திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸಿಱ್ಸತ್ತಿ ತುತಿ
siṟsatti tuti
ಆನಂದಾನುಪವಂ
āṉantāṉupavam
Sixth Thirumurai

068. ಪಿರಿವಾಱ್ಱಾಮೈ
pirivāṟṟāmai

  ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತೇಟಿಯ ತುಣ್ಟು ನಿನತುರು ವುಣ್ಮೈ
  ತೆಳಿಂದಿಟಸ್ ಸಿಱಿತುನಿನ್ ನುಟನೇ
  ಊಟಿಯ ತುಣ್ಟು ಪಿಱರ್ತಮೈ ಅಟುತ್ತೇ
  ಉರೈತ್ತತುಂ ಉವಂದತುಂ ಉಣ್ಟೋ
  ಆಟಿಯ ಪಾತಂ ಅಱಿಯನಾನ್ ಅಱಿಯೇನ್
  ಅಂಪಲತ್ ತರುಂಪೆರುಞ್ ಸೋತಿ
  ಕೂಟಿಯ ನಿನ್ನೈಪ್ ಪಿರಿಕಿಲೇನ್ ಪಿರಿವೈಕ್
  ಕೂಱವುಙ್ ಕೂಸುಂಎನ್ ನಾವೇ.
 • 2. ಮಟಂಪುರಿ ಮನತ್ತಾಱ್ ಕಲಙ್ಕಿಯ ತುಣ್ಟು
  ವಳ್ಳಲೇ ನಿನ್ತಿರು ವರವುಕ್
  ಕಿಟಂಪುರಿ ಸಿಱಿಯೇನ್ ಕಲಙ್ಕಿನೇನ್ ಎನಿನುಂ
  ಇಱೈಯುಂವೇ ಱೆಣ್ಣಿಯ ತುಣ್ಟೋ
  ನಟಂಪುರಿ ಪಾತಂ ಅಱಿಯನಾನ್ ಅಱಿಯೇನ್
  ನಾನ್ಸೆಯುಂ ವಕೈಯಿನಿ ನನ್ಱೇ
  ತಿಟಂಪುರಿನ್ ತರುಳಿಕ್ ಕಾತ್ತಿಟಲ್ ವೇಣ್ಟುಂ
  ಸಿಱಿತುಂ ನಾನ್ ಪೊಱುಕ್ಕಲೇನ್ ಸಿವನೇ.
 • 3. ನೀಕ್ಕಿಯ ಮನಂಪಿನ್ ಅಟುತ್ತೆನೈಕ್ ಕಲಕ್ಕಿ
  ನಿನ್ಱತೇ ಅನ್ಱಿನಿನ್ ಅಳವಿಲ್
  ನೋಕ್ಕಿಯ ನೋಕ್ಕಂ ಪಿಱವಿಟ ಯತ್ತೇ
  ನೋಕ್ಕಿಯ ತಿಱೈಯುಂ ಇಙ್ಕುಣ್ಟೋ
  ತೂಕ್ಕಿಯ ಪಾತಂ ಅಱಿಯನಾನ್ ಅಱಿಯೇನ್
  ತುಯರಿನಿಪ್ ಪೊಱುಕ್ಕಲೇನ್ ಸಿಱಿತುಂ
  ತೇಕ್ಕಿಯ ಕಳಿಪ್ಪಿಲ್ ಸಿಱಪ್ಪವನ್ ತೆನ್ನೈತ್
  ತೆಳಿವಿತ್ತಲ್ ನಿನ್ಕಟನ್ ಸಿವನೇ.
 • 4. ಈನ್ಱನಱ್ ಱಾಯುನ್ ತಂದೈಯುಂ ಕುರುವುಂ
  ಎನ್ನುಯಿರ್ಕ್ ಕಿನ್ಪಮುಂ ಪೊತುವಿಲ್
  ಆನ್ಱಮೆಯ್ಪ್ ಪೊರುಳೇ ಎನ್ಱಿರುಕ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಅನ್ಱಿವೇ ಱೆಣ್ಣಿಯ ತುಣ್ಟೋ
  ಊನ್ಱಿಯ ಪಾತಂ ಅಱಿಯನಾನ್ ಅಱಿಯೇನ್
  ಉಱುಕಣಿಙ್ ಕಾಱ್ಱಲೇನ್ ಸಿಱಿತುಂ
  ತೋನ್ಱಿಎನ್ ಉಳತ್ತೇ ಮಯಕ್ಕೆಲಾನ್ ತವಿರ್ತ್ತುತ್
  ನನ್ಱರುಳ್ ಪುರಿವತುನ್ ಕಟನೇ.
 • 5. ಮಾಯೈಯಾಱ್ ಕಲಙ್ಕಿ ವರುಂದಿಯ ಪೋತುಂ
  ವಳ್ಳಲ್ಉನ್ ತನ್ನೈಯೇ ಮತಿತ್ತುನ್
  ಸಾಯೈಯಾಪ್244 ಪಿಱರೈಪ್ ಪಾರ್ತ್ತತೇ ಅಲ್ಲಾಲ್
  ತಲೈವವೇ245 ಱೆಣ್ಣಿಯ ತುಣ್ಟೋ
  ತೂಯಪೊಱ್ ಪಾತಂ ಅಱಿಯನಾನ್ ಅಱಿಯೇನ್
  ತುಯರ್ಇನಿಸ್ ಸಿಱಿತುಂಇಙ್ ಕಾಱ್ಱೇನ್
  ನಾಯಕಾ ಎನತು ಮಯಕ್ಕೆಲಾಂ ತವಿರ್ತ್ತೇ
  ನನ್ಱರುಳ್ ಪುರಿವತುನ್ ಕಟನೇ.
 • 6. ವಣ್ಣಂ ವೇಱೆನಿನುಂ ವಟಿವುವೇ ಱೆನಿನುಂ
  ಮನ್ನಿಯ ಉಣ್ಮೈ ಒನ್ಱೆನ್ಱೇ
  ಎಣ್ಣಿಯ ತಲ್ಲಾಲ್ ಸಸ್ಸಿತಾ ನಂದತ್
  ತಿಱೈಯುಂವೇ ಱೆಣ್ಣಿಯ ತುಣ್ಟೋ
  ಅಣ್ಣಲ್ನಿನ್ ಪಾತಂ ಅಱಿಯನಾನ್ ಅಱಿಯೇನ್
  ಅಞರ್ಇನಿಸ್ ಸಿಱಿತುಂಇಙ್ ಕಾಱ್ಱೇನ್
  ತಿಣ್ಣಮೇ ನಿನ್ಮೇಲ್ ಆಣೈಎನ್ ತನ್ನೈತ್
  ತೆಳಿವಿತ್ತುಕ್ ಕಾಪ್ಪತುನ್ ಕಟನೇ.
 • 7. ಊಟಲ್ಸೆಯ್ ಮತಮುಂ ಸಮಯಮುಂ ಇವಱ್ಱಿಲ್
  ಉಱ್ಱಕಱ್ ಪನೈಕಳುಂ ತವಿರ್ಂದೇನ್
  ವಾಟಲ್ಸೆಯ್ ಮನತ್ತಾಲ್ ಕಲಙ್ಕಿನೇನ್ ಎನಿನುಂ
  ಮನ್ಱಿನೈ ಮಱಂದತಿಙ್ ಕುಣ್ಟೋ
  ಆಟಲ್ಸೆಯ್ ಪಾತಂ ಅಱಿಯನಾನ್ ಅಱಿಯೇನ್
  ಐಯವೋ ಸಿಱಿತುಂಇಙ್ ಕಾಱ್ಱೇನ್
  ಪಾಟಲ್ಸೆಯ್ ಕಿನ್ಱೇನ್ ಪಟಿಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ಎನಕ್ಕುಪ್
  ಪರಿಂದರುಳ್ ಪುರಿವತುನ್ ಕಟನೇ.
 • 8. ಉಳ್ಳತೇ ಉಳ್ಳ ತಿರಣ್ಟಿಲೈ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಒರುಸಿವ ಮಯಮೆನ ಉಣರ್ಂದೇನ್
  ಕಳ್ಳನೇರ್ ಮನತ್ತಾಲ್ ಕಲಙ್ಕಿನೇನ್ ಎನಿನುಂ
  ಕರುತ್ತಯಲ್ ಕರುತಿಯ ತುಣ್ಟೋ
  ವಳ್ಳಲುನ್ ಪಾತಂ ಅಱಿಯನಾನ್ ಅಱಿಯೇನ್
  ಮಯಕ್ಕಿನಿಸ್ ಸಿಱಿತುಂಇಙ್ ಕಾಱ್ಱೇನ್
  ತೆಳ್ಳಮು ತರುಳಿ ಮಯಕ್ಕೆಲಾಂ ತವಿರ್ತ್ತೇ
  ತೆಳಿವಿತ್ತಲ್ ನಿನ್ಕಟನ್ ಸಿವನೇ.
 • 9. ಎಂಮತ ನಿಲೈಯುಂ ನಿನ್ನರುಳ್ ನಿಲೈಯಿಲ್
  ಇಲಙ್ಕುತಲ್ ಅಱಿಂದನನ್ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಸಂಮತಂ ಆಕ್ಕಿಕ್ ಕೊಳ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ಅಲ್ಲಾಲ್
  ತನಿತ್ತುವೇ ಱೆಣ್ಣಿಯ ತುಣ್ಟೋ
  ಸೆಂಮಲುನ್ ಪಾತಂ ಅಱಿಯನಾನ್ ಅಱಿಯೇನ್
  ಸಿಱಿತುಂಇಙ್ ಕಿನಿತ್ತುಯರ್ ಆಱ್ಱೇನ್
  ಇಂಮತಿಕ್ ಕಟಿಯೇನ್ ಕುಱಿತ್ತವಾ ಱುಳ್ಳ
  ತಿಯಱ್ಱುವ ತುನ್ಕಟನ್ ಎಂದಾಯ್.
 • 10. ಅಕಂಪುಱಂ ಮಱ್ಱೈ ಅಕಪ್ಪುಱಂ ಪುಱತ್ತೇ
  ಅಟುತ್ತಿಟುಂ ಪುಱಪ್ಪುಱಂ ನಾನ್ಕಿಲ್
  ಇಕಂದತುಂ ಇಲೈಓರ್ ಏಕತೇ ಸತ್ತಾಲ್
  ಇಱೈಯುಂಇಙ್ ಕೆಣ್ಣಿಯ ತುಣ್ಟೋ
  ಉಕಂದನಿನ್ ಪಾತಂ ಅಱಿಯನಾನ್ ಅಱಿಯೇನ್
  ಉಱುಕಣಿಙ್ ಕಿನಿಸ್ಸಿಱಿ ತುಂದಾನ್
  ಇಕಂಪೆಱಲ್ ಆಱ್ಱೇನ್ ಮಯಕ್ಕೆಲಾಂ ತವಿರ್ತ್ತಿಙ್
  ಕೆನ್ನೈಆಣ್ ಟರುಳ್ವ ತುನ್ಕಟನೇ.

  • 244. ಸಾಯೈಯಾಱ್ 245. ತಲೈವರೆನ್ - ಪಟಿವೇಱುಪಾಟುಕಳ್. ಆ. ಪಾ.

இறை பொறுப் பியம்பல் // பிரிவாற்றாமை

No audios found!