திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
karuNai peRaa thirangkal
karuṇai peṟā tiraṅkal
pirasaathap pathikam
pirasātap patikam
Second Thirumurai

071. thiruvarut pathikam
tiruvaruṭ patikam

  ezusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. vaLangkiLar sataiyum viLangkiya ithazi maalaiyum maalayan vazuththum
  kuLangkiLar n-uthalum kaLangkiLar maNiyum kulavuthiN puyamumam puyaththin
  thaLangkiLar pathamum iLangkathir vativum thazaikkan-ii iruththalkaN tuvaththal
  uLangkiLar amuthee thuLangkun-enj sakaneen uRRaru NaiyilpeRa aruLee.
 • 2. anpartham manaththee inpamuR RavaikaL aLiththavar kaLiththitap puriyum
  ponpoli meenik karuNaiyang katalee poyyaneen poymaikaN tinnum
  thunpamuR Ralaiyas seythiteel aruNaith tholn-aka ritaththuna thezilkaN
  tenpuLam urukath thuthiththital veeNtum ivvaram enakkivaN aruLee.
 • 3. puuththitum avanum kaaththitu pavanum puLvilang kurukkotu n-eeti
  eeththitum mutiyum kuuththitum atiyum innamum kaaNkilar enRum
  kooththitum atiyar maalaiyin aLavil kulavinai enRun-al loorkaL
  saaRRitum athukeet tuvanthanan n-inathu san-n-ithi uRaenak karuLee.
 • 4. aruLpazuth thoongkum aananthath tharuvee aRputha amalan-ith thiyamee
  theruLpazuth thoongkum siththartham urimais selvamee aruNaiyan- theevee
  iruLpazuth thoongkum n-enjsineen eninum enpizai poRuththun-in kooyil
  poruLpazuththoongkum san-n-ithi munnarppoonthunaip pooRRumaaRaruLee.
 • 5. maRaiyum am maRaiyin vaaymaiyum aaki manniya vaLLalee malarmeel
  iRaiyummaa thavanum iRaiyumin navanen Reythitaa iRaivanee atiyeen
  poRaiyumn-an niRaiyum aRivumn-aR seRivum porunthitaap poyyaneen eninum
  aRaiyumn-aR pukazseer aruNaiyai vizaintheen angkenai ataikuvith tharuLee.
 • 6. theetuvaar theetum selvamee sivamee thiruaru Naapurith theevee
  eetuvaar ithazik kaNNieng koovee enthaiyee emperu maanee
  paatuvaark kaLikkum paramparap poruLee paaviyeen poyyelaam poRuththu
  n-aatuvaar pukazum n-inthiruk kooyil n-aNNumaa enakkivaN aruLee.
 • 7. ulakuyir thoRumn-in Ru‘ttuvith thaattum oruvanee uththama neen-in
  ilakumuk kaNNum kaaLakaN tamummey ilangkuveNNiiRRaNi ezilum
  thilakaoL n-uthaluN Naamulai umaiyaaL seeritap paalungkaN tatiyeen
  kalakaaim pulansey thuyaramum maRRaik kalakkamum n-iikkumaa aruLee.
 • 8. arutperung katalee aanantha n-aRavee atin-atu anthamung katantha
  therutperu malaiyee thiruaNaa malaiyil thikazsuyanj soothiyee sivanee
  marutperung katalin mayangkukin Reenen mayakkelaam ozinthuvan piRavi
  irutperung katalvit teeRan-in kooyiR keLiyaneen varavaram aruLee.
 • 9. karuNaiyang katalee kaNkaLmuun Rutaiya katavuLee kamalanmaal aRiyaa
  aruNaieng koovee parasivaa nantha amuthamee aRputha n-ilaiyee
  iruLn-ilam pukuthaa thenaietuth thaaNta inpamee anpartham anpee
  poruLn-alam peRan-in san-n-ithik keLiyeen poonthunaip pooRRumvaa RaruLee.
 • 10. eethusey thitinum poRuththaruL puriyum enuyirk koruperun- thuNaiyee
  thiithusey manaththaar thammutan seeraas seyalenak kaLiththaen theevee
  vaathusey pulanaal varunthalsey kinReen varunthuRaa vaNNameR karuLith
  thaathusey pavaneeth tharuNaiyang kooyil san-n-ithik kiyaanvara aruLee.

திருவண்ணாமலைப் பதிகம் // திருவருட் பதிகம்