైతా నైయ మెన్ఱేనాఱ్
  కటైయా రళియా రెన్ఱార్కట్ కటైయా రళియా రెన్ఱేనే.
 • 9. నాటొన్ ఱియసీర్త్ తిరువొఱ్ఱి నకరత్ తమర్ంద నాయకనార్
  ఈటొన్ ఱిల్లా రెన్మనైయుఱ్ ఱిరుందార్ పూవుణ్ టెళిల్కొణ్ట
  మాటొన్ ఱెఙ్కే యెన్ఱేనున్ మనత్తి లెన్ఱార్ మకిళ్ందమర్వెణ్
  కాటొన్ ఱుటైయీ రెన్ఱేన్సెఙ్ కాటొన్ ఱుటైయే నెన్ఱారే.
 • 10. సొల్లా లియన్ఱ తొటైపునైవార్ తూయా రొఱ్ఱిత్ తొన్నకరార్
  అల్లా లియన్ఱ మనత్తార్పా లణుకా రెన్ఱెన్ మనైపుకుందార్
  వల్లా లియన్ఱ ములైయెన్ఱార్ వల్లార్ నీరెన్ ఱేనున్సొఱ్
  కల్లా లియన్ఱ తెన్ఱార్మున్ కల్లా లియన్ఱ తెన్ఱేనే.

சல்லாப வியன்மொழி // சல்லாப வியன்மொழி

No audios found!