திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
అన్పు మాలై
aṉpu mālai
పిరసాత మాలై
pirasāta mālai
Fourth Thirumurai

002. అరుట్పిరకాస మాలై
aruṭpirakāsa mālai

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. ఉలకమెలాం ఉతిక్కిన్ఱ ఒళినిలైమెయ్ యిన్పం
  ఉఱుకిన్ఱ వెళినిలైయెన్ ఱుపయనిలై యాకి
  ఇలకియనిన్ సేవటికళ్ వరుందియిట నటందే
  ఇరవిల్ఎళి యేన్ఇరుక్కుం ఇటందేటి అటైందు
  కలకమిలాత్ తెరుక్కతవఙ్ కాప్పవిళ్క్కప్ పురిందు
  కళిత్తెనైఅఙ్ కళైత్తెనతు కైయిల్ఒన్ఱు కొటుత్తాయ్
  అలకిల్అరుట్ కటలాంఉన్ పెరుమైయైఎన్ ఎన్పేన్
  ఆనంద వల్లిమకిళ్ అరుళ్నటనా యకనే.
 • 2. ఒళివణ్ణం వెళివణ్ణం ఎన్ఱనంద వేత
  ఉస్సియెలాం మెస్సుకిన్ఱ ఉస్సమల రటికళ్
  అళివణ్ణం వరుందియిట నటందరుళి అటియేన్
  అటైందవిటత్ తటైందుకత వందిఱక్కప్ పురిందు
  కళివణ్ణం ఎనైఅళైత్తెన్ కైయిల్వణ్ణం అళిత్త
  కరుణైవణ్ణన్ తనైవియందు కరుతుంవణ్ణం అఱియేన్
  తౌవిణ్ణ ముటైయర్అన్పు సెయ్యుంవణ్ణం పొతువిల్
  తెయ్వనటం పురికిన్ఱ సైవపరం పొరుళే.
 • 3. తిరుమాలుం ఉరుమాఱిస్ సిరఞ్సీవి యాకిత్
  తేటియుఙ్కణ్ టఱియాత సేవటికళ్ వరుంద
  వరుమాలై మణ్ణుఱత్తప్ పెయర్త్తునటన్ తరుళి
  వఞ్సకనేన్ ఇరుక్కుమిటం వలిందిరవిల్ తేటిత్
  తెరుమాలైక్ కతవుతనైత్ తిఱప్పిత్తు నిన్ఱు
  సెవ్వణ్ణత్ తిటైప్పసంద తిరుమేని కాట్టిక్
  కురుమాలైప్ పెరువణ్ణక్ కొళుందొన్ఱు కొటుత్తాయ్
  కురుమణినిన్ తిరువరుళైక్ కుఱిత్తుమకిళ్న్ తననే.
 • 4. అన్ఱొరునాళ్ ఇరవిటైవన్ తణిక్కవన్ తిఱప్పిత్
  తరుణ్మలర్స్సే వటివాయిఱ్ పటిప్పుఱత్తుం అకత్తుం
  మన్ఱవైత్తుక్ కొణ్టెన్నై వరవళైత్తు మకనే
  వరుందాతే ఇఙ్కితనై వాఙ్కిక్కొళ్ ళెన్న
  ఒన్ఱుసిఱి యేన్మఱుప్ప మఱిత్తుంవలిన్ తెనతు
  ఒరుకైతనిఱ్ కొటుత్తిఙ్కే ఉఱైతిఎన్ఱు మఱైందాయ్
  ఇన్ఱతుతాన్ అనుపవిత్తుక్ కిసైందతునా యటియేన్
  ఎన్నతవం పురిందేనో ఇనిత్తుయరొన్ ఱిలనే.
 • 5. ఇరవిల్అటి వరుందనటన్ తెళిఱ్కతవన్ తిఱప్పిత్
  తెనైఅళైత్తు మకనేనీ ఇవ్వులకిఱ్ సిఱితుం
  సురవిటైనెఞ్ సయర్ందిళైత్తుక్ కలఙ్కాతే ఇతనైక్
  కళిప్పొటువాఙ్ కెనఎనతు కైతనిలే కొటుత్తు
  ఉరవిటైఇఙ్ కుఱైమకిళ్న్ తెనత్తిరువాయ్ మలర్ంద
  ఉన్నుటైయ పెరుఙ్కరుణైక్ కొప్పిలైఎన్ పుకల్వేన్
  అరవిటైయిల్ అసైందాట అంపలత్తి నటువే
  ఆనందత్ తిరునటఞ్సెయ్ తాట్టుకిన్ఱ అరసే.
 • 6. ఇయఙ్కాత ఇరవిటైఅన్ ఱొరునాళ్వన్ తెళియేన్
  ఇరుక్కుమిటన్ తనైత్తేటిక్ కతవుతిఱప్ పిత్తుక్
  కయఙ్కాత మలరటికళ్ కవిన్వాయిఱ్ పటియిన్
  కటైప్పుఱత్తుం అకత్తుంవైత్తుక్ కళిత్తెనైఅఙ్ కళైత్తు
  మయఙ్కాతే ఇఙ్కితనై వాఙ్కిక్కొణ్ టులకిల్
  మకనేనీ విళైయాటి వాళ్కఎన ఉరైత్తాయ్
  పుయఙ్కానిన్ అరుళరుమై అఱియాతు తిరిందేన్
  పొయ్యటియేన్ అఱిందిన్ఱు పూరిత్తేన్ ఉళమే.
 • 7. ఒరునాళన్ ఱిరవిల్అటి వరుందనటన్ తటియేన్
  ఉఱ్ఱఇటన్ తనైత్తేటిక్ కతవుతిఱప్ పిత్తు
  మరునాళ మలరటిఒన్ఱుళ్ళకత్తే పెయర్త్తు
  వైత్తుమకిళ్న్ తెనైఅళైత్తు వాఙ్కితనై ఎన్ఱు
  తరునాళిల్ యాన్మఱుప్ప మఱిత్తుంవలిన్ తెనతు
  తటఙ్కైతనిఱ్ కొటుత్తిఙ్కే సార్కఎన ఉరైత్తాయ్
  వరునాళిల్ అతనరుమై అఱిందుమకిళ్ కిన్ఱేన్
  మణిమన్ఱుళ్ నటంపురియుం మాణిక్క మణియే.
 • 8. నెటుమాలుం పన్ఱిఎన నెటుఙ్కాలం విరైందు
  నేటియుఙ్కణ్ టఱియాతు నీటియపూం పతఙ్కళ్
  తొటుమాలై యెనవరుపూ మకళ్ముటియిఱ్ సూట్టిత్
  తొల్వినైయేన్ ఇరుక్కుమిటన్ తనైత్తేటిత్ తొటర్ందు
  కటుమాలై నటుఇరవిఱ్ కతవుతిఱప్ పిత్తుక్
  కటైయేనై అళైత్తెనతు కైయిల్ఒన్ఱు కొటుత్తుక్
  కొటుమాలై విటుత్తుమకిర్ ఎనత్తిరువాయ్ మలర్ందాయ్
  కుణక్కున్ఱే ఇన్నాళ్నిన్ కొటైయైఅఱిన్ తననే.
 • 9. మఱైముటిక్కు మణియాకి వయఙ్కియసే వటికళ్
  మణ్మీతు పటనటందు వందరుళి అటియేన్
  కుఱైముటిక్కుం పటిక్కతవన్ తిఱప్పిత్తు నిన్ఱు
  కూవిఎనై అళైత్తొన్ఱు కొటుత్తరుళిస్ సెయ్తాయ్
  కఱైముటిక్కుఙ్ కళత్తరసే కరుణైనెటుఙ్ కటలే
  కణ్ణోఙ్కుం ఒళియేసిఱ్ కనవెళిక్కుళ్ వెళియే
  పిఱైముటిక్కుఞ్ సటైక్కటవుట్ పెరుందరువే కురువే
  పెరియమన్ఱుళ్ నటంపురియుం పెరియపరం పొరుళే.
 • 10. అన్ఱకత్తే అటివరుత్ నటందెన్నై అళైత్తిఙ్
  కఞ్సాతే మకనేఎన్ ఱళిత్తనైఒన్ ఱతనైత్
  తున్ఱకత్తుస్ సిఱియేన్ నాన్ అఱియాతు వఱితే
  సుళన్ఱతుకణ్ టిరఙ్కిమికత్ తుణిందుమకిళ్ విప్పాన్
  ఇన్ఱకత్తే పుకుందరుళి ఎనక్కతనైత్ తెరివిత్
  తిన్పుఱస్సెయ్ తరుళియనిన్ ఇరక్కంఎవర్క్ కుళతో
  మన్ఱకత్తు నటంపురిందు వయఙ్కుంఒరు కురువే
  వల్లవరెల్ లాంవణఙ్కుం నల్లపరం పొరుళే.
 • 11. అన్పర్మనక్ కోయిలిలే అమర్ందరుళి విళఙ్కుం
  అరుంపొరుళాం ఉనతుమల రటివరుంద నటందు
  వన్పర్కళిల్ తలైనిన్ఱ వఞ్సకనేన్ ఇరుంద
  మనైక్కతవు తిఱప్పిత్తు మకిళ్ందెనైఅఙ్ కళైత్తుత్
  తున్పమెలాం నీఙ్కుకఇఙ్ కితుతనైవాఙ్ కుకనీ
  తొళుంపన్ఎన్ఱ ఎన్నుటైయ తురైయేనిన్ నరుళై
  ఎన్పకర్వేన్ ఎన్వియప్పేన్ ఎఙ్ఙనంనాన్ మఱప్పేన్
  ఎన్ఉయిరుక్ కుయిరాకి ఇలఙ్కిసఱ్ కురువే.
 • 12. ఞాలనిలై అటివరుంద నటందరుళి అటియేన్
  నణ్ణుంఇటన్ తనిఱ్కతవం నన్ఱుతిఱప్ పిత్తుక్
  కాలనిలై కరుతిమనఙ్ కలఙ్కుకిన్ఱ మకనే
  కలఙ్కాతే ఎన్ఱెనతు కైయిల్ఒన్ఱు కొటుత్తుస్
  సిలనిలై ఉఱవాళ్క ఎనత్తిరువాయ్ మలర్ంద
  సివపెరుమాన్ నిన్పెరుమైత్ తిరువరుళ్ఎన్ నెన్పేన్
  ఆలనిలై మణికణ్టత్ తరుంపెరుఞ్సీర్ ఒళియే
  అంపలత్తిల్ తిరునటఞ్సెయ్ తాట్టుకిన్ఱ అరసే.
 • 13. ఇరుళ్నిఱైంద ఇరవిల్అటి వరుందనటన్ తటియేన్
  ఇరుక్కుమిటన్ తనైత్తేటిక్ కతవుతిఱప్ పిత్తు
  మరుళ్నిఱైంద మనత్తాలే మయఙ్కుకిన్ఱ మకనే
  మయఙ్కాతే ఎన్ఱెన్నై వరవళైత్తుప్ పుకన్ఱు
  తెరుళ్నిఱైంద తొన్ఱెనతు సెఙ్కైతనిఱ్ కొటుత్తుత్
  తికళ్ందునిన్ఱ పరంపొరుళ్నిన్ తిరువరుళ్ఎన్ నెన్పేన్
  అరుళ్నిఱైంద మెయ్ప్పొరుళే అటిముటిఒన్ ఱిల్లా
  ఆనంద మన్ఱిల్నటం ఆటుకిన్ఱ అరసే.
 • 14. కన్మయముఙ్ కనివిక్కున్ తిరువటికళ్ వరుందక్
  కటైప్పులైయేన్ ఇరుక్కుమిటన్ తనైత్తేటి నటందు
  తొన్మయమాం ఇరవినిటైక్ కతవుతిఱప్ పిత్తుత్
  తుణిందళైత్తెన్ కైతనిలే తూయఒన్ఱై యళిత్తు
  వన్మయమిల్ లామనత్తాల్ వాళ్కఎన ఉరైత్త
  మామణినిన్ తిరువరుళిన్ వణ్మైయైఎన్ ఎన్పేన్
  తన్మయమే సిన్మయప్పొన్ అంపలత్తే ఇన్పత్
  తనినటఞ్సెయ్ తరుళుకిన్ఱ తత్తువప్పే రొళియే.
 • 15. పిరణవత్తిన్ అటిముటియిన్ నటువినుంనిన్ ఱోఙ్కుం
  పెరుఙ్కరుణైత్ తిరువటికళ్ పెయర్ందువరున్ తిటవే
  కరణముఱ్ఱు నటందటియేన్ ఇరుక్కుమిటన్ తేటిక్
  కతవుతిఱప్ పిత్తరుళిక్ కటైయేనై అళైత్తుస్
  సరణముఱ్ఱు వరుందియఎన్ మకనేఇఙ్ కితనైత్
  తాఙ్కుఎన్ ఱొన్ఱెనతు తటఙ్కైతనిఱ్ కొటుత్తు
  మరణమఱ్ఱు వాళ్కఎనత్ తిరువార్త్తై అళిత్తాయ్
  మన్ఱుటైయాయ్ నిన్అరుళిన్ వణ్మైఎవర్క్ కుళతే.
 • 16. ఒఙ్కారత్ తుళ్ళొళియాయ్ అవ్వొళిక్కుళ్ ఒళియాయ్
  ఉపయవటి వాకియనిన్ అపయపతం వరుంద
  ఈఙ్కార నటందిరవిల్ యానిరుక్కుం ఇటంపోన్
  తెళిఱ్కతవన్ తిఱప్పిత్తఙ్ కెన్నైవలిన్ తళైత్తుప్
  పాఙ్కారుం వణ్ణంఒన్ఱెన్ కైతనిలే అళిత్తుప్
  పణ్పొటువాళ్న్ తిటుకఎనప్ పణిత్తపరం పొరుళే
  ఆఙ్కార వణ్ణంఅకన్ ఱతైఅఱిందు మకిళ్ందే
  అనుపవిక్కిన్ ఱేన్పొతువిల్ ఆటుకిన్ఱ అరసే.
 • 17. అరిపిరమా తియరెల్లాం అఱిందణుక ఒణ్ణా
  అరుంపెరుఞ్సీర్ అటిమలర్కళ్ అన్ఱొరునాళ్ వరుందక్
  కరిఇరవిల్ నటందరుళి యానిరుక్కు మిటత్తే
  కతవుతిఱప్ పిత్తెనతు కైయిల్ఒన్ఱు కొటుత్తు
  ఉరిమైయొటు వాళ్కఎన ఉరైత్తతువుం అన్ఱి
  ఉవందిన్ఱై ఇరవినుంవన్ తుణర్త్తినైఎన్ మీతు
  పిరియమునక్ కిరుందవణ్ణం ఎన్పుకల్వేన్ పొతువిల్
  పెరునటఞ్సెయ్ అరసేఎన్ పిళైపొఱుత్త కురువే.
 • 18. కారణన్ఎన్ ఱురైక్కిన్ఱ నారణనుం అయనుం
  కనవిటత్తుఙ్ కాణ్పరియ కళలటికళ్ వరుంద
  ఊరణవి నటందెళియేన్ ఉఱైయుంఇటన్ తేటి
  ఉవందెనతు కైతనిలే ఒన్ఱుకొటుత్ తిఙ్కే
  ఏరణవి ఉఱైకమకిళ్త్ తెనఉరైత్తాయ్ నిన్సీర్
  యాతఱిందు పుకన్ఱేన్మున్ యాతుతవం పురిందేన్
  పారణవి అన్పరెలాం పరిందుపుకళ్న్ తేత్తప్
  పణిఅణిందు మణిమన్ఱుళ్ అణినటఞ్సెయ్ పతియే.
 • 19. తురియవెళి తనిఱ్పరమ నాతఅణై నటువే
  సుయఞ్సుటరిల్ తులఙ్కుకిన్ఱ తుణైయటికళ్ వరుందప్
  పిరియమొటు నటందెళియేన్ ఇరుక్కుమిటన్ తేటిప్
  పెరుఙ్కతవన్ తిఱప్పిత్తుప్ పేయన్ఎనై అళైత్తు
  ఉరియపొరుళ్ ఒన్ఱెనతు కైయిల్అళిత్ తిఙ్కే
  ఉఱైకమకిళ్న్ తెనఉరైత్త ఉత్తమనిన్ నరుళైప్
  పెరియపొరు నెవఱ్ఱినుక్కుం పెరియపొరు ళెన్ఱే
  పిన్నర్అఱిన్ తేన్ఇతఱ్కు మున్నర్అఱి యేనే.
 • 20. నీళాతి మూలమెన నిన్ఱవనుం నెటునాళ్
  నేటియుఙ్కణ్ టఱియాత నిన్నటికళ్ వరుంద
  ఆళానాన్ ఇరుక్కుమిటం అతుతేటి నటందే
  అణిక్కతవన్ తిఱప్పిత్తుళ్ ఎన్పొటెనై అళైత్తు
  వాళానీ మయఙ్కాతే మకనేఇఙ్ కితనై
  వాఙ్కిక్కొళ్ ఎన్ఱెనతు మలర్క్కైతనిఱ్ కొటుత్తాయ్
  కేళాయ్ఎన్ ఉయిర్త్తుణైయాయ్క్ కిళర్మన్ఱిల్ వేత
  కీతనటం పురికిన్ఱ నాతముటిప్ పొరుళే.
 • 21. సత్తఒరు వామఱైప్పొఱ్ సిలంపణిందం పలత్తే
  తనినటఞ్సెయ్ తరుళుంఅటిత్ తామరైకళ్ వరుంద
  సిత్తఉరు వాకిఇఙ్కే ఎనైత్తేటి నటందు
  తెరుక్కతవన్ తిఱప్పిత్తెన్ సెఙ్కైయిల్ఒన్ ఱళిత్తు
  మత్తఉరు వామనత్తాల్ మయక్కముఱేల్ మకనే
  మకిళ్ందుఱైక ఎనత్తిరువాయ్ మలర్ందకుణ మలైయే
  సుత్తఉరు వాయ్స్సుత్త అరువాకి అళియాస్
  సుత్తఅరు ఉరువాన సుత్తపరం పొరుళే.
 • 22. పలకోటి మఱైకళెలాం ఉలకోటి మయఙ్కప్
  పరనాత ముటినటిక్కుం పాతమలర్ వరుందస్
  సిలకోటి నటందెళియేన్ ఇరుక్కుమిటత్ తణైందు
  తెరుక్కతవన్ తిఱప్పిత్తెన్ సెఙ్కైయిల్ఒన్ ఱళిత్తే
  అలకోటి వరుందేల్ఇఙ్ కమర్కఎనత్ తిరువాయ్
  అలర్ందఅరుట్ కురువేపొన్ నంపలత్తెం అరసే
  విలకోటి ఎనత్తుయర్కళ్ ఒన్ఱొటొన్ఱు పుకన్ఱు
  విరైందోటస్ సెయ్తనైఇవ్ విళైవఱియేన్ వియప్పే.
 • 23. సెయ్వకైఒన్ ఱఱియాతు తికైప్పినొటే ఇరుందేన్
  తిటుక్కెనఇఙ్ కెళుందిరుప్పత్ తెరుక్కతవన్ తిఱప్పిత్
  తుయ్వకైఒన్ ఱెనతుకరత్ తువందళిత్తు మకనే
  ఉయ్కమకిళ్న్ తిన్ఱుముతల్ ఒన్ఱుంఅఞ్సేల్ ఎన్ఱు
  మెయ్వకైయిల్ పుకన్ఱపిన్నుం అఞ్సియిరున్ తేనై
  మీట్టుంఇన్ఱై ఇరవిల్ఉణర్ వూట్టిఅస్సన్ తవిర్త్తాయ్
  ఐవకైయాయ్ నిన్ఱుమన్ఱిల్ ఆటుకిన్ఱ అరసే
  అఱ్పుతత్తాళ్ మలర్వరుత్తం అటైందనఎన్ పొరుట్టే.
 • 24. ఉళ్ళిరవి మతియాయ్నిన్ ఱులకమెలాం నటత్తుం
  ఉపయవకై యాకియనిన్ అపయపతం వరుంద
  నళ్ళిరవిన్ మికనటందు నాన్ఇరుక్కుం ఇటత్తే
  నటైక్కతవన్ తిఱప్పిత్తు నటైక్కటైయిల్ అళైత్తు
  ఎళ్ళిరవు నినైందుమయక్ కెయ్తియిటేల్ మకనే
  ఎన్ఱెన్కై తనిల్ఒన్ఱై ఈందుమకిళ్ విత్తాయ్
  అళ్ళిరవు పోల్మిటఱ్ఱిల్ అళకుకిఱర్న్ తాట
  అంపలత్తిల్ ఆటుకిన్ఱ సెంపవళక్ కున్ఱే.
 • 25. విళఙ్కఱివుక్ కఱివాకి మెయ్త్తురియ నిలత్తే
  విళైయుంఅను పవమయమాం మెల్లటికళ్ వరుందత్
  తుళఙ్కుసిఱి యేన్ఇరుక్కుం ఇటందేటి నటందు
  తొటర్క్కతవన్ తిఱప్పిత్తుత్ తొళుంపన్ఎనై అళైత్తుక్
  కళఙ్కమిలా ఒన్ఱెనతు కైతనిలే కొటుత్తుక్
  కళిత్తుఱైక ఎనత్తిరువాక్ కళిత్తఅరుట్ కటలే
  కుళఙ్కొళ్విళిప్ పెరుందకైయే మణిమన్ఱిల్ నటఞ్సెయ్
  కురుమణియే అన్పర్మనక్ కోయిలిల్వాళ్ కురువే.
 • 26. వేతముటి మేఱ్సుటరాయ్ ఆకత్తిన్ ముటిమేల్
  విళఙ్కుంఒళి యాకియనిన్ మెల్లటికళ్ వరుందప్
  పూతముటి మేల్నటందు నానిరుక్కు మిటత్తే
  పోందిరవిఱ్ కతవుతనైక్ కాప్పవిళ్క్కప్ పురిందు
  నాతముటి మేల్విళఙ్కున్ తిరుమేని కాట్టి
  నఱ్పొరుళ్ఎన్ కైతనిలే నల్కియనిన్ పెరుమై
  ఓతముటి యాతెనిల్ఎన్ పుకల్వేన్అం పలత్తే
  ఉయిర్క్కిన్పన్ తరనటనం ఉటైయపరం పొరుళే.
 • 27. తఙ్కుసరా సరముళుతుం అళిత్తరుళి నటత్తున్
  తాళ్మలర్కళ్ మికవరుందత్ తనిత్తునటన్ తొరునాళ్
  కఙ్కులిల్యాన్ ఇరుక్కుమనైక్ కతవుతిఱప్ పిత్తుక్
  కైయిల్ఒన్ఱు కొటుత్తఉన్ఱన్ కరుణైయైఎన్ ఎన్పేన్
  ఇఙ్కుసిఱి యేన్పిళైకళ్ ఎత్తనైయుం పొఱుత్త
  ఎన్కురువే ఎన్ఉయిరుక్ కిన్పరుళుం పొరుళే
  తిఙ్కళణి సటైప్పవళస్ సెళుఞ్సోతి మలైయే
  సివకామ వల్లిమకిళ్ తిరునటనా యకనే.
 • 28. మామాయై అసైందిటస్సిఱ్ ఱంపలత్తే నటిత్తుం
  వరుందాత మలరటికళ్ వరుందనటన్ తరుళి
  ఆమాఱన్ ఱిరవినిటై అణిక్కతవన్ తిఱప్పిత్
  తఙ్కైయిల్ఒన్ ఱళిత్తినినీ అఞ్సేల్ఎన్ ఱువందు
  తేమావిన్ పళంపిళిందు వటిత్తునఱు నెయ్యున్
  తేనుంఒక్కక్ కలందతెనత్ తిరువార్త్తై అళిత్తాయ్
  కోమాన్నిన్ అరుట్పెరుమై ఎన్ఉరైప్పేన్ పొతువిల్
  కూత్తాటి ఎఙ్కళైఆట్ కొణ్టపరం పొరుళే.
 • 29. పటైప్పవనుఙ్ కాప్పవనుం పఱ్పలనాళ్ ముయన్ఱు
  పార్క్కవిరుం పినుఙ్కిటైయాప్ పాతమలర్ వరుంద
  నటైప్పులైయేన్ పొరుట్టాక నటత్తిరవిఱ్ కతవం
  నన్కుతిఱప్ పిత్తొన్ఱు నల్కియతుం అన్ఱి
  ఇటైప్పటునా ళినుంవందెన్ ఇతయమయక్ కెల్లాం
  ఇరిందిటస్సెయ్ తనైఉన్ఱన్ ఇన్నరుళ్ఎన్ ఎన్పేన్
  తటైప్పటుమా ఱిల్లాత పేరిన్పప్ పెరుక్కే
  తనిమన్ఱిల్ ఆనందత్ తాణ్టవఞ్సెయ్ అరసే.
 • 30. మున్నైమఱై ముటిమణియాం అటిమలర్కళ్ వరుంద
  ముళుతిరవిల్ నటందెళియేన్ ముయఙ్కమిటత్ తటైందు
  అన్నైయినుం పరిందరుళి అణిక్కతవన్ తిఱప్పిత్
  తఙ్కైయిల్ఒన్ ఱళిత్తెనైయుం అన్పినొటు నోక్కి
  ఎన్నైఇని మయఙ్కాతే ఎన్మకనే మకిళ్వో
  టిరుత్తిఎన ఉరైత్తాయ్నిన్ ఇన్నరుళ్ఎన్ ఎన్పేన్
  మిన్నైనికర్ సెఞ్సటైమేన్ మతియంఅసైన్ తాట
  వియన్పొతువిల్ తిరునటఞ్సెయ్ విమలపరం పొరుళే.
 • 31. మీతానత్ తరుళ్ఒళియాయ్ విళఙ్కియనిన్ అటికళ్
  మికవరుంద నటందిరవిల్ వినైయేన్ఱన్ పొరుట్టాస్
  సీతానక్ కతవుతనైత్ తిఱప్పిత్తుస్ సిఱియేన్
  సెఙ్కైయిల్ఒన్ ఱళిత్తినినీ సిఱితుమఞ్సేల్ ఇఙ్కు
  మాతానత్ తవర్సూ‘ వాళ్కఎన ఉరైత్తాయ్
  మామణినిన్ తిరువరుళిన్ వణ్మైఎవర్క్ కుళతే
  ఓతానత్ తవర్తమక్కుం ఉణర్వరితాం పొరుళే
  ఓఙ్కియసిఱ్ ఱంపలత్తే ఒళినటఞ్సెయ్ పతియే.
 • 32. వేతాంద సిత్తాందం ఎన్నుంఅందం ఇరణ్టుం
  విళఙ్కఅమర్న్ తరుళియనిన్ మెల్లటికళ్ వరుంద
  నాతాంద వెళితనిలే నటందరుళుం అతుపోల్
  నటందరుళిక్ కటైనాయేన్ నణ్ణుంఇటత్ తటైందు
  పోతాంద మిసైవిళక్కున్ తిరుమేని కాట్టిప్
  పులైయేన్కై యిటత్తొన్ఱు పొరుందవైత్త పొరుళే
  సూతాంద మనైత్తినుక్కుం అప్పాఱ్పట్ టిరుంద
  తురియవెళిక్ కేవిళఙ్కుం పెరియఅరుట్ కురువే.
 • 33. ఒరుమైయిలే ఇరుమైఎన ఉరుక్కాట్టిప్ పొతువిల్
  ఒళినటఞ్సెయ్ తరుళుకిన్ఱ ఉపయపతం వరుంద
  అరుమైయిలే నటందెళియేన్ ఇరుక్కుమిటత్ తటైందే
  అణిక్కతవన్ తిఱప్పిత్తెన్ అఙ్కైయిల్ఒన్ ఱళిత్తుప్
  పెరుమైయిలే పిఱఙ్కుకనీ ఎనత్తిరువాయ్ మలర్ంద
  పెరుఙ్కరుణైక్ కటలేనిన్ పెఱ్ఱియైఎన్ ఎన్పేన్
  కరుమైయిలే నెటుఙ్కాలఙ్ కలందుకలక్ కుఱ్ఱ
  కలక్కమెలాన్ తవిర్త్తెంమైక్ కాత్తరుళుం పతియే.
 • 34. విందునిలై నాతనిలై ఇరునిలైక్కుం అరసాయ్
  విళఙ్కియనిన్ సేవటికళ్ మికవరుంద నటందు
  వందునిలై పెఱస్సిఱియేన్ ఇరుక్కుమిటత్ తటైందు
  మణిక్కతవన్ తిఱప్పిత్తు మకనేఎన్ ఱళైత్తు
  ఇందునిలై ముటిముతరాన్ తిరుఉరువఙ్ కాట్టి
  ఎన్కైయిల్ఒన్ ఱళిత్తిన్పం ఎయ్తుకఎన్ ఱురైత్తాయ్
  ముందునిలైస్ సిఱియేన్సెయ్ తవమఱియేన్ పొతువిల్
  ముత్తర్మనన్ తిత్తిక్క నిరుత్తమిటుం పొరుళే.
 • 35. నవనిలైక్కుం అతికారం నటత్తుకిన్ఱ అరసాయ్
  నణ్ణియనిన్ పొన్నటికళ్ నటందువరున్ తిటవే
  అవనిలైక్కుఙ్ కటైప్పులైయేన్ ఇరుక్కుంఇటత్ తిరవిల్
  అణైందరుళిక్ కతవుతిఱన్ తటియేనై అళైత్తే
  సివనిలైక్కుం పటిఎనతు సెఙ్కైయిల్ఒన్ ఱళిత్తుస్
  సిత్తమకిళ్న్ తుఱైకఎనత్ తిరుప్పవళన్ తిఱందాయ్
  పవనిలైక్కుఙ్ కటైనాయేన్ పయిన్ఱతవం అఱియేన్
  పరంపరమా మన్ఱిల్నటం పయిన్ఱపసు పతియే.
 • 36. పుణ్ణియర్తం మనక్కోయిల్ పుకుందమర్ందు విళఙ్కుం
  పొన్మలర్స్సే వటివరుత్తం పొరుందనటన్ తెళియేన్
  నణ్ణియఓర్ ఇటత్తటైందు కతవుతిఱప్ పిత్తు
  నఱ్పొరుళ్ఒన్ ఱెన్కైతనిల్ నల్కియనిన్ పెరుమై
  ఎణ్ణియపో తెల్లాంఎన్ మనమురుక్కుం ఎన్ఱాల్
  ఎంప—రుమాన్ నిన్అరుళై ఎన్నెనయాన్ పుకల్వేన్
  తణ్ణియవెణ్ మతిఅణింద సెఞ్సటైనిన్ ఱాటత్
  తనిత్తమన్ఱిల్ ఆనందత్ తాణ్టవఞ్సెయ్ అరసే.
 • 37. మూవరుక్కుం ఎట్టాతు మూత్తతిరు అటికళ్
  ముళుతిరవిల్ వరుందియిట ముయఙ్కినటన్ తరుళి
  యావరుక్కుం ఇళిందేన్ఇఙ్ కిరుక్కుంఇటత్ తటైందే
  ఎళిఱ్కతవన్ తిఱప్పిత్తుళ్ ఎనైఅళైత్తు మకనే
  తేవరుక్కుం అరితితనై వాఙ్కెనఎన్ కరత్తే
  సిత్తమకిళ్న్ తళిత్తనైనిన్ తిరువరుళ్ఎన్ ఎన్పేన్
  పూవరుక్కుం పొళిఱ్ఱిల్లై అంపలత్తే నటనం
  పురిందుయిరుక్ కిన్పరుళుం పూరణవాన్ పొరుళే.
 • 38. కఱ్ఱవర్తం కరుత్తినిన్ముక్ కనిరసంపోల్ ఇనిక్కుం
  కళలటికళ్ వరుందియిటక్ కటితునటన్ తిరవిల్
  మఱ్ఱవర్కా ణాతెళియేన్ ఇరుక్కుంఇటత్ తటైందు
  మనైక్కతవు తిఱప్పిత్తు వలిందెనైఅఙ్ కళైత్తు
  నఱ్ఱవర్క్కుం అరితితనై వాఙ్కెనఎన్ కరత్తే
  నల్కియనిన్ పెరుఙ్కరుణై నట్పినైఎన్ ఎన్పేన్
  అఱ్ఱవర్క్కుం పఱ్ఱవర్క్కుం పొతువినిలే నటఞ్సెయ్
  అరుట్కురువే సస్సితా నందపరం పొరుళే.
 • 39. కరుణైవటి వాయ్అటియార్ ఉళ్ళకత్తే అమర్ంద
  కళలటికళ్ వరుందియిటక్ కఙ్కులిలే నటందు
  మరుణిఱైయుఞ్ సిఱియేన్నాన్ ఇరుక్కుమిటత్ తటైందు
  మణిక్కతవన్ తిఱప్పిత్తు మకిళ్ందళైత్తు మకనే
  పొరుణిఱైయుం ఇతనైఇఙ్కే వాఙ్కెనఎన్ కరత్తే
  పొరుందఅళిత్ తరుళియనిన్ పొన్నరుళ్ఎన్ ఎన్పేన్
  అరుణిఱైయుం పెరుఙ్కటలే అంపలత్తిల్ పరమా
  నందవురు వాకినటం ఆటుకిన్ఱ అరసే.
 • 40. అరుళురువాయ్ ఐందొళిలుం నటత్తుకిన్ఱ అటికళ్
  అసైందువరున్ తిటఇరవిల్ యానిరుక్కుం ఇటత్తే
  తెరుళురువిన్ నటందుతెరుక్ కతవుతిఱప్ పిత్తుస్
  సిఱియేనై అళైత్తెనతు సెఙ్కైయిల్ఒన్ ఱళిత్తు
  మరుళురువిన్ మఱ్ఱవర్పోల్ మయఙ్కేల్ఎన్ మకనే
  మకిళ్ందుతిరు అరుళ్వళియే వార్కఎన ఉరైత్తాయ్
  ఇరుళురువిన్ మనక్కొటియేన్ యాతుతవం పురిందేన్
  ఎల్లాంవల్ లవనాకి ఇరుందపసు పతియే.
 • 41. ముళుతుంఉణర్న్ తవర్ముటిమేల్ ముటిక్కుమణి యాకి
  ముప్పొరుళు మాకియనిన్ ఒప్పిల్అటి మలర్కళ్
  కళుతుంఉణర్ వరియనటుక్ కఙ్కులిలే వరుందక్
  కటితునటన్ తటినాయేన్ కరుతుమిటత్ తటైందు
  పళుతుపటా వణ్ణంఎనైప్ పరిందళైత్తు మకనే
  పణిందితనై వాఙ్కెనఎన్ పాణియుఱక్ కొటుత్తుత్
  తొళుతెనైప్పా టుకఎన్ఱు సొన్నపసు పతినిన్
  తూయఅరుట్ పెరుమైయైఎన్ సొల్లివియక్ కేనే .
 • 42. మానినైత్త అళవెల్లాఙ్ కటందప్పాల్ వయఙ్కుం
  మలరటికళ్ వరుందియిట మకిళ్ందునటన్ తరుళిప్
  పానినైత్త సిఱియేన్నాన్ ఇరుక్కుమిటత్ తటైందు
  పణైక్కతవన్ తిఱప్పిత్తుప్ పరిందళైత్తు మకనే
  నీనినైత్త వణ్ణమెలాఙ్ కైకూటుం ఇతుఓర్
  నిన్మలంఎన్ ఱెన్కైతనిల్ నేర్ందళిత్తాయ్ నినక్కు
  నానినైత్త నన్ఱిఒన్ఱుం ఇలైయేనిన్ అరుళై
  నాయటియేన్ ఎన్పుకల్వేన్ నటరాజ మణియే .
 • 43. సూరియసన్ తిరరెల్లాన్ తోన్ఱామై విళఙ్కుం
  సుయఞ్సోతి యాకుంఅటిత్ తుణైవరుంద నటందు
  కూరియమెయ్ అఱివెన్ప తొరుసిఱితుఙ్ కుఱియాక్
  కొటియేన్నాన్ ఇరుక్కుమిటఙ్ కుఱిత్తిరవిల్ నటందు
  కారియంఉణ్ టెనక్కూవిక్ కతవుతిఱప్ పిత్తుక్
  కైయిల్ ఒన్ఱై అళిత్తనైఉన్ కరుణైయైఎన్ ఎన్పేన్
  ఆరియర్తం అళవుకటన్ తప్పాలుఙ్ కటంద
  ఆనంద మన్ఱిల్నటం ఆటుకిన్ఱ అరసే .
 • 44. తఱ్పోతన్ తోన్ఱాత తలందనిలే తోన్ఱుం
  తాళ్మలర్కళ్ వరుందియిటత్ తనిత్తునటన్ తరుళి
  ఎఱ్పోతఙ్ కకన్ఱిరవిల్ యానిరుక్కు మిట•పోన్
  తెళిఱ్కతవన్ తిఱప్పిత్తివ్ వెళియేనై అళైత్తుప్
  పొఱ్పోత వణ్ణంఒన్ఱెన్ కైతనిలే అళిత్తుప్
  పులైయొళింద నిలైతనిలే పొరుందుకఎన్ ఱురైత్తాయ్
  సిఱ్పోత మయమాన తిరుమణిమన్ ఱిటత్తే
  సివమయమాం అనుపోకత్ తిరునటఞ్సెయ్ అరసే
 • 45. కఱ్పనైకళ్ ఎల్లాంపోయ్క్ కరైందతలన్ తనిలే
  కరైయాతు నిఱైందిరుక్ కళలటికళ్ వరుంద
  వెఱ్పనైయుం ఇన్ఱిఒరు తనియాక నటందు
  విరైందిరవిఱ్ కతవుతనైక్ కాప్పవిళ్క్కప్ పురిందు
  అఱ్పనైఓర్ పొరుళాక అళైత్తరుళి అటియేన్
  అఙ్కైయిల్ఒన్ ఱళిత్తనైనిన్ అరుళినైఎన్ పుకల్వేన్
  నఱ్పనవర్ తుతిక్కమణి మన్ఱకత్తే ఇన్ప
  నటంపురియుం పెరుఙ్కరుణై నాయకమా మణియే .
 • 46. ఒన్ఱాకి ఇరణ్టాకి ఒన్ఱిరణ్టిన్ నటువే
  ఉఱ్ఱఅను పవమయమాయ్ ఒళిర్అటికళ్ వరుంద
  అన్ఱార నటందిరవిల్ యానుఱైయుం ఇటత్తే
  అటైందుకత వందిఱప్పిత్ తన్పొటెనై అళైత్తు
  నన్ఱార ఎనతుకరత్ తొన్ఱరుళి ఇఙ్కే
  నణ్ణనీ ఎణ్ణియవా నటత్తుకఎన్ ఱరైత్తాయ్
  ఇన్ఱార వందతనై ఉణర్త్తినైనిన్ అరుళై
  ఎన్పుకల్వేన్ మణిమన్ఱిల్ ఇలఙ్కిసఱ్ కురువే .
 • 47. ఎఙ్కుంవిళఙ్ కువతాకి ఇన్పమయ మాకి
  ఎన్నుణర్వుక్ కుణర్వుతరుం ఇణైయటికళ్ వరుంద
  పొఙ్కుమిర విటైనటందు నానుఱైయుం ఇటత్తే
  పోందుమణిక్ కతవుతనైక్ కాప్పవిళ్క్కప్ పురిందు
  తఙ్కుమటి యేనైఅళైత్ తఙ్కైయిల్ఒన్ ఱళిత్తే
  తయవినొటు వాళ్కఎనత్ తనిత్తిరువాయ్ మలర్ందాయ్
  ఇఙ్కునిన తరుట్పెరుమై ఎన్నురైప్పేన్ పొతువిల్
  ఇన్పనటం పురికిన్ఱ ఎన్నుటైనా యకనే .
 • 48. సిత్తెవైయుం వియత్తియుఱుఞ్ సుత్తసివ సిత్తాయ్స్
  సిత్తమతిల్ తిత్తిక్కున్ తిరువటికళ్ వరుంద
  మత్తఇర విటైనటందు వందరుళి అటియేన్
  వాళుమనైత్ తెరుక్కతవు తిఱప్పిత్తఙ్ కటైందు
  అత్తకవిన్ ఎనైఅళైత్తెన్ అఙ్కైయిల్ఒన్ ఱళిత్తాయ్
  అన్నైయినుం అన్పుటైయాయ్ నిన్నరుళ్ఎన్ ఎన్పేన్
  ముత్తర్కుళుక్ కాణమన్ఱిల్ ఇన్పనటం పురియుం
  ముక్కణుటై ఆనందస్ సెక్కర్మణి మలైయే .
 • 49. సకలమొటు కేవలమున్ తాక్కాత ఇటత్తే
  తఱ్పరమాయ్ విళఙ్కుకిన్ఱ తాళ్మలర్కళ్ వరుందప్
  పకలొళియ నటువిరవిల్ నటందరుళి అటియేన్
  పరియుమిటత్ తటైందుమణిక్ కతవుతిఱప్ పిత్తుప్
  పుకలుఱుక వరుకఎన అళైత్తెనతు కరత్తే
  పొరుందఒన్ఱు కొటుత్తనైనిన్ పొన్నరుళ్ఎన్ ఎన్పేన్
  ఉకల్ఒళియప్ పెరుందవర్కళ్ ఉఱ్ఱుమకిళ్న్ తేత్త
  ఉయర్పొతువిల్ ఇన్పనటం ఉటైయపరం పొరుళే .
 • 50. ఉళ్ళురుకున్ తరుణత్తే ఒళికాట్టి విళఙ్కుం
  ఉయర్మలర్స్సే వటివరుంద ఉవందునటన్ తరుళిక్
  కళ్ళమనత్ తేనిరుక్కుం ఇందేటి అటైందు
  కతవుతిఱప్ పిత్తరుళిక్ కళిత్తెనైఅఙ్ కళైత్తు
  నళ్ళులకిల్ ఉనక్కితునాం నల్కినంనీ మకిళ్ందు
  నాళుంఉయిర్క్ కితంపురిందు నటత్తిఎన ఉరైత్తాయ్
  తెళ్ళుంఅము తాయ్అన్పర్ సిత్తంఎలాం ఇనిక్కుం
  సెళుఙ్కనియే మణిమన్ఱిల్ తిరునటనా యకనే .
 • 51. తన్నురువఙ్ కాట్టాత మలఇరవు విటియున్
  తరుణత్తే ఉతయఞ్సెయ్ తాళ్మలర్కళ్ వరుందప్
  పొన్నురువత్ తిరుమేని కొణ్టునటన్ తటియేన్
  పొరుందుమిటత్ తటైందుకత వందిఱక్కప్ పురిందు
  తన్నురువం పోన్ఱతొన్ఱఙ్ కెనై అళైత్తెన్ కరత్తే
  తందరుళి మకిళ్ందిఙ్కే తఙ్కుకఎన్ ఱురైత్తాయ్
  ఎన్నురువం ఎనక్కుణర్త్తి అరుళియనిన్ పెరుమై
  ఎన్నురైప్పేన్ మణిమన్ఱిల్ ఇన్పనటత్ తరసే.
 • 52. అణ్టవకై పిణ్టవకై అనైత్తుంఉతిత్ తొటుఙ్కుం
  అణిమలర్స్సే వటివరుత్తం అటైయనటన్ తరుళిక్
  కణ్టవరుఙ్ కాణాత నటుఇరవు తనిల్యాన్
  కరుతుమిటత్ తటైందుకత వందిఱక్కప్ పురిందు
  తొణ్టనెన్ ఎనైయుంఅళైత్ తెన్కైయిల్ఒన్ ఱళిత్తాయ్
  తురైయేనిన్ అరుట్పెరుమైత్ తొణ్మైయైఎన్ ఎన్పేన్
  ఉణ్టవర్కళ్ ఉణుందోఱుం ఉవట్టాత అముతే
  ఉయర్పొతువిల్ ఇన్పనటం ఉటైయపరం పొరుళే.
 • 53. అఱివుటైయార్ ఉళ్ళకప్పో తలరుకిన్ఱ తరుణత్
  తరుళ్మణత్తే నాకిఉఱ్ఱ అటిఇణైకళ్ వరుందప్
  పిఱివుటైయేన్ ఇరుక్కుమిటన్ తేటినటన్ తటైందు
  పెరుఙ్కతవన్ తిఱప్పిత్తుప్ పేయన్ఎనై అళైత్తుస్
  సెఱివుటైయాయ్ ఇతువాఙ్కెన్ ఱుతవవుంనాన్ మఱుప్పత్
  తిరుంపవుంఎన్ కైతనిలే సేరఅళిత్ తనైయే
  పొఱివఱియేన్ అళవినిల్ఉన్ కరుణైయైఎన్ ఎన్పేన్
  పొఱ్పొతువిల్ నటంపురియుం పూరణవాన్ పొరుళే.
 • 54. విటైయమొన్ఱుఙ్ కాణాత వెళినటువే ఒళియాయ్
  విళఙ్కుకిన్ఱ సేవటికళ్ మికవరుంద నటందు
  కటైయనైయుఙ్ కుఱిక్కొణ్టు కరుతుమిటత్ తటైందు
  కతవుతిఱప్ పిత్తెనతు కైయిల్ఒన్ఱు కొటుక్క
  ఇటైయిన్అతు నాన్మఱుప్పు మఱుక్కేల్ఎన్ మకనే
  ఎన్ఱుపిన్నుఙ్ కొటుత్తాయ్నిన్ ఇన్నరుళ్ఎన్ ఎన్పేన్
  ఉటైయపరం పొరుళేఎన్ ఉయిర్త్తుణైయే పొతువిల్
  ఉయ్యుంవకై అరుళ్నటనఞ్ సెయ్యుంఒళి మణియే.
 • 55. నాన్తనిక్కున్ తరణత్తే తోన్ఱుకిన్ఱ తుణైయాయ్
  నాన్తనియా ఇటత్తెనక్కుత్ తోన్ఱాత తుణైయాయ్
  ఏన్ఱరుళున్ తిరువటికళ్ వరుందనటన్ తరుళి
  యానుఱైయుం ఇటత్తటైందు కతవుతిఱప్ పిత్తు
  ఆన్ఱఎనై అళైత్తెనతు కైయిల్ఒన్ఱు కొటుత్తాయ్క్
  కఱివిలయేన్ సెయ్యుంవకై అఱియేన్నిన్ కరుణై
  ఈన్ఱవట్కుం ఇల్లైఎన నన్కఱిందేన్ పొతువిల్
  ఇన్పనటం పురికిన్ఱ ఎన్నుయిర్నా యకనే.
 • 56. అరుళ్విళఙ్కుం ఉళ్ళకత్తే అతుఅతువాయ్ విళఙ్కుం
  అణిమలర్స్సే వటివరుత్తం అటైయనటన్ తరుళిప్
  పొరుళ్విళఙ్కా నటుఇరవిల్ నానుఱైయుం ఇటత్తే
  పోందుతెరుక్ కాప్పవిళ్క్కప్ పురిందెనైఅఙ్ కళైత్తుత్
  తెరుళ్విళఙ్కుం ఒరుపొరుళ్ఎన్ సెఙ్కైతనిల్ అళిత్తాయ్
  సివపెరుమాన్ పెరుఙ్కరుణైత్ తిఱత్తినైఎన్ ఎన్పేన్
  మరుళ్విళఙ్కి ఉణర్స్సియుఱత్ తిరుమణిమన్ ఱిటత్తే
  మన్నుయిర్క్ కిన్పరుళ వయఙ్కునటత్ తరసే.
 • 57. పరువముఱు తరుణత్తే సర్క్కరైయుం తేనుం
  పాలునెయ్యుం అళిందనఱుం పళరసముం పోల
  మరువుంఉళం ఉయిర్ఉణర్వో టెల్లాందిత్ తిక్క
  వయఙ్కుంఅటి యిణైకళ్మిక వరుందనటన్ తరుళిత్
  తెరువటైందు నానిరుక్కు మనైక్కాప్పుత్ తిఱక్కస్
  సెయ్తరుళిప్ పొరుళ్ఒన్ఱెన్ సెఙ్కైతనిల్ అళిత్తాయ్
  తిరుమణిమన్ ఱిటైనటిక్కుం పెరుమాన్నిన్ కరుణైత్
  తిఱత్తినైఇస్ సిఱియేన్నాన్ సెప్పుతల్ఎఙ్ ఙనమే.
 • 58. ఎన్అఱివై ఉణ్టరుళి ఎన్నుటనే కూటి
  ఎన్ఇన్పం ఎనక్కరుళి ఎన్నైయుందా నాక్కిత్
  తన్అఱివాయ్ విళఙ్కుకిన్ఱ పొన్నటికళ్ వరుందత్
  తనినటందు తెరుక్కతవన్ తాళ్తిఱప్పిత్ తరుళి
  మున్నఱివిల్ ఎనైఅళైత్తెన్ కైయిల్ఒన్ఱు కొటుత్త
  మున్నవనిన్ ఇన్నరుళై ఎన్ఎనయాన్ మొళివేన్
  మన్అఱివుక్ కఱివాంపొన్ నంపలత్తే ఇన్ప
  వటివాకి నటిక్కిన్ఱ మాకరుణై మలైయే.
 • 59. పరయోక అనుపవత్తే అకంపుఱందోన్ ఱాత
  పరఞ్సోతి యాకుంఇణైప్ పాతమలర్ వరుంద
  వరయోకర్ వియప్పఅటి యేన్ఇరుక్కుం ఇటత్తే
  వందుతెరుక్ కతవుతనైక్ కాప్పవిళ్క్కప్ పురిందు
  తిరయోకర్క్ కరితితనై వాఙ్కుకఎన్ ఱెనతు
  సెఙ్కైతనిల్ అళిత్తాయ్నిన్ తిరువరుళ్ఎన్ ఎన్పేన్
  ఉరయోకర్ ఉళంపోల విళఙ్కుమణి మన్ఱిల్
  ఉయిర్క్కిన్పన్ తరనటనం ఉటైయపరం పొరుళే.
 • 60. సొన్నిఱైంద పొరుళుంఅతన్ ఇలక్కియముం ఆకిత్
  తురియనటు విరుందఅటిత్ తుణైవరుంద నటందు
  కొన్నిఱైంద ఇరవినిటై ఎళుందరుళిక్ కతవం
  కొళుఙ్కాప్పై అవిళ్విత్తుక్ కొటియేనై అళైత్తు
  ఎన్నిఱైంద ఒరుపొరుళ్ఎన్ కైయిల్అళిత్ తరుళి
  ఎన్మకనే వాళ్కఎన ఎళిల్తిరువాయ్ మలర్ందాయ్
  తన్నిఱైంద నిన్కరుణైత్ తన్మైయైఎన్ పుకల్వేన్
  తనిమన్ఱిల్ ఆనందత్ తాణ్టవఞ్సెయ్ అరసే.
 • 61. ముత్తిఒన్ఱు వియత్తిఒన్ఱు కాణ్మిన్ఎన్ఱా కమత్తిన్
  ముటికళ్ముటిత్ తురైకిన్ఱ అటికళ్మిక వరుందప్
  పత్తిఒన్ఱుం ఇల్లాత కటైప్పులైయేన్ పొరుట్టాప్
  పటిఱ్ఱుళత్తేన్ ఇరుక్కుంఇటన్ తనైత్తేటి నటందు
  సిత్తిఒన్ఱు తిరుమేని కాట్టిమనైక్ కతవం
  తిఱప్పిత్తఙ్ కెనైఅళైత్తెన్ సెఙ్కైయిలే మకిళ్ందు
  సత్తిఒన్ఱు కొటుత్తాయ్నిన్ తణ్ణరుళ్ఎన్ ఎన్పేన్
  తనిమన్ఱుళ్ ఆనందత్ తాణ్టవఞ్సెయ్ అరసే.
 • 62. ఎనక్కునన్మై తీమైయెన్ప తిరణ్టుమొత్త ఇటత్తే
  ఇరణ్టుంఒత్తుత్ తోన్ఱుకిన్ఱ ఎళిఱ్పతఙ్కళ్ వరుందత్
  తనక్కునల్ల వణ్ణంఒన్ఱు తాఙ్కినటన్ తరుళిత్
  తనిత్తిరవిల్ కటైప్పులైయేన్ తఙ్కుమిటత్ తటైందు
  కనక్కుమనైత్ తెరుక్కతవఙ్ కాప్పవిళ్క్కప్ పురిందు
  కళిప్పొటెనై అళైత్తెనతు కైయిల్ఒన్ఱు కొటుత్తు
  ఉనక్కినియ వణ్ణంఇతెన్ ఱురైత్తరుళిస్ సెన్ఱాయ్
  ఉటైయవనిన్ అరుట్పెరుమై ఉరైక్కముటి యాతే.
 • 63. ఇంమైయినో టంమైయినుం ఎయ్తుకిన్ఱ ఇన్పం
  ఎనైత్తొన్ఱుం వేణ్టాత ఇయఱ్కైవరున్ తరుణం
  ఎంమైయినుం నిఱైసొరుప సుత్తసుకా రంపం
  ఇయఱ్సొరుప సుత్తసుక అనుపవంఎన్ ఱిరణ్టాయ్స్
  సెంమైయిలే విళఙ్కుకిన్ఱ తిరువటికళ్ వరుందస్
  సిఱియేన్పాల్ అటైందెనతు సెఙ్కైయిల్ఒన్ ఱళిత్తాయ్
  ఉంమైయిలే యాన్సెయ్తవం యాతెనవుం అఱియేన్
  ఉయర్పొతువిల్ ఇన్పనటం ఉటైయపరం పొరుళే.
 • 64. అన్పళిప్పు తొన్ఱుపిన్నర్ ఇన్పళిప్ప తొన్ఱెన్
  ఱఱిఞరెలాం మతిక్కిన్ఱ అటిమలర్కళ్ వరుంద
  ఎన్పళిత్త ఉటల్కళ్తొఱుం ఉయిర్క్కుయిరాయ్ ఇరుక్కుం
  ఎంపెరుమాన్ నటందరుళిక్ కతవుతిఱప్ పిత్తుత్
  తున్పళిక్కుం నెఞ్సకత్తెన్ ఱనైక్కూవి అళైత్తుత్
  తూయఇళ నకైముకత్తే తుళుంపఎనై నోక్కి
  మున్పళిత్త తెన్ఱనతు కైయిల్ఒన్ఱై అళిత్తాయ్
  మున్నవనిన్ అరుట్పెరుమై మున్నఅఱి యేనే.
 • 65. మోకఇరుట్ కటల్కటత్తుం పుణైఒన్ఱు నిఱైంద
  మోకనసుకం అళిప్పిక్కుం తుణైఒన్ఱెన్ ఱురైక్కుం
  యోకమలర్త్ తిరువటికళ్ వరుందనటన్ తరుళి
  ఉణర్విలియేన్ పొరుట్టాక ఇరుట్టిరవిల్ నటందు
  పోకమనైప్ పెరుఙ్కతవన్ తిఱప్పిత్తుట్ పుకుందు
  పులైయేనై అళైత్తొన్ఱు పొరుందఎన్కై కొటుత్తాయ్
  నాకమణిప్ పణిమిళిర అంపలత్తే నటఞ్సెయ్
  నాయకనిన్ పెరుఙ్కరుణై నవిఱ్ఱముటి యాతే.
 • 66. కాణుకిన్ఱ కణ్కళుక్కుక్ కాట్టుకిన్ఱ ఒళియాయ్క్
  కాట్టుకిన్ఱ ఒళితనక్కుక్ కాట్టువిక్కుం ఒళియాయ్
  పూణుకిన్ఱ తిరువటికళ్ వరుందనటన్ తటియేన్
  పొరుందుమిటత్ తటైందుకత వందిఱక్కప్ పురిందు
  కోణుకిన్ఱ మనత్తాలే నాణువతేన్ మకనే
  కుఱైవఱవాళ్ కెనమకిళ్ందు కొటుత్తనైఒన్ ఱెనక్కు
  మాణుకిన్ఱ నిన్నరుళిన్ పెరుమైయైఎన్ ఎన్పేన్
  మణిమన్ఱిల్ ఆనంద మానటఞ్సెయ్ అరసే.
 • 67. ఆఱఱు తత్తువత్తిన్ సొరూపముతల్ అనైత్తుం
  అఱివిక్కుం ఒన్ఱవఱ్ఱిన్ అప్పాలే ఇరుంద
  వీఱాయ తఱ్సొరుప ముతలనైత్తుం అఱివిల్
  విళక్కువిక్కుం ఒన్ఱెన్ఱు విళైవఱిందోర్ విళంపుం
  పేఱాయ తిరువటికళ్ వరుందనటన్ తిరవిల్
  పేయటియేన్ ఇరుక్కుమిటత్ తటైందెన్నై అళైత్తుస్
  సోఱాయ పొరుళ్ఒన్ఱెన్ కరత్తళిత్తాయ్ పొతువిల్
  సోతినిన తరుట్పెరుమై ఓతిముటి యాతే.
 • 68. కరువికళై నంముటనే కలందుళత్తే ఇయక్కిక్
  కాట్టువతొన్ ఱక్కరువి కరణఙ్కళ్ అనైత్తుం
  ఒరువిఅప్పాఱ్ పటుత్తినమై ఒరుతనియాక్ కువతొన్
  ఱుపయంఎనప్ పెరియర్సొలుం అపయపతం వరుందత్
  తురువిఅటి యేన్ఇరుక్కుం ఇటత్తిరవిల్ అటైందు
  తుణిందెనతు కైయిల్ఒన్ఱు సోతియుఱక్ కొటుత్తు
  వెరువియిటేల్ ఇన్ఱుముతల్ మికమకిళ్క ఎన్ఱాయ్
  విత్తకినిన్ తిరువరుళై వియక్కముటి యాతే.
 • 69. ఆతియిలే కలప్పొళియ ఆన్మసుత్తి అళిత్తాఙ్
  కతుఅతుఆక్ కువతొన్ఱాం అతుఅతువాయ్ ఆక్కుం
  సోతియిలే తానాకిస్ సూళ్వతొన్ఱాం ఎన్ఱు
  సూళ్స్సిఅఱిన్ తోర్పుకలుం తుణైయటికళ్ వరుంద
  వీతియిలే నటందటియేన్ ఇరుక్కుంఇటన్ తేటి
  విరుంపిఅటైన్ తెనైక్కూవి విళైవొన్ఱు కొటుత్తాయ్
  పాతియిలే ఒన్ఱాన పసుపతినిన్ కరుణైప్
  పణ్మైపఅఱిన్ తేన్ఒళియా నణ్పైఅటైన్ తేనే.
 • 70. ఇరుట్టాయ మలస్సిఱైయిల్ ఇరుక్కుంనమై ఎల్లాం
  ఎటుప్పతొన్ఱాం ఇన్పనిలై కొటుప్పతొన్ఱాం ఎనవే
  పొరుట్టాయర్ పోఱ్ఱుకిన్ఱ పొన్నటికళ్ వరుందప్
  పొఱైయిరవిల్ యానిరుక్కుం ఇటందేటిప్ పుకుందు
  మరుట్టాయత్ తిరుందేనైక్ కూవివర వళైత్తు
  వణ్ణంఒన్ఱెన్ కైతనిలే మకిళ్ందళిత్తాయ్ నిన్ఱన్
  అరుట్టాయప్ పెరుమైతనై ఎన్నురైప్పేన్ పొతువిల్
  ఆనందత్ తిరునటఞ్సెయ్ తరుళుకిన్ఱ అరసే.
 • 71. ఉన్మనియిన్ ఉళ్ళకత్తే ఒళిరువతొన్ ఱాకి
  ఉఱ్ఱఅతన్ వెళిప్పుఱత్తే ఓఙ్కువతొన్ ఱాకిస్
  సిన్మయమాయ్ విళఙ్కుకిన్ఱ తిరువటికళ్ వరుందస్
  సిఱునాయేన్ పొరుట్టాకత్ తెరువిల్నటన్ తరుళిప్
  పొన్మయమాన్ తిరుమేని విళఙ్కఎన్పాల్ అటైందు
  పొరుళ్ఒన్ఱెన్ కైతనిలే పొరుందఅళిత్ తనైయే
  నిన్మలనే నిన్నరుళై ఎన్పుకల్వేన్ పొతువిల్
  నిఱైందఇన్ప వటివాకి నిరుత్తంఇటుం పతియే.
 • 72. ఐవర్కళుక్ కైందొళిలుం అళిత్తిటువ తొన్ఱాం
  అత్తొళిఱ్కా రణంపురిందు కళిత్తిటువ తొన్ఱాం
  తెయ్వనెఱి ఎన్ఱఱిఞర్ పుకళ్ందుపుకళ్న్ తేత్తున్
  తిరువటికళ్ మికవరుందత్ తెరువినిటై నటందు
  కైవరయాన్ ఇరుక్కుంమణైక్ కతవుతిఱప్ పిత్తుక్
  కళిత్తెనైఅఙ్ కళైత్తెనతు కైయిల్ఒన్ఱు కొటుత్తాయ్
  సైవమణి మన్ఱిటత్తే తనినటనం పురియుం
  తఱ్పరనిన్ అరుట్పెరుమై సాఱ్ఱముటి యాతే.
 • 73. అరుళుతిక్కున్ తరుణత్తే అముతవటి వాకి
  ఆనంద మయమాకి అమర్ందతిరు వటికళ్
  ఇరుళుతిక్కుం ఇరవినిటై వరుందనటన్ తరుళి
  యానిరుక్కుం మనైక్కతవన్ తిఱప్పిత్తఙ్ కటైందు
  మరుళుతిక్కుం మనత్తేనై వరవళైత్తు నోక్కి
  మకిళ్ందెనతు కరత్తొన్ఱు వళఙ్కియసఱ్ కురువే
  తెరుళుతిక్కుం మణిమన్ఱిల్ తిరునటఞ్సెయ్ అరసే
  సివపెరుమాన్ నిన్కరుణైత్ తిఱత్తైవియక్ కేనే .
 • 74. నాన్కణ్ట పోతుసుయఞ్ సోతిమయ మాకి
  నాన్పిటిత్త పోతుమతి నళినవణ్ణ మాకిత్
  తేన్కొణ్ట పాలెననాన్ సిందిక్కున్ తోఱున్
  తిత్తిప్ప తాకిఎన్ఱన్ సెన్నిమిసై మకిళ్ందు
  తాన్కొణ్టు వైత్తఅన్నాళ్ సిల్లెన్ఱెన్ ఉటంపుం
  తకఉయిరుఙ్ కుళిర్విత్త తాణ్మలర్కళ్ వరుంద
  వాన్కొణ్టు నటందిఙ్కు వందెనక్కుం అళిత్తాయ్
  మన్ఱిల్నటత్ తరసేనిన్ మాకరుణై వియప్పే.
 • 75. యోకాంద మిసైఇరుప్ప తొన్ఱుకలాన్ తత్తే
  ఉవందిరుప్ప తొన్ఱెనమెయ్ యుణర్వుటైయోర్ ఉణర్వాల్
  ఏకాందత్ తిరుందుణరుం ఇణైయటికళ్ వరుంద
  ఎన్పొరుట్టాయ్ యానిరుక్కుం ఇటందేటి నటందు
  వాకాందస్ సణిక్కతవన్ తిఱప్పిత్తఙ్ కెన్నై
  వరవళైత్తెన్ కైతనిలే మకిళ్ందొన్ఱు కొటుత్తాయ్
  మోకాంద కారంఅఱుత్ తవర్ఏత్తప్ పొతువిల్
  ముయఙ్కినటం పురికిన్ఱ ముక్కనుటై అరసే.
 • 76. మకమతిక్కు మఱైయుంమఱై యాన్మతిక్కుం అయనుం
  మకిళ్ందయనాన్ మతిక్కుంనెటు మాలుంనెటు మాలాన్
  మికమతిక్కుం ఉరుత్తిరనుం ఉరుత్తిరనాల్ మతిక్కుం
  మేలవనుం అవన్మతిక్క విళఙ్కుసతా సివనుం
  తకమతిక్కున్ తోఱుంఅవర్ అవర్ఉళత్తిన్ మేలుం
  తలైమేలుం మఱైందుఱైయున్ తాళ్మలర్కళ్ వరుంద
  అకమతిక్క నటందెన్పాల్ అటైందొన్ఱు కొటుత్తాయ్
  అంపలత్తిల్ ఆటుకిన్ఱాయ్ అరుట్పెరుమై వియప్పే.
 • 77. ఇరువినైఒప్ పాకిమల పరిపాకం పొరుందల్
  ఎత్తరుణం అత్తరుణత్ తియల్ఞాన ఒళియాం
  ఉరువినైయుఱ్ ఱుళ్ళకత్తుం పిరణవమే వటివాయ్
  ఉఱ్ఱువెళిప్ పుఱత్తుంఎళున్ తుణర్త్తిఉరైత్ తరుళుం
  తిరువటికళ్ మికవరుంద నటందెళియేన్ పొరుట్టాత్
  తెరుక్కవన్ తిఱప్పిత్తుస్ సిఱియేనై అళైత్తుక్
  కురువటివఙ్ కాట్టిఒన్ఱు కొటుత్తాయ్ ఎన్కరత్తే
  కుణక్కున్ఱే నిన్నరుట్కెన్ కుఱ్ఱమెలాఙ్ కుణమే.
 • 78. తంమటియార్ వరుందిలతు సకియాతక్ కణత్తే
  సార్ందువరుత్ తఙ్కళెలాన్ తయవినొటు తవిర్త్తే
  ఎంమటియార్ ఎన్ఱుకొళుం ఇణైయటికళ్ వరుంద
  ఇరవినిటై నటందెళియేన్ ఇరుక్కుంఇటత్ తటైందు
  కంమటియా185క్ కతవుపెరుఙ్ కాప్పవిళప్ పురిందు
  కటైయేనై అళైత్తెనతు కైయిల్ఒన్ఱు కొటుత్తు
  నంమటియాన్ ఎన్ఱెనైయున్ తిరువుళత్తే అటైత్తాయ్
  నటంపురియుం నాయకనిన్ నఱ్కరుణై వియప్పే.
 • 79. ఉంపరుక్కుఙ్ కిటైప్పరినాం మణిమన్ఱిల్ పూత
  ఉరువటివఙ్ కటందాటున్ తిరువటిక ళిటత్తే
  సెంపరుక్కైక్ కల్లుఱత్తత్ తెరువిల్నటన్ తిరవిల్
  తెరుక్కతవన్ తిఱప్పిత్తుస్ సిఱియేనై అళైత్తు
  వంపరుక్కుప్ పెఱలరితాం ఒరుపొరుళ్ఎన్ కరత్తే
  మకిళ్ందళిత్తుత్ తుయర్తీర్ందు వాళ్కఎన ఉరైత్తాయ్
  ఇంపరుక్కో అంపరుక్కుం ఇతువియప్పాం ఎఙ్కళ్
  ఇఱైవనిన్ తరుట్పెరుమై ఇసైప్పతెవన్ అణిందే.
 • 80. ఉరువంఒరు నాన్కాకి అరువముంఅవ్ వళవాయ్
  ఉరుఅరుఒన్ ఱాకిఇవై ఒన్పానుఙ్ కటందు
  తురువముటి యాప్పరమ తురియనటు విరుంద
  సొరుపఅను పవమయమాన్ తుణైయటికళ్ వరుందత్
  తెరువమిసై నటందుసిఱు సెంపరఱ్కల్ ఉఱుత్తస్
  సిఱియేన్పాల్ అటైందెనతు సెఙ్కైయిల్ఒన్ ఱళిత్తాయ్
  మరువఇని యాయ్మన్ఱిల్ నటంపురివాయ్ కరుణై
  మాకటలే నిన్పెరుమై వళుత్తముటి యాతే.
 • 81. పక్కువత్తాల్ ఉయర్వాళైప్ పళఙ్కనిందాఱ్ పోలుం
  పరఙ్కరుణై యాఱ్కనింద పత్తర్సిత్తన్ తనిలే
  పొక్కమిల్అప్ పళందనిలే తెళ్ళముతఙ్ కలందాఱ్
  పోఱ్కలందు తిత్తిక్కుం పొన్నటికళ్ వరుంద
  మిక్కఇరుళ్ ఇరవినిటై నటందెళియేన్ ఇరుక్కుం
  వియన్మనైయిల్ అటైందుకత వందిఱక్కప్ పురిందు
  ఒక్కఎనై అళైత్తొన్ఱు కొటుత్తిఙ్కే ఇరుఎన్
  ఱురైత్తనైఎం పెరుమాన్నిన్ ఉయర్కరుణై వియప్పే.
 • 82. ఉళవఱిందోర్ తమక్కెల్లాం ఉపనిటతప్ పొరుళాయ్
  ఉళవఱియార్క్ కికపరముం ఉఱువిక్కుం పొరుళాయ్
  అళవఱింద అఱివాలే అఱిందిటనిన్ ఱాటుం
  అటిమలర్కళ్ వరుందియిట నటందిరవిల్ అటైందు
  కళవఱిందేన్ తనైక్కూవిక్ కతవుతిఱప్ పిత్తుక్
  కైయిల్ఒన్ఱు కొటుత్తాయ్నిన్ కరుణైయైఎన్ ఎన్పేన్
  విళవెఱిందోన్ అయన్ముతలోర్ పణిందేత్తప్ పొతువిల్
  విళఙ్కునటం పురికిన్ఱ తుళఙ్కొళిమా మణియే.
 • 83. ఎవ్వులకుం ఎవ్వుయిరుం ఎస్సెయలుం తోన్ఱి
  ఇయఙ్కుంఇట మాకిఎల్లాం ముయఙ్కుంఇట మాకిత్
  తెవ్వులకుం నణ్పులకుఞ్ సమనాకక్ కణ్ట
  సిత్తర్కళ్తం సిత్తత్తే తిత్తిక్కుం పతఙ్కళ్
  ఇవ్వులకిల్ వరుందనటన్ తెన్పొరుట్టాల్ ఇరవిల్
  ఎళిఱ్కతవన్ తిఱప్పిత్తఙ్ కెన్కైయిల్ఒన్ ఱళిత్తాయ్
  అవ్వులక ముతల్ఉలకం అనైత్తుమకిళ్న్ తేత్త
  అంపలత్తే నటంపురియుం సెంపవళక్ కున్ఱే.
 • 84. మానినొటు మోకినియుం మామాయై యుటనే
  వైందువముం ఒన్ఱినొన్ఱు వతిందసైయ అసైత్తే
  ఊనినొటుం ఉయిరుణర్వుఙ్ కలందుకలప్ పుఱుమా
  ఱుఱువిత్తుప్ పిన్కరుమ ఒప్పువరున్ తరుణం
  తేనినొటు కలందఅము తెనరుసిక్క ఇరుంద
  తిరువటికళ్ వరుందనటన్ తటియేన్పాల్ అటైందు
  వానినొటు విళఙ్కుపొరుళ్ ఒన్ఱెనక్కుం అళిత్తాయ్
  మన్ఱిల్నటత్ తరసేనిన్ మాకరుణై వియప్పే.
 • 85. పసుపాస పందంఅఱుం పాఙ్కుతనైక్ కాట్టిప్
  పరమాకి ఉళ్•రుందు పఱ్ఱవుం పురిందే
  అసమాన మానసివా ళందఅను పవముం
  అటైవిత్తవ్ వనుపవందాం ఆకియసే వటికళ్
  వసుమీతు వరుందియిట నటందటియేన్ ఇరుక్కుం
  మనైయైఅటైన్ తణిక్కవన్ తిఱప్పిత్తు నిన్ఱు
  విసువాస ముఱఎనైఅఙ్ కళైత్తొన్ఱు కొటుత్తాయ్
  విటైయవనిన్ అరుట్పెరుమై ఎన్పుకల్వేన్ వియందే.
 • 86. ఆతియుమాయ్ అందముమాయ్ నటువాకి ఆతి
  అందనటు విల్లాత మందణవాన్ పొరుళాయ్స్
  సోతియుమాయ్స్ సోతియెలాన్ తోన్ఱుపర మాకిత్
  తురియముమాయ్ విళఙ్కుకిన్ఱ తుణైయటికళ్ వరుంద
  పాతియిర విటైనటందు నాన్ఇరుక్కుం ఇటత్తే
  పటర్ందుతెరుక్ కతవఙ్కాప్ పవిళ్త్తిటవుం పురిందు
  ఓతియిలఙ్ కెనైయళైత్తెన్ కరత్తొన్ఱు కొటుత్తాయ్
  ఉటైయవనిన్ అరుట్పెరుమై ఎన్నురైప్పేన్ ఉవందే.
 • 87. పాటుకిన్ఱ మఱైకళెలాం ఒరుపుఱఞ్సూళ్న్ తాటప్
  పత్తరొటు ముత్తరెలాం పాత్తాటప్ పొతువిల్
  ఆటుకిన్ఱ తిరువటికళ్ వరుందనటన్ తటియేన్
  అటైయుంఇటత్ తటైందిరవిఱ్ కాప్పవిళ్క్కప్ పురిందు
  నాటుకిన్ఱ సిఱియేనై అళైత్తరుళి నోక్కి
  నకైముకఞ్సెయ్ తెన్కరత్తే నల్కినైఒన్ ఱితనాల్
  వాటుకిన్ఱ వాట్టమెలాన్ తవిర్ందుమకిళ్ కిన్ఱేన్
  మన్నవనిన్ పొన్నరుళై ఎన్నెనవాళ్త్ తువనే.
 • 88. ఎంమతత్తిల్ ఎవరెవర్క్కుం ఇయైందఅను పవమాయ్
  ఎల్లామాయ్ అల్లవుమాయ్ ఇరుందపటి ఇరుందే
  అంమతప్పొన్ నంపలత్తిల్ ఆనంద నటఞ్సెయ్
  అరుంపెరుఞ్సే వటియిణైకళ్ అసైందుమిక వరుంద
  ఇంమతత్తిల్ ఎన్పొరుట్టాయ్ ఇరవిల్నటన్ తరుళి
  ఎళిఱ్కతవన్ తిఱప్పిత్తఙ్ కొనైఅళైత్తెన్ కరత్తే
  సంమపతత్తాల్ ఒన్ఱళిత్త తయవినైఎన్ పుకల్వేన్
  తంమైఅఱిన్ తవర్అఱివిన్ మన్నుంఒళి మణియే.
 • 89. పూతవెళి కరణవెళి పకుతివెళి మాయా
  పోకవెళి మామాయా యోకవెళి పుకలుం
  వేతవెళి అపరవిందు వెళిఅపర నాత
  వెళిఏక వెళిపరమ వెళిఞాన వెళిమా
  నాతవెళి సుత్తవెఱు వెళివెట్ట వెళియా
  నలిల్కిన్ఱ వెళికళలాం నటిక్కుంఅటి వరుంద
  ఏతఎళి యేన్పొరుట్టా నటందెన్పాల్ అటైందే
  ఎన్కైయిన్ఒన్ ఱళిత్తనైనిన్ ఇరక్కంఎవర్క్ కుళతే.
 • 90. వానతువాయ్ప్ పసుమలంపోయ్త్ తనిత్తునిఱ్కున్ తరుణం
  వయఙ్కుపరా నందసుకం వళైందుకొళ్ళున్ తరుణం
  తానతువాయ్ అతుతానాయ్స్ సకసముఱున్ తరుణం
  తటైయఱ్ఱ అనుపవమాన్ తన్మైయటి వరుంద
  మానతువాయ్ నటందెళియేన్ ఇరుక్కుమిటత్ తటైందు
  మణిక్కతవన్ తిఱప్పిత్తు మకిళ్ందెనైఅఙ్ కళైత్తు
  ఆనతొరు పొరుళళిత్తాయ్ నిన్నరుళ్ఎన్ ఎన్పేన్
  అంపలత్తే నటంపురియుం ఎంపెరుఞ్సో తియనే.
 • 91. పున్ఱనై తలైయెననాన్ అఱియామల్ ఒరునాళ్
  పొరుత్తియపో తినిఱ్సివందు పొరుందియపొన్ నటికళ్
  ఇన్ఱలైవిన్ మికస్సివందు వరుందనటన్ తెళియేన్
  ఇరుక్కుమిటత్ తటైత్తుకత వందిఱక్కప్ పురిందు
  మన్ఱలిన్అఙ్ కెనైఅళైత్తేన్ కైయిల్ఒన్ఱు కొటుత్తాయ్
  మన్నవనిన్ పెరుఙ్కరుణై వణ్మైయైఎన్ ఎన్పేన్
  పొన్ఱవిలాస్ సిత్తర్ముత్తర్ పోఱ్ఱమణి మన్ఱిల్
  పుయఙ్కనటం పురికిన్ఱ వయఙ్కొళిమా మణియే.
 • 92. తఞ్సముఱుం ఉయిర్క్కుణర్వాయ్ ఇన్పముమాయ్ నిఱైంద
  తంపెరుమై తామఱియాత్ తన్మైవాయ్ ఒరునాళ్
  వఞ్సకనేన్ పున్ఱలైయిల్ వైత్తిటవుఞ్ సివందు
  వరుందియసే వటిపిన్నుం వరుందనటత్ తరుళి
  ఎఞ్సిలా ఇరవినిటై యానిరుక్కుం ఇటఞ్సేర్న్
  తెళిఱ్కతవన్ తిఱప్పిత్తఙ్ కెనైఅళైత్తొన్ ఱళిత్తాయ్
  విఞ్సుపరా నందనటం వియన్పొతువిఱ్ పురియుం
  మేలవనిన్ అరుట్పెరుమై విళంపలెవన్ వియందే.
 • 93. ఎళుత్తినొటు పతమాకి మందిరమాయ్ పువనం
  ఎల్లామాయ్త్ తత్తువమాయ్ ఇయంపుకలై యాకి
  వళుత్తుమివైక్ కుళ్ళాకిప్ పుఱమాకి నటత్తుం
  వళియాకి నటత్తువిక్కుం మన్నిఱైయు మాకి
  అళుత్తుఱమిఙ్ కివైయెల్లాం అల్లనవాయ్ అప్పాల్
  ఆకియతఱ్ కప్పాలుం ఆనపతం వరుంద
  ఇళైత్తునటన్ తిరవిల్ఎన్పాల్ అటైందొన్ఱు కొటుత్తాయ్
  ఎంపెరుమాన్ నిన్పెరుమై ఎన్నురైప్పేన్ వియందే.
 • 94. మావిన్మణప్ పోర్విటైమేల్ నందివిటై మేలుం
  వయఙ్కిఅన్పర్ కుఱైతవిర్త్తు వాళ్వళిప్ప తన్ఱిప్
  పూవిన్మణం పోల్ఉయిరుక్ కుయిరాకి నిఱైందు
  పోకంఅళిత్ తరుళ్కిన్ఱ పొన్నటికళ్ వరుందత్
  తావినటన్ తిరవిన్మనైక్ కతవుతిప్ పిత్తే
  తయవుటన్అఙ్ కెనైఅళైత్తుత్ తక్కతొన్ఱు కొటుత్తాయ్
  నావిన్మణన్ తుఱప్పులవర్ వియందేత్తుం పొతువిల్
  నటంపురియుం నాయకనిన్ నఱ్కరుణై ఇతువే.
 • 95. మణప్పోతు వీఱ్ఱిరుందాన్ మాలవన్మఱ్ ఱవరుం
  మనఅళుక్కా ఱుఱస్సిఱియేన్ వరుందియనాళ్ అందో
  కణప్పోతున్ తరియామఱ్ కరుణైఅటి వరుందక్
  కఙ్కులిలే నటందెన్నైక్ కరుతిఒన్ఱు కొటుత్తాయ్
  ఉణప్పోతు పోక్కినన్మున్ ఉళవఱియా మైయినాల్
  ఉళవఱిందేన్ ఇన్నాళ్ఎన్ ఉళ్ళమకిళ్ వుఱ్ఱేన్
  తణప్పోతు మఱైకళెలాన్ తనిత్తనినిన్ ఱేత్తత్
  తనిమన్ఱిల్ ఆనందత్ తాణ్టవఞ్సెయ్ అరసే.
 • 96. నటుఙ్కమలక్ కణ్కుఱుకి నెటుఙ్కమలక్ కణ్విళఙ్కుం
  నల్లతిరు వటివరుంద వల్ఇరవిల్ నటందు
  తొటుఙ్కవన్ తిఱప్పిత్తుత్ తుణిందెనైయఙ్ కళైత్తుత్
  తుయరమెలాం విటుకఇతు తొటుకఎనక్ కొటుత్తాయ్
  కొటుఙ్కుణత్తేన్ అళవినిల్ఎన్ కుఱ్ఱమెలాఙ్ కుణమాక్
  కొణ్టకుణక్ కున్ఱేనిన్ కుఱిప్పినైఎన్ పుకల్వేన్
  ఇటుఙ్కిటుక ఎన్ఱుణర్త్తి ఏఱ్ఱుకిన్ఱ అఱివోర్
  ఏత్తమణిప్ పొతువిల్అరుట్ కూత్తుటైయ పొరుళే.
 • 97. వెయ్యపవక్ కోటైయిలే మికఇళైత్తు మెలింద
  మెయ్యటియర్ తమక్కెల్లాం విరుంపుకుళిర్ సోలైత్
  తుయ్యనిళ లాయ్అముతాయ్ మెలివనైత్తున్ తవిర్క్కుం
  తుణైయటికళ్ మికవరుందత్ తుణిందునటన్ తటియేన్
  ఉయ్యనటు ఇరవినిల్యాన్ ఇరుక్కుమిటత్ తటైందే
  ఉయర్కతవన్ తిఱప్పిత్తఙ్ కువందళైత్తొన్ ఱళిత్తాయ్
  వైయకముం వానకముం వాళమణిప్ పొతువిల్
  మానటఞ్సెయ్ అరసేనిన్ వణ్మైఎవర్క్ కుళతే.
 • 98. సిఱయవనేన్ సిఱుమైయెలాం తిరువుళఙ్కొళ్ ళాతెన్
  సెన్నిమిసై అమర్ందరుళుం తిరువటికళ్ వరుందస్
  సెఱియిరవిల్ నటందణైందు నానిరుక్కు మిటత్తే
  తెరుక్కతవన్ తిఱప్పిత్తుస్ సిఱప్పిన్ఎనై అళైత్తుప్
  పిఱివిలతిఙ్ కితుతణైనీ పెఱుకవెనప్ పరిందు
  పేసిఒన్ఱు కొటుత్తాయ్నిన్ పెరుమైయైఎన్ ఎన్పేన్
  పొఱియినఱ వోర్తుతిక్కప్ పొతువిల్నటం పురియుం
  పొరుళేనిన్ అరుళేమెయ్ప్ పొరుళ్ఎనత్తేర్న్ తననే.
 • 99. అటినాళిల్ అటియేనై అఱివుకుఱిక్ కొళ్ళా
  తాట్కొణ్టేన్ సెన్నిమిసై అమర్ందపతం వరుందప్
  పటినాళిల్ నటందిరవిల్ అటైందరుళిత్ తెరువిల్
  పటర్కతవన్ తిఱప్పిత్తుప్ పరిందెనైఅఙ్ కళైత్తుప్
  పిటినాళు మకిళ్ందునతు మనఙ్కొణ్ట పటియే
  పేరఱఞ్సెయ్ తుఱుకఎనప్ పేసిఒన్ఱు కొటుత్తాయ్
  పొటినాళుం అణిందుమణిప్ పొతువిల్నటం పురియుం
  పొరుళేనిన్ అరుళేమెయ్ప్ పొరుళ్ఎనత్తేర్న్ తననే.
 • 100. ఉలకియలో టరుళియలుం ఒరుఙ్కఱియస్ సిఱియేన్
  ఉణర్విలిరున్ తుణర్త్తిఎన తుయిర్క్కుయిరాయ్ విళఙ్కిత్
  తిలకమెనత్ తికళ్ందెనతు సెన్నిమిసై అమర్ంద
  తిరువటికళ్ వరుందనటై సెయ్తరుళి అటియేన్
  ఇలకుమనైక్ కతవిరవిల్ తిఱప్పిత్తఙ్ కెన్నై
  ఇనితళైత్తొన్ ఱళిత్తుమకిళ్న్ తిన్నుంనెటుఙ్ కాలం
  పులవర్తొళ వాళ్కఎన్ఱాయ్ పొతువిల్నటం పురియుం
  పొరుళేనిన్ అరుళేమెయ్ప్ పొరుళ్ఎనత్తేర్న్ తననే.

  • 185. కంమటియర్ - తొ.వే. - అటికళార్ ఎళుత్తు ఇవ్ విరు వకైయాకక్ కొళ్ళక్ కిటక్కిఱతు. పొరుత్తమాన పొరుళ్ తరువతైక్ కొళ్క

அருட்பிரகாச மாலை // அருட்பிரகாச மாலை