திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
azivuRaa aruLvativap peeRu
aḻivuṟā aruḷvaṭivap pēṟu
ponvativap peeRu
poṉvaṭivap pēṟu
Sixth Thirumurai

095. peeraruL vaaymaiyai viyaththal
pēraruḷ vāymaiyai viyattal

  kattaLaik kaliththuRai
  thirussiRRampalam
 • 1. n-anRee tharunthiru n-aatakam n-aatoRum njaanamaNi
  manRee viLangkap purikinRa aanantha vaarkazalooy
  inRee arutperunj soothithan- thaaNtaruL eythukaNam
  onRee eninum poReenaru LaaNai uraiththananee.
 • 2. thaRsoothi ennuyirs saththiya soothi thaniththalaimais
  siRsoothi manRoLir thiipaka soothien siththaththuLLee
  n-aRsoothi njaanan-al n-aataka soothi n-alampurintha
  poRsoothi aanantha puuraNa soothiem puNNiyanee.
 • 3. thiraikaNta maayaik katalkatan- theenarut siirviLangkum
  karaikaN tatainthanan akkarai meelsark karaikalantha
  uraikaNta theLLamu thuNteen aruLoLi oongkukinRa
  varaikaNta thanmisai uRReen ulakam mathiththitavee.
 • 4. manakkeetha maaRRivem maayaiyai n-iikki malinthavinai
  thanakkee vitaikotuth thaaNavam thiirththaruL thaNNamutham
  enakkee mikavum aLiththarut soothiyum iinthaziyaa
  inakkeeNmai yunthanthen utkalan- thaanmanRil ennappanee.
 • 5. vaathiththa maayai vinaiyaa Navamenum vanmalaththais
  seethiththen uLLam thirukkooyi laakkoNtu siththielaam
  poothith thutampaiyum ponnutam paakkin-aR puththamuthum
  saathith tharuLiya n-innarut kiyaanseyath thakkathennee.
 • 6. seththaar ezukenas sinthaisey munnanj siriththezavee
  iththaa raNiyil arutperunj soothi enakkaLiththaay
  eththaalum enRum aziyaa vativuthan- thennuLn-innai
  vaiththaay maNimanRa vaaNan-in peeraruL vaaymaiyennee.
 • 7. aakkalon Roothozil ainthaiyum thanthintha aNtapiNta
  viikkamel laamsenRun issaiyin vaNNam viLangkukan-ii
  eekkamu Reelen Ruraiththarut soothiyum iinthenakkee
  uukkame laamuRa utkalan- thaanen utaiyavanee.
 • 8. enneeen miithem perumaan karuNai irunthavaNNam
  thannee rilaatha arutperunj soothiyaith thanthulakuk
  kannee enaviLai yaatuka enRazi yaathasezum
  ponneer vativum aLiththen nuyiril puNarnthananee.
 • 9. assoo enenRu pukalveenen aaNtavan ampalaththaan
  essoo thanaiyum iyaRRaathen nutkalan- thinnaruLaam
  meyssoothi iinthenai meenilaik keeRRi virainthutampai
  issoothi aakkiaziyaa n-alanthantha vissaiyaiyee.
 • 10. vaazien aaNtavan vaazieng koonaruL vaaymaienRum
  vaaziem maanpukaz vaazien n-aathan malarppathangkaL
  vaazimeys suththasan maarkkap perun-eRi maaNpukoNtu
  vaaziiv vaiyamum vaanamum maRRavum vaaziyavee.

பேரருள் வாய்மையை வியத்தல் // பேரருள் வாய்மையை வியத்தல்

No audios found!