திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
n-ateesar kommi
naṭēsar kommi
n-ateesar kiirththanai
naṭēsar kīrttaṉai
Second Thirumurai

106. silathaa Samvaatham
silatā shamvātam

  thaazisai
  thirussiRRampalam
 • 1. thaNmathi yoNmukap peNmaNi yee - unnaith
  thaankoNta n-aayaka raaree ti
  aNmaiyiR ponnaNi yampalath thaatalsey
  aiya ramutha razaka rati.
 • 2. sengkayaR kaNmata mangkain-al laay - unRan
  sengkai pitiththava raaree ti
  angkaya laaranRu ponnampa laththengkaL
  aananthath thaaNtava raaja nati.
 • 3. kannaR suvaimozi minnitai yaay - unnaik
  kanni yaziththava raaree ti
  unnaR kariyapon nampalath thaatalsey
  uththama raanantha siththa rati.
 • 4. thiimaiyi laathapeN maamayi lee - unnais
  seernthu kalanthava raaree ti
  thaamamu tikkaNin- thampalath theeyinpath
  thaaNtavanj seyyunj sathura rati.
 • 5. annan-a taippeNka Laaramu thee - unnai
  anpiR puNarnthava raaree ti
  thunna lutaiyina rampalath theen-inRa
  thuuya thirun-ata raaya rati.
 • 6. kaaraLa kappeN sikaamaNi yee - unRan
  kaRpai yaziththava raaree ti
  peeraLa vaikkatan- thampalath theen-inRa
  piththar paraanantha n-iththa rati.

தோழியர் உரையாடல் // சிலதா ஸம்வாதம்