திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
thanith thiruviruththam
taṉit tiruviruttam
aruLn-ilai viLakkam
aruḷnilai viḷakkam
Second Thirumurai

095. aRan-ilai viLakkam
aṟanilai viḷakkam

  aRusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. maruvaaNaip peNNaakki orukaNaththil kaNviziththu vayangkum appeN
  uruvaaNai uruvaakki iRanthavarai ezuppukinRa uRuva neenum
  karuvaaNai yuRairangkaa thuyirutampaik katinthuNNung karuththa neeleng
  kuruvaaNai emathusivak kozunthaaNai njaanienak kuuRo Naathee.

  • 184. iRukkam iraththina muthaliyaarkku varaintha thirumukamonRin thotakkaththilperumaan ippaatalai ezuthiyaruLiyuLLaar.

அறநிலை விளக்கம் // அறநிலை விளக்கம்

No audios found!