திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తిరుక్కోలస్ సిఱప్పు
tirukkōlach siṟappu
తిరుఅరుట్ పెరుమితం
tiruaruṭ perumitam
Third Thirumurai

015. సోతిటం నాటల్
sōtiṭam nāṭal

  తలైవి కళిమికు కాతల్
  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. పొన్నఞ్ సిలైయాల్ పురంఎఱిత్తార్ పొళిల్సూళ్ ఒఱ్ఱిప్ పుణ్ణియనార్
  మున్నఞ్ సరుందుం ముక్కణనార్ మూవర్ అఱియా ముతల్వర్అవర్
  ఇన్నఞ్ సిలనాళ్ సెన్ఱిటుమో ఇలతేల్ ఇన్ఱు వరువారో
  ఉన్నఞ్ సిఱందీర్ సోతిటంపార్త్ తురైప్పీర్ పురినూల్ ఉత్తమరే.
 • 2. పెఱ్ఱి అఱియాప్ పిరమనుక్కుం పెరియ మాఱ్కుం పెఱఅఱియార్
  పుఱ్ఱిన్ అరవార్ కస్సైఉటైప్ పునితర్ ఎన్నైప్ పుణరుంఇటం
  తెఱ్ఱి మణిక్కాల్ విళఙ్కుతిల్లైస్ సిఱ్ఱం పలమో అన్ఱిఇంద
  ఒఱ్ఱి నకరో సోతిటంపార్త్ తురైప్పీర్ పురినూల్ ఉత్తమరే.
 • 3. అళిత్తు మూన్ఱు పిళ్ళైకళాల్ అకిలం నటక్క ఆట్టువిప్పార్
  తెళిత్తు నతియైస్ సటైఇరుత్తుం తేవర్ తిరువాళ్ ఒఱ్ఱియుళార్
  కళిత్తు మాలై కొటుప్పారో కళ్ళి ఎనవే విటుప్పారో
  ఒళిత్తొన్ ఱురైయీర్ సోతిటంపార్త్ తురైప్పీర్ పురినూల్ ఉత్తమరే.
 • 4. ఎణ్తోళ్ ఇలఙ్కుం నీఱ్ఱణియ రియార్క్కుం ఇఱైవర్ ఎనైఉటైయార్
  వణ్టో లిటుంపూఙ్ కొన్ఱైఅణి మాలై మార్పర్ వఞ్సమిలార్
  తణ్తోయ్ పొళిల్సూళ్ ఒఱ్ఱియినార్ తమక్కుం ఎనక్కుం మణప్పొరుత్తం
  ఉణ్టో ఇలైయో సోతిటంపార్త్ తురైప్పీర్ పురినూల్ ఉత్తమరే.
 • 5. తవర్తాం వణఙ్కుం తాళుటైయార్ తాయ్పోల్ అటియర్ తమైప్పురప్పార్
  పవర్తాం అఱియాప్ పణ్పుటైయార్ పణైసూళ్ ఒఱ్ఱిప్ పతిఅమర్ందార్
  అవర్తాం మీణ్టుఱ్ ఱణైవారో అన్ఱి నాన్పోయ్ అణైవేనో
  ఉవర్తాం అకఱ్ఱుం సోతిటంపార్త్ తురైప్పీర్ పురినూల్ ఉత్తమరే.
 • 6. పైత్త అరవప్ పణిఅణివార్ పణైసూళ్ ఒఱ్ఱిప్ పతిమకిళ్వార్
  మైత్త మిటఱ్ఱార్ అవర్తమక్కు మాలై ఇటవే నాన్ఉళత్తిల్
  వైత్త కరుత్తు ముటిందిటుమో వఱితే ముటియా తళిందిటుమో
  ఉయ్త్త మతియాల్ సోతిటంపార్త్ తురైప్పీర్ పురినూల్ ఉత్తమరే.
 • 7. తక్క వితియిన్ మకత్తోటుం తలైయుం అళిత్తార్ తణ్అళియార్
  మిక్క వళఞ్సేర్ తిరువొఱ్ఱి మేవుం పరమర్ వినైయేన్తన్
  తుక్కం అకలస్ సుకంఅళిక్కుం తొటర్పుం ఉణ్టో ఇలైయోతాన్
  ఒక్క అఱిందీర్ సోతిటంపార్త్ తురైప్పీర్ పురినూల్ ఉత్తమరే.
 • 8. వెణ్మై నీఱ్ఱర్ వెళ్ళేఱ్ఱర్ వేత కీతర్ మెయ్ఉవప్పార్
  వణ్మై ఉటైయార్ ఒఱ్ఱియినార్ మరువ మరువి మనమకిళ్ందు
  వణ్మై అకలా తరుట్కటల్నీ రాటు వేనో ఆటేనో
  ఉణ్మై అఱిందీర్ సోతిటంపార్త్ తురైప్పీర్ పురినూల్ ఉత్తమరే.
 • 9. ఆర్త్తు మలినీర్ వయల్ఒఱ్ఱి అమర్ందార్ మతియో టరవైముటిస్
  సేర్త్తు నటిప్పార్ అవర్తమైనాన్ తేటి వలియస్ సెన్ఱిటినుం
  పార్త్తుం పారా తిరుప్పారో పరిందు వాఎన్ ఱురైప్పారో
  ఓర్త్తు మతిప్పీర్ సోతిటంపార్త్ తురైప్పీర్ పురినూల్ ఉత్తమరే.
 • 10. అళ్ళ మికుంపేర్ అళకుటైయార్ ఆనై ఉరియార్ అరిక్కరియార్
  వెళ్ళ మికుంపొన్ వేణియినార్ వియన్సేర్ ఒఱ్ఱి వికిర్తర్ అవర్
  కళ్ళ ముటనే పుణర్వారో కాత లుటనే కలప్పారో
  ఉళ్ళం అఱియేన్ సోతిటంపార్త్ తురైప్పీర్ పురినూల్ ఉత్తమరే.

சோதிடம் நாடல் // சோதிடம் நாடல்

No audios found!