திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಇನ್ಪತ್ತಿಱನ್
iṉpattiṟaṉ
ಅೞಿವುಱಾ ಅರುಳ್ವಟಿವಪ್ ಪೇಱು
aḻivuṟā aruḷvaṭivap pēṟu
Sixth Thirumurai

093. ಸಿವಯೋಕ ನಿಲೈ
sivayōka nilai

  ನೇರಿಸೈ ವೆಣ್ಪಾ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಮತಿಮಣ್ಟ ಲತ್ತಮುತಂ ವಾಯಾರ ಉಣ್ಟೇ
  ಪತಿಮಣ್ಟ ಲತ್ತರಸು ಪಣ್ಣ - ನಿತಿಯ
  ನವನೇಯ ಮಾಕ್ಕುಂ ನಟರಾಜ ನೇಯೆಞ್
  ಸಿವನೇ ಕತವೈತ್ ತಿಱ.
 • 2. ಇಂದಾರ್ ಅರುಳಮುತಂ ಯಾನರುಂದಲ್ ವೇಣ್ಟುಮಿಙ್ಕೇ
  ನಂದಾ ಮಣಿವಿಳಕ್ಕೇ ಞಾನಸಪೈ - ಎಂದಾಯೇ
  ಕೋವೇ ಎನತು ಕುರುವೇ ಎನೈಯಾಣ್ಟ
  ತೇವೇ ಕತವೈತ್ ತಿಱ.
 • 3. ಸಾಕಾ ಅರುಳಮುತಂ ತಾನರುಂದಿ ನಾನ್ಕಳಿಕ್ಕ
  ನಾಕಾ ತಿಪರ್ಸೂೞ್ ನಟರಾಜಾ - ಏಕಾ
  ಪವನೇ ಪರನೇ ಪರಾಪರನೇ ಎಙ್ಕಳ್
  ಸಿವನೇ ಕತವೈತ್ ತಿಱ.
 • 4. ಅರುಳೋಙ್ಕು ತಣ್ಣಮುತಂ ಅನ್ಪಾಲ್ ಅರುಂದಿ
  ಮರುಳ್ನೀಙ್ಕಿ ನಾನ್ಕಳಿತ್ತು ವಾೞಪ್ - ಪೊರುಳಾನ್
  ತವನೇಯರ್ ಪೋಱ್ಱುಂ ತಯಾನಿತಿಯೇ ಎಙ್ಕಳ್
  ಸಿವನೇ ಕತವೈತ್ ತಿಱ.
 • 5. ವಾನೋರ್ಕ್ ಕರಿತೆನವೇ ಮಾಮಱೈಕಳ್ ಸಾಱ್ಱುಕಿನ್ಱ
  ಞಾನೋ ತಯಅಮುತಂ ನಾನರುಂದ - ಆನಾತ್
  ತಿಱಪ್ಪಾ ವಲರ್ಪೋಱ್ಱುಂ ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲವಾ
  ಸಿಱಪ್ಪಾ ಕತವೈತ್ ತಿಱ.
 • 6. ಎಲ್ಲಾಮುಂ ವಲ್ಲಸಿತ್ತೆನ್ ಱೆಲ್ಲಾ ಮಱೈಕಳುಞ್ಸೊಲ್
  ನಲ್ಲಾರ್ ಅಮುತಮತು ನಾನರುಂದ - ನಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕು
  ನಲ್ವಾೞ್ ವಳಿಕ್ಕುಂ ನಟರಾಯಾ ಮನ್ಱೋಙ್ಕು
  ಸೆಲ್ವಾ ಕತವೈತ್ ತಿಱ.
 • 7. ಏೞ್ನಿಲೈಕ್ಕುಂ ಮೇಱ್ಪಾಲ್ ಇರುಕ್ಕಿನ್ಱ ತಣ್ಣಮುತಂ
  ವಾೞ್ನಿಲೈಕ್ಕ ನಾನುಣ್ಟು ಮಾಣ್ಪುಱವೇ - ಕೇೞ್ನಿಲೈಕ್ಕ
  ಆವಾಎನ್ ಱೆನ್ನೈಉವನ್ ತಾಣ್ಟತಿರು ಅಂಪಲಮಾ
  ತೇವಾ ಕತವೈತ್ ತಿಱ.
 • 8. ಈನ ಉಲಕತ್ ತಿಟರ್ನೀಙ್ಕಿ ಇನ್ಪುಱವೇ
  ಞಾನ ಅಮುತಮತು ನಾನರುಂದ - ಞಾನ
  ಉರುವೇ ಉಣರ್ವೇ ಒಳಿಯೇ ವೆಳಿಯೇ
  ತಿರುವೇ ಕತವೈತ್ ತಿಱ.
 • 9. ತಿರೈಯೋ ತಸತ್ತೇ ತಿಕೞ್ಕಿನ್ಱ ಎನ್ಱೇ
  ವರೈಯೋತು ತಣ್ಣಮುತಂ ವಾಯ್ಪ್ಪ - ಉರೈಓತು
  ವಾನೇಎಂ ಮಾನೇಪೆಂ ಮಾನೇ ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್
  ತೇನೇ ಕತವೈತ್ ತಿಱ.
 • 10. ಸೋತಿಮಲೈ ಮೇಲ್ವೀಟ್ಟಿಲ್ ತೂಯ ತಿರುವಮುತಂ
  ಮೇತಿನಿಮೇಲ್ ನಾನುಣ್ಣ ವೇಣ್ಟಿನೇನ್ - ಓತರಿಯ
  ಏಕಾ ಅನೇಕಾ ಎೞಿಱ್ಪೊತುವಿಲ್ ವಾೞ್ಞಾನ
  ತೇಕಾ ಕತವೈತ್ ತಿಱ.

சிவயோக நிலை // சிவயோக நிலை

No audios found!