திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
kalaimakaLaar thiruppathikam
kalaimakaḷār tiruppatikam
paangkiyark kaRivuRuththal
pāṅkiyark kaṟivuṟuttal
Second Thirumurai

102. aanantha kaLippu
āṉanta kaḷippu

  puLLirukkuveeLuur
  sinthu
  thirussiRRampalam
  pallavi
 • 1. n-alla marunthim marunthu - sukam
  n-alkum vaiththiya n-aatha marunthu.
 • kaNNikaL
 • 2. aruLvati vaana marunthu - n-ammuL
  aRputha maaka amarntha marunthu
  iruLaRa voongkum marunthu - anpark
  kinpuru vaaka iruntha marunthu. - n-alla
 • 3. sanjsalan- thiirkkum marunthu - engkun-
  thaanoothaa naakith thazaikkum marunthu
  anjsalen RaaLum marunthu - sassi
  thaanantha maaka amarntha marunthu. - n-alla
 • 4. viththaka maana marunthu - sathur
  veetha mutivil viLangku marunthu
  thaththuvaa thiitha marunthu - ennaith
  thaanaakkik koNta thayaaLa marunthu. - n-alla
 • 5. piRappai yozikku marunthu - yaarkkum
  peesap pataatha periya marunthu
  iRappaith thavirkkum marunthu - ennuL
  enRu mathurith thinikku marunthu. - n-alla
 • 6. n-aanathu vaaku marunthu - para
  njaana veLiyil n-atikku marunthu
  moon-a vativaa marunthu - siivan
  muththa ruLaththee mutikku marunthu. - n-alla
 • 7. puththamu thaaku marunthu - paarththa
  poothee piNikaLaip pookku marunthu
  paththa rarunthu marunthu - an-u
  paanamun- thaanaam parama marunthu. - n-alla
 • 8. maalayan theetu marunthu - munna
  maarkkaNta raikkaakka vantha marunthu
  kaalanais saayththa marunthu - theevar
  kaaNung kanavinung kaaNaa marunthu. - n-alla
 • 9. thaRpara yooka marunthu - upa
  saantha ruLaththitais saarntha marunthu
  siRpara yooka marunthu - uyar
  theevarel laanthozun- theyva marunthu. - n-alla
 • 10. ampalath thaatu marunthu - para
  maan-antha veLLath thazuththu marunthu
  empala maaku marunthu - veeLuur
  ennun- thalaththi lirukku marunthu. - n-alla
 • 11. seethappa taatha marunthu - uNtaal
  theenpoo linikkun- thevittaa marunthu
  peethappa taatha marunthu - malaip
  peNNitang koNta periya marunthu. - n-alla
 • 12. aarkku marithaa marunthu - thaanee
  aathi yan-aathiyu maana marunthu
  seerkkum pun-itha marunthu - thannaith
  theetuvoor thangkaLai n-aatu marunthu. - n-alla
 • 13. puNNiyark kaana marunthu - pari
  puuraNa maakap porunthu marunthu
  eNNiya vinpa marunthu - ema
  theNNamel laamutith thitta marunthu. - n-alla
 • 14. paalvaNNa maaku marunthu - athil
  passai n-iRamum patarntha marunthu
  n-uulvaNNa n-aatu marunthu - uLLee
  n-ookkukin RoorkaLai n-ookku marunthu. - n-alla
 • 15. paarkkap pasipoo marunthu - thannaip
  paaraatha varkaLais seeraa marunthu
  kuurkkath therintha marunthu - an-u
  kuula marunthenRu koNta marunthu. - n-alla
 • 16. koothilaa thoongku marunthu - anpar
  koLLaikoN tuNNak kulaavu marunthu
  maathoru paaka marunthu - ennai
  vaazviththa enkaN maNiyaa marunthu. - n-alla
 • 17. eeka vuruvaa marunthu - mikka
  eezaika Lukkum irangku marunthu
  sookan- thavirkku marunthu - paranj
  soothiyen Ranpar thuthikku marunthu. - n-alla
 • 18. koomaLang kuutu marunthu - n-alang
  kotukkath thusangkattik koNta marunthu
  n-aamaLa vaatha marunthu - n-ammai
  n-aamaRi yumpati n-aNNu marunthu. - n-alla
 • 19. selvan- thazaikku marunthu - enRun-
  thiiraa vinaiyelaan- thiirththa marunthu
  n-alvan- thanaikoL marunthu - para
  n-aathaantha viittinuL n-aNNu marunthu. - n-alla
 • 20. vaaypiti yaatha marunthu - matha
  vaathamum piththamu maaykku marunthu
  n-ooypoti yaakku marunthu - anpar
  n-ookkiya n-ookkinuL n-ookku marunthu. - n-alla
 • 21. peNNaasai thiirkku marunthu - porut
  peeraasai yellaam piLakku marunthu
  maNNaasai thiirkku marunthu - ellaam
  valla marunthenRu vaazththu marunthu. - n-alla
 • 22. enRung ketaatha marunthu - varum
  ellaap piNikku mithuvee marunthu
  thunRunj sivooka marunthu - n-ammais
  suuznthiru maikkun- thuNaiyaa marunthu. - n-alla
 • 23. kaNNoLi kaattu marunthu - ammai
  kaNtu kalanthu kaLikku marunthu
  viNNoLi yaaru marunthu - para
  viitu tharungkangkai veeNi marunthu. - n-alla
 • 24. kaayaampuu vaNNa marunthu - oru
  kanjsa malarmisaik kaaNu marunthu
  thaayaang karuNai marunthu - siR
  sathaasiva maanamenj njaan-a marunthu. - n-alla
 • 25. aLavaik katantha marunthu - yaarkkum
  arumai yarumai yarumai marunthu
  uLaviR kitaikku marunthu - onRum
  oppuyar villaa thuyarntha marunthu. - n-alla
 • 26. thanmaya maaku marunthu - siva
  saathanar n-enjsil thazaikku marunthu
  sinmaya joothi marunthu - atta
  siththiyu muththiyunj seerkku marunthu. - n-alla
 • 27. maRanthaa loLikku marunthu - thannai
  maRavaa thavaruL vazangku marunthu
  iRanthaa lezuppu marunthu - enak
  kenRun- thuNaiyaa yirukku marunthu. - n-alla
 • 28. karumpi linikku marunthu - katung
  kaNtakark kellaang kasakku marunthu
  irumpaik kuzaikku marunthu - pee
  rinpa veLLaththee yizukku marunthu. - n-alla
 • 29. aNimaNi kaNta marunthu - aruL
  aan-antha suththa vakaNta marunthu
  piNithavi rinpa marunthu - yaarkkum
  peesaa marunthenRu peesu marunthu. - n-alla
 • 30. muuvark kariya marunthu - selva
  muththuk kumaaranai yiinRa marunthu
  n-aaviR kiniya marunthu - thaiyal
  n-aayaki kaNtu thazuvu marunthu.
 • 31. n-alla marunthim marunthu - sukam
  n-alkum vaiththiya n-aatha marunthu.

நல்ல மருந்து // ஆனந்த களிப்பு