திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తిరు ఉలాత్ తిఱం
tiru ulāt tiṟam
పుణరా విరకు పొరుందుఱు వేట్కైయిన్ ఇరఙ్కల్
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
Third Thirumurai

009. వియప్పు మొళి
viyappu moḻi

  నఱ్ఱాయ్ నయత్తల్
  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. మాతర్ మణియే మకళేనీ వాయ్త్త తవందాన్ యాతఱియేన్
  వేతర్ అనందర్ మాల్అనందర్ మేవి వణఙ్కక్ కాణ్పరియార్
  నాతర్ నటన నాయకనార్ నల్లోర్ ఉళత్తుళ్ నణ్ణుకిన్ఱోర్
  కోతర్ అఱియాత్ తియాకర్తమైక్ కూటి ఉటలం కుళిర్ందనైయే.
 • 2. తిరువిల్ తోన్ఱుం మకళేనీ సెయ్త తవందాన్ యార్అఱివార్
  మరువిల్ తోన్ఱుం కొన్ఱైయందార్ మార్పర్ ఒఱ్ఱి మానకరార్
  కరువిల్ తోన్ఱుం ఎఙ్కళ్ఉయిర్ కాక్క నినైత్త కరుణైయినార్
  కురువిఱ్ ఱోన్ఱుం తియాకర్తమైక్ కూటి ఉటలం కుళిర్ందనైయే.
 • 3. ఎన్నా రుయిర్పోల్ మకళేనీ ఎన్న తవందాన్ ఇయఱ్ఱినైయో
  పొన్నార్ పుయనుం మలరోనుం పోఱ్ఱి వణఙ్కుం పొఱ్పతత్తార్
  తెన్నార్ ఒఱ్ఱిత్ తిరునకరార్ తియాకర్ ఎనుంఓర్ తిరుప్పెయరార్
  కొన్నార్ సూలప్ పటైయవరైక్ కూటి ఉటలం కుళిర్ందనైయే.
 • 4. సేలై నికర్కణ్ మకళేనీ సెయ్త తవందాన్ సెప్పరితాల్
  మాలై అయనై వానవరై వరుత్తుం పటిక్కు మతిత్తెళుంద
  వేలై విటత్తై మిటఱ్ఱణిందార్ వీట్టు నెఱియాం అరసియఱ్సెఙ్
  కోలై అళిత్తార్ అవర్తంమైక్ కూటి ఉటలం కుళిర్ందనైయే.
 • 5. తేనేర్ కుతలై మకళేనీ సెయ్త తవందాన్ ఎత్తవమో
  మానేర్ కరత్తార్ మళవిటైమేల్ వరువార్ మరువార్ కొన్ఱైయినార్
  పానేర్ నీఱ్ఱర్ పసుపతియార్ పవళ వణ్ణర్ పల్సటైమేల్
  కోనేర్ పిఱైయార్ అవర్తంమైక్ కూటి ఉటలం కుళిర్ందనైయే.
 • 6. విల్లార్ నుతలాయ్ మకళేనీ మేలై నాట్సెయ్ తవంఎతువో
  కల్లార్ ఉళ్ళం కలవాతార్ కామన్ ఎరియక్ కణ్విళిత్తార్
  విల్లార్ విసైయఱ్ కరుళ్పురిందార్ విళఙ్కుం ఒఱ్ఱి మేవినిన్ఱార్
  కొల్లా నెఱియార్ అవర్తంమైక్ కూటి ఉటలం కుళిర్ందనైయే.
 • 7. అఞ్సొఱ్ కిళియే మకళేనీ అరియ తవమే తాఱ్ఱినైయో
  వెఞ్సొఱ్ పుకలార్ వఞ్సర్తమై మేవార్ పూవార్ కొన్ఱైయినార్
  కఞ్సఱ్ కరియార్ తిరుఒఱ్ఱిక్ కావల్ ఉటైయార్ ఇన్మొళియాల్
  కొఞ్సత్ తరువార్ అవర్తంమైక్ కూటి ఉటలం కుళిర్ందనైయే.
 • 8. పూవాయ్ వాట్కణ్ మకళేనీ పురింద తవందాన్ ఎత్తవమో
  సేవాయ్ విటఙ్కప్ పెరుమానార్ తిరుమాల్ అఱియాస్ సేవటియార్
  కావాయ్న్ తోఙ్కుం తిరుఒఱ్ఱిక్ కావల్ ఉటైయార్ ఎవ్వౌర్క్కుం
  కోవాయ్ నిన్ఱార్ అవర్తంమైక్ కూటి ఉటలం కుళిర్ందనైయే.
 • 9. మలైనేర్ ములైయాయ్ మకళేనీ మతిక్కుం తవమే తాఱ్ఱినైయో
  తలైనేర్ అలఙ్కల్ తాళ్సటైయార్ సాతి అఱియాస్ సఙ్కరనార్
  ఇలైనేర్ తలైమున్ ఱొళిర్పటైయార్ ఎల్లాం ఉటైయార్ ఎరుక్కిన్మలర్క్
  కులైనేర్ సటైయార్ అవర్తంమైక్ కూటి ఉటలం కుళిర్ందనైయే.
 • 10. మయిలిన్ ఇయల్సేర్ మకళేనీ మకిళ్ందు పురింద తెత్తవమో
  వెయిలిన్ ఇయల్సేర్ మేనియినార్ వెణ్­ ఱుటైయార్ వెళ్విటైయార్
  పయిలిన్ మొళియాళ్ పాఙ్కుటైయార్ పణైసూళ్ ఒఱ్ఱిప్ పతిఅమర్ందార్
  కుయిలిఱ్ కులవి అవర్తంమైక్ కూటి ఉటలం కుళిర్ందనైయే.

வியப்பு மொழி // வியப்பு மொழி

No audios found!