திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಆನ್ಮ ವಿಸಾರತ್ ತೞುಙ್ಕಲ್
āṉma visārat taḻuṅkal
ತಿರುವರುಳ್ ವಿೞೈತಲ್
tiruvaruḷ viḻaital
Sixth Thirumurai

012. ಅವಾ ಅಱುತ್ತಲ್
avā aṟuttal

  ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಾಲವಾೞ್ಕ್ ಕೈಯಿಲೇ ಸಾರ್ಂದವರ್ ಎಲ್ಲಾಂ ತಕ್ಕಮುಪ್ ಪೋತಿನುಂ ತನಿತ್ತೇ
  ಸೀಲಮಾರ್ ಪೂಸೈಕ್ ಕಟನ್ಮುಟಿಕ್ ಕಿನ್ಱಾರ್ ಸಿಱಿಯನೇನ್ ತವಞ್ಸೆಯ್ವಾನ್ ಪೋಲೇ
  ಞಾಲಮೇ ಲವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕಾಟ್ಟಿನಾನ್ ತನಿತ್ತೇ ನವಿಲುಂಇನ್ ನಾಯ್ವಯಿಱ್ ಱಿನುಕ್ಕೇ
  ಕಾಲೈಯಾ ತಿಯಮುಪ್ ಪೋತಿನುಂ ಸೋಱ್ಱುಕ್ ಕಟನ್ಮುಟಿತ್ ತಿರುಂದನನ್ ಎಂದಾಯ್.
 • 2. ಸೋಱ್ಱಿಲೇ ವಿರುಪ್ಪಞ್ ಸೂೞ್ಂದಿಟಿಲ್ ಒರುವನ್ ತುನ್ನುನಲ್ ತವಂಎಲಾಞ್ ಸುರುಙ್ಕಿ
  ಆಱ್ಱಿಲೇ ಕರೈತ್ತ ಪುಳಿಎನಪ್ ಪೋಂಎನ್ ಱಱಿಞರ್ಕಳ್ ಉರೈತ್ತಿಟಲ್ ಸಿಱಿತುಂ
  ಪೋಱ್ಱಿಲೇನ್ ಉನ್ನೈಪ್ ಪೋಱ್ಱಿಲೇನ್ ಸುವೈಯಿಲ್ ಪೊರುಂದಿಯ ಕಾರಸಾ ರಞ್ಸೇರ್
  ಸಾಱ್ಱಿಲೇ ಕಲಂದ ಸೋಱ್ಱಿಲೇ ಆಸೈ ತಙ್ಕಿನೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎಂದಾಯ್.
 • 3. ವಿರುಪ್ಪಿಲೇನ್ ಪೋಲಕ್ ಕಾಟ್ಟಿನೇನ್ ಅನ್ಱಿ ವಿಳೈವಿಲಾ ತೂಣ್ಎಲಾಂ ಮಱುತ್ತ
  ಕರುಪ್ಪಿಲೇ ಎನಿನುಂ ಕಞ್ಸಿಯಾ ತಿಕಳೈಕ್ ಕರುತ್ತುವನ್ ತುಣ್ಣುತಱ್ ಕಮೈಯೇನ್
  ನೆರುಪ್ಪಿಲೇ ಉರುಕ್ಕು ನೆಯ್ಯಿಲೇ ಸಿಱಿತುಂ ನೀರಿಟಾತ್ ತಯಿರಿಲೇ ನೆಕಿೞ್ಂದ
  ಪರುಪ್ಪಿಲೇ ಸೋಱ್ಱುಪ್ ಪೊರುಪ್ಪಿಲೇ ಆಸೈ ಪಱ್ಱಿನೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎಂದಾಯ್.
 • 4. ಉಱಿಯಿಲೇ ತಯಿರೈತ್ ತಿರುಟಿಉಣ್ ಟನನ್ಎನ್ ಱೊರುವನೈ ಉರೈಪ್ಪತೋರ್ ವಿಯಪ್ಪೋ
  ಕುಱಿಯಿಲೇ ಅಮೈತ್ತ ಉಣವೆಲಾಂ ತಿರುಟಿಕ್ ಕೊಣ್ಟುಪೋಯ್ ಉಣ್ಟನನ್ ಪರುಪ್ಪುಕ್
  ಕಱಿಯಿಲೇ ಪೊರಿತ್ತ ಕಱಿಯಿಲೇ ಕೂಟ್ಟುಕ್ ಕಱಿಯಿಲೇ ಕಲಂದಪೇ ರಾಸೈ
  ವೆಱಿಯಿಲೇ ಉನೈಯುಂ ಮಱಂದನನ್ ವಯಿಱು ವೀಙ್ಕಿಟ ಉಣ್ಟನನ್ ಎಂದಾಯ್.
 • 5. ಕೀರೈಯೇ ವಿರುಂಪೇನ್ ಪರುಪ್ಪೊಟು ಕಲಂದ ಕೀರೈಯೇ ವಿರುಂಪಿನೇನ್ ವೆಱುಂದಣ್
  ನೀರೈಯೇ ವಿರುಂಪೇನ್ ತೆಙ್ಕಿಳಙ್ ಕಾಯಿನ್ ನೀರೈಯೇ ವಿರುಂಪಿನೇನ್ ಉಣವಿಲ್
  ಆರೈಯೇ ಎನಕ್ಕು ನಿಕರ್ಎನಪ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್ ಅಯ್ಯಕೋ ಅಟಿಸ್ಸಿಱು ನಾಯೇನ್
  ಪೇರೈಯೇ ಉರೈಕ್ಕಿಲ್ ತವಂಎಲಾಂ ಓಟ್ಟಂ ಪಿಟಿಕ್ಕುಮೇ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎಂದಾಯ್.
 • 6. ಪಾಲಿಲೇ ಕಲಂದ ಸೋಱೆನಿಲ್ ವಿರೈಂದೇ ಪತ್ತಿಯಾಲ್ ಒರುಪೆರು ವಯಿಱ್ಱುಸ್
  ಸಾಲಿಲೇ ಅಟೈಕ್ಕತ್ ತಟೈಪಟೇನ್ ವಾೞೈ ತಕುಪಲಾ ಮಾಮುತಱ್ ಪೞತ್ತಿನ್
  ತೋಲಿಲೇ ಎನಿನುಂ ಕಿಳ್ಳಿಓರ್ ಸಿಱಿತುಂ ಸೂೞ್ಂದವರ್ಕ್ ಕೀಂದಿಟತ್ ತುಣಿಯೇನ್
  ವಾಲಿಲೇನ್ ಇರುಕ್ಕಿಲ್ ವನತ್ತಿಲೇ ಇರುಕ್ಕ ವಾಯ್ಪ್ಪುಳೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎಂದಾಯ್.
 • 7. ಉಟಂಪೊರು ವಯಿಱಾಯ್ಸ್ ಸರುಕ್ಕರೈ ಕಲಂದ ಉಣ್ಟಿಯೇ ಉಣ್ಟನನ್ ಪಲಕಾಲ್
  ಕಟಂಪೆಱು ಪುಳಿಸ್ಸೋ ಱುಣ್ಟುಳೇ ಕಳಿತ್ತೇನ್ ಕಟ್ಟಿನಲ್ ತಯಿರಿಲೇ ಕಲಂದ
  ತಟಂಪೆಱು ಸೋಱ್ಱಿಲ್ ತರುಕ್ಕಿನೇನ್ ಎಲುಮಿಸ್ ಸಂಪೞಸ್ ಸೋಱ್ಱಿಲೇ ತಟಿತ್ತೇನ್
  ತಿಟಂಪೆಱುಂ ಮಱ್ಱೈಸ್ ಸಿತ್ತಿರಸ್ ಸೋಱ್ಱಿಲ್ ಸೆರುಕ್ಕಿನೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎಂದಾಯ್.
 • 8. ಮಿಳಕುಮೇನ್ ಮೇಲುಂ ಸೇರ್ತ್ತಪಲ್ ಉಣವಿಲ್ ವಿರುಪ್ಪೆಲಾಂ ವೈತ್ತನನ್ಉತವಾಸ್
  ಸುಳಕಿನುಂ ಕಟೈಯೇನ್ ಪರುಪ್ಪಿಲೇ ಅಮೈತ್ತ ತುವೈಯಲೇ ಸುವರ್ಕ್ಕಂಎನ್ ಱುಣ್ಟೇನ್
  ಇಳಕಿಲಾ ಮನತ್ತೇನ್ ಇನಿಯಪಸ್ ಸಟಿಸಿಲ್ ಎವಱ್ಱಿಲುಂ ಇಸ್ಸೈವೈತ್ ತಿಸೈತ್ತೇನ್
  ಕುಳಕುಣುಂ ವಿಲಙ್ಕಿನ್ ಇಲೈಕ್ಕಱಿಕ್ ಕಾಸೈ ಕೊಣ್ಟನನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ಎಂದಾಯ್.
 • 9. ತಣ್ಟುಕಾಯ್ ಕಿೞಙ್ಕು ಪೂಮುತಲ್ ಒನ್ಱುಂ ತವಱವಿಟ್ ಟಿಟುವತಱ್ ಕಮೈಯೇನ್
  ಕೊಣ್ಟುಪೋಯ್ ವಯಿಱ್ಱುಕ್ ಕುೞಿಎಲಾಂ ನಿರಂಪಕ್ ಕೊಟ್ಟಿನೇನ್ ಕುಣಮಿಲಾಕ್ ಕೊಟಿಯೇನ್
  ವಣ್ಟುಪೋಲ್ ವಿರೈಂದು ವಯಲ್ಎಲಾಂ ನಿರಂಪ ಮಲಙ್ಕೊಟ್ಟಓಟಿಯ ಪುಲೈಯೇನ್
  ಪಣ್ಟುಪೋಲ್ ಪಸಿತ್ತೂಣ್ ವರುವೞಿ ಪಾರ್ತ್ತ ಪಾವಿಯೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎಂದಾಯ್.
 • 10. ವಱುತ್ತಲೇ ಪೊಟಿತ್ತು ಮಲರ್ತ್ತಲೇ ಪುರಟ್ಟಿವೈತ್ತಲೇ ತುವಟ್ಟಲಿಲ್ಸುವೈಕಳ್
  ಉಱುತ್ತಲೇ ಮುತಲಾ ಉಱ್ಱಪಲ್ ಉಣವೈ ಒರುಮಲ ವಯಿಱ್ಱುಪ್ಪೈ ಉಳ್ಳೇ
  ತುಱುತ್ತಲೇ ಎನಕ್ಕುತ್ ತೊೞಿಲ್ಎನತ್ ತುಣಿಂದೇನ್ ತುಣಿಂದರೈಕ್ಕಣತ್ತುಂವನ್ ಪಸಿಯೈಪ್
  ಪೊಱುತ್ತಲೇಅಱಿಯೇನ್ ಮಲಪ್ಪುಲೈಕ್ಕೂಟ್ಟೈಪ್ಪೊಱುತ್ತನನ್ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ಎಂದಾಯ್.
 • 11. ಪರುಪ್ಪಿಟಿ ಯರಿವಾ ಲಿಟಿಕಳಾ ತಿಕಳಾಲ್ ಪಣ್ಣಿಯ ಪಣ್ಣಿಕಾ ರಙ್ಕಳ್
  ಉರುಪ್ಪಿಟಿ ನಿರಂಪ ವರವರ ಎಲ್ಲಾಂ ಒರುಪೆರು ವಯಿಱ್ಱಿಲೇ ಅಟೈತ್ತೇನ್
  ಕರುಪ್ಪಿಟಿ ಉಲಕಿನ್ ಎರುಪ್ಪಿಟಿ ಅನೈಯ ಕಟೈಯರಿಲ್ ಕಟೈಯನೇನ್ ಉತವಾತ್
  ತುರುಪ್ಪಿಟಿ ಇರುಪ್ಪುತ್ ತುಣ್ಟುಪೋಲ್ ಕಿಟಂದು ತೂಙ್ಕಿನೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎಂದಾಯ್.
 • 12. ಅಟಿಕ್ಕಟಿ ನುಣ್ಮೈ ವಿೞೈಂದುಪೋಯ್ ಅವೈಕಳ್ ಅಟುಕ್ಕಿಯ ಇಟಂದೊಱುಂ ಅಲೈಂದೇ
  ತಟಿಕ್ಕಟಿ ನಾಯ್ಪೋಲ್ ನುಕರ್ಂದುವಾಯ್ ಸುವೈತ್ತುತ್ ತವಂಪುರಿನ್ ತಾನ್ಎನ ನಟಿತ್ತೇನ್
  ಪೊಟಿಕ್ಕಟಿ ನಾಸಿತ್ ತುಳೈಯಿಲೇ ಪುಕುತ್ತಿಪ್ ಪೊಙ್ಕಿನೇನ್ ಅಯ್ಯಕೋ ಎನತು
  ಮುಟಿಕ್ಕಟಿಪುನೈಯಮುಯನ್ಱಿಲೇನ್ ಅಱಿವಿಲ್ಮೂಟನೇನ್ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ಎಂದಾಯ್.
 • 13. ಉಣ್ಟಿಯೇ ವಿೞೈಂದೇನ್ ಎನಿನುಂಎನ್ ತನ್ನೈ ಉಟೈಯವಾ ಅಟಿಯನೇನ್ ಉನೈಯೇ
  ಅಣ್ಟಿಯೇ ಇರುಂದೇನ್ ಇರುಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ಇರುಪ್ಪೇನ್ ಅಪ್ಪನಿನ್ ಆಣೈನಿನ್ ತನಕ್ಕೇ
  ತೊಣ್ಟುಱಾ ತವರ್ಕೈಸ್ ಸೋಱ್ಱಿನೈ ವಿರುಂಪೇನ್ ತೂಯನೇ ತುಣೈನಿನೈ ಅಲ್ಲಾಲ್
  ಕಣ್ಟಿಲೇನ್ ಎನ್ನೈಕ್ ಕಾಪ್ಪತುನ್ ಕಟನ್ಕಾಣ್ ಕೈವಿಟೇಲ್ ಕೈವಿಟೇಲ್ ಎಂದಾಯ್.

அவா அறுத்தல் // அவா அறுத்தல்

No audios found!