திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
సోతిటం నాటల్
sōtiṭam nāṭal
కాతఱ్ సిఱప్పుక్ కతువా మాణ్పు
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
Third Thirumurai

016. తిరుఅరుట్ పెరుమితం
tiruaruṭ perumitam

  సెవిలి కళఱల్
  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. విటైయార్ విటఙ్కప్ పెరుమానార్ వెళ్ళస్ సటైయార్ వెణ్ణకైయాల్
  అటైయార్ పురఙ్కళ్ ఎరిత్తళిత్తార్ అవరే ఇంద అకిలమెలాం
  ఉటైయార్ ఎన్ఱు నినైత్తనైఊర్ ఒఱ్ఱి అవర్క్కెన్ ఱుణర్ందిలైయో
  ఇటైయా మయల్కొణ్ టెతుపెఱువాయ్ ఏళై అటినీ ఎన్మకళే.
 • 2. కరువాళ్ వకఱ్ఱుం కణ్నుతలార్ కణ్ణన్ అయనుం కాణ్పరియార్
  తిరువాళ్ ఒఱ్ఱిత్ తేవర్ఎనుం సెల్వర్ అవరే సెల్వమతిల్
  పెరువాళ్ వుటైయార్ ఎననినైత్తాయ్ పిస్సై ఎటుత్త తఱిందిలైయో
  ఇరువా మయల్కొణ్ టెతుపెఱువాయ్ ఏళై అటినీ ఎన్మకళే.
 • 3. మట్టుక్ కటఙ్కా వణ్కైయినార్ వళఞ్సేర్ ఒఱ్ఱి వాణర్అవర్
  పట్టుత్ తుకిలే తిసైకళెలాం పటర్ంద తెన్నప్ పరిందనైయో
  కట్టత్ తుకిలుం కిటైయాతు కందై ఉటుత్త తఱిందిలైయో
  ఇట్టుప్ పుణర్ందిఙ్ కెతుపెఱువాయ్ ఏళై అటినీ ఎన్మకళే.
 • 4. నటఙ్కొళ్ కమలస్ సేవటియార్ నలఞ్సేర్ ఒఱ్ఱి నాతర్అవర్
  తటఙ్కొళ్ మార్పిన్ మణిప్పణియైత్ తరిప్పార్ నమక్కెన్ ఱెణ్ణినైయాల్
  పటఙ్కొళ్ పాంపే పాంపెన్ఱాల్ పటైయుం నటుఙ్కుం పార్త్తిలైయో
  ఇటఙ్కొళ్ మయల్కొణ్ టెతుపెఱువాయ్ ఎళై అటినీ ఎన్మకళే.
 • 5. తిరుక్కణ్ నుతలాల్ తిరుమకనైత్ తీర్త్తార్ ఒఱ్ఱిత్ తేవర్అవర్
  ఎరుక్క మలరే సూటువర్నీ ఎళిల్మల్ లికైఎన్ ఱెణ్ణినైయాల్
  ఉరుక్కుం నెరుప్పే అవర్ఉరువం ఉనక్కుం అవర్క్కుం ఉఱవామో
  ఇరుక్క మయల్కొణ్ టెతుపెఱువాయ్ ఏళై అటినీ ఎన్మకళే.
 • 6. మేలై విణైయైత్ తవిర్త్తరుళుం విటైయార్ ఒఱ్ఱి వికిర్తర్అవర్
  మాలై కొటుప్పార్ ఉణఙ్కుతలై మాలై అతుతాన్ వాఙ్కువైయే
  ఆల మిటఱ్ఱార్ కాపాలి ఆకిత్ తిరివార్ అణైవిలరే
  ఏల మయల్కొణ్ టెన్పెఱువాయ్ ఏళై అటినీ ఎన్మకళే.
 • 7. మాకం పయిలుం పొళిఱ్పణైకొళ్ వళఞ్సేర్ ఒఱ్ఱి వాణర్అవర్
  యోకం పయిల్వార్ మోకమిలార్ ఎన్నే ఉనక్కిఙ్ కిణఙ్కువరే
  ఆకం పయిల్వాళ్ మలైయాళేల్ అవళో ఒన్ఱుం అఱిందిలళ్కాణ్
  ఏక మయల్కొణ్ టెతుపెఱువాయ్ ఏళై అటినీ ఎన్మకళే.
 • 8. విణ్పార్ పుకళుం తిరువొఱ్ఱి మేవుం పునితర్ విటందరినుం
  ఉణ్పార్ ఇన్నుం ఉనక్కతుతాన్ ఉటన్పా టామో ఉళమురుకిత్
  తణ్పార్ ఎన్పార్ తమైయెల్లాం సార్వార్ అతుఉన్ సంమతమో
  ఎణ్పార్ మయల్కొణ్ టెతుపెఱువాయ్ ఏళై అటినీ ఎన్మకళే.
 • 9. నీటి వళఙ్కొళ్ ఒఱ్ఱియిల్వాళ్ నిమలర్ ఉలకత్ తుయిర్తోఱుం
  ఓటి ఒళిప్పార్ అవర్నీయుం ఒక్క ఓట ఉన్వసమో
  నాటి నటిప్పార్ నీయుంఉటన్ నటిత్తాల్ ఉలకర్ నకైయారో
  ఈటిల్ మయల్కొణ్ టెతుపెఱువాయ్ ఏళై అటినీ ఎన్మకళే.
 • 10. ఉళ్ళి ఉరుకుం అవర్క్కరుళుం ఒఱ్ఱి నకర్వాళ్ ఉత్తమర్క్కు
  వెళ్ళి మలైయుం పొన్మలైయుం వీటెన్ ఱురైప్పార్ ఆనాలుం
  కళ్ళి నెరుఙ్కిప్ పుఱఙ్కొళ్సుటు కాటే ఇటఙ్కాణ్ కణ్టఱినీ
  ఎళ్ళిల్ మయల్కొణ్ టెతుపెఱువాయ్ ఏళై అటినీ ఎన్మకళే.

திருஅருட் பெருமிதம் // திருஅருட் பெருமிதம்

No audios found!