திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
కాట్సి అఱ్పుతం
kāṭsi aṟputam
తిరుక్కోలస్ సిఱప్పు
tirukkōlach siṟappu
Third Thirumurai

013. ఆఱ్ఱాక్ కాతలిన్ ఇరఙ్కల్
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal

  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. మందా కినివాన్ మతిమత్తం మరువుం సటైయార్ మాసటైయార్
  నుందా విళక్కిన్ సుటర్అనైయార్ నోవ నుతలార్ కణ్నుతలార్
  ఉందా ఒలిక్కుం ఓతమలి ఒఱ్ఱి యూరిల్ ఉఱ్ఱెనక్కుత్
  తందార్ మైయల్ ఎన్నోఎన్ సకియే ఇనినాన్ సకియేనే.
 • 2. పూమేల్ అవనుం మాల్అవనుం పోఱ్ఱి వళుత్తుం పూఙ్కళలార్
  సేమేల్ వరువార్ తిరుఒఱ్ఱిత్ తియాకర్ అవర్తం తిరుప్పుయత్తైత్
  తేమేల్ అలఙ్కల్ ములైఅళుందస్ సేర్ందాల్ అన్ఱిస్ సిత్తసన్కైత్
  తామేల్ అళఱ్పూత్ తాళాతెన్ సకియే ఇనినాన్ సకియేనే.
 • 3. కరుణైక్ కొరునేర్ ఇల్లాతార్ కల్లైక్ కరైక్కుం కళలటియార్
  అరుణైప్ పతియార్ ఆమాత్తూర్ అమర్ందార్ తిరువా వటుతుఱైయార్
  ఇరుణస్ సియమా మణికణ్టర్ ఎళిలార్ ఒఱ్ఱి ఇఱైవర్ఇందత్
  తరుణత్ తిన్నుం సేర్ందిలర్ఎన్ సకియే ఇనినాన్ సకియేనే.
 • 4. ఆరా అముతాయ్ అన్పుటైయోర్ అకత్తుళ్ ఇనిక్కుం అఱ్పుతనార్
  తీరా వినైయుం తీర్త్తరుళుం తెయ్వ మరుందార్ సిఱ్సపైయార్
  పారార్ పుకళుం తిరుఒఱ్ఱిప్ పరమర్ తమతు తోళ్ అణైయత్
  తారార్ ఇన్నుం ఎన్సెయ్కేన్ సకియే ఇనినాన్ సకియేనే.
 • 5. తుతిసెయ్ అటియర్ తంపసిక్కుస్ సోఱుం ఇరప్పార్ తుయ్యర్ఒరు
  నతిసెయ్ సటైయార్ తిరుఒఱ్ఱి నణ్ణుం ఎనతు నాయకనార్
  మతిసెయ్ తుయరుం మతన్వలియుం మాఱ్ఱ ఇన్నుం వందిలరే
  సతిసెయ్ తనరో ఎన్నటిఎన్ సకియే ఇనినాన్ సకియేనే.
 • 6. ఎఙ్కళ్ కాళిక్ కవుణియరై ఎళిలార్ సివికై ఎఱ్ఱివైత్తోర్
  తిఙ్కళ్ అణియుం సెఞ్సటైయార్ తియాకర్ తిరువాళ్ ఒఱ్ఱియినార్
  అఙ్కళ్ అణిపూన్ తార్ప్పుయత్తిల్ అణైత్తార్ అల్లర్ ఎనైమటవార్
  తఙ్కళ్ అలరో తాళాతెన్ సకియే ఇనినాన్ సకియేనే.
 • 7. కావి మణంద కరుఙ్కళత్తార్ కరుత్తర్ ఎనతు కణ్అనైయార్
  ఆవి అనైయార్ తాయ్అనైయార్ అణిసేర్ ఒఱ్ఱి ఆణ్తకైయార్
  పూవిన్ అలఙ్కల్ పుయత్తిల్ఎనైప్ పుల్లార్ అందిప్ పొళుతిల్మతి
  తావి వరుమే ఎన్సెయుమో సకియే ఇనినాన్ సకియేనే.
 • 8. మలఞ్సా తిక్కుం మక్కళ్తమై మరువార్ మరువార్ మతిల్అళిత్తార్
  వలఞ్సా తిక్కుం పారిటత్తార్ మాలుం అఱియా మలర్ప్పతత్తార్
  నిలఞ్సా తిక్కుం ఒఱ్ఱియినార్ నినైయార్ ఎన్నై అణైయామల్
  సలఞ్సా తిత్తార్ ఎన్నటిఎన్ సకియే ఇనినాన్ సకియేనే.
 • 9. నాక అణియార్ నక్కర్ఎనుం నామంఉటైయార్ నారణన్ఓర్
  పాకం ఉటైయార్ మలైమకళ్ఓర్ పాఙ్కర్ ఉటైయార్ పసుపతియార్
  యోకం ఉటైయార్ ఒఱ్ఱియుళార్ ఉఱ్ఱార్ అల్లర్ ఉఱుమోక
  తాకం ఒళియా తెన్సెయ్కేన్ సకియే ఇనినాన్ సకియేనే.
 • 10. తీర్ందార్ తలైయే కలనాకస్ సెఱిత్తు నటిక్కుం తిరుక్కూత్తర్
  తేర్ందార్ తంమైప్ పిత్తటైయస్ సెయ్వార్ ఒఱ్ఱిత్ తియాకర్అవర్
  సేర్ందార్ అల్లర్ ఇన్నుంఎనైత్ తేటి వరుంఅత్ తీమతియం
  సార్ందాల్ అతుతాన్ ఎన్సెయుమో సకియే ఇనినాన్ సకియేనే.
 • 11. ఆయుం పటివత్ తందణనాయ్ ఆరూ రన్తన్ అణిముటిమేల్
  తోయుం కమలత్ తిరువటికళ్ సూట్టుం అతికైత్ తొన్నకరార్
  ఏయుం పెరుమై ఒఱ్ఱియుళార్ ఇన్నుం అణైయార్ ఎనైఅళిత్త
  తాయుం తమరుం నొటిక్కిన్ఱార్ సకియే ఇనినాన్ సకియేనే.

ஆற்றாக் காதலின் இரங்கல் // ஆற்றாக் காதலின் இரங்கல்

No audios found!