திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
పిరసాత మాలై
pirasāta mālai
పత్తి మాలై
patti mālai
Fourth Thirumurai

004. ఆనంద మాలై
āṉanta mālai

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తిరువరుటున్ తిరువటిప్పొఱ్ సిలంపసైయ నటందెన్
  సిందైయిలే పుకుందునిన్పాఱ్ సేర్ందుకలన్ తిరుందాళ్
  తెరుమరలఱ్ ఱుయర్ందమఱైస్ సిరత్తమర్ంద పునితై
  సివకామ వల్లిపెరున్ తేవిఉళఙ్ కళిప్పప్
  పొరువరుమెయ్ యన్పుటైయార్ ఇరువరుఙ్కణ్ టువందు
  పోఱ్ఱమణిప్ పొతువిల్నటం పురికిన్ఱ తురైయే
  పరువరల్అఱ్ ఱటిస్సిఱియేన్ పెరువరంపెఱ్ ఱునైయే
  పాటుకిన్ఱేన్ పెరియఅరుట్ పరువమటైన్ తననే.
 • 2. సణ్పైమఱైక్ కొళుందుమకిళ్ తరఅముతఙ్ కొటుత్తాళ్
  తయవుటైయాళ్ ఎనైయుటైయాళ్ సర్వసత్తి యుటైయాళ్
  సెణ్పకప్పొన్ మేనియినాళ్ సెయ్యమలర్ప్ పతత్తాళ్
  సివకామ వల్లిపెరున్ తేవిఉళఙ్ కళిప్పప్
  పణ్పకర్పొన్ అంపలత్తే ఆనంద నటఞ్సెయ్
  పరంపరనిన్ తిరువరుళైప్ పాటుకిన్ఱేన్ మకిళ్ందు
  ఎణ్పకర్కుఱ్ ఱఙ్కళెలాఙ్ కుణమాకక్ కొళ్ళుం
  ఎందురైఎన్ ఱెణ్ణుకిన్ఱ ఎణ్ణమత నాలే.
 • 3. అరుళుటైయ నాయకిఎన్ అంమైఅటి యార్మేల్
  అన్పుటైయాళ్ అముతనైయాళ్ అఱ్పుతప్పెణ్ ణరసి
  తెరుళుటైయ సిందైయిలే తిత్తిక్కుం పతత్తాళ్
  సివకామ వల్లిపెరున్ తేవిఉళఙ్ కళిప్ప
  మరుళుటైయ మాయైయెలాన్ తేయమణి మన్ఱిన్
  మానటఞ్సెయ్ తురైయేనిన్ మన్నరుళిన్ తిఱత్తై
  ఇరుళుటైయ మనస్సిఱియేన్ పాటుకిన్ఱేన్ పరువం
  ఎయ్తినన్ఎన్ ఱఱిఞరెలాం ఎణ్ణిమతిత్ తిటవే.
 • 4. మాటైయేన్ పిళైఅనైత్తుం పొఱుత్తవర మళిత్తాళ్
  మఙ్కైయర్కళ్ నాయకినాన్ మఱైఅణింద పతత్తాళ్
  తేసుటైయాళ్ ఆనందత్ తెళ్ళముత వటివాళ్
  సివకామ వల్లిపెరున్ తేþవిఉళఙ్ కళిప్పక్
  కాసుటైయ పవక్కోటైక్ కొరుతినిళలాం పొతువిల్
  కననటఞ్సెయ్ తురైయేనిన్ కరుణైయైయే కరుతి
  ఆసుటైయేన్ పాటుకిన్ఱేన్ తుయరమెలాన్ తవిర్ందేన్
  అన్పర్పెఱుం ఇన్పనిలై అనుపవిక్కిన్ ఱేనే.
 • 5. పొయ్యాత వరంఎనక్కుప్ పురిందపరం పరైవాన్
  పూతముతఱ్ కరువియెలాం పూట్టువిక్కున్ తిఱత్తాళ్
  సెయ్యాళుఙ్ కలైయవళుం ఉరుత్తిరైయుం వణఙ్కుం
  సివకామ వల్లిపెరున్ తేవిఉళఙ్ కళిప్పక్
  కైయాత ఇన్పనటఙ్ కనకమణిప్ పొతువిల్
  కళిత్తియఱ్ఱున్ తురైయేనిన్ కరుణైయైనాన్ కరుతి
  నైయాత వణ్ణమెలాం పాటుకిన్ఱేన్ పరువం
  నణ్ణియపుణ్ ణియరెల్లాం నయందుమకిళ్న్ తిటవే.
 • 6. అఱఙ్కనింద అరుట్కొటిఎన్ అంమైఅము తళిత్తాళ్
  అకిలాణ్ట వల్లిసివా నందిసౌన్ తరిసీర్త్
  తిఱఙ్కలంద నాతమణిస్ సిలంపణింద పతత్తాళ్
  సివకామ వల్లిపెరున్ తేవిఉళఙ్ కళిప్ప
  మఱఙ్కనిందార్ మయక్కమెలాన్ తెళియమణిప్ పొతువిల్
  మానటఞ్సెయ్ తురైయేనిన్ వణ్మైతనై అటియేన్
  పుఱఙ్కవియప్ పాటుకిన్ఱేన్ అకఙ్కవియప్ పాటుం
  పుణ్ణియరెల్ లాంఇవన్ఓర్ పుతియన్ఎనక్ కొళవే.
 • 7. ఉళ్ళముతం ఊఱ్ఱువిక్కుం ఉత్తమిఎన్ అంమై
  ఓఙ్కార పీటమిసైప్ పాఙ్కాక ఇరుందాళ్
  తెళ్ళముత వటివుటైయాళ్ సెల్వనల్కుం పతత్తాళ్
  సివకామ వల్లిపెరున్ తేవిఉళఙ్ కళిప్పక్
  కళ్ళమఱుత్ తరుళ్విళక్కుం వళ్ళన్మణిప్ పొతువిల్
  కాల్నిఱుత్తిక్ కాల్ఎటుత్తుక్ కళిత్తాటున్ తురైయే
  ఎళ్ళలఱప్ పాటుకిన్ఱేన్ నిన్నరుళై అరుళాల్
  ఇప్పాట్టిఱ్ పిళైకుఱిత్తల్ ఎఙ్ఙనంఇఙ్ ఙనమే.
 • 8. పార్పూత్త పసుఙ్కొటిపొఱ్ పాలైవయర్కళ్ అరసి
  పరంపరైసిఱ్ పరైపరా పరైనిమలై యాతి
  సీర్పూత్త తెయ్వమఱైస్ సిలంపణింద పతత్తాళ్
  సివకామ వల్లిపెరున్ తేవిఉళఙ్ కళిప్ప
  ఏర్పూత్త మణిమన్ఱిల్ ఇన్పనటం పురియుం
  ఎన్నరుమైత్ తురైయేనిన్ ఇన్నరుళై నినైందు
  కార్పూత్త కనైమళైపోల్ కణ్కళిన్నీర్ సొరిందు
  కనిందుమికప్ పాటుకిన్ఱ కళిప్పైఅటైన్ తననే.
 • 9. పూరణిసిఱ్ పోతైసివ పోకిసివ యోకి
  పూవైయర్కళ్ నాయకిఐం పూతముందా ననాళ్
  తేరణియుం నెటువితిత్ తిల్లైనక రుటైయాళ్
  సివకామ వల్లిపెరున్ తేవిఉళఙ్ కళిప్ప
  ఏరణియుం మణిమన్ఱిల్ ఇన్పవటి వాకి
  ఇన్పనటం పురికిన్ఱ ఎంముటైయ తురైయే
  తారణియిల్ ఉనైప్పాటున్ తరత్తైఅటైన్ తనన్ఎన్
  తన్మైయెలాం నన్మైఎనస్ సంమతిత్త వాఱే.
 • 10. తన్నొళియిల్ ఉలకమెలాన్ తాఙ్కుకిన్ఱ విమలై
  తఱ్పరైఅం పరైమాసి తంపరైసిఱ్ సత్తి
  సిన్నవయ తినిల్ఎన్నై ఆళనినక్ కిసైత్తాళ్
  సివకామ వల్లిపెరున్ తేవిఉళఙ్ కళిప్ప
  మన్నియపొన్ మణిప్పొతువిల్ ఇన్పనటం పురిందు
  వయఙ్కుకిన్ఱ తురైయేనిన్ మాకరుణైత్ తిఱత్తై
  ఉన్నిఉవన్ తుణర్ందురుకిప్ పాటుకిన్ఱేన్ ఎఙ్కళ్
  ఉటైయానే నిన్నరుళిన్ అ€టాళం ఇతువే.

ஆனந்த மாலை // ஆனந்த மாலை