திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
kaimmaaRinmai
kaimmāṟiṉmai
ulappil inpam
ulappil iṉpam
Sixth Thirumurai

059. veeNtukooL
vēṇṭukōḷ

  ezusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. uraththavaan akaththee uraththavaa njaana oLiyinaal oongkumoor siththi
  puraththavaa periyoor puraththavaa kuRRam poRuththati yeenthanak kaLiththa
  varaththavaa uNmai varaththavaa aaka mangkaLum maRaikaLum kaaNaath
  tharaththavaa aRivaa tharaththavaa pothuvil thaniththavaa iniththavaaz varuLee.
 • 2. munnavaa thiparkku munnavaa veetha mutimuti mozikinRa muthalvaa
  pinnavaa thiparkkup pinnavaa evarkkum periyavaa periyavar mathikkum
  sinnavaa siRantha sinnavaa njaana sithampara veLiyilee n-atikkum
  mannavaa amutham annavaa ellaam vallavaa n-allavaaz varuLee.
 • 3. vitaiyavaa thanaithiir vitaiyavaa suththa viththaimun sivavarai katantha
  n-ataiyavaa njaana n-ataiyavaa inpa n-atampurin- thuyirkkelaam uthavum
  kotaiyavaa oovaak kotaiyavaa enaiyaat koNtenuL amarntharu Liyaen
  utaiyavaa ellaam utaiyavaa uNarnthoork kuriyavaa periyavaaz varuLee.
 • 4. valaththavaa n-aatha valaththavaa soothi malaiyavaa manamuthal katantha
  pulaththavaa enathu pulaththavaa thavirththup puuraNa njaanan-ook kaLiththa
  n-alaththavaa varaiyaa n-alaththavaa maRaikaL n-aatiyum kaaNpathaR karithaam
  palaththavaa thiruam palaththavaa ellaam pataiththavaa pataiththavaaz varuLee.
 • 5. uNarnthavar uLaththai ukanthavaa iyaRkai uNmaiyee uruvathaay inpam
  puNarnthita enaiththaan puNarnthavaa njaanap pothuvilee pothun-atam purintheN
  kuNanthikazn- thoongkum kuNaththavaa kuNamum kuRikaLum koolamum kulamum
  thaNanthasan maarkkath thanin-ilai n-iRuththum thakkavaa mikkavaaz varuLee.
 • 6. thaththuvang katantha thaththuvaa njaana samarasa suththasan maarkkas
  saththuva n-eRiyil n-ataththien thanaimeel thanin-ilai n-iRuththiya thalaivaa
  siththuvan- thaatum siththimaa puraththil thikaznthavaa thikaznthena thuLaththee
  oththun-in Roongkum utaiyavaa karuNai uLaththavaa vaLaththavaazvaruLee.
 • 7. mathampukal mutipu katanthameynj njaana manRilee vayangkoLn-aa takanjsey
  pathampukal atiyeeR karutperunj soothip parisuthan- thituthumen RuLaththee
  n-ithampukal karuNai n-eRiyavaa inpa n-ilaiyavaa n-iththan-iR kuNamaam
  sithampukal veetha siraththavaa iniththa theenavaa njaanavaaz varuLee.
 • 8. muuviru mutipum katanthathoor iyaRkai mutipilee mutinthena thutampum
  aaviyum thanathu mayampeRak kitaiththa arutperunj soothiam palavaa
  oovuru muthalaa uraikkummey uruvum uNarssiyum oLipeRu seyalum
  meevin-in RavarkkuL meeviya uNarvuL meeyavaa thuuyavaaz varuLee.
 • 9. pangkamoor aNuvum paRRitaa aRivaal paRRiya peRRiyaar uLaththee
  thangkumoor soothiththani pperung karuNaith tharanthikaz saththiyath thalaivaa
  thungkamuR Raziyaa n-ilaitharum iyaRkaith thonmaiyaam suththasan maarkkas
  sangkan-in Reeththum saththiya njaana sapaiyavaa apayavaaz varuLee.
 • 10. iniththaseng karumpil etuththathiinj saaRRin iLampathap paakotu theenum
  kaniththathiing kaniyin irathamum kalanthu karuththelaam kaLiththita uNta
  maniththarum amutha uNavukoN tarunthum vaanan-aat tavarkaLum viyakkath
  thaniththameynj njaanaamuthenak kaLiththa thaniyavaa iniyavaaz varuLee.

இனித்த வாழ்வருள் எனல் // வேண்டுகோள்

No audios found!