திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
thirumaruntharuL n-ilai
tirumaruntaruḷ nilai
siva sithampara sangkiirththanam
siva sitampara saṅkīrttaṉam
Second Thirumurai

098. thiruvaruL vilaasam
tiruvaruḷ vilāsam

  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. aaNtavann-ii yaakilunak katiyanumn-aa naakil
  aruLutaiyaay inRiravil aruL iRaiyaay vanthu
  n-iiNtavanee muthaliyarum thiiNtarithaam poruLin
  n-ilaikaatti atimutiyin n-eRimuzuthum kaatti
  viiNtavanee kaalaiyiln-ii viziththavutan ezunthu
  vithimutiththup purithiithu viLangkumenap pukalvaay
  thaaNtavanee arutpothuvil thanimuthalee karuNaith
  thatangkatalee n-etunthakaiyee sangkaranee sivanee.
 • 2. thirun-eRimeyth thamizmaRaiyaam thirukkataikkaap pathanaal
  thiruvuLangkaat tiyan-aaLil therinthilan is siRiyeen
  perun-eRien uLaththirunthu kaattiyan-aaL aRintheen
  pizaipataath theyvamaRai ithuvenappin puNarntheen
  orun-eRiyil enathukarath thuvanthaLiththa n-aaLil
  uNaraatha uLavaielaam orungkuNarnthu theLintheen
  theruNeRithan- tharuLummaRais silampaNintha pathaththaaL
  sivakaama vallimakiz thirun-ataththeL Lamuthee.

திருவருள் விலாசம் // திருவருள் விலாசம்