திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
يَۤظَيْمَيْیِنْ اِرَنغْكَلْ
ēḻaimaiyiṉ iraṅkal
كانابْ بَتْتُ
kāṇāp pattu
Fifth Thirumurai

024. بَنِتْتِرَنعْ سالابْ باتِظِوُ
paṇittiṟañ sālāp pāṭiḻivu

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَتُتْتِليَۤنْ نِنْاَتِیَرْ اَوَيْكْكُتْ سَرْرُمْ
  اَنْبِليَۤنْ نِنْتُوظُمْبَنْ آكيَۤنْ وَنعْسَمْ
  تَتُتْتِليَۤنْ تَنِكَيْتَنِلْ سيَنْرُ نِنْنَيْتْ
  تَرِسَنَمْسيَیْ تيَۤمَتُرَتْ تَمِظْسْسُولْ مالَيْ
  تُوتُتْتِليَۤنْ اَظُتُنِنْ تَرُضَيْ وٕۤنْتِتْ
  تُوظُتُتُوظُ تانَنْدَتْ تُویْنِيرْ آتيَۤنْ
  يَتُتْتِليَۤنْ نَلْلَنْيَنُمْ بيَیَرَيْ اَنْدُوۤ
  يَۤنْبِرَنْديَۤنْ بُوِسْسُمَيْیا اِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 2. تِرَبْبَتُوٕۤنْ مَيْیَلْبُرِ مایَ وَاظْوِلْ
  تِیَنغْكُوٕۤنْ سِرِتيَۤنُمْ تيَضِوُونْ رِلْليَۤنْ
  مَرَبْبَتُوٕۤنْ سِتَتَرُتَنْ تِرِوٕۤنْ وِينيَۤ
  مَنغْكَيْیَرْتَمْ كَنْكَضْيَنُمْ وَلَيْكْكُضْ وِيظْوٕۤنْ
  كَرَبْبَوَرْكْكُ مُرْبَتُوٕۤنْ كَرُنَيْ اِلْليَۤنْ
  كَنْاَنَيْیایْ نِنْتَنِكَيْ مَلَيْیَيْكْ كانيَۤنْ
  اِرَبْبَوَرْكْكُوۤرْ اَنُوَضَوُمْ اِيیيَۤنْ بيَۤیيَۤنْ
  يَۤنْبِرَنْديَۤنْ بُوِسْسُمَيْیا اِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 3. . سيَیْتِليَۤنْ نِنْتُونْتَرْ اَتِكْكُرْ ريَۤوَلْ
  تِرُتْتَنِكَيْ مَلَيْیَيْوَلَنعْ سيَیْتُ كَنْ­رْبْ
  بيَیْتِليَۤنْ بُلَنْاَيْنْدُمْ اُوتُكْكِ وِيتَلْ
  بِرَتْتَلْيَنُمْ كَتَلْنِينْديَۤنْ بيَنْكَضْ تَمْمَيْ
  وَيْتِليَۤنْ مَلَرْكُویْیيَۤنْ مالَيْ سُوتْتيَۤنْ
  مَنِیيَۤنِنْ تِرُبْبُكَظَيْ وَظُتْتيَۤنْ نِنْبالْ
  يَیْتِليَۤنْ اِوْوُتَلْكُونْ تيَۤظَيْ یيَۤنْیانْ
  يَۤنْبِرَنْديَۤنْ بُوِسْسُمَيْیا اِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 4. سِيرْكُونْتارْ بُكَظْتَنِكَيْ مَلَيْیِرْ سيَۤريَۤنْ
  سِوَبيَرُمانْ بيَرْرَبيَرُنعْ سيَلْوَ ميَۤنِنْ
  بيَۤرْكُونْتارْ تَمَيْوَنَنغْكِ مَكِظيَۤنْ بِتْتيَۤنْ
  بيَرْرَتيَۤ اَمَيْیُمْيَنَبْ بِرَنغْكيَۤنْ ماتَرْ
  وَارْكُونْتارْ مُلَيْمَلَيْوِيظْنْ تُرُضْوٕۤنْ ناضُمْ
  وَنعْسَميَۤ سيَیْتِتُوٕۤنْ مَتِاُونْ رِلْليَۤنْ
  يَۤرْكُونْتارْ اِكَظْنْدِتَاِنغْ كيَۤظَيْ یيَۤنْیانْ
  يَۤنْبِرَنْديَۤنْ بُوِسْسُمَيْیا اِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 5. كامانْدَ كارِیایْ ماتَرْ اَلْكُلْ
  كَتَلْوِيظْنْديَۤنْ مَتِتاظْنْديَۤنْ كَوَلَيْ سُوظْنْديَۤنْ
  نامانْدَ كَنَيْاُتَيْتْتَ ناتَنْ اِينْرَ
  نایَكَما مَنِیيَۤنَلْ نَلَميَۤ اُنْرَنْ
  بُومانْدَنْ سيَۤوَتِیَيْبْ بُوۤرْريَۤنْ اُوۤنغْكُمْ
  بُوظِلْكُوضْتَنِ كاسَلَتْتَيْبْ بُكَظْنْدُ باتيَۤنْ
  يَۤمانْدَ باوِیيَۤنْ اَنْدُوۤ اَنْدُوۤ
  يَۤنْبِرَنْديَۤنْ بُوِسْسُمَيْیا اِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 6. نَنْرَرِیيَۤنْ تِينغْكَنَيْتْتُمْ بَرِیيَۤنْ بُولْلا
  نَنغْكَيْیَرْتَمْ كَنْمایَ نَوَيْیَيْسْ سَرْرُمْ
  وٕنْرَرِیيَۤنْ كُونْرَرِوَارْ تَمْمَيْكْ كُوتُمْ
  وٕۤتَنيَۤنْ تِرُتْتَنِكَيْ وٕرْبِنْ نِنْبالْ
  سيَنْرَرِیيَۤنْ اِلَيْیيَنْبَ تَرِوٕۤنْ اُونْرُمْ
  سيَیْتَرِیيَۤنْ سِوَتَرُمَمْ سيَیْوُوۤرْ نَلْلُوۤرْ
  يَنْرَرِیيَۤنْ وٕرِیيَۤنْاِنغْ كَنْدُوۤ اَنْدُوۤ
  يَۤنْبِرَنْديَۤنْ بُوِسْسُمَيْیا اِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 7. اَلْلارْكْكُمْ كُظَلارْميَۤلْ آسَيْ وَيْبْبيَۤنْ
  اَيْیانِنْ تِرُتْتاضْميَۤلْ اَنْبُ وَيْیيَۤنْ
  سيَلْلارْكْكُمْ بُوظِلْتَنِكَيْ يَنغْكيَۤ يَنْرُ
  تيَۤتِتيَۤنْ نِنْبُكَظَيْسْ سِنْدَيْ سيَیْیيَۤنْ
  كَلْلارْكْكُمْ كَتُمَنَتْتيَۤنْ وَنْكَ نيَۤنْبُنْ
  كَنْنِنيَۤنْ اُتَوَاتَ كَيْیيَۤنْ بُویْیيَۤنْ
  يَلْلارْكْكُمْ بُولْلاتَ باوِ یيَۤنْیانْ
  يَۤنْبِرَنْديَۤنْ بُوِسْسُمَيْیا اِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 8. اَرُمْبایَ نَكَيْمَتَوَارْكْ كاضایْ وَاضا
  اَلَيْكِنْريَۤنْ اَرِوٕنْبَ تَرِیيَۤنْ نِنْبالْ
  تِرُمْباتَ باتَكَنيَۤنْ تِرُاُونْ رِلْليَۤنْ
  تِرُتْتَنِكَيْ مَلَيْكْكيَۤكَسْ سِنْدَيْ سيَیْیيَۤنْ
  كَرُمْبایَ وٕرُتْتُوٕۤمْ بَرُنْدُمْ بُولْلاكْ
  كاكْكَيْاُوتْتيَۤنْ سَرْريَۤنُمْ كَنِتَلْ اِلْلا
  اِرُمْبایَ وَنْنيَنعْسَكْ كَضْوَ نيَۤنْیانْ
  يَۤنْبِرَنْديَۤنْ بُوِسْسُمَيْیا اِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 9. اَمْباتَلْ نيَتُنغْكَنْنارْكْ كِسْسَيْ كُوضْوٕۤنْ
  اَكَمَلَرَ مُكَمَلَرْوُوۤ تَرُضْسيَیْ اُنْرَنْ
  سيَمْباتَ مَلَرْيَۤتْتيَۤنْ اِلَوُ كاتْتيَۤنْ
  تِرُتْتَنِكَيْ یيَۤنَمَتُ سيَلْوَمْ يَنْريَۤ
  نَمْباتَ كُوتِیيَۤنْنَلْ لُوۤرَيْكْ كَنْتالْ
  نانِليَۤنْ نَتُنغْكِليَۤنْ نایِرْ بُولْليَۤنْ
  يَمْباتَ كَتْتَيْيَتُتْ تِیارْكْكُسْ سُولْوٕۤنْ
  يَۤنْبِرَنْديَۤنْ بُوِسْسُمَيْیا اِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 10. بَنْنيَۤنْنِنْ بُكَظْسُولْوُوۤرْ تَمَكْكُبْ بُوسَيْ
  باتيَۤنْنِنْ تِرُسْسِيرَيْبْ بَرَمَنْ اِينْرَ
  كَنْنيَۤنِنْ تَنِكَيْتَنَيْكْ كَنْتُ بُوۤرْريَۤنْ
  كَيْكُوِیيَۤنْ ميَیْكُضِريَۤنْ كَنْ­رْ بایيَۤنْ
  اُنْنيَۤنْنَلْ آنَنْدَ اَمُتَيْ اَنْبَرْ
  اُتَنْآكيَۤنْ يَۤكانْدَتْ تُرَاُوۤرْ يَنْنَمْ
  يَنْنيَۤنْوَنْ تُیَرْمَنْنيَۤنْ مَنَنعْسيَمْ بُنْنيَۤنْ
  يَۤنْبِرَنْديَۤنْ بُوِسْسُمَيْیا اِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.

பணித்திறஞ் சாலாப் பாடிழிவு // பணித்திறஞ் சாலாப் பாடிழிவு