திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಅರುಳ್ವಿಳಕ್ಕ ಮಾಲೈ
aruḷviḷakka mālai
ತಿರುವಟಿಪ್ ಪುಕೞ್ಸ್ಸಿ
tiruvaṭip pukaḻchsi
Sixth Thirumurai

038. ವರಂಪಿಲ್ ವಿಯಪ್ಪು
varampil viyappu

  ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪೊನ್ಪುನೈ ಪುಯನುಂ ಅಯನುಂಮಱ್ ಱವರುಂ
  ಪುಕಲರುಂ ಪೆರಿಯಓರ್ ನಿಲೈಯಿಲ್
  ಇನ್ಪುರು ವಾಕಿ ಅರುಳೊಟುಂ ವಿಳಙ್ಕಿ
  ಇಯಱ್ಱಲೇ ಆತಿಐನ್ ತೊೞಿಲುಂ
  ತನ್ಪೊತುಸ್ ಸಮುಕತ್ ತೈವರ್ಕಳ್ ಇಯಱ್ಱತ್
  ತನಿಅರ ಸಿಯಱ್ಱುಂಓರ್ ತಲೈವನ್
  ಅನ್ಪೆನುಂ ಕುಟಿಸೈ ನುೞೈಂದನ ನಾನಾಲ್
  ಅವನ್ತನೈ ಮಱುಪ್ಪವರ್ ಯಾರೇ.
 • 2. ಮನ್ಪತೈ ವಕುಕ್ಕುಂ ಪಿರಮರ್ನಾ ರಣರ್ಕಳ್
  ಮನ್ನುರುತ್ ತಿರರ್ಕಳೇ ಮುತಲಾ
  ಒನ್ಪತು ಕೋಟಿತ್ ತಲೈವರ್ಕಳ್ ಆಙ್ಕಾಙ್
  ಕುಱುಪೆರುನ್ ತೊೞಿಲ್ಪಲ ಇಯಱ್ಱಿ
  ಇನ್ಪುಱಸ್ ಸಿಱಿತೇ ಕಟೈಕ್ಕಣಿತ್ ತರುಳಿ
  ಇಲಙ್ಕುಂಓರ್ ಇಱೈವನ್ಇನ್ ಱಟಿಯೇನ್
  ಅನ್ಪೆನುಂ ಕುಟಿಸೈ ನುೞೈಂದನನ್ ಅಂದೋ
  ಅವನ್ತನೈ ಮಱುಪ್ಪವರ್ ಯಾರೇ.
 • 3. ತನ್ನಿಕ ರಿಲ್ಲಾತ್ ತಲೈವಎನ್ ಱರಱ್ಱಿತ್
  ತನಿತ್ತನಿ ಮಱೈಕಳ್ಆ ಕಮಙ್ಕಳ್
  ಉನ್ನಿನಿನ್ ಱೋಟಿ ಉಣರ್ಂದುಣರ್ನ್ ತುಣರಾ
  ಒರುತನಿಪ್ ಪೆರುಂಪತಿ ಉವಂದೇ
  ಪುನ್ನಿಕ ರಿಲ್ಲಾಪ್ ಪುಲೈಯನೇನ್ ಪಿೞೈಕಳ್
  ಪೊಱುತ್ತರುಟ್ ಪೂರಣ ವಟಿವಾಯ್
  ಎನ್ನುಳಂ ಪುಕುಂದೇ ನಿಱೈಂದನನ್ ಅಂದೋ
  ಎಂದೈಯೈತ್ ತಟುಪ್ಪವರ್ ಯಾರೇ.
 • 4. ಪಾಲ್ವಕೈ ಆಣೋ ಪೆಣ್ಕೊಲೋ ಇರುಮೈಪ್
  ಪಾಲತೋ ಪಾಲ್ಉಱಾ ಅತುವೋ
  ಏಲ್ವಕೈ ಒನ್ಱೋ ಇರಣ್ಟತೋ ಅನಾತಿ
  ಇಯಱ್ಕೈಯೋ ಆತಿಯಿನ್ ಇಯಲ್ಪೋ
  ಮೇಲ್ವಕೈ ಯಾತೋ ಎನಮಱೈ ಮುಟಿಕಳ್
  ವಿಳಂಪಿಟ ವಿಳಙ್ಕುಂಓರ್ ತಲೈವನ್
  ಮಾಲ್ವಕೈ ಮನತ್ತೇನ್ ಉಳಕ್ಕುಟಿಲ್ ಪುಕುಂದಾನ್
  ವಳ್ಳಲೈತ್ ತಟುಪ್ಪವರ್ ಯಾರೇ.
 • 5. ವರಂಪೆಱುಂ ಆನ್ಮ ಉಣರ್ಸ್ಸಿಯುಂ ಸೆಲ್ಲಾ
  ವರುಪರ ಉಣರ್ಸ್ಸಿಯುಂ ಮಾಟ್ಟಾಪ್
  ಪರಂಪರ ಉಣರ್ಸ್ಸಿ ತಾನುಂನಿನ್ ಱಱಿಯಾಪ್
  ಪರಾಪರ ಉಣರ್ಸ್ಸಿಯುಂ ಪಱ್ಱಾ
  ಉರಂಪೆಱ ಉಣರ್ವಾರ್ ಯಾರ್ಎನಪ್ ಪೆರಿಯರ್
  ಉರೈತ್ತಿಟ ಓಙ್ಕುಂಓರ್ ತಲೈವನ್
  ಕರಂಪೆಱು ಕನಿಪೋಲ್ ಎನ್ನುಳಂ ಪುಕುಂದಾನ್
  ಕಟವುಳೈತ್ ತಟುಪ್ಪವರ್ ಯಾರೇ.
 • 6. ಪಟೈತ್ತಿಟಲ್ ಮುತಲ್ಐನ್ ತೊೞಿಲ್ಪುರಿನ್ ತಿಲಙ್ಕುಂ
  ಪರಂಪರ ಒಳಿಎಲಾಂ ಅಣುವಿಲ್
  ಕಿಟೈತ್ತಿಟಕ್ ಕೀೞ್ಮೇಲ್ ನಟುಎನಕ್ ಕಾಟ್ಟಾಕ್
  ಕಿಳರ್ಒಳಿ ಯಾಯ್ಒಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ
  ಅಟೈತ್ತಕಾ ರಣಮಾಯ್ಕ್ ಕಾರಣಙ್ ಕಟಂದ
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಯಾಂ ಒರುವನ್
  ಕಟೈತ್ತನಿಸ್ ಸಿಱಿಯೇನ್ ಉಳಂಪುಕುನ್ ತಮರ್ಂದಾನ್
  ಕಟವುಳೈತ್ ತಟುಪ್ಪವರ್ ಯಾರೇ.
 • 7. ಅಳವೆಲಾಙ್ ಕಟಂದ ಪೆರುಂದಲೈ ಅಣ್ಟ
  ಅಟುಕ್ಕೆಲಾಂ ಅಂಮಓರ್ ಅಣುವಿನ್
  ಪಿಳವಿಲ್ಓರ್ ಕೋಟಿಕ್ ಕೂಱ್ಱಿಲ್ಒನ್ ಱಾಕಪ್
  ಪೇಸನಿನ್ ಱೋಙ್ಕಿಯ ಪೆರಿಯೋನ್
  ಕಳವೆಲಾನ್ ತವಿರ್ತ್ತೆನ್ ಕರುತ್ತೆಲಾಂ ನಿರಪ್ಪಿಕ್
  ಕರುಣೈಯಾ ರಮುತಳಿತ್ ತುಳಮಾಂ
  ವಳವಿಲೇ ಪುಕುಂದು ವಳರ್ಕಿನ್ಱಾನ್ ಅಂದೋ
  ವಳ್ಳಲೈತ್ ತಟುಪ್ಪವರ್ ಯಾರೇ.
 • 8. ಉಳ್ಳವಾಂ ಅಣ್ಟ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಕಳಿಲ್
  ಉಳವುಯಿರ್ ಮುೞುವತುಂ ಒರುಙ್ಕೇ
  ಕೊಳ್ಳೈಕೊಣ್ ಟಿಟಿನುಂ ಅಣುತ್ತುಣೈ ಎನಿನುಂ
  ಕುಱೈಪಟಾಪ್ ಪೆರುಙ್ಕೊಟೈತ್ ತಲೈವನ್
  ಕಳ್ಳನೆಞ್ ಸಕತ್ತೇನ್ ಪಿೞೈಎಲಾಂ ಪೊಱುತ್ತುಕ್
  ಕರುತ್ತೆಲಾಂ ಇನಿತುತನ್ ತರುಳಿತ್
  ತಳ್ಳರುಂ ತಿಱತ್ತೆನ್ ಉಳ್ಳಕಂ ಪುಕುಂದಾನ್
  ತಂದೈಯೈತ್ ತಟುಪ್ಪವರ್ ಯಾರೇ.
 • 9. ಅಱಿಂದನ ಅಱಿಂದಾಙ್ ಕಱಿಂದಱಿನ್ ತಱಿಯಾ
  ತೈಯಕೋ ಐಯಕೋ ಅಱಿವಿನ್
  ಮಱಿಂದನ ಮಯರ್ಂದೇಂ ಎನಮಱೈ ಅನಂದಂ
  ವಾಯ್ಕುೞೈನ್ ತುರೈತ್ತುರೈತ್ ತುರೈಯುಂ
  ಮುಱಿಂದಿಟ ವಾಳಾ ಇರುಂದಎನ್ ಱಱಿಞರ್
  ಮೊೞಿಯುಂಓರ್ ತನಿಪ್ಪೆರುನ್ ತಲೈವನ್
  ಸೆಱಿಂದೆನ ತುಳತ್ತಿಲ್ ಸೇರ್ಂದನನ್ ಅವನ್ಱನ್
  ತಿರುವುಳಂ ತಟುಪ್ಪವರ್ ಯಾರೇ.
 • 10. ಕರುಮುತಱ್ ಕರುವಾಯ್ಕ್ ಕರುವಿನುಟ್ ಕರುವಾಯ್ಕ್
  ಕರುಎಲಾಙ್ ಕಾಟ್ಟುಂಓರ್ ಕರುವಾಯ್ಕ್
  ಕುರುಮುತಱ್ ಕುರುವಾಯ್ಕ್ ಕುರುಎಲಾಙ್ ಕಿಟೈತ್ತ
  ಕೊಳ್ಕೈಯಾಯ್ಕ್ ಕೊಳ್ಕೈಯೋ ಟಳವಾ
  ಅರುಮುತಲ್ ಅರುವಾಯ್ ಅಲ್ಲವಾಯ್ ಅಪ್ಪಾಲ್
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಯಾನ್ ತಲೈವನ್
  ಮರುವಿಎನ್ ಉಳತ್ತಿಲ್ ಪುಕುಂದನನ್ ಅವನ್ತನ್
  ವಣ್ಮೈಯೈತ್ ತಟುಪ್ಪವರ್ ಯಾರೇ.

வரம்பில் வியப்பு // வரம்பில் வியப்பு

No audios found!