திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
sivayooka n-ilai
sivayōka nilai
peeraruL vaaymaiyai viyaththal
pēraruḷ vāymaiyai viyattal
Sixth Thirumurai

094. azivuRaa aruLvativap peeRu
aḻivuṟā aruḷvaṭivap pēṟu

  aRusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. sivangka ninthasiR Rampalath tharuLn-atam seykinRa peruvaazvee
  n-avangka ninthameel n-ilain-atu viLangkiya n-aNpanee atiyeenRan
  thavangka ninthathoor viNNappam thirussevi thariththaruL purinthaayee
  pavangka ninthaiv vativamee azivuRaap pathivati vaamaaRee.
 • 2. viLangku kinRasiR Rampalath tharuLn-atam viLaikkinRa peruvaazvee
  kaLangka millathoor uLan-atu viLangkiya karuththanee atiyeenn-aan
  viLampi n-inRathoor viNNappam thirussevi viyantharuL purinthaayee
  uLangkoL ivvati vimmaiyee manthira oLivati vaamaaRee.
 • 3. vinjsu kinRasiR Rampalath tharuLn-atam viLaikkinRa peruvaazvee
  enjsal aRRamaa maRaimuti viLangkiya ennuyirth thuNaiyeen-aan
  anjsal inRiyee seythaviN NappameeR RakangkaLith thaLiththaayee
  thunjsum ivvutal azivuRaa thoongkumeys sukavati vaamaaRee.
 • 4. oongku kinRasiR Rampalath tharuLn-atam oLirkinRa peruvaazvee
  theengku laaviya theLLamu theeperunj selvamee sivameen-in
  paangka neenmozi viNNappam thirussevi pathiththaruL purinthaayee
  iingku viizutal enRumvii zaathoLir iyalvati vaamaaRee.
 • 5. ilangku kinRasiR Rampalath tharuLn-atam itukinRa peruvaazvee
  thulangku peerarut soothiyee soothiyuL thulangkiya poruLeeen
  pulangkoL viNNappam thirussevik keeRRaruL purinthanai injnjaanRee
  alangkum ivvutal eRRaiyum azivuRaa aruLvati vaamaaRee.
 • 6. siRantha peeroLith thirussiRRam palaththilee thikazkinRa peruvaazvee
  thuRantha peeruLath tharutperunj soothiyee sukapperu n-ilaiyeen-aan
  maRanthi taathusey viNNappam thirussevi matuththaruL purinthaayee
  piRantha ivvutal enRuming kazivuRaap perumaipeR RitumaaRee.
 • 7. vayangku kinRasiR Rampalan- thannilee vaLarkinRa peruvaazvee
  mayangku Raathamey aRivilee viLangkiya maamaNi viLakkeeing
  kiyangku siRRati yeenmozi viNNappam eeRRaruL purinthaayee
  thayangkum ivvutal eRRaiyum azivuRaath thanivati vaamaaRee.
 • 8. thiittu kinRasiR Rampalan- thannilee thikazkinRa peruvaazvee
  kaattu kinRathoor kathirn-atu viLangkiya katavuLee atiyeenn-aan
  n-iitti n-inRathoor viNNappam thirussevi n-iRaiththaruL purinthaayee
  puuttum ivvutal eRRaiyum azivuRaap ponvati vaamaaRee.
 • 9. thataiyi laathasiR Rampalan- thannilee thazaikkinRa peruvaazvee
  kataiyi laapperung kathirn-atu viLangkumoor katavuLee atiyeenn-aan
  itaivu Raathusey viNNappam thirussevik keeRRaruL purinthaayee
  putaiyin ivvutal eRRaiyum azivuRaap ponvati vaamaaRee.
 • 10. kaiyin n-ellipool viLangkusiR Rampalang kalantharuL peruvaazvee
  meyyi leeviLain- thoongkiya pookamee meypperum poruLeen-aan
  aiya maRRuraith thittaviN NappameeR RaLiththanai injnjaanRee
  seyyum ivvutal enRuming kazivuRaas sivavati vaamaaRee.

அழிவுறா அருள்வடிவப் பேறு // அழிவுறா அருள்வடிவப் பேறு

No audios found!