திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
సెళందర మాలై
seḷantara mālai
అపరాత మన్నిప్పు మాలై
aparāta maṉṉippu mālai
Fourth Thirumurai

007. అతిసయ మాలై
atisaya mālai

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. అక్కోఈ తతిసయంఈ తతిసయంఎన్ పుకల్వేన్
  అయన్ముతలోర్ నెటుఙ్కాలం మయన్ముతల్నీత్ తిరుందు
  మిక్కోల మిటవుంఅవర్క్ కరుళామల్ ఇరుళాల్
  మికమరుణ్టు మతియిలియాయ్ వినైవిరియ విరిత్తు
  ఇక్కోలత్ తుటనిరుందేన్ అన్పఱియేన్ సిఱియేన్
  ఎనైక్కరుతి ఎన్నిటత్తే ఎళుందరుళి ఎనైయుం
  తక్కోన్ఎన్ ఱులకిసైప్పత్ తన్వణంఒన్ ఱళిత్తాన్
  తనిత్తసివ కామవల్లిక్ కినిత్తనటత్ తవనే.
 • 2. అస్సేఈ తతిసయంఈ తతిసయంఈ పుకల్వేన్
  అరిముతలోర్ నెటుఙ్కాలం పురిముతల్నీత్ తిరుందు
  నస్సోల మిటవుంఅవర్క్ కరుళామల్ మరుళాల్
  నాళ్కళిత్తుక్ కోళ్కొళిక్కుం నటైనాయిఱ్ కటైయేన్
  ఎస్సోటుం ఇళివినుక్కొళ్ ఱిల్లేన్నాన్ పొల్లేన్
  ఎనైక్కరుతి యానిరుక్కుం ఇటత్తిలెళున్ తరుళిత్
  తర్సోతి వణప్పొరుళ్ఒన్ ఱెనక్కళిత్తుక్ కళిత్తాన్
  తనిత్తసివ కామవల్లిక్ కినిత్తనటత్ తవనే.
 • 3. అత్తోఈ తతిసయంఈ తతిసయంఎన్ పుకల్వేన్
  అందణరెల్ లారుంమఱై మందణమే పుకన్ఱు
  ఒత్తోల మిటవుంఅవర్క్ కొరుసిఱితుం అరుళాన్
  ఓతియనైయేన్ వితియఱియేన్ఒరుఙ్కేన్వన్ కురఙ్కేన్
  ఇత్తోట మికవుటైయేన్ కటైనాయ్క్కుఙ్ కటైయేన్
  ఎనైక్కరుతి యానిరుక్కుం ఇటందేటి నటందు
  సత్తోట ముఱఎనక్కుం సిత్తియొన్ఱు కొటుత్తాన్
  తనిత్తసివ కామవల్లిక్ కినిత్తనటత్ తవనే.
 • 4. అందేఈ తతిసయంఈ తతిసయంఎన్ పుకల్వేన్
  అఱివుటైయార్ ఐంపులనుం సెఱివుటైయార్ ఆకి
  వందోల మిటవుంఅవర్క్ కరుళామల్ మరుళాల్
  మనఞ్సెన్ఱ వళియెల్లాన్ తినఞ్సెన్ఱ మతియేన్
  ఎందేఎన్ ఱులకియంప విళివళియే ఉళల్వేన్
  ఎనైక్కరుతి ఎళియేన్నాన్ ఇరుక్కుమిటత్ తటైందు
  సందోట ముఱఎనక్కుం తన్వణంఒన్ ఱళిత్తాన్
  తనిత్తసివ కామవల్లిక్ కినిత్తనటత్ తవనే.
 • 5. అప్పాఈ తతిసయంఈ తతిసయంఎన్ పుకల్వేన్
  అరుందవర్కళ్ విరుంపిమిక వరుందిఉళం ముయన్ఱు
  ఇప్పారిల్ ఇరుందిటవుం అవర్క్కరుళాన్ మరుళాల్
  ఇవ్వులక నటైవిళైందు వెవ్వినైయే పురిందు
  ఎప్పాలుం ఇళిందుమనత్ తిస్సైపురి కిన్ఱేన్
  ఎనైక్కరుతి యానిరుక్కుం ఇటందేటి అటైందు
  తప్పాత ఒళివణ్ణన్ తందెన్నై అళిత్తాన్
  తనిత్తసివ కామవల్లిక్ కినిత్తనటత్ తవనే.
 • 6. అంమాఈ తతిసయంఈ తతిసయంఎన్ పుకల్వేన్
  అన్పరెలాం ముయన్ఱుముయన్ ఱిన్పటైవాన్ వరుంది
  ఎంమాయెన్ ఱేత్తిటవుం అవర్క్కరుళాన్ మరుళాల్
  ఇతునన్మై ఇతుతీమై ఎన్ఱునినై యామే
  మైంమాలిఱ్ కళిసిఱందు వల్వినైయే పురియుం
  వఙ్సకనేన్ తనైక్కరుతి వందుమకిళ్ తెనక్కుం
  తంమాన ముఱవియందు సంమాన మళిత్తాన్
  తనిత్తసివ కామవల్లిక్ కినిత్తనటత్ తవనే.
 • 7. ఆవాఈ తతిసయంఈ తతిసయంఎన్ పుకల్వేన్
  అటియరెలాం నినైందునినైన్ తవిళ్ందకనెక్ కురుకి
  ఓవామల్ అరఱ్ఱిటవుం అవర్క్కరుళాన్ మాయై
  ఉలకవిట యానందం ఉవందువందు ముయన్ఱు
  తీవాయ నరకినిటై విళక్కటవేన్ ఎనైత్తాన్
  సివయానమ ఎనప్పుకలుం తెళివుటైయన్ ఆక్కిస్
  సావాత వరఙ్కొటుత్తుత్ తనక్కటిమై పణిత్తాన్
  తనిత్తసివ కామవల్లిక్ కినిత్తనటత్ తవనే.
 • 8. అణ్ణఈ తతిసయంఈ తతిసయంఎన్ పుకల్వేన్
  అఱఙ్కరైంద నావినర్కళ్ అకఙ్కరైందు కరైందు
  కణ్ణర నీర్పెరుక్కి వరుందవుంఅఙ్ కరుళాన్
  కటైనాయిఱ్ కటైయేన్మెయ్క్ కతియైఒరు సిఱితుం
  ఎణ్ణాత కొటుంపావిప్ పులైమనత్తుస్ సిఱియేన్
  ఎనైక్కరుతి వలియవుంనాన్ ఇరుక్కుమిటత్ తటైందు
  తణ్ణార్వెణ్ మతియముతం ఉణవొన్ఱు కొటుత్తాన్
  తనిత్తసివ కామవల్లిక్ కినిత్తనటత్ తవనే.
 • 9. ఐయాఈ తతిసయంఈ తతిసయంఎన్ పుకల్వేన్
  అరుమైఅఱిన్ తరుళ్విరుంపి ఉరిమైపల ఇయఱ్ఱిప్
  పొయ్యాత నిలైనిన్ఱ పుణ్ణియర్కళ్ ఇరుక్కప్
  పులైమనత్తుస్ సిఱియేన్ఓర్ పుల్లునికర్ ఇల్లేన్
  సెయ్యాత సిఱుతొళిలే సెయ్తుళలుఙ్ కటైయేన్
  సెరుక్కుటైయేన్ ఎనైత్తనతు తిరువుళత్తిల్ అటైత్తే
  సైయాతి అందనటుక్ కాట్టిఒన్ఱు కొటుత్తాన్
  తనిత్తసివ కామవల్లిక్ కినిత్తనటత్ తవనే.
 • 10. అన్నోఈ తతిసయంఈ తతిసయంఎన్ పుకల్వేన్
  అరుళరుమై అఱిందవర్కళ్ అరుళముతం విరుంపి
  ఎన్నోఇఙ్ కరుళామై ఎన్ఱుకవన్ ఱిరుప్ప
  యాతుమొరు నన్ఱియిలేన్ తీతునెఱి నటప్పేన్
  మున్నోపిన్ నుంఅఱియా మూటమనప్ పులైయేన్
  ముళుక్కొటియేన్ ఎనైక్కరుతి మున్నర్ఎళున్ తరుళిత్
  తన్నోటుం ఇణైందవణ్ణం ఒన్ఱెనక్కుక్ కొటుత్తాన్
  తనిత్తసివ కామవల్లిక్ కినిందనటత్ తవనే.
 • 11. ఐయోఈ తతిసయంఈ తతిసయంఎన్ పుకల్వేన్
  అరువినైకళ్ అణుకామల్ అఱనెఱియే నటందు
  మెయ్యోతుం అఱిఞరెలాం విరుంపియిరుందిటవుం
  వెయ్యవినైక్ కటల్కుళిత్తు విళఱ్కిఱైత్తుక్ కళిత్తుప్
  పొయ్ఓతిప్ పులైపెరుక్కి నిలైసురుక్కి ఉళలుం
  పురైమనత్తేన్ ఎనైక్కరుతిప్ పుకుందరుళిక్ కరుణైస్
  సైయోక ముఱఎనక్కుం వలిందొన్ఱు కొటుత్తాన్
  తనిత్తసివ కామవల్లిక్ కినిత్తనటత్ తవనే.
 • 12. ఎఱ్ఱేఈ తతిసయంఈ తతిసయంఎన్ ఇసైప్పేన్
  ఇస్సైయెలాం విటుత్తువనత్ తిటత్తుంమలై యిటత్తుం
  ఉఱ్ఱేమెయ్త్ తవంపురివార్ ఉన్నివిళిత్ తిరుప్ప
  ఉలకవిట యఙ్కళైయే విలకవిట మాట్టేన్
  కఱ్ఱేతుం అఱియకిలేన్ కటైయరినుఙ్ కటైయేన్
  కరుణైయిలాక్ కల్మనత్తుక్ కళ్వన్ఎనైక్ కరుతిస్
  సఱ్ఱేయుం అన్ఱుమికప్ పెరితెనక్కిఙ్ కళిత్తాన్
  తనిత్తసివ కామవల్లిక్ కినిత్తనటత్ తవనే.
 • 13. ఎన్నేఈ తతిసయంఈ తతిసయంఎన్ ఇసైప్పేన్
  ఇరవుపకల్ అఱియామల్ ఇరుందఇటత్ తిరుందు
  మున్నేమెయ్త్ తవంపురిందార్ ఇన్నేయుం ఇరుప్ప
  మూటర్కళిల్ తలైనిన్ఱ వేటమనక్ కొటియేన్
  పొన్నేయం మికప్పురింద పులైక్కటైయేన్ ఇళింద
  పుళువినుంఇఙ్ కిళిందిళిందు పుకుందఎనైక్ కరుతిత్
  తన్నేయ ముఱఎనక్కుం ఒన్ఱళిత్తుక్ కళిత్తాన్
  తనిత్తసివ కామవల్లిక్ కినిత్తనటత్ తవనే.
 • 14. ఓకోఈ తతిసయంఈ తతిసయంఎన్ నురైప్పేన్
  ఉళ్ళపటి ఉళ్ళఒన్ఱై ఉళ్ళముఱ విరుంపిప్
  పాకోముప్ పళరసమో ఎనరుసిక్కప్ పాటిప్
  పత్తిసెయ్వార్ ఇరుక్కవుంఓర్ పత్తియుంఇల్ లాతే
  కోకోఎన్ ఱులకురైప్పత్ తిరికిన్ఱ కొటియేన్
  కుఱ్ఱమన్ఱిక్ కుణమఱియాప్ పెత్తన్ఎనైక్ కరుతిత్
  తాకోత రఙ్కుళిర్ంద తన్మైఒన్ఱు కొటుత్తాన్
  తనిత్తసివ కామవల్లిక్ కినిత్తనటత్ తవనే.

அதிசய மாலை // அதிசய மாலை