திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಅರುಟ್ಜೋತಿ ನಿಲೈ
aruṭjōti nilai
ಆಣ್ಟರುಳಿಯ ಅರುಮೈಯೈ ವಿಯತ್ತಲ್
āṇṭaruḷiya arumaiyai viyattal
Sixth Thirumurai

047. ಪೇರಾನಂದಪ್ ಪೆರುನಿಲೈ
pērāṉantap perunilai

  ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಅಣಿವಳರ್ ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ ಱಂಪಲತ್ ತಾಟುಂ
  ಆನಂದ ಪೋಕಮೇ ಅಮುತೇ
  ಮಣಿವಳರ್ ಒಳಿಯೇ ಒಳಿಯಿನುಳ್ ಒಳಿಯೇ
  ಮನ್ನುಂಎನ್ ಆರುಯಿರ್ತ್ ತುಣೈಯೇ
  ತುಣಿವುಱು ಸಿತ್ತಾನ್ ತಪ್ಪೆರುಂ ಪೊರುಳೇ
  ತೂಯವೇ ತಾಂದತ್ತಿನ್ ಪಯನೇ
  ಪಣಿವುಱುಂ ಉಳತ್ತೇ ಇನಿತ್ತಿಟ ಎನಕ್ಕೇ
  ಪೞುತ್ತಪೇ ರಾನಂದಪ್ ಪೞಮೇ.
 • 2. ತಿರುವಳರ್ ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ ಱಂಪಲತ್ ತಾಟುಂ
  ತೆಯ್ವಮೇ ಮೆಯ್ಪ್ಪೊರುಟ್ ಸಿವಮೇ
  ಉರುವಳರ್ ಒಳಿಯೇ ಒಳಿಯಿನುಳ್ ಒಳಿಯೇ
  ಓಙ್ಕುಂಎನ್ ಉಯಿರ್ಪ್ಪೆರುನ್ ತುಣೈಯೇ
  ಒರುತನಿತ್ ತಲೈಮೈ ಅರುಳ್ವೆಳಿ ನಟುವೇ
  ಉವಂದರ ಸಳಿಕ್ಕಿನ್ಱ ಅರಸೇ
  ಪರುವರಲ್ ನೀಕ್ಕಿ ಇನಿತ್ತಿಟ ಎನಕ್ಕೇ
  ಪೞುತ್ತಪೇ ರಾನಂದಪ್ ಪೞಮೇ.
 • 3. ತುತಿವಳರ್ ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ ಱಂಪಲತ್ ತಾಟುಂ
  ಸೋತಿಯುಟ್ ಸೋತಿಯೇ ಎನತು
  ಮತಿವಳರ್ ಮರುಂದೇ ಮಂದಿರ ಮಣಿಯೇ
  ಮನ್ನಿಯ ಪೆರುಙ್ಕುಣ ಮಲೈಯೇ
  ಕತಿತರು ತುರಿಯತ್ ತನಿವೆಳಿ ನಟುವೇ
  ಕಲಂದರ ಸಾಳ್ಕಿನ್ಱ ಕಳಿಪ್ಪೇ
  ಪತಿಯುಱುಂ ಉಳತ್ತೇ ಇನಿತ್ತಿಟ ಎನಕ್ಕೇ
  ಪೞುತ್ತಪೇ ರಾನಂದಪ್ ಪೞಮೇ.
 • 4. ಸೀರ್ವಳರ್ ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ ಱಂಪಲತ್ ತೋಙ್ಕುಞ್
  ಸೆಲ್ವಮೇ ಎನ್ಪೆರುಞ್ ಸಿಱಪ್ಪೇ
  ನೀರ್ವಳರ್ ನೆರುಪ್ಪೇ ನೆರುಪ್ಪಿನುಳ್ ಒಳಿಯೇ
  ನಿಱೈಒಳಿ ವೞಙ್ಕುಂಓರ್ ವೆಳಿಯೇ
  ಏರ್ತರು ಕಲಾಂದ ಮಾತಿಆ ಱಂದತ್
  ತಿರುಂದರ ಸಳಿಕ್ಕಿನ್ಱ ಪತಿಯೇ
  ಪಾರುಱುಂ ಉಳತ್ತೇ ಇನಿತ್ತಿಟ ಎನಕ್ಕೇ
  ಪೞುತ್ತಪೇ ರಾನಂದಪ್ ಪೞಮೇ.
 • 5. ಉರೈವಳರ್ ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ ಱಂಪಲತ್ ತೋಙ್ಕುಂ
  ಒಳ್ಳಿಯ ತೆಳ್ಳಿಯ ಒಳಿಯೇ
  ವರೈವಳರ್ ಮರುಂದೇ ಮವುನಮನ್ ತಿರಮೇ
  ಮಂದಿರತ್ ತಾಱ್ಪೆಱ್ಱ ಮಣಿಯೇ
  ನಿರೈತರು ಸುತ್ತ ನಿಲೈಕ್ಕುಮೇಲ್ ನಿಲೈಯಿಲ್
  ನಿಱೈಂದರ ಸಾಳ್ಕಿನ್ಱ ನಿತಿಯೇ
  ಪರೈಯುಱುಂ ಉಳತ್ತೇ ಇನಿತ್ತಿಟ ಎನಕ್ಕೇ
  ಪೞುತ್ತಪೇ ರಾನಂದಪ್ ಪೞಮೇ.
 • 6. ಮೇಲ್ವಳರ್ ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ ಱಂಪಲತ್ ತೋಙ್ಕುಂ
  ಮೆಯ್ಯಱಿ ವಾನಂದ ವಿಳಕ್ಕೇ
  ಕಾಲ್ವಳರ್ ಕನಲೇ ಕನಲ್ವಳರ್ ಕತಿರೇ
  ಕತಿರ್ನಟು ವಳರ್ಕಿನ್ಱ ಕಲೈಯೇ
  ಆಲುಱುಂ ಉಪಸಾನ್ ತಪ್ಪರ ವೆಳಿಕ್ಕಪ್
  ಪಾಲ್ಅರ ಸಾಳ್ಕಿನ್ಱ ಅರಸೇ
  ಪಾಲುಱುಂ ಉಳತ್ತೇ ಇನಿತ್ತಿಟ ಎನಕ್ಕೇ
  ಪೞುತ್ತಪೇ ರಾನಂದಪ್ ಪೞಮೇ.
 • 7. ಇಸೈವಳರ್ ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ ಱಂಪಲತ್ ತೋಙ್ಕುಂ
  ಇನ್ಪಮೇ ಎನ್ನುಟೈ ಅನ್ಪೇ
  ತಿಸೈವಳರ್ ಅಣ್ಟ ಕೋಟಿಕಳ್ ಅನೈತ್ತುಂ
  ತಿಕೞುಱತ್ ತಿಕೞ್ಕಿನ್ಱ ಸಿವಮೇ
  ಮಿಸೈಯುಱು ಮೌನ ವೆಳಿಕಟನ್ ತತನ್ಮೇಲ್
  ವೆಳಿಅರ ಸಾಳ್ಕಿನ್ಱ ಪತಿಯೇ
  ಪಸೈಯುಱುಂ ಉಳತ್ತೇ ಇನಿತ್ತಿಟ ಎನಕ್ಕೇ
  ಪೞುತ್ತಪೇ ರಾನಂದಪ್ ಪೞಮೇ.
 • 8. ಅರುಳ್ವಳರ್ ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ ಱಂಪಲತ್ ತೋಙ್ಕುಂ
  ಅರುಂಪೆರುಞ್ ಸೋತಿಯೇ ಎನತು
  ಪೊರುಳ್ವಳರ್ ಅಱಿವುಕ್ ಕಱಿವುತನ್ ತೆನ್ನೈಪ್
  ಪುಱಂವಿಟಾ ತಾಣ್ಟಮೆಯ್ಪ್ ಪೊರುಳೇ
  ಮರುವುಂಓರ್ ನಾತ ವೆಳಿಕ್ಕುಮೇಲ್ ವೆಳಿಯಿಲ್
  ಮಕಿೞ್ಂದರ ಸಾಳ್ಕಿನ್ಱ ವಾೞ್ವೇ
  ಪರುವರಲ್ ನೀಕ್ಕಿ ಇನಿತ್ತಿಟ ಎನಕ್ಕೇ
  ಪೞುತ್ತಪೇ ರಾನಂದಪ್ ಪೞಮೇ.
 • 9. ವಾನ್ವಳರ್ ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ ಱಂಪಲತ್ ತೋಙ್ಕುಂ
  ಮಾಪೆರುಙ್ ಕರುಣೈಎಂ ಪತಿಯೇ
  ಊನ್ವಳರ್ ಉಯಿರ್ಕಟ್ ಕುಯಿರತಾಯ್ ಎಲ್ಲಾ
  ಉಲಕಮುಂ ನಿಱೈಂದಪೇ ರೊಳಿಯೇ
  ಮಾನ್ಮುತನ್ ಮೂರ್ತ್ತಿ ಮಾನಿಲೈಕ್ ಕಪ್ಪಾಲ್
  ವಯಙ್ಕುಂಓರ್ ವೆಳಿನಟು ಮಣಿಯೇ
  ಪಾನ್ಮೈಯುಱ್ ಱುಳತ್ತೇ ಇನಿತ್ತಿಟ ಎನಕ್ಕೇ
  ಪೞುತ್ತಪೇ ರಾನಂದಪ್ ಪೞಮೇ.
 • 10. ತಲಂವಳರ್ ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ ಱಂಪಲತ್ ತೋಙ್ಕುಂ
  ತನಿತ್ತಮೆಯ್ಪ್ ಪೊರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಸಿವಮೇ
  ನಲಂವಳರ್ ಕರುಣೈ ನಾಟ್ಟಂವೈತ್ ತೆನೈಯೇ
  ನಣ್ಪುಕೊಣ್ ಟರುಳಿಯ ನಣ್ಪೇ
  ವಲಮುಱು ನಿಲೈಕಳ್ ಯಾವೈಯುಙ್ ಕಟಂದು
  ವಯಙ್ಕಿಯ ತನಿನಿಲೈ ವಾೞ್ವೇ
  ಪಲಮುಱುಂ ಉಳತ್ತೇ ಇನಿತ್ತಿಟ ಎನಕ್ಕೇ
  ಪೞುತ್ತಪೇ ರಾನಂದಪ್ ಪೞಮೇ.

பேரானந்தப் பெருநிலை // பேரானந்தப் பெருநிலை

No audios found!