திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರುವರುಳ್ ವಿೞೈತಲ್
tiruvaruḷ viḻaital
ತಿರುವಟಿ ಮುಱೈಯೀಟು
tiruvaṭi muṟaiyīṭu
Sixth Thirumurai

014. ಸಿಱ್ಸಪೈ ವಿಳಕ್ಕಂ
siṟsapai viḷakkam

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಸೋಱು ವೇಣ್ಟಿನುಂ ತುಕಿಲ್ಅಣಿ ಮುತಲಾಂ
  ಸುಕಙ್ಕಳ್ ವೇಣ್ಟಿನುಂ ಸುಕಮಲಾಲ್ ಸುಕಮಾಂ
  ವೇಱು ವೇಣ್ಟಿನುಂ ನಿನೈಅಟೈನ್ ತನ್ಱಿ
  ಮೇವೊ ಣಾತೆನುಂ ಮೇಲವರ್ ಉರೈಕ್ಕೇ
  ಮಾಱು ವೇಣ್ಟಿಲೇನ್ ವಂದುನಿಱ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ವಳ್ಳ ಲೇಉನ್ಱನ್ ಮನಕ್ಕುಱಿಪ್ ಪಱಿಯೇನ್
  ಸಾಱು ವೇಣ್ಟಿಯ ಪೊೞಿಲ್ವಟಲ್ ಅರಸೇ
  ಸತ್ತಿ ಯಸ್ಸಪೈತ್ ತನಿಪ್ಪೆರುಂ ಪತಿಯೇ.
 • 2. ಎಞ್ಸಲ್ ಇನ್ಱಿಯ ತುಯರಿನಾಲ್ ಇಟರಾಲ್
  ಇಟುಕ್ಕುಣ್ ಟೈಯನಿನ್ ಇನ್ನರುಳ್ ವಿರುಂಪಿ
  ವಞ್ಸ ನೆಞ್ಸಿನೇನ್ ವಂದುನಿಱ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ವಳ್ಳ ಲೇಉನ್ಱನ್ ಮನಕ್ಕುಱಿಪ್ ಪಱಿಯೇನ್
  ಅಞ್ಸಲ್ ಎನ್ಱೆನೈ ಆಟ್ಕೊಳಲ್ ವೇಣ್ಟುಂ
  ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನಲಾಲ್ ಅಱಿಕಿಲೇನ್ ಒನ್ಱುಂ
  ತಞ್ಸಂ ಎನ್ಱವರ್ಕ್ ಕರುಳ್ವಟಲ್ ಅರಸೇ
  ಸತ್ತಿ ಯಸ್ಸಪೈತ್ ತನಿಪ್ಪೆರುಂ ಪತಿಯೇ.
 • 3. ಸೂೞ್ವಿ ಲಾತುೞಲ್ ಮನತ್ತಿನಾಲ್ ಸುೞಲುಂ
  ತುಟ್ಟ ನೇನ್ಅರುಟ್ ಸುಕಪ್ಪೆರುಂ ಪತಿನಿನ್
  ವಾೞ್ವು ವೇಣ್ಟಿನೇನ್ ವಂದುನಿಱ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ವಳ್ಳ ಲೇಉನ್ಱನ್ ಮನಕ್ಕುಱಿಪ್ ಪಱಿಯೇನ್
  ಊೞ್ವಿ ಟಾಮೈಯಿಲ್ ಅರೈಕ್ಕಣಂ ಎನಿನುಂ
  ಉನ್ನೈ ವಿಟ್ಟಯಲ್ ಒನ್ಱುಂಉಱ್ ಱಱಿಯೇನ್
  ತಾೞ್ವಿ ಲಾತಸೀರ್ ತರುವಟಲ್ ಅರಸೇ
  ಸತ್ತಿ ಯಸ್ಸಪೈತ್ ತನಿಪ್ಪೆರುಂ ಪತಿಯೇ.
 • 4. ಆಟ್ಟಂ ಓಯ್ಕಿಲಾ ವಞ್ಸಕ ಮನತ್ತಾಲ್
  ಅಲೈತನ್ ತೈಯವೋ ಅಯರ್ಂದುಳಂ ಮಯರ್ಂದು
  ವಾಟ್ಟ ಮೋಟಿವಣ್ ವಂದುನಿಱ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ವಳ್ಳ ಲೇಉನ್ಱನ್ ಮನಕ್ಕುಱಿಪ್ ಪಱಿಯೇನ್
  ನಾಟ್ಟಂ ನಿನ್ಪುಟೈ ಅನ್ಱಿಮಱ್ ಱಱಿಯೇನ್
  ನಾಯಿ ನೇನ್ಪಿೞೈ ಪೊಱುತ್ತಿತು251 ತರುಣಂ
  ತಾಟ್ಟ ಲಂದರು ವಾಯ್ವಟಲ್ ಅರಸೇ
  ಸತ್ತಿ ಯಸ್ಸಪೈತ್ ತನಿಪ್ಪೆರುಂ ಪತಿಯೇ.
 • 5. ಕರುಣೈ ಒನ್ಱಿಲಾಕ್ ಕಲ್ಮನಕ್ ಕುರಙ್ಕಾಲ್
  ಕಾಟು ಮೇಟುೞನ್ ಱುಳಂಮೆಲಿನ್ ತಂದೋ
  ವರುಣ ನಿನ್ಪುಟೈ ವಂದುನಿಱ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ವಳ್ಳ ಲೇಉನ್ಱನ್ ಮನಕ್ಕುಱಿಪ್ ಪಱಿಯೇನ್
  ಅರುಣನ್ ಎನ್ಱೆನೈ ಅಕಱ್ಱಿಟು ವಾಯೇಲ್
  ಐಯ ವೋತುಣೈ ಅಱಿಂದಿಲನ್ ಇತುವೇ
  ತರುಣಂ ಎಱ್ಕರುಳ್ ವಾಯ್ವಟಲ್ ಅರಸೇ
  ಸತ್ತಿ ಯಸ್ಸಪೈತ್ ತನಿಪೆರುಂ ಪತಿಯೇ.
 • 6. ಕರಣ ವಾತನೈ ಯಾಲ್ಮಿಕ ಮಯಙ್ಕಿಕ್
  ಕಲಙ್ಕಿ ನೇನ್ಒರು ಕಳೈಕಣುಂ ಅಱಿಯೇನ್
  ಮರಣಂ ನೀಕ್ಕಿಟ ವಂದುನಿಱ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ವಳ್ಳ ಲೇಉನ್ಱನ್ ಮನಕ್ಕುಱಿಪ್ ಪಱಿಯೇನ್
  ಇರಣನ್ ಎನ್ಱೆನೈ ಎಣ್ಣಿಟೇಲ್ ಪಿಱಿತೋರ್
  ಇಸ್ಸೈ ಒನ್ಱಿಲೇನ್ ಎಂದೈನಿನ್ ಉಪಯ
  ಸರಣಂ ಈಂದರುಳ್ ವಾಯ್ವಟಲ್ ಅರಸೇ
  ಸತ್ತಿ ಯಸ್ಸಪೈತ್ ತನಿಪ್ಪೆರುಂ ಪತಿಯೇ.
 • 7. ತೂಯ ನೆಞ್ಸಿನೇನ್ ಅನ್ಱುನಿನ್ ಕರುಣೈಸ್
  ಸುಕಂವಿ ೞೈಂದಿಲೇನ್ ಎನಿನುಂಪೊಯ್ ಉಲಕ
  ಮಾಯಂ ವೇಣ್ಟಿಲೇನ್ ವಂದುನಿಱ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ವಳ್ಳ ಲೇಉನ್ಱನ್ ಮನಕ್ಕುಱಿಪ್ ಪಱಿಯೇನ್
  ಈಯ ವಾಯ್ತ್ತನಲ್ ತರುಣಂಈ ತರುಳ್ಕ
  ಎಂದೈ ನಿನ್ಮಲರ್ ಇಣೈಅಟಿ ಅಲ್ಲಾಲ್
  ತಾಯಂ ಒನ್ಱಿಲೇನ್ ತನಿವಟಲ್ ಅರಸೇ
  ಸತ್ತಿ ಯಸ್ಸಪೈತ್ ತನಿಪ್ಪೆರುಂ ಪತಿಯೇ.
 • 8. ಸಿರತ್ತೈ ಆತಿಯ ಸುಪಕುಣಂ ಸಿಱಿತುಂ
  ಸೇರ್ಂದಿ ಲೇನ್ಅರುಟ್ ಸೆಯಲಿಲೇನ್ ಸಾಕಾ
  ವರತ್ತೈ ವೇಣ್ಟಿನೇನ್ ವಂದುನಿಱ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ವಳ್ಳ ಲೇಉನ್ಱನ್ ಮನಕ್ಕುಱಿಪ್ ಪಱಿಯೇನ್
  ಕರತ್ತೈ ನೇರ್ಉಳಕ್ ಕಟೈಯನ್ಎನ್ ಱೆನೈನೀ
  ಕೈವಿ ಟೇಲ್ಒರು ಕಣಂಇನಿ ಆಱ್ಱೇನ್
  ತರತ್ತೈ ಈಂದರುಳ್ ವಾಯ್ವಟಲ್ ಅರಸೇ
  ಸತ್ತಿ ಯಸ್ಸಪೈತ್ ತನಿಪ್ಪೆರುಂ ಪತಿಯೇ.
 • 9. ಪತ್ತಿ ಯಞ್ಸಿಱಿ ತುಱ್ಱಿಲೇನ್ ಉನ್ಪಾಲ್
  ಪತ್ತಿ ಒನ್ಱಿಲೇನ್ ಪರಮನಿನ್ ಕರುಣೈ
  ಮತ್ತಿ ಯಂಪೆಱ ವಂದುನಿಱ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ವಳ್ಳಲೇ ಉನ್ಱನ್ ಮನಕ್ಕುಱಿಪ್ ಪಱಿಯೇನ್
  ಎತ್ತಿ ಅಞ್ಸಲೈ ಎನಅರು ಳಾಯೇಲ್
  ಏೞೈ ಯೇನ್ಉಯಿರ್ ಇೞಪ್ಪನ್ಉನ್ ಆಣೈ
  ಸತ್ತಿ ಯಂಪುಕನ್ ಱೇನ್ವಟಲ್ ಅರಸೇ
  ಸತ್ತಿ ಯಸ್ಸಪೈತ್ ತನಿಪ್ಪೆರುಂ ಪತಿಯೇ.
 • 10. ಕಯವು ಸೆಯ್ಮತ ಕರಿಎನಸ್ ಸೆರುಕ್ಕುಂ
  ಕರುತ್ತಿ ನೇನ್ಮನಕ್ ಕರಿಸಿನಾಲ್ ಅಟೈಂದ
  ಮಯರ್ವು ನೀಕ್ಕಿಟ ವಂದುನಿಱ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ವಳ್ಳ ಲೇಉನ್ಱನ್ ಮನಕ್ಕುಱಿಪ್ ಪಱಿಯೇನ್
  ಉಯವು ವಂದರುಳ್ ಪುರಿಂದಿಟಾಯ್ ಎನಿಲ್ಎನ್
  ಉಯಿರ್ ತರಿತ್ತಿಟಾ ತುನ್ಅಟಿ ಆಣೈ
  ತಯವು ಸೆಯ್ತರುಳ್ ವಾಯ್ವಟಲ್ ಅರಸೇ
  ಸತ್ತಿ ಯಸ್ಸಪೈತ್ ತನಿಪ್ಪೆರುಂ ಪತಿಯೇ.

  • 250. ಇಃ¤ತು 1492 ಆಂ ಪಾಟಲಿನ್ ಉತ್ತರ ವಟಿವಂ.
  • 251. ನಯಂದಿತು - ಪಟಿವೇಱುಪಾಟು. ಆ. ಪಾ.

சிற்சபை விளக்கம் // சிற்சபை விளக்கம்

No audios found!