திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಕಣ್ಟೇನ್ ಕನಿಂದೇನ್ ಕಲಂದೇನ್ ಎನಲ್
kaṇṭēṉ kaṉintēṉ kalantēṉ eṉal
ತಿರುವಟಿ ನಿಲೈ
tiruvaṭi nilai
Sixth Thirumurai

043. ಇಱೈ ತಿರುಕ್ಕಾಟ್ಸಿ
iṟai tirukkāṭsi

  ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಅರುಳೆಲಾಂ ಅಳಿತ್ತ ಅಂಪಲತ್ ತಮುತೈ
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಯೈ ಅರಸೇ
  ಮರುಳೆಲಾಂ ತವಿರ್ತ್ತು ವಾೞ್ವಿತ್ತ ಮರುಂದೈ
  ವಳ್ಳಲೈ ಮಾಣಿಕ್ಕ ಮಣಿಯೈಪ್
  ಪೊರುಳೆಲಾಂ ಕೊಟುತ್ತೆನ್ ಪುಂದಿಯಿಲ್ ಕಲಂದ
  ಪುಣ್ಣಿಯ ನಿತಿಯೈಮೆಯ್ಪ್ ಪೊರುಳೈತ್
  ತೆರುಳೆಲಾಂ ವಲ್ಲ ಸಿತ್ತೈಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನ
  ತೀಪತ್ತೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 2. ತುನ್ಪೆಲಾಂ ತವಿರ್ತ್ತ ತುಣೈಯೈಎನ್ ಉಳ್ಳತ್
  ತುರಿಸೆಲಾನ್ ತೊಲೈತ್ತಮೆಯ್ಸ್ ಸುಕತ್ತೈ
  ಎನ್ಪೊಲಾ ಮಣಿಯೈ ಎನ್ಸಿಕಾ ಮಣಿಯೈ
  ಎನ್ನಿರು ಕಣ್ಣುಳ್ಮಾ ಮಣಿಯೈ
  ಅನ್ಪೆಲಾಂ ಅಳಿತ್ತ ಅಂಪಲತ್ ತಮುತೈ
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಯೈ ಅಟಿಯೇನ್
  ಎನ್ಪೆಲಾಂ ಉರುಕ್ಕಿ ಇನ್ಪೆಲಾಂ ಅಳಿತ್ತ
  ಎಂದೈಯೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 3. ಸಿತತ್ತಿಲೇ271 ಊಱಿತ್ ತೆಳಿಂದತೆಳ್ ಳಮುತೈಸ್
  ಸಿತ್ತೆಲಾಂ ವಲ್ಲಮೆಯ್ಸ್ ಸಿವತ್ತೈಪ್
  ಪತತ್ತಿಲೇ ಪೞುತ್ತ ತನಿಪ್ಪೆರುಂ ಪೞತ್ತೈಪ್
  ಪರಂಪರ ವಾೞ್ವೈಎಂ ಪತಿಯೈ
  ಮತತ್ತಿಲೇ ಮಯಙ್ಕಾ ಮತಿಯಿಲೇ ವಿಳೈಂದ
  ಮರುಂದೈಮಾ ಮಂದಿರನ್ ತನ್ನೈ
  ಇತತ್ತಿಲೇ ಎನ್ನೈ ಇರುತ್ತಿಆಟ್ ಕೊಣ್ಟ
  ಇಱೈವನೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 4. ಉಣರ್ಂದವರ್ ಉಳಂಪೋನ್ ಱೆನ್ನುಳತ್ ತಮರ್ಂದ
  ಒರುಪೆರುಂ ಪತಿಯೈಎನ್ ಉವಪ್ಪೈಪ್
  ಪುಣರ್ಂದೆನೈಕ್ ಕಲಂದ ಪೋಕತ್ತೈ ಎನತು
  ಪೊರುಳೈಎನ್ ಪುಣ್ಣಿಯಪ್ ಪಯನೈಕ್
  ಕೊಣರ್ಂದೊರು ಪೊರುಳ್ಎನ್ ಕರತ್ತಿಲೇ ಕೊಟುತ್ತ
  ಕುರುವೈಎಣ್ ಕುಣಪ್ಪೆರುಙ್ ಕುನ್ಱೈ
  ಮಣಂದಸೆಙ್ ಕುವಳೈ ಮಲರ್ಎನಕ್ ಕಳಿತ್ತ
  ವಳ್ಳಲೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 5. ಪುಲ್ಲಿಯ ನೆಱಿನೀತ್ ತೆನೈಎಟುತ್ ತಾಣ್ಟ
  ಪೊಱ್ಸಪೈ ಅಪ್ಪನೈ ವೇತಂ
  ಸೊಲ್ಲಿಯ ಪಟಿಎನ್ ಸೊಲ್ಎಲಾಂ ಕೊಣ್ಟ
  ಜೋತಿಯೈಸ್ ಸೋತಿಯಾ ತೆನ್ನೈ
  ಮಲ್ಲಿಕೈ ಮಾಲೈ ಅಣಿಂದುಳೇ ಕಲಂದು
  ಮನ್ನಿಯ ಪತಿಯೈಎನ್ ವಾೞ್ವೈ
  ಎಲ್ಲಿಯುಂ ಇರವುಂ ಎನ್ನೈವಿಟ್ ಟಕಲಾ
  ಇಱೈವನೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 6. ಪಣ್ಣಿಯ ತವಮುಂ ಪಲಮುಂಮೆಯ್ಪ್ ಪಲಞ್ಸೆಯ್
  ಪತಿಯುಮಾಂ ಒರುಪಸು ಪತಿಯೈ
  ನಣ್ಣಿಎನ್ ಉಳತ್ತೈತ್ ತನ್ನುಳಂ ಆಕ್ಕಿ
  ನಲ್ಕಿಯ ಕರುಣೈನಾ ಯಕನೈ
  ಎಣ್ಣಿಯ ಪಟಿಯೇ ಎನಕ್ಕರುಳ್ ಪುರಿಂದ
  ಇಱೈವನೈ ಮಱೈಮುಟಿ ಇಲಙ್ಕುಂ
  ತಣ್ಣಿಯ ವಿಳಕ್ಕೈತ್ ತನ್ನಿಕ ರಿಲ್ಲಾತ್
  ತಂದೈಯೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 7. ಪೆಣ್ಮೈಯೈ ವಯಙ್ಕುಂ ಆಣ್ಮೈಯೈ ಅನೈತ್ತುಂ
  ಪಿಱಙ್ಕಿಯ ಪೊತುಮೈಯೈಪ್ ಪೆರಿಯ
  ತಣ್ಮೈಯೈ ಎಲ್ಲಾಂ ವಲ್ಲಓರ್ ಸಿತ್ತ
  ಸಾಮಿಯೈತ್ ತಯಾನಿತಿ ತನ್ನೈ
  ವಣ್ಮೈಯೈ ಅೞಿಯಾ ವರತ್ತಿನೈ ಞಾನ
  ವಾೞ್ವೈಎನ್ ಮತಿಯಿಲೇ ವಿಳಙ್ಕುಂ
  ಉಣ್ಮೈಯೈ ಎನ್ಱನ್ ಉಯಿರೈಎನ್ ಉಯಿರುಳ್
  ಒರುವನೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 8. ಆತಿಯೈ ಆತಿ ಅಂದಮೀ ತೆನಉಳ್
  ಅಱಿವಿತ್ತ ಅಱಿವೈಎನ್ ಅನ್ಪೈಸ್
  ಸೋತಿಯೈ ಎನತು ತುಣೈಯೈಎನ್ ಸುಕತ್ತೈಸ್
  ಸುತ್ತಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕತ್ತಿನ್ ತುಣಿಪೈ
  ನೀತಿಯೈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಲೈಕಳುಂ ಕಟಂದ
  ನಿಲೈಯಿಲೇ ನಿಱೈಂದಮಾ ನಿತಿಯೈ
  ಓತಿಯೈ ಓತಾ ತುಣರ್ತ್ತಿಯ ವೆಳಿಯೈ
  ಒಳಿತನೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 9. ಎನ್ಸೆಯಲ್ ಅನೈತ್ತುಂ ತನ್ಸೆಯಲ್ ಆಕ್ಕಿ
  ಎನ್ನೈವಾೞ್ ವಿಕ್ಕಿನ್ಱ ಪತಿಯೈಪ್
  ಪೊನ್ಸೆಯಲ್ ವಕೈಯೈ ಉಣರ್ತ್ತಿಎನ್ ಉಳತ್ತೇ
  ಪೊರುಂದಿಯ ಮರುಂದೈಯೆನ್ ಪೊರುಳೈ
  ವನ್ಸೆಯಲ್ ಅಕಱ್ಱಿ ಉಲಕೆಲಾಂ ವಿಳಙ್ಕ
  ವೈತ್ತಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕಸಱ್ ಕುರುವೈಕ್
  ಕೊನ್ಸೆಯಲ್ ಒೞಿತ್ತ ಸತ್ತಿಯ ಞಾನಕ್
  ಕೋಯಿಲಿಲ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 10. ಪುನ್ನಿಕ ರಿಲ್ಲೇನ್ ಪೊರುಟ್ಟಿರುಟ್ ಟಿರವಿಲ್
  ಪೋಂದರುಳ್ ಅಳಿತ್ತಸಱ್ ಕುರುವೈಕ್
  ಕನ್ನಿಕರ್ ಮನತ್ತೈಕ್ ಕರೈತ್ತೆನುಟ್ ಕಲಂದ
  ಕರುಣೈಯಙ್ ಕಟವುಳೈತ್ ತನತು
  ಸೊನ್ನಿಕರ್ ಎನಎನ್ ಸೊಲ್ಎಲಾಙ್ ಕೊಣ್ಟೇ
  ತೋಳುಱಪ್ ಪುನೈಂದಮೆಯ್ತ್ ತುಣೈಯೈತ್
  ತನ್ನಿಕ ರಿಲ್ಲಾತ್ ತಲೈವನೈ ಎನತು
  ತಂದೈಯೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 11. ಏಙ್ಕಲೈ ಮಕನೇ ತೂಙ್ಕಲೈ ಎನವನ್
  ತೆಟುತ್ತೆನೈ ಅಣೈತ್ತಎನ್ ತಾಯೈ
  ಓಙ್ಕಿಯ ಎನತು ತಂದೈಯೈ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಉಟೈಯಎನ್ ಒರುಪೆರುಂ ಪತಿಯೈಪ್
  ಪಾಙ್ಕನಿಲ್ ಎನ್ನೈಪ್ ಪರಿಂದುಕೊಣ್ ಟೆಲ್ಲಾಪ್
  ಪರಿಸುಂಇಙ್ ಕಳಿತ್ತತಱ್ ಪರತ್ತೈತ್
  ತಾಙ್ಕುಂಓರ್ ನೀತಿತ್ ತನಿಪ್ಪೆರುಙ್ ಕರುಣೈತ್
  ತಲೈವನೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 12. ತುನ್ಪುಱೇಲ್ ಮಕನೇ ತೂಙ್ಕಲೈ ಎನಎನ್
  ಸೋರ್ವೆಲಾನ್ ತವಿರ್ತ್ತನಱ್ ಱಾಯೈ
  ಅನ್ಪುಳೇ ಕಲಂದ ತಂದೈಯೈ ಎನ್ಱನ್
  ಆವಿಯೈಪ್ ಪಾವಿಯೇನ್ ಉಳತ್ತೈ
  ಇನ್ಪಿಲೇ ನಿಱೈವಿತ್ ತರುಳ್ಉರು ವಾಕ್ಕಿ
  ಇನಿತಮರ್ನ್ ತರುಳಿಯ ಇಱೈಯೈ
  ವನ್ಪಿಲಾಕ್ ಕರುಣೈ ಮಾನಿತಿ ಎನುಂಎನ್
  ವಳ್ಳಲೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 13. ನನವಿಲುಂ ಎನತು ಕನವಿಲುಂ ಎನಕ್ಕೇ
  ನಣ್ಣಿಯ ತಣ್ಣಿಯ ಅಮುತೈ
  ಮನನುಱು ಮಯಕ್ಕಂ ತವಿರ್ತ್ತರುಟ್ ಸೋತಿ
  ವೞಙ್ಕಿಯ ಪೆರುಂದಯಾ ನಿತಿಯೈಸ್
  ಸಿನಮುತಲ್ ಆಱುನ್ ತೀರ್ತ್ತುಳೇ ಅಮರ್ಂದ
  ಸಿವಕುರು ಪತಿಯೈಎನ್ ಸಿಱಪ್ಪೈ
  ಉನಲರುಂ ಪೆರಿಯ ತುರಿಯಮೇಲ್ ವೆಳಿಯಿಲ್
  ಒಳಿತನೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 14. ಕರುಂಪಿಲಿನ್ ಸಾಱ್ಱೈಕ್ ಕನಿಂದಮುಕ್ ಕನಿಯೈಕ್
  ಕರುತುಕೋಱ್ ಱೇನ್ನಱುಞ್ ಸುವೈಯೈ
  ಅರುಂಪೆಱಲ್ ಅಮುತೈ ಅಱಿವೈಎನ್ ಅನ್ಪೈ
  ಆವಿಯೈ ಆವಿಯುಟ್ ಕಲಂದ
  ಪೆರುಂದನಿಪ್ ಪತಿಯೈಪ್ ಪೆರುಞ್ಸುಕಕ್ ಕಳಿಪ್ಪೈಪ್
  ಪೇಸುತಱ್ ಕರುಂಪೆರುಂ ಪೇಱ್ಱೈ
  ವಿರುಂಪಿಎನ್ ಉಳತ್ತೈ ಇಟಙ್ಕೊಣ್ಟು ವಿಳಙ್ಕುಂ
  ವಿಳಕ್ಕಿನೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 15. ಕಳಙ್ಕೊಳುಙ್ ಕಟೈಯೇನ್ ಕಳಙ್ಕೆಲಾಙ್ ತವಿರ್ತ್ತುಕ್
  ಕಳಿಪ್ಪೆಲಾಂ ಅಳಿತ್ತಸರ್ಕ್ ಕರೈಯೈ
  ಉಳಙ್ಕೊಳುನ್ ತೇನೈ ಉಣವುಣತ್ ತೆವಿಟ್ಟಾ
  ತುಳ್ಳಕತ್ ತೂಱುಂಇನ್ ನಮುತೈ
  ವಳಙ್ಕೊಳುಂ ಪೆರಿಯ ವಾೞ್ವೈಎನ್ ಕಣ್ಣುಳ್
  ಮಣಿಯೈಎನ್ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಮಾ ನಿತಿಯೈಕ್
  ಕುಳಙ್ಕೊಳುಂ ಒಳಿಯೈ ಒಳಿಕ್ಕುಳೇ ವಿಳಙ್ಕುಂ
  ಕುರುವೈಯಾನ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 16. ಸಿತಂಪರ ಒಳಿಯೈಸ್ ಸಿತಂಪರ ವೆಳಿಯೈಸ್
  ಸಿತಂಪರ ನಟಂಪುರಿ ಸಿವತ್ತೈಪ್
  ಪತಂದರು ಪತತ್ತೈಪ್ ಪರಂಪರ ಪತತ್ತೈಪ್
  ಪತಿಸಿವ ಪತತ್ತೈತ್ತಱ್ ಪತತ್ತೈ
  ಇತಂದರುಂ ಉಣ್ಮೈಪ್ ಪೆರುಂದನಿ ನಿಲೈಯೈ
  ಯಾವುಮಾಯ್ ಅಲ್ಲವಾಂ ಪೊರುಳೈಸ್
  ಸತಂದರುಞ್ ಸಸ್ಸಿ ತಾನಂದ ನಿಱೈವೈಸ್
  ಸಾಮಿಯೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 17. ಆರಣ ಮುಟಿಮೇಲ್ ಅಮರ್ಪಿರ ಮತ್ತೈ
  ಆಕಮ ಮುಟಿಅಮರ್ ಪರತ್ತೈಕ್
  ಕಾರಣ ವರತ್ತೈಕ್ ಕಾರಿಯ ತರತ್ತೈಕ್
  ಕಾರಿಯ ಕಾರಣಕ್ ಕರುವೈತ್
  ತಾರಣ ನಿಲೈಯೈತ್ ತತ್ತುವ ಪತಿಯೈಸ್
  ಸತ್ತಿಯ ನಿತ್ತಿಯ ತಲತ್ತೈಪ್
  ಪೂರಣ ಸುಕತ್ತೈಪ್ ಪೂರಣ ಸಿವಮಾಂ
  ಪೊರುಳಿನೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 18. ಸುತ್ತವೇತ ತಾಂದ ಪಿರಮರಾ ಸಿಯತ್ತೈಸ್
  ಸುತ್ತಸಿತ್ ತಾಂದರಾ ಸಿಯತ್ತೈತ್
  ತತ್ತುವಾ ತೀತತ್ ತನಿಪ್ಪೆರುಂ ಪೊರುಳೈಸ್
  ಸಮರಸ ಸತ್ತಿಯಪ್ ಪೊರುಳೈಸ್
  ಸಿತ್ತೆಲಾಂ ವಲ್ಲ ಸಿತ್ತೈಎನ್ ಅಱಿವಿಲ್
  ತೆಳಿಂದಪೇ ರಾನಂದತ್ ತೆಳಿವೈ
  ವಿತ್ತಮಾ ವೆಳಿಯೈಸ್ ಸುತ್ತಸಿಱ್ ಸಪೈಯಿನ್
  ಮೆಯ್ಮೈಯೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 19. ಸಮಯಮುಂ ಮತಮುಂ ಕಟಂದತೋರ್ ಞಾನ
  ಸಪೈನಟಂ ಪುರಿಕಿನ್ಱ ತನಿಯೈತ್
  ತಮೈಅಱಿನ್ ತವರುಟ್ ಸಾರ್ಂದಮೆಯ್ಸ್ ಸಾರ್ವೈಸ್
  ಸತ್ತುವ ನಿತ್ತಸಱ್ ಕುರುವೈ
  ಅಮೈಯಎನ್ ಮನತ್ತೈತ್ ತಿರುತ್ತಿನಲ್ ಲರುಳಾ
  ರಮುತಳಿತ್ ತಮರ್ಂದಅಱ್ ಪುತತ್ತೈ
  ನಿಮಲನಿಱ್ ಕುಣತ್ತೈಸ್ ಸಿಱ್ಕುಣಾ ಕಾರ
  ನಿತಿಯೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 20. ಅಳವೈಕಳ್ ಅನೈತ್ತುಂ ಕಟಂದುನಿನ್ ಱೋಙ್ಕುಂ
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಸೋತಿಯೈ ಉಲಕಕ್
  ಕಳವೈವಿಟ್ ಟವರ್ತಙ್ ಕರುತ್ತುಳೇ ವಿಳಙ್ಕುಂ
  ಕಾಟ್ಸಿಯೈಕ್ ಕರುಣೈಯಙ್ ಕಟಲೈ
  ಉಳವೈಎನ್ ಱನಕ್ಕೇ ಉರೈತ್ತೆಲಾಂ ವಲ್ಲ
  ಒಳಿಯೈಯುಂ ಉತವಿಯ ಒಳಿಯೈಕ್
  ಕುಳವಯಿನ್ ನಿಱೈಂದ ಕುರುಸಿವ ಪತಿಯೈಕ್
  ಕೋಯಿಲಿಲ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 21. ಸಾರ್ಕಲಾನ್ ತಾತಿಸ್ ಸಟಾಂದಮುಙ್ ಕಲಂದ
  ಸಮರಸ ಸತ್ತಿಯ ವೆಳಿಯೈಸ್
  ಸೋರ್ವೆಲಾನ್ ತವಿರ್ತ್ತೆನ್ ಅಱಿವಿನುಕ್ ಕಱಿವಾಯ್ತ್
  ತುಲಙ್ಕಿಯ ಜೋತಿಯೈಸ್ ಸೋತಿಪ್
  ಪಾರ್ಪೆಱಾಪ್ ಪತತ್ತೈಪ್ ಪತಮೆಲಾಙ್ ಕಟಂದ
  ಪರಮಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕಮೆಯ್ಪ್ ಪತಿಯೈಸ್
  ಸೇರ್ಕುಣಾನ್ ತತ್ತಿಱ್ ಸಿಱಂದತೋರ್ ತಲೈಮೈತ್
  ತೆಯ್ವತ್ತೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 22. ಅಟಿನಟು ಮುಟಿಯೋರ್ ಅಣುತ್ತುಣೈ ಯೇನುಂ
  ಅಱಿಂದಿಟಪ್ ಪಟಾತಮೆಯ್ ಅಱಿವೈಪ್
  ಪಟಿಮುತಲ್ ಅಣ್ಟಪ್ ಪರಪ್ಪೆಲಾಙ್ ಕಟಂದ
  ಪತಿಯಿಲೇ ವಿಳಙ್ಕುಮೆಯ್ಪ್ ಪತಿಯೈಕ್
  ಕಟಿಯಎನ್ ಮನನಾಙ್ ಕಲ್ಲೈಯುಂ ಕನಿಯಿಱ್
  ಕಟೈಕ್ಕಣಿತ್ ತರುಳಿಯ ಕರುಣೈಕ್
  ಕೊಟಿವಳರ್ ಇಟತ್ತುಪ್ ಪೆರುಂದಯಾ ನಿತಿಯೈಕ್
  ಕೋಯಿಲಿಲ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 23. ಪಯಮುಂವನ್ ಕವಲೈ ಇಟರ್ಮುತಲ್ ಅನೈತ್ತುಂ
  ಪಱ್ಱಱತ್ ತವಿರ್ತ್ತರುಟ್ ಪರಿಸುಂ
  ನಯಮುಂನಱ್ ಱಿರುವುಂ ಉರುವುಂಈಙ್ ಕೆನಕ್ಕು
  ನಲ್ಕಿಯ ನಣ್ಪೈನನ್ ನಾತ
  ಇಯಮುಱ ವೆನತು ಕುಳನಟು ನಟಞ್ಸೆಯ್
  ಎಂದೈಯೈ ಎನ್ನುಯಿರ್ಕ್ ಕುಯಿರೈಪ್
  ಪುಯನಟು ವಿಳಙ್ಕುಂ ಪುಣ್ಣಿಯ ಒಳಿಯೈಪ್
  ಪೊಱ್ಪುಱಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 24. ಕಲೈನಿಱೈ ಮತಿಯೈಕ್ ಕನಲೈಸ್ಸೆಙ್ ಕತಿರೈಕ್
  ಕಕನತ್ತೈಕ್ ಕಾಱ್ಱಿನೈ ಅಮುತೈ
  ನಿಲೈನಿಱೈ ಅಟಿಯೈ ಅಟಿಮುಟಿ ತೋಱ್ಱಾ
  ನಿನ್ಮಲ ನಿಱ್ಕುಣ ನಿಱೈವೈ
  ಮಲೈವಱುಂ ಉಳತ್ತೇ ವಯಙ್ಕುಮೆಯ್ ವಾೞ್ವೈ
  ವರವುಪೋಕ್ ಕಱ್ಱಸಿನ್ ಮಯತ್ತೈ
  ಅಲೈಯಱು ಕರುಣೈತ್ ತನಿಪ್ಪೆರುಙ್ ಕಟಲೈ
  ಅನ್ಪಿನಿಱ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 25. ಮುಂಮೈಯೈ ಎಲ್ಲಾಂ ಉಟೈಯಪೇ ರರಸೈ
  ಮುೞುತೊರುಙ್ ಕುಣರ್ತ್ತಿಯ ಉಣರ್ವೈ
  ವೆಂಮೈಯೈತ್ ತವಿರ್ತ್ತಿಙ್ ಕೆನಕ್ಕರು ಳಮುತಂ
  ವಿಯಪ್ಪುಱ ಅಳಿತ್ತಮೆಯ್ ವಿಳೈವೈಸ್
  ಸೆಂಮೈಯೈ ಎಲ್ಲಾಸ್ ಸಿತ್ತಿಯುಂ ಎನ್ಪಾಲ್
  ಸೇರ್ಂದಿಟಪ್ ಪುರಿಅರುಟ್ ಟಿಱತ್ತೈ
  ಅಂಮೈಯೈಕ್ ಕರುಣೈ ಅಪ್ಪನೈ ಎನ್ಪೇ
  ರನ್ಪನೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 26. ಕರುತ್ತನೈ ಎನತು ಕಣ್ಅನೈ ಯವನೈಕ್
  ಕರುಣೈಯಾ ರಮುತೆನಕ್ ಕಳಿತ್ತ
  ಒರುತ್ತನೈ ಎನ್ನೈ ಉಟೈಯನಾ ಯಕನೈ
  ಉಣ್ಮೈವೇ ತಾಕಮ ಮುಟಿಯಿನ್
  ಅರುತ್ತನೈ ವರನೈ ಅಪಯನೈತ್ ತಿರುಸ್ಸಿಱ್
  ಱಂಪಲತ್ ತರುಳ್ನಟಂ ಪುರಿಯುಂ
  ನಿರುತ್ತನೈ ಎನತು ನೇಯನೈ ಞಾನ
  ನಿಲೈಯನೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 27. ವಿತ್ತೆಲಾಂ ಅಳಿತ್ತ ವಿಮಲನೈ ಎಲ್ಲಾ
  ವಿಳೈವೈಯುಂ ವಿಳೈಕ್ಕವಲ್ ಲವನೈ
  ಅತ್ತೆಲಾಙ್272 ಕಾಟ್ಟುಂ ಅರುಂಪೆಱಲ್ ಮಣಿಯೈ
  ಆನಂದಕ್ ಕೂತ್ತನೈ ಅರಸೈಸ್
  ಸತ್ತೆಲಾಂ ಆನ ಸಯಂಪುವೈ ಞಾನ
  ಸಪೈತ್ತನಿತ್ ತಲೈವನೈತ್ ತವನೈಸ್
  ಸಿತ್ತೆಲಾಂ ವಲ್ಲ ಸಿತ್ತನೈ ಒನ್ಱಾನ್
  ತೆಯ್ವತ್ತೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 28. ಉತ್ತರ ಞಾನ ಸಿತ್ತಿಮಾ ಪುರತ್ತಿನ್
  ಓಙ್ಕಿಯ ಒರುಪೆರುಂ ಪತಿಯೈ
  ಉತ್ತರ ಞಾನ ಸಿತಂಪರ ಒಳಿಯೈ
  ಉಣ್ಮೈಯೈ ಒರುತನಿ ಉಣರ್ವೈ
  ಉತ್ತರ ಞಾನ ನಟಂಪುರಿ ಕಿನ್ಱ
  ಒರುವನೈ ಉಲಕೆಲಾಂ ವೞುತ್ತುಂ
  ಉತ್ತರ ಞಾನ ಸುತ್ತಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕಂ
  ಓತಿಯೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 29. ಪುಲೈಕೊಲೈ ತವಿರ್ತ್ತ ನೆಱಿಯಿಲೇ ಎನ್ನೈಪ್
  ಪುಣರ್ತ್ತಿಯ ಪುನಿತನೈ ಎಲ್ಲಾ
  ನಿಲೈಕಳುಂ ಕಾಟ್ಟಿ ಅರುಟ್ಪೆರು ನಿಲೈಯಿಲ್
  ನಿಱುತ್ತಿಯ ನಿಮಲನೈ ಎನಕ್ಕು
  ಮಲೈವಱತ್ ತೆಳಿಂದ ಅಮುತಳಿತ್ ತೞಿಯಾ
  ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ವಾೞವೈತ್ ತವನೈತ್
  ತಲೈವನೈ ಈನ್ಱ ತಾಯೈಎನ್ ಉರಿಮೈತ್
  ತಂದೈಯೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.
 • 30. ಪನಿಇಟರ್ ಪಯಂದೀರ್ತ್ ತೆನಕ್ಕಮು ತಳಿತ್ತ
  ಪರಮನೈ ಎನ್ನುಳೇ ಪೞುತ್ತ
  ಕನಿಅನೈ ಯವನೈ ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಸೋತಿಕ್
  ಕಟವುಳೈಕ್ ಕಣ್ಣಿನುಳ್ ಮಣಿಯೈಪ್
  ಪುನಿತನೈ ಎಲ್ಲಾಂ ವಲ್ಲಓರ್ ಞಾನಪ್
  ಪೊರುಳ್ಎನಕ್ ಕಳಿತ್ತಮೆಯ್ಪ್ ಪೊರುಳೈತ್
  ತನಿಯನೈ ಈನ್ಱ ತಾಯೈಎನ್ ಉರಿಮೈತ್
  ತಂದೈಯೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನೇ.

  • 271. ಸಿತಂ - ಞಾನಂ
  • 272. ಅತ್ತು - ಸೆನ್ನಿಱಂ. ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು.

இறை திருக்காட்சி // இறை திருக்காட்சி

No audios found!