திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
piLLais siRu viNNappam
piḷḷaich siṟu viṇṇappam
suththa sanmaarkka veeNtukooL
sutta saṉmārkka vēṇṭukōḷ
Sixth Thirumurai

020. piLLaip peru viNNappam
piḷḷaip peru viṇṇappam

  ezusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. thanipperunj soothith thalaivanee enathu thanthaiyee thirussiRRam palaththee
  kanipperung karuNaik katavuLee atiyeen karuthin-in RuraikkumviN Nappam
  inippuRum n-inathu thiruvuLath thataiththee enakkaruL purikan-ii virainthee
  inissiRu pozuthum thariththiteen unRan iNaimalarp ponnati aaNai.
 • 2. thiripilaap poruLee thirussiRRam palaththee thikazkinRa theyvamee anpar
  parivuRun- thooRum virainthuvan- tharuLum paNpanee paraiyitap paakaa
  periyapoR sapaiyil n-atampuri kinRa peerarut soothiyee enakkee
  uriyan-al thanthaivaLLalee atiyeen uraikkinReen keettaruL ithuvee.
 • 3. thaanalaa thiRaiyum uyirkkasai villaath thalaivanee thirussiRRam palaththee
  vaanalaal veeRon Rilaiena uraippa vayangkiya meyyinpa vaazvee
  uunalaal uyirum uLamumuL uNarvum uvappuRa inikkuntheL Lamuthee
  njaanan-aa takanjsey thanthaiyee atiyeen n-avilkinReen keettaruL ithuvee.
 • 4. ennuyirk kuyiraam theyvamee ennai ezumaiyum kaaththaruL iRaivaa
  ennuLath thinikkum thiinjsuvaik kaniyee enakkaRi vuNarththiya kuruvee
  ennutai anpee thirussiRRam palaththee enakkaruL purinthamey inpee
  ennaiiin Retuththa thanthaiyee atiyeen isaikkinReen keetkaim moziyee.
 • 5. karuNaiyaar amuthee ennuyirk kuyiree kaninthasiR Rampalak kaniyee
  varuNamaa maRaiyin meypporuL aaki vayangkiya vaLLalee anpar
  theruLn-iRai uLaththee thikazthanith thalaimaith theyvamee thiruvarutsivamee
  tharuNamen orumaith thanthaiyee thaayee thariththaruL thirussevik kithuvee.
 • 6. ennaiaaN taruLi enpizai poRuththa iRaivanee thirussiRRam palaththee
  ennaiaaN tanjseel unakkun-al aruLing kiikuthum enRaen kuruvee
  ennaivee ReNNaa thuLLathee uNarththi enakkuLee viLangkupee roLiyee
  ennaiiin RaLiththa thanthaiyee virainthing keeRRaruLthirussevikkithuvee.
 • 7. irumpun-eer manaththeen pizaiyelaam poRuththen ithayaththil ezunthirun- tharuLi
  virumpumeyp poruLaam thanniyal enakku viLangkitaviLakkiyut kalanthee
  karumpumuk kanipaal amuthotu sezuntheen kalanthena inikkinRooy pothuvil
  arumperunj soothi appanee uLaththee ataiththaruL enmozi ithuvee.
 • 8. malaththilee kitantheen thanaiyetuth tharuLi manniya vativaLith thaRinjar
  kulaththilee payilun- tharamuming kenakkuk kotuththuLee viLangkusaR kuruvee
  palaththilee siRRam palaththilee ponnam palaththilee anpartham aRivaam
  thalaththilee oongkum thalaivanee enathu thanthaiyee keetkaen moziyee.
 • 9. viNtapoo thakarum aRivarum poruLee meyyanee aiyanee ulakil
  thoNtaneen thannai atuththavar n-eeyar suuznthavar uRavinar thaayar
  koNtutan piRanthoor ayalavar enumik kuRippinar mukangkaLil iLaippaik
  kaNtapoo thellaam mayangkien nuLLam kalangkiya kalakkamn-ii aRivaay.
 • 10. siirththasiR sapaien appanee enathu theyvamee enperunj siRappee
  aarththaiv vulakil ammaiyar thuNaivar atuththavar uRavinar n-eeyar
  veerththamaR Rayalaar pasiyinaal piNiyaalmeyyuLamvethumpiyavethuppaip
  paarththapoo thellaam payanthena thuLLam pathaiththathun uLamaRi yaathoo.
 • 11. paraiththani veLiyil n-atampurin- tharuLum paramanee arumperum poruLee
  tharaiththalath thiyanRa vaazkkaiyil vaRumais sangkatap paaviyaal varunthi
  n-araiththavar iLainjar muthalinoor enaiyoor n-aNpanen Ravaravar kuRaikaL
  uraiththapoo thellaam n-atungkien nuLLam utainthathun uLamaRi yaathoo.
 • 12. annaiyee appaa thirussiRRam palaththen aiyanee ivvula kathilee
  ponnaiyee utaiyaar vaRiyavar matavaar pukalumaatavarivar kaLukkuL
  thannaiyee aRiyaap piNiyinaal aavi thaLarkinRaar tharuNamii thenavee
  sonnapoo thellaam payanthun-aan ataintha soopaththai n-iiaRi yaayoo.
 • 13. uNtathoo Rellaam amuthena inikkum oruvanee siRsapai utaiyaay
  viNtapee rulakil ammaiv viithi meevumoor akaththilee oruvar
  oNtuyir matinthaar alaRukin Raaren Roruvaroo toruvarthaam peesik
  koNtapoo thellaam keettena thuLLam kulain-atung kiyathaRin- thilaiyoo.
 • 14. kaavin-eer kaNNaaL pangkanee206 thalaimaik katavuLee siRsapai thanilee
  meeviya oLiyee ivvula kathiluur viithiaa thikaLilee manithar
  aavipoo nathukoN tuRavinar azutha azukural keettapoo thellaam
  paaviyeen uLLam pakiirena n-atungkip pathaiththathun uLamaRi yaathoo.
 • 15. n-aathanee ennai n-ampiya maanthar njaalaththil piNipala atainthee
  eethan-eern- thitakkaN taiyakoo atiyeen eythiya soopamum iLaippum
  oothan-eer uLLa n-atukkamum thikaippum uRRapeer eekkamaa thikaLum
  thiithaneen inRu n-inaiththita uLLam thitukkital n-iiaRin- thilaiyoo.
 • 16. kaRRavar uLaththee karumpinil inikkum kaNNuthaR katavuLee ennaip
  peRRathaay n-eeyar uRavinar thuNaivar perukiya pazakkamik kutaiyoor
  maRRavar ingkee thaniththani pirinthu maRainthitta thooRumap pirivai
  uRRun-aan n-inaikkun- thooRumuL n-atungki utainthanan utaikinReen enthaay.
 • 17. enRumn-aa tuRuvoork kinpamee puriyum enthaiyee enRanais suuznthee
  n-anRun-aa tiyan-al looruyirp pirivai n-aayineen kaNtukeet tuRRa
  anRun-aan ataintha n-atukkamun- thuyarum aLavilai aLavilai aRivaay
  inRavar pirivai n-inaiththitun- thooRum eythitum thuyarumn-ii aRivaay.
 • 18. n-ilaipurin- tharuLum n-iththanee ulakil n-eRiyalaa n-eRikaLil senRee
  kolaipurin- thitta kotiyavar ivaren Rayalavar kuRiththapoo thellaam
  ulaipurin- thituven- thiivayiR RuLLee uRRena n-atun-atuk kuRRee
  thulaipurin-207 thootik kaNkaLai muutith thuyarnthathum n-iiaRin- thathuvee.
 • 19. oornthauL Lakaththee n-iRainthoLir kinRa oruvanee ulakiyal athilee
  maantharkaL iRappaik kuRiththitum paRaiyin valloli keettapoo thellaam
  kaanthien uLLam kalangkiya kalakkam katavuLn-ii yeeaRin- thituvaay
  eenthumiv vulakil iRappenil enthaay ennuLam n-atungkuva thiyalpee.
 • 20. maRaimuti vayangkum oruthanith thalaimai vaLLalee ulakara saaLvoor
  uRaimuti208 vaaLkoN toruvarai oruvar uyiraRas seythanar enavee
  thaRaiyuRas siRiyeen keettapoo thellaam thaLarnthuLa n-atungkin-in Rayarntheen
  iRaiyumiv vulakil kolaienil enthaay ennuLam n-atungkuva thiyalpee.
 • 21. thaaymozi kuRiththee kaNakkilee maRRoor thaaykkun-aal enpathai iraNtaay
  vaaymozi vanjsam pukanRanan varaintheen n-atungkineen n-inaiththathai manaththee
  thuuymozi n-eeyar n-ampinoor illil suuznthanan n-inaiththathu thuyarntheen
  kaaymozi pukanReen poymozi pukanReenkalangkineen athun-inaith thenthaay.
 • 22. ettarum poruLee thirussiRRam palaththee ilakiya iRaivanee ulakil
  pattini uRRoor pasiththanar kaLaiyaal parathavik kinRanar enRee
  ottiya piRaraal keettapoo thellaam uLampakiir enan-atuk kuRReen
  ittaiv vulakil pasienil enthaay ennuLam n-atungkuva thiyalpee.
 • 23. pallikaL palavaa yitaththumus siyinum pakarumn-eer muthaRpala vayinum
  solliya thooRum piRarthuyar keetkas solkin Ravooenas suuznthee
  melliya manamn-on- thiLaiththanan kuukai vengkural seyunthoRum enthaay
  valliyak kuralkeet tayarpasup poola varunthineen enthain-ii aRivaay.
 • 24. kaakkaikaL kuuvak kalangkineen parunthin katungkuralkeettuLangkulaintheen
  thaakkiya aanthai kuralseyap payantheen saakkural paRavaiyaal thaLarntheen
  viikkiya veeRu kotunjsaku nanjsey viikkaLaal mayangkineen vitaththil
  uukkiya paampaik kaNtapoo thuLLam otungkineen n-atungkineen enthaay.
 • 25. veeRupal vitanjsey uyirkaLaik kaNtu veruvineen veyyan-aayk kuzuvin
  siiriya kuraloo tazukural keettuth thiyangkineen maRRaivenj sakunak
  kuuRathaam vilangku paRavaiuur vanaveng kooLseyum211 aatavar matavaar
  uuRuseykotunjsol ivaikkelaamuLLamuyangkineenmayangkineenenthaay.
 • 26. n-iRamuRu vizikkiizp puRaththotu thooLum n-iRaiutam piRsila uRuppum
  uRavuthool thatiththuth thutiththitun- thooRum unnimaR RavaikaLai anthoo
  piRarthuyar kaattath thutiththavoo enRu peethuRRu mayangkin-enj sutaintheen
  n-aRuviya thukilil kaRaiuRak kaNtee n-atungkineen enthain-ii aRivaay.
 • 27. mangkaiyar enaiththaam valinthuRun- thooRum mayangkin-aam ivarotu muyangki
  ingkuLang kaLiththaal kaLiththavark kutanee innaluR Ritumn-amak kinnal
  thangkiya piRartham thuyarthanaik212 kaaNtal aakumath thuyaruRath thariyeem
  pangkamii thenavee eNNin-aan uLLam payanthathum enthain-ii aRivaay.
 • 28. valinthenai azaikkum matanthaiyar theruvil maRainthuvan- thatuththapin n-inainthee
  malinthivar kaaNil vituvaran Rivaraal mayangkiuL makiznthanam eniloo
  n-alinthitu piRarthan- thuyarthanaik kaNtee n-atungkuRa varumenap payanthee
  melinthutan oLiththu viithiveeRonRin meevineen enthain-ii aRivaay.
 • 29. kaLippuRu sukamaam uNavinaik kaNta kaalaththum uNtakaa laththum
  n-eLippuRu manaththoo tanjsineen enaiththaan n-eernthapal supangkaLil n-eeyar
  aLippuRu virunthuN tamarkaen Razaikka avarkaLuk kanpinoo taangkee
  oLippuRu vaarththai uraiththayal oLiththee payaththotum uRRanan enthaay.
 • 30. inpuRum uNavu koNtapoo thellaam issukath thaalini yaathu
  thunpuRung kolloo enRuLam n-atungkissuuzveRuvayiRRotum iruntheen
  anpilee anpar kotuththavai ellaamaiyakoo213 theyvamee ivaRRaal
  vanpuRas seyyeel enRuLam payanthu vaangkiyuN tirunthanan enthaay.
 • 31. uRRathaa raNiyil enakkulak kuNarssi uRRan-aaL muthaloru silan-aaL
  peRRathaay vaattam paarppathaR kanjsip peeruNa vuNtanan silan-aaL
  uRRavar n-eeyar anpuLaar vaattam uRuvathaR kanjsineen uNteen
  maRRivai allaal sukauNaak koLLa manan-atung kiyathun-ii aRivaay.
 • 32. thozunthakai utaiya soothiyee atiyeen soompalaal varunthiya thooRum
  azunthaen uLLam payanthathai ennaal aLavitaR keythumoo pakalil
  vizunthuRu thuukkam varavathu thatuththum vittitaa vanmaiyaal thuungki
  ezunthapoo thellaam payaththotum ezuntheen enseyveen enseyveen enRee.
 • 33. anthamoo taathi illathoor pothuvil arumperunj soothiyee atiyeen
  sonthamoo aRiyeen pakalira vellaam thuukkamee kaNtanan thuukkam
  vanthapoo thellaam payaththotu patuththeen maRRun-aan ezunthapoothellaam
  thonthamaam payaththaal sivasiva thuukkam tholaivathek kaalamen Rezuntheen.
 • 34. utaiyaam palaththil oruvanee enRan uyirkkuyir aakiya oLiyee
  kataiyann-aan n-anavil n-atungkiya n-atukkam kaNakkilee siRithuRum kanavil
  itaiyuRu n-atukkam karuthavum solavum eNNavum ezuthavum patumoo
  n-ataiyuRu siRiyeen kanavukaN tuLLam n-atungkitaa n-aaLumon RuLathoo.
 • 35. pakalira vatiyeen patuththapoo thellaam thuukkamaam paavivan- thitumee
  ikaluRu kanavaam kotiyavem paavi eythumee enseyvoom enRee
  ukaluRa uLLee n-atungkiya n-atukkam unnuLam aRiyumee enthaay
  n-akaluRas siRiyeen kanavukaN tuLLam n-atungkitaa n-aaLumon RuLathoo.
 • 36. thokuppuRu siRuvar payilungkaal payiRRum thozililee vanthakoo paththil
  sakippilaa maiyinaal atiththanan atiththa tharuNamn-aan kalangkiya kalakkam
  vakuppuRa n-inathu thiruvuLam aRiyum maRRunjsil uyirkaLil koopam
  mikappukun- thatiththup pattapaa tellaam meyyan-ii aRinthathee anRoo.
 • 37. otiththaiv vulakil siRuvarpaal siRiya uyirkaLpaal thiimaikaN taangkee
  atiththitaR kanjsi uLainthanan ennaal aaRRitaak kaalaththil siRithee
  potiththun-aan payantha payamelaam unathu punthiyil aRinthathee enthaay
  vetiththavenj sinamen uLamuRak kaNtee vethumpiya n-atukkamn-ii214 aRivaay.
 • 38. koopamee varumoo kaamamee varumoo kotiyamoo kangkaLee varumoo
  saapamee anaiya thataimatham varumoo thaamathap paavivan- thitumoo
  paapamee puriyum loopamee varumoo payanilmaaR sariyamvan- thitumoo
  thaapaaang kaara meeuRu mooen Raiyan-aan thaLarnthathum aRivaay.
 • 39. kaamamaa mathamaang kaaramaa thikaLen karuththinil uRRapoo thellaam
  n-aamamaar uLaththoo taiyavoo n-aanthaan n-atungkiya n-atukkamn-ii aRivaay
  seemamaar ulakil kaamamaa thikaLais seRinthavar thangkaLaik kaNtee
  aamaipool otungki atangkineen athuvum aiyan-in thiruvuLam aRiyum.
 • 40. karuththuvee Raakik kooyilil pukunthun kaatsiyaik kaNtapoo thellaam
  varuththamee ataintheen payaththotum thirumpi vanthun-on- thiLaiththanan enthaay
  n-iruththanee n-innaith thuthiththapoo thellaam n-ekizssiil laamaiyaal n-atungkip
  paruththaen utampaip paarththitaa thanjsip patuththathum aiyan-ii aRivaay.
 • 41. punpulaal utampin asuththamum ithanil pukunthun-aan irukkinRa puNarppum
  enpolaa maNiyee eNNin-aan eNNi eengkiya eekkamn-ii aRivaay
  vanpulaal uNNum manitharaik kaNtu mayangkiuL n-atungkiaaR Raamal
  enpelaam karuka iLaiththanan antha iLaippaiyum aiyan-ii aRivaay.
 • 42. inthavir sataiem iRaivanee ennoo tiyalkalaith tharukkanjsey thitavee
  vanthavar thammaik kaNtapoo thellaam manammika n-atungkineen aRivaay
  santhiyuR Rorukaal patiththasaath thiraththaith thamiyaneen miiLavung kaNtee
  n-onthathum ulakap patippilen uLLam n-onthathum aiyan-ii aRivaay.
 • 43. muniththavev vinaiyoo n-innarut seyaloo therinthileen mookamee linRith
  thaniththani orusaar matanthaiyar thamakkuLoruththiyaikkaithotassaarntheen
  kuniththamaR Ravaraith thottanan anRik kalappileen maRRithu kuRiththee
  paniththanan n-inaiththa thooRumuL utaintheen pakarvathen enthain-ii aRivaay.
 • 44. pathiyanee pothuvil paraman-aa takanjsey paNpanee n-aNpanee ulakil
  othiyaneen piRarpaal uraththavaarth thaikaLaal orusila vaathangkaL purinthee
  mathiyilaa maiyinaal akangkarith thathanpinvaLLalunaruLinaalaRinthee
  vithiyain-aan n-onthu n-atungkiya thellaam meyyanee n-iiaRin- thathuvee.
 • 45. aruLinai aLikkum appanee ulakil anpuLaar valinthenak kiintha
  poruLinai vaangkip poonapoo thellaam puzungkiya puzukkamn-ii aRivaay
  maruLumap poruLais saalakath theRinthu manamikaiLaiththathumporuLaal
  iruLurum enan-aan uLamn-atung kiyathum enthain-in thiruvuLam aRiyum.
 • 46. poruLilee ulakam iruppathaa thalinaal purinthun-aam oruvarpaal palakaal
  maruvinaal poruLin issaiyaal palakaal maruvukin Raanenak karuthi
  veruvuvar enan-aan anjsiev vitaththum meevileen enthain-ii aRivaay
  oruvumap poruLai n-inaiththapoo thellaam uvattineen ithuvumn-ii aRivaay.
 • 47. thakaiththapee rulakil aiyanee atiyeen thatiththauL Laththotu kaLiththee
  n-akaiththapoo thellaam n-atungkineen ingkee n-allavaa kanangkaLil eeRi
  ukaiththapoo thellaam n-atungkineen virainthee oottiya poothelaam payantheen
  pakaiththapoo thayalaar pakaikaLuk kanjsip pathungkineen othungkineen enthaay.
 • 48. sakappuRa vaazvaip paarththitil keetkil sanjsalam uRumenap payanthee
  n-akarpuRath thirukkun- thoottangkaL thooRumn-aNNiyum piRavitaththalainthum
  pakaRpozu thellaam n-aatoRung kaziththeen pakalanRi iravumap patiyee
  mikappala vitaththum thirinthanan atiyeen viLampalen n-iiaRin- thathuvee.
 • 49. uruvuLa matavaar thangkaLai n-aankaN NuRRapoo thuLan-atuk kuRReen
  oruvuLath thavaree valinthita veeRoor uvaLakath thoLiththayal iruntheen
  karuvuLas saNtaik kuukkural keetta kaalaththil n-aanuRRa kalakkam
  thiruvuLam aRiyum uraththasol enathu sevipukil kanalpuku vathuvee.
 • 50. paNNikaa rangkaL posiththaap poothum paraakkilee seluththiya poothum
  eNNiya matavaar thangkaLai vizainthee isainthanu paviththaap poothum
  n-aNNiya thayilam muzukkuRRa poothum n-avinRasang kiithamum n-atamum
  kaNNuRak kaNtu keettaap poothum kalangkiya kalakkamn-ii aRivaay.
 • 51. n-ayanthapoR sarikaith thukilenak kenathu n-aNpinar utuththiya poothu
  payanthaap payaththai aRinthavar ellaam payanthanar veyyiliR kavikai
  viyanthumeeR pitiththa poothelaam uLLam veruvineen kaiththukil viisi
  ayantharu theruvil n-atappathaR kanjsi araikkumeel viikkinan enthaay.
 • 52. kaiyuRa viisi n-atappathai n-aaNik kaikaLaik kattiyee n-atantheen
  meyyuRak kaatta veruviveN thukilaal meyelaam aiyakoo215 maRaiththeen
  vaiyameel piRarthang koolamum n-ataiyum vaNNamum aNNalee siRithum
  paiyan-aan uunRip paarththathee illaip paarppaneel payamikap pataippeen.
 • 53. vaikiya n-akaril ezilutai matavaar valinthenaik kaipitith thizuththum
  saikaivee Ruraiththum sarasavaarth thaikaLaal thaniththenaip palavisai aRinthum
  poykarain- thaaNai pukanRumeel vizunthum poruLmutha liyakotuth thisaiththum
  kaikalap paRiyeen n-atungkineen avaraik katinthathum illain-ii aRivaay.
 • 54. eLiyarai valiyaar atiththapoothu aiyoo enmanam kalangkiya kalakkam
  theLiyan-aan uraikka vallavan alleen thiruvuLam aRiyumee enthaay
  kaLiyaraik kaNtu payanthaen payanthaan katalinum periyathu kaNtaay
  aLiyarpaal kotiyar seythaveng kotumai aRinthaen n-atukkamaar aRivaar.
 • 55. iravilee piRartham itaththilee iruntha iruppelaam kaLLarkaL kuutik
  karavilee kavarnthaar koLLaien Renathu kaathilee vizunthapoo thellaam
  viravilee217 n-eruppai meyyilee muutti vethuppalpool vethumpineen enthaay
  uravilee oruvar thitukkena varakkaN tuLamn-atuk kuRRanan palakaal.
 • 56. uraththoru varukkang koruvar peesiyapoo thuLLakam n-atungkineen palakaal
  karaththinaal uraththuk kathavuthat tiyapoo thaiyavoo kalangkineen karuththil
  puraththilee ammaa appanee aiyoo enappiRar pukanRasol pukunthee
  tharaththilen uLaththaik kalakkiya kalakkam thanthain-ii aRinthathu thaanee.
 • 57. maNNiniiL n-ataiyil vanthaven- thuyarai mathiththuLam varunthiya piRartham
  kaNNiniir vitakkaN taiyavoo n-aanum kaNNiniir vittuLang kavanReen
  n-aNNin-in Roruvar asappilee218 ennai azaiththapoo thatiyaneen eNNaa
  theNNiyaa thuRRa thooenak kalangki eenenal maRanthanan enthaay.
 • 58. theettilee mikuntha sennaiyil irunthaal silukuRum219 enRuLam payanthee
  n-aattilee siRiya uurppuRang kaLilee n-aNNineen uurppuRam atuththa
  kaattilee parukkaik kallilee punseyk kaLaththilee thirinthuRRa iLaippai
  eettilee ezutha mutiyumoo ivaikaL enthain-ii aRinthathu thaanee.
 • 59. enputai vanthaar thammukam n-ookki enkoloo enkoloo ivarthaam
  thunputai yavaroo inputai yavaroo solluva thennaiyoo enRee
  vanputai manathu kalangkiang kavarai vaaenal maRanthanan enthaay
  anputai220 yavaraik kaNtapoo thellaam enkoloo enRayarn- theenee.
 • 60. kaaNuRu pasukkaL kanRuka Laathi kathaRiya poothelaam payantheen
  eeNuRu maatu muthalpala virukam221 iLaiththavai kaNtuLam iLaiththeen
  kooNuRu koozi muthalpala paRavai kuuvuthal keettuLang kulaintheen
  viiNuRu kotiyar kaiyilee vaaLai vithirththalkaN tenena veruNteen.
 • 61. pithirnthamaN utampai maRaiththita valiyaar pinmunn-ook kaathumeel n-ookki
  athirnthita n-atantha poothelaam payantheen avarpukan Rittathii mozikaL
  pothinthiru seviyil pukunthoRum payantheen puNNiyaa n-inthuthi enumoor
  muthirnthathiing kaniyaik kaNtileen veerththu muRinthakaay kaNtuLam thaLarntheen.
 • 62. vaatiya payiraik kaNtapoo thellaam vaatineen pasiyinaal iLaiththee
  viituthoo Riranthum pasiyaRaa thayarntha veRRaraik kaNtuLam pathaiththeen
  n-iitiya piNiyaal varunthukin Rooren n-eeruRak kaNtuLan- thutiththeen
  iitinmaa222 nikaLaay eezaika Laayn-enj siLaiththavar thamaikkaNtee iLaiththeen.
 • 63. n-alitharu siRiya theyvamen Raiyoo n-aattilee palapeyar n-aattip
  palithara aatu panRikuk kutangkaL palikkataa muthaliya uyiraip
  polivuRak koNtee pookavum kaNtee punthin-on- thuLan-atuk kuRReen
  kaliyuRu siRiya theyvaveng kooyil kaNtakaa laththilum payantheen.
 • 64. thuNNenak kotiyoor piRavuyir kollath thotangkiya poothelaam payantheen
  kaNNinaal aiyoo piRauyir pathaikkak kaNtakaa laththilum pathaiththeen
  maNNinil valaiyum thuuNtilum kaNNi vakaikaLum kaNtapoo thellaam
  eNNien uLLam n-atungkiya n-atukkam enthain-in thiruvuLam223 aRiyum.
 • 65. n-atun-ilai illaak kuuttaththaik karuNai n-aNNitaa araiyarai n-aaLum
  ketun-ilai n-inaikkum siRRathi kaarak keetaraip poyyalaal kiLaththaap
  patun-ilai yavaraip paarththapoo thellaam payanthanan suththasan maarkkam
  vitun-ilai ulaka n-ataielaang kaNtee veruvineen veruvineen enthaay.
 • 66. oongkiya thirussiR Rampala mutaiya oruthanith thalaivanee ennaith
  thaangkiya thaayee thanthaiyee kuruvee thayaan-ithik katavuLee n-inpaal
  n-iingkiya manaththaar yaavaree eninum avarthamai n-inaiththapoo thellaam
  theengkiya uLLam payanthanan athun-in thiruvuLam aRiyumee enthaay.
 • 67. kaattuyar aNaimeel irukkavum payantheen kaalinmeel kaalvaikkap payantheen
  paattayal keetkap paatavum payantheen panjsaNai patukkavum payantheen
  n-aattiya uyarntha thiNNaimeel irunthu n-ankuRak kaLiththuk kaalkiizee
  n-iittavum payantheen n-iittippee suthalai n-inaikkavum payanthanan enthaay.
 • 68. thalain-eRi njaana suththasan maarkkam saarnthita muyaluRaa thanthoo
  kalain-eRi ulakak kathiyilee karuththaik kanivuRa vaiththanar aakip
  pulain-eRi virumpi naarula kuyirkaL pothuenak kaNtirang kaathu
  kolain-eRi n-inRaar thamakkuLam payantheen enthain-aan kuuRuva thennee.
 • 69. ivvaNanj siRiyeeR kulakiyal aRiving keythiya n-aaLathu thotangki
  n-aivaNam iRRaip pakalvarai ataintha n-atukkamum thunpamum uraikka
  evvaNath thavarkkum alakuRaa224 thenilyaan isaippathen isaiththathee amaiyum
  sevvaNath tharuNam ithu thalai vaan-in thiruvuLam aRinthathee ellaam.
 • 70. tharaiththalath thenain-ii ezumaiyum piriyaath thampiraan allaiyoo manaththaik
  karaiththuLee pukunthen uyirinut kalantha katavuLn-ii allaiyoo enaiththaan
  iraiththiva NaLiththoor siRsapai viLangkum enthain-ii allaiyoo n-inpaal
  uraiththalen ozukkam aathalaal uraiththeen n-iiaRi yaathathon RuNtoo.
 • 71. kaithalath thoongkum kaniyin225 en nuLLee kaninthaen kaLaikaNn-ii alaiyoo
  meythalath thakaththum puRaththumvit takalaa meyyann-ii allaiyoo enathu
  paithalthiirth tharuLun- thanthain-ii alaiyoo parinthun-in thirumunviN Nappam
  seythalen ozukkam aathalaal seytheen thiruvuLam therinthathee226 ellaam.
 • 72. innavaa Ratiyeen assamun- thuyarum eythin-in RiLaiththanan anthoo
  thunnaaa Navamum maayaiyum vinaiyum suuznthitum maRaippuming kunaiththaan
  unnavaa saRRee uraikkavaa otteem enpavaal enseyveen enathu
  mannavaa njaana manRavaa ellaam vallavaa ithuthaku meeyoo.
 • 73. eLLalaam payaththaal thuyarinaal ataintha iLaippelaam ingkun-aan aaRRik
  koLLavee atuththeen maayaiyaa thikaLen kuutavee atuththathen anthoo
  vaLLalee enathu vaazmuthaR poruLee mannavaa n-innalaal aRiyeen
  uLLalvee Rilaien utalporuLaavi unnathee ennathan Renthaay.
 • 74. ensuthan- tharamoor ettuNai yeenum illaiyee enthaiel laamun
  thansuthan- tharamee atuththaith tharuNam thamiyaneen thanaippala thuyarum
  vansumai mayakkum assamum maRaippum maayaiyum vinaiyumaa Navamum
  insuvaik kanipool uNkinRa thazakoo ivaikkelaam n-aanilak kalavee.
 • 75. aRivoru siRithing kaRinthan-aaL muthalen appanee n-inaimaRan- thaRiyeen
  seRivilaas siRiya paruvaththum veeRu sinthaisey thaRinthileen ulakil
  piRithoru pizaiyunj seythileen anthoo pizaiththanan aayinumennaik
  kuRiyuRak koNtee kulangkuRip pathun-in kuNapperung kunRinuk kazakoo.
 • 76. aiyan-aan aatum paruvaththiR Raanee atuththan-an neeyanoo tappaa
  poyyula kaasai enakkilai unakken pukalena avanumang kisainthee
  meyyuRath thuRappoom enRupooy n-inathu meyyaruL miittita miiNteem
  thuyyan-in uLLam aRinthathee enthaay inRun-aan solluva thennee.
 • 77. theervilaas siRiya paruvaththiR Raanee theyvamee theyvamee enan-in
  saarvukoN tellaas saarvaiyum vituththeen thanthaiyum kuruvumn-ii enReen
  peervilaa thuLaththee vanthavaa paatip pithaRRineen piRarmathip paRiyeen
  oorvilaap pizaikaL onRaiyum aRiyeen inRun-aan uraippathing kennee.
 • 78. poRiththunaip pathiyaap peRRan-aaL atimai purinthathu poolavee inRum
  seRiththun-iR kinReen anRien urimaith theyvamum kuruvummeyp poruLum
  n-eRiththan-aR Raayun- thanthaiyum inpum n-eeyamum n-iienap peRRee
  kuRiththaRin- thathanpin enthain-aan eeRik kuthiththathen kuuRuka n-iiyee.
 • 79. parinthunaip pathiyaap peRRan-aaL atimai paNipurin- thaangkithu varaiyil
  purinthuRu kinReen anRien uyirum poruLumen puNarppumen aRivum
  virinthaen sukamum thanthaiyung kuruvum meymmaiyum yaavumn-ii enRee
  therinthapin anthoo veeRun-aan seytha seykaien seppuka n-iiyee.
 • 80. maithavaz vizien ammaioor putaikoL227 vaLLalee n-innaian paalum
  vaithavar thamain-aan mathiththileen anpaal vaazththukin Roorthamai vaazththi
  uythavar ivaren RuRukinReen allaal unaruL aRiyan-aan veeRu
  seythathon Rilaiyee seythanan eninum thiruvuLath thataiththital azakoo.
 • 81. aaraNam uraiththa varaippelaam palavaam aakamam uraivaraip pellaam
  kaaraNa n-inathu thiruvarut sengkool kaNipparung kaLippilee oongki
  n-aaraNar muthaloor pooRRita viLangki n-atakkinRa perumain-aan aRinthum
  thaaraNi yitaiith thunpamaa thikaLaal thanaiyaneen thaLaruthal azakoo.
 • 82. paarmuthal n-aathap pathielaang katanthap paalumap paalumap paalum
  oormuthal aakith thiruvarut sengkool uraipparum perumaiyin oongkis
  siirpeRa viLangka n-ataththimeyp pothuvil siRanthameyth thanthain-ii irukka
  vaarkatal ulakil assamaa thikaLaal makanmanam varunthuthal azakoo.
 • 83. aarnthavee thaanthap pathimuthal yookaan- thappathi varaiyumap paalum
  theerntharuL aaNaith thirun-eRis sengkool sellaoor siRsapai itaththee
  saarnthapee rinpath thaniyara siyaRRum thanthaiyee thanipperun- thalaivaa
  peernthiteen entha vithaththilum n-inakkee piLLain-aan varunthuthal azakoo.
 • 84. siththikaL ellaam vallathoor njaanath thirussapai thannilee thikazum
  saththikaL ellaam saththarkaL ellaam thazaiththitath thaniarut sengkool
  saththiya njaanam viLakkiyee n-ataththum thanimuthal thanthaiyee thalaivaa
  piththiyal utaiyeen eninumn-in thanakkee piLLain-aan vaatuthal azakoo.
 • 85. saaRRupee raNtap pakuthikaL anaiththum thaniththani avaRRuLee n-irampith
  thooRRumaa piNtap pakuthikaL anaiththum soothiyaal viLakkiaa nantha
  aaRRilee n-anaiththu vaLarththitum pothuvil arumperun- thanthaiyee inpap
  peeRRilee vizaintheen thalaivan-in thanakkee piLLain-aan peethuRal azakoo.
 • 86. siRanthathath thuvangkaL anaiththumaay alavaayth thikazoLi yaayoLi ellaam
  piRangkiya veLiyaay veLielaam viLangkum peruveLi yaayathaR kappaal
  n-iRainthasiR sapaiyil aruLara siyaRRum n-iithin-al thanthaiyee inimeel
  piRanthiteen iRaveen n-innaivit takaleen piLLain-aan vaatuthal azakoo.
 • 87. eNNiya ellaam vallapee raruLaam iNaiyilaath thanin-etunj sengkool
  n-aNNiya thirussiR Rampalath thamarnthee n-ataththumoor njaanan-aa yakanee
  thaNNaruL aLikkum thanthaiyee ulakil thanaiyann-aan payaththinaal thuyaraal
  aNNiya malangkaL ainthinaal innum aiyakoo vaatuthal azakoo.
 • 88. kalaielaam pukalum kathielaam kathiyil kaaNkinRa kaatsikaL ellaam
  n-ilaiyelaam n-ilaiyil n-eernthanu pavanjsey n-iRaivelaam viLangkitap pothuvil
  malaivilaas soothi arutperunj sengkool vaaymaiyaan n-ataththumoor thanimaith
  thalaivanee enathu thanthaiyee n-inathu thanaiyann-aan thaLaruthal azakoo.
 • 89. aathiyee n-atuvee anthamee enumiv vataivelaam inRion Raana
  soothiyee vativaayth thirussiRRam palaththee thuuyapee raruLthanis sengkool
  n-iithiyee n-ataththum thanipperun- thalaimai n-iruththanee oruththanee n-innai
  oothiyee vazuththum thanaiyann-aan ingkee uRukaNaal thaLaruthal azakoo.
 • 90. aththanee thirussiR Rampalath tharasee arumperunj soothiyee atiyaar
  piththanee eninum peeyanee eninum peritharuL purithanith thalaimais
  siththanee ellaam seythita valla selvanee siRappanee sivanee
  suththanee n-inathu thanaiyann-aan mayangkith thuyarnthuLam vaatuthal azakoo.
 • 91. uRRathoor thirussiR Rampalath thoongkum oruthanith thanthaiyee n-inpaal
  kuRRamn-aan purinthing kaRinthileen kuRRam kuyiRRineen ennilak kuRRam
  iRRena aRivith thaRivuthan- thennai inpuRap payiRRuthal veeNtum
  maRRaya laarpoon Riruththaloo thanthai vazakkithu n-iiaRi yaayoo.
 • 92. kuRRamoo kuNamoo n-aanaRi yeenen kuRippelaam thirussiRRam palaththee
  uRRathaa thalinaal ulakiyal vazakkil uRRana228 maRRena thalavee
  theRRena229 arutkee kuRRamen pathun-aan seythitil thiruththalee anRi
  maRRaya laarpoon Riruppathoo thanthai marapithu n-iiaRi yaayoo.
 • 93. maayaiyaal vinaiyaal aripira maathi vaanavar manamathi mayangkith
  thiiyakaa riyangkaL seythitil anthoo siRiyaneen seyvathu puthithoo
  aayinum thiiya ivaiena aRiyeen aRiviththuth thiruththuthal anRi
  n-iiyivaN piRarpoon Riruppathu thanthai n-eRikkaza kallavee enthaay.
 • 94. karuNaiyum sivamee poruLenak kaaNum kaatsiyum peRukamaR Rellaam
  maruLn-eRi enan-ii enakkaRi viththa vaNNamee peRRiruk kinReen
  iruLn-eRi maayai vinaikaLaal kalakkam eythiya thenseyveen enthaay
  theruLn-ilai inRik kalangkineen eninum siRun-eRi pitiththathon Rilaiyee.
 • 95. kalangkiya poothum thirussiRRam palaththil karuNaiyang katavuLee n-inpaal
  ilangkiya n-eeyam vilangkiya thilaiyee enthain-in uLamaRi yaathoo
  malangkiya manaththeen pukalvathen vinaiyaal maayaiyaal varumpizai ellaam
  alangkumen pizaikaL allaen Runnoo tatikkati aRainthanan aaNtee.
 • 96. irumpinum kotiya mananjseyum pizaiyum enpizai anRenap palakaal
  virumpin-in atikkee viNNappith thiruntheen veeRun-aan seythathing kennee
  arumponee thirussiR Rampalath thamuthee appanee enRiruk kinReen
  thurumpinunj siRiyeen pukalvathen n-inathu thuuyathaam thiruvuLam aRiyum.
 • 97. varumuyir irakkam paRRiyee ulaka vazakkilen mananjsenRa thooRum
  veruvin-in atikkee viNNappith thiruntheen viNNappanj seykinReen inRum
  uruvaen uyirthaan uyirirak kanthaan onRathee iraNtilai irakkam
  oruvilen uyirum oruvumen uLLath thoruvanee n-inpathath thaaNai.
 • 98. thalaivarkaL ellaam thaniththani vaNangkum thalaivanee inRumen uLamum
  malaivilen aRivum n-aanumiv vulaka vazakkilee uyirirak kaththaal
  ilakukin Ranamn-aan enseyveen irakkam ennuyir ennavee Rilaiyee
  n-ilaipeRum irakkam n-iingkilen uyirum n-iingkumn-in thiruvuLam aRiyum.
 • 99. aathalaal irakkam paRRin-aan ulakil aatalee anRioor vitayak
  kaathalaal aatal karuthileen vitayak karuththenak killaien Ritalip
  poothalaal siRiya poothumuN tathun-in punthiyil aRinthathu thaanee
  iithalaal veeRoor thiithena thitaththee illain-aan isaippathen enthaay.
 • 100. ennaiyum irakkan- thannaiyum onRaay irukkavee isaivith thivvulakil
  mannivaaz vuRavee varuviththa karuNai vaLLaln-ii n-inakkithu vitayam
  pannalen atiyeen aayinum piLLaip paangkinaal uraikkinReen enthaay
  innavaa Renan-ii sonnavaa RiyaRRaa thirunthathoor iRaiyumingkilaiyee.
 • 101. uRuvinai thavirkkum oruvanee ulakil ootiyum aatiyum uzanRum
  siRuvarthaam thanthai veRuppaaark kinRaar siRiyaneen oruthina meenum
  maRukin-in Raatiaarththathing kuNtoo n-inpaNi mathippalaal enakkus
  siRuviLai yaattil sinthaiyee ilain-in thiruvuLam aRiyumee enthaay.
 • 102. thanthaiyar veRuppa makkaLthaam payanil sazakkurai yaativeng kaamas
  sinthaiya raakith thirikinRaar anthoo siRiyaneen oruthina meenum
  enthain-in uLLam veRuppan-in paNivit tivvula kiyalilav vaaRu
  thenthana enRee thirinthathuN teeyoo thiruvuLam aRiyan-aan aRiyeen.
 • 103. ampuvi thanilee thanthaiyar veRuppa atikkati ayalavar utanee
  vampuRu saNtai viLaikkinRaar siRuvar vaLLalee n-inpaNi vituththee
  impariv vulakil oruthina meenum eezaiyeen piRarotu vekuNtee
  vempuRu saNtai viLaiththathuN teeyoo meyyan-in aaNain-aan aRiyeen.
 • 104. vaLLaliv vulakil thanthaiyar veRuppa makkaLthaam ozukkaththai maRanthee
  kaLLarun- thuthalsuu thaatuthal kaamak kataithoRum mayangkuthal poyyee
  viLLuthal purivaar aiyakoo atiyeen meyyan-in thiruppaNi vituththee
  eLLiav vaaRupurinthathon RuNtoo enthain-in aaNain-aan aRiyeen.
 • 105. malaivilaath thirussiR Rampalath thamarntha vaLLalee ulakinil peRRoor
  kulain-atuk kuRavee katukatuth thootik kotiyathii n-eRiyilee makkaL
  pulaikolai kaLavee purikinRaar atiyeen puNNiya n-inpaNi vituththee
  ulaiyaav vaaRu purinthathon RuNtoo uNpathath thaaNain-aan aRiyeen.
 • 106. thanipperunj soothith thanthaiyee ulakil thanthaiyar paRpala kaalum
  inippuRu moziyaal aRivuRa makkat keeRkavee payiRRitun- thooRum
  panippuRa ootip pathungkitu kinRaar paNpanee ennain-ii payiRRath
  thinaiththanai yeenum pathungkiya thuNtoo thiruvuLam aRiyan-aan aRiyeen.
 • 107. thannain-ee rillaath thanthaiyee ulakil thanthaiyar thangkaLai azaiththee
  sonnasol maRuththee makkaLtham manampoom suuzalee pookinRaar atiyeen
  ennain-ii uNarththal yaathathu malaiyin ilakkenak koLkinReen allaal
  pinnaioor iRaiyum maRuththathon RuNtooperiyan-in aaNain-aan aRiyeen.
 • 108. pooRRuvaar pooRRum punithanee makkaL porunthu tham thanthaiyar thamaiyee
  veeRRuvaaz vataiya viituthaa paNanthaa melliya sarikaivath thiranthaa
  eeRRaaa paraNan- thaaenak keettee irangkuvaar ivaikuRith thatiyeen
  theeRRuvaay n-innaik keettathon RuNtoo thiruvuLam aRiyan-aan aRiyeen.
 • 109. kuNampuri enathu thanthaiyee ulakil kuutiya makkaLthan- thaiyaraip
  paNampuri kaaNi puumikaL purin-aR pathipuri eeRRapeN paarththee
  maNampuri enavee varuththukin Raaren manaththilee orusiRi theenum
  eNampurin- thunain-aan varuththiya thuNtoo enthain-in aaNain-aan aRiyeen.
 • 110. ikaththilee enaivan- thaaNtameyp poruLee ennuyirth thanthaiyee inthas
  sakaththilee makkaL thanthaiyar itaththee thaaznthava raayppuRang kaatti
  akaththilee vanjsam vaiththiruk kinRaar aiyavoo vanjsamn-in aLavil
  mukaththilee enRan akaththilee uNtoo muthalvan-in aaNain-aan aRiyeen.
 • 111. thanmaikaaN pariya thalaivanee enathu thanthaiyee sakaththilee makkaL
  vanmaivaarth thaikaLaal thanthaiyar thammai vaikinRaar vaLLalee marunthee
  enmanak kanivee enniru kaNNee ennuyirk kisainthameyth thuNaiyee
  n-inmanam veRuppap peesiya thuNtoo n-inpathath thaaNain-aan aRiyeen.
 • 112. oppilaa maNien appanee ulakil uRRitu makkaLthan- thaiyarai
  vaippilvee Roruvar vaithitakkeettu manampoRuth thirukkinRaar atiyeen
  thappilaay230 n-inaivee Ruraiththitak keettaal tharippanoo thariththiteen anRi
  veppilen uyirthaan tharikkumoo yaathaay viLaiyumoo aRinthileen enthaay.
 • 113. iththakai ulakil ingnganam siRiyeen enthain-in thiruppaNi vituththee
  siththamvee Raakith thirinthathee ilain-aan therinthan-aaL muthalithu varaiyum
  aththanee arasee aiyanee amuthee appanee ampalath thaatum
  siththanee sivanee enRena thuLaththee sinthiththee irukkinReen inRum.
 • 114. poyvakai manaththeen enninum enthaay poyyula kaasaisaR RaRiyeen
  n-aivakai thavirath thirussiRRam palaththee n-aNNiya meypporuL n-amathu
  kaivakaip patalek kaNaththiloo enan-aan karuthineen karuththinai mutikkas
  seyvakai aRiyeen enseyveen aiyoo theyvamee enRiruk kinReen.
 • 115. annaiyee enRan appanee thirussiR Rampalath thamuthanee enan-aan
  unnaiyee karuthi unpaNi purinthing kulakilee karuNaien pathuthaan
  ennaiyee n-ilaiyaay iruththauL varunthi irukkinReen enuLa melivum
  mannumen utampin melivumn-aan irukkum vaNNamum thiruvuLam aRiyum.
 • 116. poypataap payanee poRsapai n-atanjsey puNNiyaa kaNNinuL maNiyee
  kaipataak kanalee kaRaipataa mathiyee kaNipparung karuNaiyang katalee
  theyvamee enan-aan n-innaiyee karuthith thiruppaNi purinthiruk kinReen
  maipataa uLLa melivumn-aan irukkum vaNNamum thiruvuLam aRiyum.
 • 117. thannikar aRiyaath thalaivanee thaayee thanthaiyee thaangkun-aR RuNaiyee
  enniRu kaNNee ennuyirk kuyiree ennutai eyppinil vaippee
  unnuthaR kiniya voruvanee enan-aan unnaiyee n-inaiththiruk kinReen
  mannumen uLLa melivumn-aan irukkum vaNNamum thiruvuLam aRiyum.
 • 118. thiruvaLar thiruam palaththilee an-n-aaL seppiya meymmozip poruLum
  uruvaLar thiruman- thiraththiru muRaiyaal uNarththiya meymmozip poruLum
  karuvaLar atiyeen uLaththilee n-inRu kaattiya meymmozip poruLum
  maruvien uLaththee n-ampin-aan irukkum vaNNamum thiruvuLam aRiyum.
 • 119. uvanthena thuLaththee uNarththiya ellaam uRumalai ilakkena n-ampi
  n-ivanthathooL paNaippa mikauLang kaLippa n-inRathum n-ilaiththameyp poruLip
  pavanthanil peRuthal saththiyam enavee paRpala kuRikaLaal aRinthee
  sivanthapon malaipool irunthathum in-n-aaL thikaippathum thiruvuLam aRiyum.
 • 120. eeynthapon malaimeel thampaththil eeRi eekavum eekavum n-uNukith
  theeynthupoo thatiyeen payanthavem payaththaith thiirththumeel eeRRiya thiRaththai
  vaaynthuLee karuthi malaienap paNaiththee manangkaLip puRRumey inpam
  thooynthun-in RaatissuzanRathum in-n-aaL suzalvathum thiruvuLam aRiyum.
 • 121. vaattamoo tiruntha siRiyaneen thanathu vaattamum maayaiyaa thikaLin
  iittamum thavirkkath thiruvuLath thirangki ennaioor poruLena mathiththee
  thiittarum pukazseer thiruvatith thuNaikaL seluththiya thirussilam polin-aan
  keettapoo thiruntha kiLarssiyum in-n-aaL kileesamun- thiruvuLam aRiyum.
 • 122. kaRRavar kallaar piRarpiRar kuralen kaathilee kitaiththapoo thellaam
  maRRavar thamakken uRRathoo avartham marapinar uRavinar thamakkuL
  uRRathing kethuvoo enRuLam n-atungki ootippaarth thootippaarth thiravum
  eRRaru pakalum eengkin-aan ataintha eekkamun- thiruvuLam aRiyum.
 • 123. karuNaiyam pathin-ang kaNNuLmaa maNin-am karuththilee kalanthatheL Lamutham
  maruLn-eRi thavirkkum marunthelaam valla vaLLalsiR Rampalam mannum
  poruLn-iRai inpam n-ammaiaaN taLiththa puNNiyam varukinRa tharuNam
  tharuNamip poothen ReNNin-aan irukkum thanmaiyum thiruvuLam aRiyum.
 • 124. imaiyavar piramar n-aaraNar muthaloor eythuthaR kariyapee rinpam
  thamaiaRin- thavarut saarnthapee roLin-am thayaan-ithi thanipperun- thanthai
  amaiyumn-am uyirkkuth thuNaithirup pothuvil aiyar thaam varukinRa samayam
  samayamip poothen ReNNin-aan irukkum thanmaiyum thiruvuLam aRiyum.
 • 125. atiyaneen uLLam thirussiRRam palaththen amuthan-in meelvaiththa kaathal
  n-etiyaeez katalil perithenak kin-n-aaL n-ikazkinRa aavalum viraivum
  patiyaen thannaal solamuti yaathu paarppaRap paarththiruk kinReen
  setiyaneen irukkum vaNNangkaL ellaam thiruvuLang kaNtathee enthaay.
 • 126. panniraN taaNtu thotangkin-aan iRRaip pakalvarai atainthavai ellaam
  unnin-in Ruraiththaal ulappuRaa thathanaal orusila uraiththanan eninum
  ennuLath thakaththum puRaththumut puRaththum iyalpuRap puRaththinum viLangki
  manniya soothi yaavumn-ii aRintha vaNNamee vakuppathen n-inakkee.
 • 127. ithuvarai atiyeen atainthavem payamum itarkaLum thunpamum ellaam
  pothuvaLar poruLee piRarporut tallaal pulaiyaneen poruttala ithun-in
  mathuvaLar malarppoR pathaththuNai aRiya vakuththanan atiyaneen thanakkee
  ethilumoor aasai ilaiilai payamum itarummaR Rilaiilai enthaay.
 • 128. ennaLa vilaiyee enninum piRarpaal eythiya karuNaiyaal enthaay
  unnuRu payamum itarumen thannai uyirotum thinkinRa thanthoo
  innumen Ranakkiv vitarotu payamum irunthitil231 enuyir thariyaa
  thannaiyum kuruvum appanum aana amuthanee aLiththaruL enaiyee.
 • 129. payaththotu thuyarum maRaippumaa maayaip paRRotu vinaiyumaa Navamum
  kayaththavan mayakkum marutsiyum enathu karuththilee inioru kaNamum
  viyaththitath thariyeen ivaiyelaan- thavirththun meyyaruL aLiththital veeNtum
  uyaththaru vaayeel irukkinReen ilaiyeel uyirvitu kinRanan inRee.
 • 130. aiyan-aan payaththaal thuyarinaal ataintha ataivaiuL n-inaiththitun- thooRum
  veyyathii muuttivituthal232 op pathun-aan mikaivaR RaaliLaith thitteen
  vaiyameel inin-aan ivaikaLaal iLaikka vasamileen ivaielaam thavirththee
  uyyavaip paayeel irukkinReen ilaiyeel uyirvitu kinRanan inRee.
 • 131. payanthuyar itaruL marutsiyaa thiyaip pakaielaam paRRaRath thavirththee
  n-ayanthan-in aruLaar233 amuthaLith thatiyeen n-aatiiiN teNNiya ellaam
  viyanthitath tharuthal veeNtumii thenathu viNNappam n-inthiru uLaththee
  vayantharak karuthith thayavusey tharuLka vaLLalee siRsapai vaazvee.
 • 132. ennuyir kaaththal katanunak katiyeen isaiththaviN NappameeR RaruLi
  unnumen uLLath thuRumpayam itarkaL uRukaNmaR Rivaielaam oziththee
  n-innaruL amutham aLiththena theNNam n-irappiyaat koLLuthal veeNtum
  mannupoR sapaiyil vayangkiya maNiyee vaLLalee siRsapai vaazvee.
 • 133. parikkileen payamum itarumven- thuyarum paRRaRath thavirththaruL inin-aan
  tharikkileen siRithumtharikkileen uLLamtharikkileen tharikkileen anthoo
  purikkilee saththai akaRRiaat koLLum poRsapai aNNalee karuNai
  varikkaNeer matanthai paakanee sivanee234 vaLLalee siRsapai vaazvee.

  • 206. kaaviyal karuNai vativanee - muthaR pathippu, po. su. pathippu.
  • 207. tholaipurinthu, 208. uRaiuRu - muthaRpathippu, po.su., sa. mu. ka. pathippukaL.
  • 209. enthaay kuukai vengkural seyunthooRum - muthaRpathippu, po.su.,pi. iraa. pathippukaL.
  • 210. vitaththin - sa. mu. ka. pathippu.
  • 211. seRum - pi. iraa. pathippu.
  • 212. thuyarkaLai - sa. mu. ka.
  • 213. aiyavoo - pativeeRupaatu. aa. paa.
  • 214. n-atukkamum - pativeeRupaatu. aa. paa.
  • 215. aiyavoo - pativeeRupaatu. aa. paa
  • 216. aRiyum enthaayee - pi. iraa. pathippu.
  • 217. viraivilee - muthaRpathippu, po. su., sa. mu. ka., pi. iraa. pathippu.
  • 218. asaippilee - pativeeRupaatu. aa. paa.
  • 219. siRukuRum - muthaRpathippu, po. su., sa.mu. ka. pathippu.
  • 220. inputai - sa.mu ka. pathippu.
  • 221. mirukam - muthaRpathippu, po. su., sa.mu.ka., pi. iraa. pathippu.
  • 222. iitu - oppu, muthaR pathippu.
  • 223. thiruvaruL - muthaR pathippu, po. su. pathippu.
  • 224. alakuRaathu - kuRaivupataathu. muthaR pathippu.
  • 225. kaniyil - pi. iraa. pathippu.
  • 226. aRinthathee - muthaRpathippu, po. su., sa. mu. ka. pathippu.
  • 227. maithavaz mukilpoon RaruLpozi karuNai - muthaR pathippu, po. su., sa. mu. ka.'maithavaz viziyen nammaiyoor putaikoL vaLLalee' enRum paatam enas sa.mu.ka.atikkuRippitukiRaar.
  • 228. uRRitin - muthaRpathippu; po. su., sa. mu. ka. pathippu.
  • 229. theRRena - virainthu. muthaRpathippu.
  • 230. thappilaa - muthaRpathippu., po.su., sa. mu. ka. pathippu.
  • 231. irukkil - pi. iraa. pathippu,
  • 232. vituththal - muthaRpathippu, po. su.,sa. mu. ka., pi. iraa. pathippu.
  • 233. aruLaam - sa. mu. ka. pathippu.
  • 234. varikkaNeer inpa valliyai maNantha - muthaRpathippu, po. su., sa.mu.ka. pathippu.

பிள்ளைப் பெரு விண்ணப்பம் // பிள்ளைப் பெரு விண்ணப்பம்