திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
parama raasiyam
parama rāsiyam
thanith thiruviruththam
taṉit tiruviruttam
Second Thirumurai

093. thiruppukazssi
tiruppukaḻchsi

  ezusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. thiruvuLan- theriyeen thikaippuRu kinReen
  siRiyariR siRiyaneen vanjsak
  karuvuLak kataiyeen paaviyeen kotiya
  kanmanak kurangkaneen anthoo
  veruvuRu kinReen anjsalen Rinnee
  virumpiaat koLLuthal veeNtum
  maruvumaa karuNaip perungkatal amuthee
  vaLLalee enperu vaazvee.
 • eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
 • 2. thaayum thanthaiyum theyvamum kuruvum
  thaangku kinRathoor thalaivanum poruLum
  aayum inpamum anpummey aRivum
  anaiththum n-iiena aatharith thiruntheen
  eeyum ennaLa virakkamon Rilaiyeel
  ensey veenithai yaarkketuth thuraippeen
  seeyum n-innaruL n-asaiuRung kaNtaay
  thillai manRitaith thikazoLi viLakkee.
 • ezusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
 • 3. aruLpazuth thoongkum kaRpakath tharuvee
  aruNmarun- thoLirkuNak kunRee
  aruLenum amuthan- tharumoru katalee
  arutkira NangkoLum sutaree
  aruLoLi viisum arumpeRan maNiyee
  arutsuvai kaninthasem paakee
  aruLmaNam viisum oruthani malaree
  aruNmaya maampara sivamee.

திருப்புகழ்ச்சி // திருப்புகழ்ச்சி

No audios found!