திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ವಾತನೈಕ್ ಕೞಿವು
vātaṉaik kaḻivu
ತಱ್ಪೋತ ಇೞಪ್ಪು
taṟpōta iḻappu
Sixth Thirumurai

025. ಅನುಪೋಕ ನಿಲಯಂ
aṉupōka nilayam

  ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಇನಿಪ್ಪಿರಿನ್ ತಿಱೈಯುಂ ಇರುಕ್ಕಲೇನ್ ಪಿರಿವೈ
  ಎಣ್ಣಿನುಂ ಐಯವೋ ಮಯಙ್ಕಿಪ್
  ಪನಿಪ್ಪಿಲ್ಎನ್ ಉಟಂಪುಂ ಉಯಿರುಂಉಳ್ ಉಣರ್ವುಂ
  ಪರತವಿಪ್ ಪತೈಅಱಿನ್ ತಿಲೈಯೋ
  ತನಿಪ್ಪಟು ಞಾನ ವೆಳಿಯಿಲೇ ಇನ್ಪತ್
  ತನಿನಟಂ ಪುರಿತನಿತ್ ತಲೈವಾ
  ಕನಿಪ್ಪಯನ್ ತರುತಱ್ ಕಿತುತಕು ತರುಣಂ
  ಕಲಂದರುಳ್ ಕಲಂದರುಳ್ ಎನೈಯೇ.
 • 2. ಪಿರಿಂದಿನಿಸ್ ಸಿಱಿತುಂ ತರಿಕ್ಕಲೇನ್ ಪಿರಿವೈಪ್
  ಪೇಸಿನುಂ ನೆಯ್ವಿಟುನ್ ತೀಪ್ಪೋಲ್
  ಎರಿಂದುಳಙ್ ಕಲಙ್ಕಿ255 ಮಯಙ್ಕಲ್ಕಣ್ ಟಿಲೈಯೋ
  ಎಙ್ಕಣುಂ ಕಣ್ಣುಟೈ ಎಂದಾಯ್
  ಪುರಿಂದಸಿಱ್ ಪೊತುವಿಲ್ ತಿರುನಟಂ ಪುರಿಯುಂ
  ಪುಣ್ಣಿಯಾ ಎನ್ನುಯಿರ್ತ್ ತುಣೈವಾ
  ಕರಂದಿಟಾ256 ತುಱುತಱ್ ಕಿತುತಕು ತರುಣಂ
  ಕಲಂದರುಳ್ ಕಲಂದರುಳ್ ಎನೈಯೇ.
 • 3. ಮೇಲೈಏ ಕಾಂದ ವೆಳಿಯಿಲೇ ನಟಞ್ಸೆಯ್
  ಮೆಯ್ಯನೇ ಐಯನೇ ಎನಕ್ಕು
  ಮಾಲೈಯೇ ಅಣಿಂದ ಮಕಿೞ್ನನೇ ಎಲ್ಲಾಂ
  ವಲ್ಲನೇ ನಲ್ಲನೇ ಅರುಟ್ಸೆಙ್
  ಕೋಲೈಯೇ ನಟತ್ತುಂ ಇಱೈವನೇ ಓರ್ಎಣ್
  ಕುಣತ್ತನೇ ಇನಿಸ್ಸಕಿಪ್ ಪಱಿಯೇನ್
  ಕಾಲೈಯೇ ತರುತಱ್ ಕಿತುತಕು ತರುಣಂ
  ಕಲಂದರುಳ್ ಕಲಂದರುಳ್ ಎನೈಯೇ.
 • 4. ಪಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೆನೈತ್ತಾನ್ ಪಿೞೈಕುಱಿ ಯಾತ
  ಪಣ್ಪನೇ ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ
  ತೊಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟಟಿಯರ್ ಕಳಿಕ್ಕನಿನ್ ಱಾಟುಂ
  ತೂಯನೇ ನೇಯನೇ ಪಿರಮನ್
  ವಿಣ್ಟುಕಣ್ ಟಱಿಯಾ ಮುಟಿಅಟಿ ಎನಕ್ಕೇ
  ವಿಳಙ್ಕುಱಕ್ ಕಾಟ್ಟಿಯ ವಿಮಲಾ
  ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟುಱುತಱ್ ಕಿತುತಕು ತರುಣಂ
  ಕಲಂದರುಳ್ ಕಲಂದರುಳ್ ಎನೈಯೇ.
 • 5. ತನಿತ್ತುಣೈ ಎನುಂಎನ್ ತಂದೈಯೇ ತಾಯೇ
  ತಲೈವನೇ ಸಿಱ್ಸಪೈ ತನಿಲೇ
  ಇನಿತ್ತತೆಳ್ ಳಮುತೇ ಎನ್ನುಯಿರ್ಕ್ ಕುಯಿರೇ
  ಎನ್ನಿರು ಕಣ್ಣುಳ್ಮಾ ಮಣಿಯೇ
  ಅನಿತ್ತಮೇ ನೀಕ್ಕಿ ಆಣ್ಟಎನ್ ಕುರುವೇ
  ಅಣ್ಣಲೇ ಇನಿಪ್ಪಿರಿ ವಾಱ್ಱೇನ್
  ಕನಿತ್ತುಣೈ ತರುತಱ್ ಕಿತುತಕು ತರುಣಂ
  ಕಲಂದರುಳ್ ಕಲಂದರುಳ್ ಎನೈಯೇ.
 • 6. ತುನ್ಪೆಲಾಂ ತವಿರ್ಕ್ಕುಂ ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ
  ಸೋತಿಯುಟ್ ಸೋತಿಯೇ ಅೞಿಯಾ
  ಇನ್ಪೆಲಾಂ ಅಳಿಕ್ಕುಂ ಇಱೈವನೇ ಎನ್ನೈ
  ಈನ್ಱನಲ್ ತಂದೈಯೇ ತಾಯೇ
  ಅನ್ಪೆಲಾಂ ಆಕಿ ನಿಱೈಂದತೋರ್ ನಿಱೈವೇ
  ಅಣ್ಣಲೇ ಇನಿಪ್ಪಿರಿ ವಾಱ್ಱೇನ್
  ಪೊನ್ಪತನ್ ತರುತಱ್ ಕಿತುತಕು ತರುಣಂ
  ಪುಣರ್ಂದರುಳ್ ಪುಣರ್ಂದರುಳ್ ಎನೈಯೇ.
 • 7. ಏತುಂಒನ್ ಱಱಿಯಾಪ್ ಪೇತೈಯಾಂ ಪರುವತ್
  ತೆನ್ನೈಆಟ್ ಕೊಣ್ಟೆನೈ ಉವಂದೇ
  ಓತುಂಇನ್ ಮೊೞಿಯಾಲ್ ಪಾಟವೇ ಪಣಿಂದ
  ಒರುವನೇ ಎನ್ನುಯಿರ್ತ್ ತುಣೈವಾ
  ವೇತಮುಂ ಪಯನುಂ ಆಕಿಯ ಪೊತುವಿಲ್
  ವಿಳಙ್ಕಿಯ ವಿಮಲನೇ ಞಾನ
  ಪೋತಕಂ ತರುತಱ್ ಕಿತುತಕು ತರುಣಂ
  ಪುಣರ್ಂದರುಳ್ ಪುಣರ್ಂದರುಳ್ ಎನೈಯೇ.
 • 8. ಎಣ್ಣಿಯ ಎನತುಳ್ ಎಣ್ಣಮೇ ಎಣ್ಣತ್
  ತಿಸೈಂದಪೇ ರಿನ್ಪಮೇ ಯಾನ್ತಾನ್
  ಪಣ್ಣಿಯ ತವಮೇ ತವತ್ತುಱುಂ ಪಲನೇ
  ಪಲತ್ತಿನಾಲ್ ಕಿಟೈತ್ತಎನ್ ಪತಿಯೇ
  ತಣ್ಣಿಯ ಮತಿಯೇ ಮತಿಮುಟಿ ಅರಸೇ
  ತನಿತ್ತಸಿಱ್ ಸಪೈನಟತ್ ತಮುತೇ
  ಪುಣ್ಣಿಯಂ ಅಳಿತ್ತಱ್ ಕಿತುತಕು ತರುಣಂ
  ಪುಣರ್ಂದರುಳ್ ಪುಣರ್ಂದರುಳ್ ಎನೈಯೇ.
 • 9. ಮಲಪ್ಪಕೈ ತವಿರ್ಕ್ಕುಂ ತನಿಪ್ಪೊತು ಮರುಂದೇ
  ಮಂದಿರ ಮೇಒಳಿರ್ ಮಣಿಯೇ
  ನಿಲೈಪ್ಪಟ ಎನೈಅನ್ ಱಾಣ್ಟರುಳ್ ಅಳಿತ್ತ
  ನೇಯನೇ ತಾಯನೈ ಯವನೇ
  ಪಲಪ್ಪಟು ಪೊನ್ನಂ ಪಲತ್ತಿಲೇ ನಟಞ್ಸೆಯ್
  ಪರಮನೇ ಪರಮಸಿಱ್ ಸುಕಂದಾನ್
  ಪುಲಪ್ಪಟತ್ ತರುತಱ್ ಕಿತುತಕು ತರುಣಂ
  ಪುಣರ್ಂದರುಳ್ ಪುಣರ್ಂದರುಳ್ ಎನೈಯೇ.
 • 10. ಕಳಿಪ್ಪುಱುಂ ಅಟಿಯೇನ್ ಕೈಯಿಲೇ ಕಿಟೈತ್ತ
  ಕಱ್ಪಕತ್ ತೀಞ್ಸುವೈಕ್ ಕನಿಯೇ
  ವೆಳಿಪ್ಪುಱತ್ ತೋಙ್ಕುಂ ವಿಳಕ್ಕಮೇ ಅಕತ್ತೇ
  ವಿಳಙ್ಕುಂಓರ್ ವಿಳಕ್ಕಮೇ ಎನಕ್ಕೇ
  ಒಳಿಪ್ಪಿಲಾ ತನ್ಱೇ ಅಳಿತ್ತಸಿಱ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಒರುವನೇ ಇನಿಪ್ಪಿರಿ ವಾಱ್ಱೇನ್
  ಪುಳಿಪ್ಪಱ ಇನಿತ್ತಱ್ ಕಿತುತಕು ತರುಣಂ
  ಪುಣರ್ಂದರುಳ್ ಪುಣರ್ಂದರುಳ್ ಎನೈಯೇ.

  • 255. ಕರುಕಿ - ಮುತಱ್ ಪತಿಪ್ಪು, ಪೊ. ಸು., ಪಿ. ಇರಾ., ಸ. ಮು. ಕ.
  • 256. ಕರೈಂದಿಟಾತು - ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು, ಪೊ. ಸು., ಸ. ಮು. ಕ.

அனுபோக நிலயம் // அனுபோக நிலயம்

No audios found!