திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
కాతఱ్ సిఱప్పుక్ కతువా మాణ్పు
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
కాతల్ మాట్సి
kātal māṭsi
Third Thirumurai

018. ఆఱ్ఱా విరకం
āṟṟā virakam

  తోళియొటు కూఱల్
  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. ఓణం ఉటైయాన్ తొళుతేత్తుం ఒఱ్ఱి నకర్వాళ్ ఉత్తమర్పాల్
  మాణ వలియస్ సెన్ఱెన్నై మరువి అణైవీర్ ఎన్ఱేనాన్
  నాణం విటుత్తు నవిన్ఱాలుం నామార్ నీయార్ ఎన్పారేల్
  ఏణ విళియాయ్ ఎన్సెయ్వేన్ ఎన్నై మటవార్ ఇకళారో.
 • 2. కాతం మణక్కుఙ్ కటిమలర్ప్పూఙ్ కావార్ ఒఱ్ఱిక్ కణ్నుతలార్
  పోతం మణక్కుం పునితర్అవర్ పొన్నం పుయత్తైప్ పుణరేనేల్
  సీతం మణక్కుఙ్ కుళలాయ్ఎన్ సిందై మయఙ్కిత్ తియఙ్కుమటి
  ఏతం మణక్కుం ఎన్సెయ్వేన్ ఎన్నై మటవార్ ఇకళారో.
 • 3. పణ్ణార్ మొళియార్ ఉరుక్కాట్టుం పణైసూళ్ ఒఱ్ఱిప్ పతియినర్ఎన్
  కణ్ణార్ మణిపోన్ ఱెన్ఉయిరిల్ కలందు వాళుం కళ్వర్అవర్
  నణ్ణార్ ఇన్నుం తిరుఅనైయాయ్ నాన్సెన్ ఱిటినుం నలంఅరుళ
  ఎణ్ణార్ ఆయిన్ ఎన్సెయ్వేన్ ఎన్నై మటవార్ ఇకళారో.
 • 4. ఊర్ఎన్ ఱుటైయీర్ ఒఱ్ఱితనై ఉలక ముటైయీర్ ఎన్నైఅణై
  వీర్ఎన్ ఱవర్మున్ పలర్అఱియ వెట్కం విటుత్తుక్ కేట్టాలుం
  సేర్ఎన్ ఱురైత్తాల్ అన్ఱిఅవర్ సిరిత్తుత్ తిరువాయ్ మలర్ందెనైనీ
  యార్ఎన్ ఱురైత్తాల్ ఎన్సెయ్వేన్ ఎన్నై మటవార్ ఇకళారో.
 • 5. సోమన్ నిలవున్ తూయ్స్సటైయార్ సొల్లిఱ్ కలంద సువైయానార్
  సేమం నిలవున్ తిరుఒఱ్ఱిత్ తేవర్ ఇన్నుం సేర్ందిలర్నాన్
  తామం అరుళ్వీర్ ఎన్కినుంఇత్ తరుణత్ తిసైయా తెన్పారేల్
  ఏమ ములైయాయ్ ఎన్సెయ్వేన్ ఎన్నై మటవార్ ఇకళారో.
 • 6. విల్లై మలైయాయ్క్ కైక్కొణ్టార్ విటఞ్సూళ్ కణ్టర్ విరిపొళిల్సూళ్
  తిల్లై నకరార్ ఒఱ్ఱియుళార్ సేర్ందార్ అల్లర్ నాన్అవర్పాల్
  ఒల్లై అటైందు నిన్ఱాలుం ఉన్నై అణైతల్ ఒరుపోతుం
  ఇల్లై ఎనిలో ఎన్సెయ్కేన్ ఎన్నై మటవార్ ఇకళారో.
 • 7. తిరుందాల్ అమర్ందార్ తిరుప్పులియూర్స్ సిఱ్ఱం పలత్తిల్ తిరునటంసెయ్
  మరుందార్ ఒఱ్ఱి వాణర్ఇన్నుం వందార్ అల్లర్ నాన్పోయ్ఎన్
  అరుందాళ్ వకల అరుళ్వీరెన్ ఱాలుం ఒన్ఱుం అఱియార్పోల్
  ఇరుందాల్ అంమా ఎన్సెయ్వేన్ ఎన్నై మటవార్ ఇకళారో.
 • 8. అసైయా తమర్ందుం అణ్టమెలాం అసైయప్ పులియూర్ అంపలత్తే
  నసైయా నటిక్కుం నాతర్ఒఱ్ఱి నాట్టార్ ఇన్నుం నణ్ణిలర్నాన్
  ఇసైయాల్ సెన్ఱిఙ్ కెన్నైఅణై వీర్ఎన్ ఱురైప్పేన్ ఎనిల్అతఱ్కుం
  ఇసైయార్ ఆకిల్ ఎన్సెయ్కేన్ ఎన్నై మటవార్ ఇకళారో.
 • 9. మాఱ్కా తలిక్కుం మలర్అటియార్ మాసఱ్ ఱిలఙ్కుం మణిఅనైయార్
  సేఱ్కా తలిక్కుం వయల్వళఞ్సూళ్ తిరువాళ్ ఒఱ్ఱిత్ తేవర్అవర్
  పాఱ్కా తలిత్తుస్ సెన్ఱాలుం పావి అటినీ యాన్అణైతఱ్
  కేఱ్కాయ్ ఎన్ఱాల్ ఎన్సెయ్వేన్ ఎన్నై మటవార్ ఇకళారో.
 • 10. మాళై మలైయైస్ సిలైయాక వళైత్తార్ అన్పర్ తమైవరుత్తుం
  ఊళై అళిప్పార్ తిరుఒఱ్ఱి ఊరార్ ఇన్నుం ఉఱ్ఱిలర్ఎన్
  పాళై అకఱ్ఱ నాన్సెలినుం పారా తిరుందాల్ పైఙ్కొటియే
  ఏళై అటినాన్ ఎన్సెయ్వేన్ ఎన్నై మటవార్ ఇకళారో.

ஆற்றா விரகம் // ஆற்றா விரகம்

No audios found!