திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఆఱ్ఱాక్ కాతలిన్ ఇరఙ్కల్
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
సోతిటం నాటల్
sōtiṭam nāṭal
Third Thirumurai

014. తిరుక్కోలస్ సిఱప్పు
tirukkōlach siṟappu

  తలైవి వియత్తల్
  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. పొన్నెన్ ఱొళిరుం పురిసటైయార్ పునైనూల్ ఇటైయార్ పుటైఉటైయార్
  మన్నెన్ ఱులకం పుకళ్ఒఱ్ఱి వాణర్ పవని వరక్కణ్టేన్
  మిన్నెన్ ఱిలఙ్కు మాతరెలాం వేట్కై అటైయ విళఙ్కినిన్ఱ(తు)
  ఇన్నెన్ ఱఱియేన్ అవరళకై ఎన్నెన్ ఱురైప్ప తేందిళైయే.
 • 2. అళ్ళిక్ కొటుక్కుం కరుణైయినార్ అణిసేర్ ఒఱ్ఱి ఆలయత్తార్
  వళ్ళిక్ కువందోన్ తనైఈన్ఱ వళ్ళల్ పవని వరక్కణ్టేన్
  తుళ్ళిక్ కుతిత్తెన్ మనంఅవరైస్ సూళ్ంద తిన్నుం వందతిలై
  ఎళ్ళిక్ కణియా అవరళకై ఎన్నెన్ ఱురైప్ప తేందిళైయే.
 • 3. అనత్తుప్ పటివం కొణ్టయనుం అళవా ముటియార్ వటియాత
  వనత్తుస్ సటైయార్ తిరుఒఱ్ఱి వాణర్ పవని వరక్కణ్టేన్
  మనత్తుక్ కటఙ్కా తాకిల్అతై వాయ్కొణ్ టురైక్క వసమామో
  ఇనత్తుక్ కువప్పాం అవరళకై ఎన్నెన్ ఱురైప్ప తేందిళైయే.
 • 4. కొళుతి అళితేన్ ఉళుతుణ్ణుం కొన్ఱైస్ సటైయార్ కూటలుటై
  వళుతి మరుకర్ తిరుఒఱ్ఱి వాణర్ పవని వరక్కణ్టేన్
  పళుతిల్ అవనాన్ తిరుమాలుం పటైక్కుఙ్ కమలప్ పణ్ణవనుం
  ఎళుతి ముటియా అవరళకై ఎన్నెన్ ఱురైప్ప తేందిళైయే.
 • 5. పున్నై ఇతళిప్ పొలిసటైయార్ పోక యోకం పురిందుటైయార్
  మన్నుం విటైయార్ తిరుఒఱ్ఱి వాణర్ పవని వరక్కణ్టేన్
  ఉన్నుం ఉటలం కుళిర్ందోఙ్క ఉవకై పెరుక ఉఱ్ఱునిన్ఱ
  ఎన్నై విళుఙ్కుం అవరళకై ఎన్నెన్ ఱురైప్ప తేందిళైయే.
 • 6. సొల్లుళ్ నిఱైంద పొరుళానార్ తుయ్యర్ ఉళత్తే తున్నినిన్ఱార్
  మల్లల్ వయఱ్సూళ్ తిరుఒఱ్ఱి వాణర్ పవని వరక్కణ్టేన్
  కల్లుం మరముం ఆనందక్ కణ్­ర్ కొణ్టు కణ్టతెనిల్
  ఎల్లై యిల్లా అవరళకై ఎన్నెన్ ఱురైప్ప తేందిళైయే.
 • 7. నీర్క్కుం మతిక్కుం నిలైయాక నీణ్ట సటైయార్ నిన్ఱునఱా
  ఆర్క్కుం పొళిల్సూళ్ తిరుఒఱ్ఱి వాణర్ పవని వరక్కణ్టేన్
  పార్క్కుం అరిక్కుం పఙ్కయఱ్కుం పన్మా తవర్క్కుం పణ్ణవర్క్కుం
  యార్క్కుం అటఙ్కా అవరళకై ఎన్నెన్ ఱురైప్ప తేందిళైయే.
 • 8. కలక అమణక్ కైతవరైక్ కళువి లేఱ్ఱుఙ్ కళుమలత్తోన్
  వలకై కువిత్తుప్ పాటుంఒఱ్ఱి వాణర్ పవని వరక్కణ్టేన్
  ఉలక నికళ్వైక్ కాణేన్ఎన్ ఉళ్ళం ఒన్ఱే అఱియుమటి
  ఇలకుం అవర్తన్ తిరుఅళకై ఎన్నెన్ ఱురైప్ప తేందిళైయే.
 • 9. కణ్ణన్ అఱియాక్ కళఱ్పతత్తార్ కణ్ణార్ నెఱ్ఱిక్ కటవుళ్అరుళ్
  వణ్ణం ఉటైయార్ తిరుఒఱ్ఱి వాణర్ పవని వరక్కణ్టేన్
  నణ్ణ ఇమైయార్ ఎనఇమైయా నాట్టం అటైందు నిన్ఱనటి
  ఎణ్ణ ముటియా అవరళకై ఎన్నెన్ ఱురైప్ప తేందిళైయే.
 • 10. మాళై మణిత్తోళ్ ఎట్టుటైయార్ మళుమాన్ ఏందుం మలర్క్కరత్తార్
  వాళై వళఞ్సూళ్ ఒఱ్ఱియూర్ వాణర్ పవని వరక్కణ్టేన్
  యాళై మలైక్కుం మొళిమటవార్ యారుం మయఙ్కిక్ కలైఅవిళ్ందార్
  ఏళై యేన్నాన్ అవరళకై ఎన్నెన్ ఱురైప్ప తేందిళైయే.

திருக்கோலச் சிறப்பு // திருக்கோலச் சிறப்பு

No audios found!