திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
arutperunjjoothi akaval
aruṭperuñjōti akaval
Sixth Thirumurai

001. parasiva vaNakkam
parasiva vaṇakkam

  thirussiRRampalam
  kuRaLveNpaa
 • 1. ellaam seyalkuutum enaaNai ampalaththee
  ellaamval laanthanaiyee eeththu197.
 • n-eerisai veNpaa
 • 2. inRuvaru moon-aaLaik keevarumoo allathumaR
  RenRuvaru mooaRiyeen engkoovee - thunRumala
  vemmaayai aRRu veLikkuL veLikatanthu
  summaa irukkum sukam.
 • eNsiirkkazin-etilati aasiriya viruththam
 • 3. thiruviLangkas sivayooka siththielaam viLangkas
  sivanjaana n-ilaiviLangkas sivaanupavam viLangkath
  theruviLangku thiruththillaith thirussiRRam palaththee
  thirukkuuththu viLangkaoLi siRanthathiru viLakkee
  uruviLangka uyirviLangka uNarssiyathu viLangka
  ulakamelaam viLangkaaruL uthavuperun- thaayaam
  maruviLangku kuzalvalli makiznthorupaal viLangka
  vayangkumaNip pothuviLangka vaLarnthasivak kozunthee.
 • ezusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
 • 4. anpenum pitiyuL akappatum malaiyee
  anpenum kutilpukum arasee
  anpenum valaikkut patuparam poruLee
  anpenum karaththamar amuthee
  anpenum kataththuL atangkitum katalee
  anpenum uyiroLir aRivee
  anpenum aNuvuL Lamainthapee roLiyee
  anpuru vaampara sivamee.

  • 197. thaaLaieeththu - muthaRpathippu, po. su. pathippu.

பரசிவ வணக்கம் // பரசிவ வணக்கம்