திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
thiruvaruL vilaasam
tiruvaruḷ vilāsam
ammai thiruppathikam
ammai tiruppatikam
Second Thirumurai

099. siva sithampara sangkiirththanam
siva sitampara saṅkīrttaṉam

  eNsiirk kazin-etilatis santha viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. ulaka munjsaraa saramum n-inRun-in
  Rulavu kinRapee rulakam enpathum
  kalakam inRieng kaNun-i RainthasiR
  kanamvi LangkusiR kakanam enpathum
  ilaka onRiraN tenala kanRathoor
  iNaiyil inpamaam ithayam enpathum
  thilakam enRan-ang kurusi thamparam
  sivasi thamparam sivasi thamparam.
 • 2. varamu Runjsuthan- tharasu kantharum
  manama tangkusiR kanan-a tantharum
  uramu Rumpatham peRava zangkupee
  roLin-a tantharum veLivi tantharum
  paramu RungkuNang kuRika tanthasiR
  parama maakiyee paravu maamaRais
  siramu Rumparam parasi thamparam
  sivasi thamparam sivasi thamparam.
 • 3. n-iththi yamparaa paran-i raatharam
  n-irkku Nanjsathaa n-ilaya n-itkaLam
  saththi yamkanaa kanami kunthathoor
  thaRpa ramsivam samara saththuvam
  viththi yanjsukoo thayan-i keethanam
  vimalam enRun-aal veetha munthozum
  siththi yangkusiR kanasi thamparam
  sivasi thamparam sivasi thamparam.
 • 4. aruLa Liththumey yanpar thammaiuL
  Langkai n-ellipool aakku kinRathum
  poruLa Liththun-aan maRaiyin anthamee
  pukalu kinRathoor pukaza Lippathum
  veruLa Liththitaa vimala njaanavaan
  veLiyi leeveLi viravi n-iRpathaam
  theruLa Lippathum iruLke tuppathum
  sivasi thamparam sivasi thamparam.
 • 5. peththa munjsathaa muththi yumperum
  peetha maayathoor pootha vaathamum
  suththa muntheRaa viththa muntharum
  soruupa inpamee thuykkum vaazkkaiyum
  n-iththa muntherin- thuRRa yookartham
  n-imala maakimeyn- n-iRaivu koNtasiR
  siththa munjselaap parama raasiyam
  sivasi thamparam sivasi thamparam.

சிவ சிதம்பர சங்கீர்த்தனம் // சிவ சிதம்பர சங்கீர்த்தனம்

No audios found!