திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
n-ateesar kiirththanai
naṭēsar kīrttaṉai
vinaa uththaram
viṉā uttaram
Second Thirumurai

108. innan- thayavu varavilaiyaa
iṉṉan tayavu varavilaiyā

  sinthu
  thirussiRRampalam
  pallavi
 • 1. innan- thayavuvara vilaiyaa - unakkenmiithil
  enna varmanj solaiyaa.
 • kaNNikaL
 • 2. annam paalikkunthillaip ponnam palaththilaatum
  arasee - arasee - araseeyen RalaRavum innan-
 • 3. sinnanj siRuvayathi lennai yatimaikoNta
  sivamee - sivamee - sivameeyen RalaRavum innan-
 • 4. munnam pizaipoRuththaa yinnam poRaathuvittaal
  muRaiyoo - muRaiyoo - muRaiyooven RalaRavum innan-
 • 5. thannai yaRiyaavennai yinna luRasseythaayee
  thakumoo - thakumoo - thakumooven RalaRavum innan-
 • 6. paNtu makiznthenaiyaat koNtu karuNaiseytha
  paramee - paramee - parameeyen RalaRavum innan-
 • 7. koNtu kulampeesuvaa ruNtoo vulakilengkaL
  kuruvee - kuruvee - kuruveeyen RalaRavum
 • 8. innan- thayavuvara vilaiyaa - unakkenmiithil
  enna varmanj solaiyaa.

இன்னந் தயவு வரவிலையா // இன்னந் தயவு வரவிலையா