திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
theyvamaNi maalai
teyvamaṇi mālai
thiruppaLLiththaamam thaangkal
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal
Fifth Thirumurai

053. kanthar saraNappaththu
kantar saraṇappattu

  sennaik kanthakoottam
  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. aruLaar amuthee saraNam saraNam
  azakaa amalaa saraNam saraNam
  poruLaa enaiaaL punithaa saraNam
  ponnee maNiyee saraNam saraNam
  maruLvaark kariyaay saraNam saraNam
  mayilvaa kananee saraNam saraNam
  karuNaa layanee saraNam saraNam
  kanthaa saraNam saraNam saraNam
 • 2. paNNeer maRaiyin payanee saraNam
  pathiyee paramee saraNam saraNam
  viNNeer oLiyee veLiyee saraNam
  veLiyin viLaivee saraNam saraNam
  uNNeer uyiree uNarvee saraNam
  uruvee aruvee uRavee saraNam
  kaNNee maNiyee saraNam saraNam
  kanthaa saraNam saraNam saraNam
 • 3. mutiyaa muthalee saraNam saraNam
  murukaa kumaraa saraNam saraNam
  vativeel arasee saraNam saraNam
  mayiluur maNiyee saraNam saraNam
  atiyaark keLiyaay saraNam saraNam
  ariyaay periyaay saraNam saraNam
  katiyaak kathiyee saraNam saraNam
  kanthaa saraNam saraNam saraNam
 • 4. puuvee maNamee saraNam saraNam
  poruLee aruLee saraNam saraNam
  koovee kukanee saraNam saraNam
  kuruvee thiruvee saraNam saraNam
  theevee theLivee saraNam saraNam
  sivasaN mukanee saraNam saraNam
  kaaveer tharuvee saraNam saraNam
  kanthaa saraNam saraNam saraNam
 • 5. n-atavum thanimaa mayilooy saraNam
  n-allaar pukazum vallooy saraNam
  thitamum thiruvum tharuvooy saraNam
  theevark kariyaay saraNam saraNam
  thatavaN puyanee saraNam saraNam
  thanimaa muthalee saraNam saraNam
  katavuL maNiyee saraNam saraNam
  kanthaa saraNam saraNam saraNam
 • 6. koolak kuRamaan kaNavaa saraNam
  kulamaa maNiyee saraNam saraNam
  siilath thavaruk karuLvooysaraNam
  sivanaar puthalvaa saraNam saraNam
  njaalath thuyarthiir n-alanee saraNam
  n-atuvaa kiyan-al oLiyee saraNam
  kaalan theRuvooy saraNam saraNam
  kanthaa saraNam saraNam saraNam
 • 7. n-angkat kiLiyaay saraNam saraNam
  n-anthaa uyarsam panthaa saraNam
  thingkat sataiyaan makanee saraNam
  sivaithan- tharuLum puthalvaa saraNam
  thungkas sukamn-an RaruLvooy saraNam
  surarvaazth thitun-am thuraiyee saraNam
  kangkaik korumaa mathalaay saraNam
  kanthaa saraNam saraNam saraNam
 • 8. oLiyuL oLiyee saraNam saraNam
  onRee palavee saraNam saraNam
  theLiyum theruLee saraNam saraNam
  sivamee thavamee saraNam saraNam
  aLiyum kaniyee saraNam saraNam
  amuthee aRivee saraNam saraNam
  kaLiyon RaruLvooy saraNam saraNam
  kanthaa saraNam saraNam saraNam
 • 9. mannee enaiaaL varathaa saraNam
  mathiyee atiyeen vaazvee saraNam
  ponnee punithaa saraNam saraNam
  pukazvaar ithayam pukuvaay saraNam
  annee vativeel arasee saraNam
  aRumaa mukanee saraNam saraNam
  kanneer puyanee saraNam saraNam
  kanthaa saraNam saraNam saraNam
 • 10. veethap poruLee saraNam saraNam
  viNNoor perumaaL saraNam saraNam
  poothath thiRanee saraNam saraNam
  punaimaa mayilooy saraNam saraNam
  n-aathath tholiyee saraNam saraNam
  n-avaiil lavanee saraNam saraNam
  kaathuk kinithaam pukazooy saraNam
  kanthaa saraNam saraNam saraNam

கந்தர் சரணப்பத்து // கந்தர் சரணப்பத்து