திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
aruLn-ilai viLakkam
aruḷnilai viḷakkam
thiruvaruL vilaasam
tiruvaruḷ vilāsam
Second Thirumurai

097. thirumaruntharuL n-ilai
tirumaruntaruḷ nilai

  aRusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. panakaaNaith thirun-etumaal ayanpooRRap pulavarelaam parava oongkum
  kanakamaNi ampalaththee periyamarun- thonRirukkak kaNteen kaNteen
  anakan-atath thathusassi thaanantha vativathupee raruLvaayn- thuLLa
  thenakamamarn- thiruppathellaam vallathupeer n-ataraasan enpa thammaa.
 • 2. thirun-etumaal ayantheetath thuriyan-atu oLiththathenath theLinthoorsollum
  orukaruNai marunthuthiru ampalaththee irunthitakkaN tuvantheen anthoo
  aruvuruvang katanthathupee raanantha vativathun-al laruLvaayn- thuLLa
  thirumaiyumn-an kaLippathellaam vallathupeer n-ataraasan enpa thammaa.

திருமருந்தருள் நிலை // திருமருந்தருள் நிலை

No audios found!