திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಆಣ್ಟರುಳಿಯ ಅರುಮೈಯೈ ವಿಯತ್ತಲ್
āṇṭaruḷiya arumaiyai viyattal
ತಿರುನಟಪ್ ಪುಕೞ್ಸ್ಸಿ
tirunaṭap pukaḻchsi
Sixth Thirumurai

049. ಇಱೈವನೈ ಏತ್ತುಂ ಇನ್ಪಂ
iṟaivaṉai ēttum iṉpam

  ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಕರುಣೈಮಾ ನಿತಿಯೇ ಎನ್ನಿರು ಕಣ್ಣೇ
  ಕಟವುಳೇ ಕಟವುಳೇ ಎನ್ಕೋ
  ತರುಣವಾನ್ ಅಮುತೇ ಎನ್ಪೆರುನ್ ತಾಯೇ
  ತಂದೈಯೇ ತಂದೈಯೇ ಎನ್ಕೋ
  ತೆರುಳ್ನಿಱೈ ಮತಿಯೇ ಎನ್ಕುರು ಪತಿಯೇ
  ತೆಯ್ವಮೇ ತೆಯ್ವಮೇ ಎನ್ಕೋ
  ಅರುಳ್ನಿಱೈ ತರುಂಎನ್ ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಸೋತಿ
  ಆಣ್ಟವ ನಿನ್ಱನೈ ಅಱಿಂದೇ.
 • 2. ಒಟ್ಟಿಯೇ ಎನ್ನುಳ್ ಉಱುಂಒಳಿ ಎನ್ಕೋ
  ಒಳಿಎಲಾಂ ನಿರಂಪಿಯ ನಿಲೈಕ್ಕೋರ್
  ವೆಟ್ಟಿಯೇ ಎನ್ಕೋ ವೆಟ್ಟಿಯಿಲ್276 ಎನಕ್ಕು
  ವಿಳಙ್ಕುಱಕ್ ಕಿಟೈತ್ತಓರ್ ವಯಿರಪ್
  ಪೆಟ್ಟಿಯೇ ಎನ್ಕೋ ಪೆಟ್ಟಿಯಿನ್ ನಟುವೇ
  ಪೆರಿಯವರ್ ವೈತ್ತತೋರ್ ತಙ್ಕಕ್
  ಕಟ್ಟಿಯೇ ಎನ್ಕೋ ಅಂಪಲತ್ ತಾಟುಂ
  ಕರುಣೈಯಙ್ ಕಟವುಳ್ನಿನ್ ಱನೈಯೇ.
 • 3. ತುನ್ಪೆಲಾಂ ತವಿರ್ತ್ತ ತುಣೈವನೇ ಎನ್ಕೋ
  ಸೋತಿಯುಟ್ ಸೋತಿಯೇ ಎನ್ಕೋ
  ಅನ್ಪೆಲಾಂ ಅಳಿತ್ತ ಅನ್ಪನೇ ಎನ್ಕೋ
  ಅಂಮೈಯೇ ಅಪ್ಪನೇ ಎನ್ಕೋ
  ಇನ್ಪೆಲಾಂ ಪುರಿಂದ ಇಱೈವನೇ ಎನ್ಕೋ
  ಎನ್ಉಯಿರ್ಕ್ ಕಿನ್ನಮು ತೆನ್ಕೋ
  ಎನ್ಪೊಲಾ ಮಣಿಯೇ ಎನ್ಕಣೇ ಎನ್ಕೋ
  ಎನ್ನುಯಿರ್ ನಾತನಿನ್ ಱನೈಯೇ.
 • 4. ಕರುತ್ತನೇ ಎನತು ಕರುತ್ತಿನುಕ್ ಕಿಸೈಂದ
  ಕಣವನೇ ಕಣವನೇ ಎನ್ಕೋ
  ಒರುತ್ತನೇ ಎಲ್ಲಾಂ ಉಟೈಯನಾ ಯಕನೇ
  ಒರುತನಿಪ್ ಪೆರಿಯನೇ ಎನ್ಕೋ
  ತಿರುತ್ತನೇ ಎನತು ಸೆಲ್ವಮೇ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಸೆಯವಲ್ಲ ಸಿತ್ತನೇ ಎನ್ಕೋ
  ನಿರುತ್ತನೇ ಎನಕ್ಕುಪ್ ಪೊರುತ್ತನೇ ಎನ್ಕೋ
  ನಿಱೈಅರುಟ್ ಸೋತಿನಿನ್ ಱನೈಯೇ.
 • 5. ತಾಯನೇ ಎನತು ತಾತೈಯೇ ಒರುಮೈತ್
  ತಲೈವನೇ ತಲೈವನೇ ಎನ್ಕೋ
  ಪೇಯನೇನ್ ಪಿೞೈಯೈಪ್ ಪೊಱುತ್ತರುಳ್ ಪುರಿಂದ
  ಪೆರುಂದಕೈಪ್ ಪೆರುಂಪತಿ ಎನ್ಕೋ
  ಸೇಯನೇನ್ ಪೆಱ್ಱ ಸಿವಪತಂ ಎನ್ಕೋ
  ಸಿತ್ತೆಲಾಂ ವಲ್ಲಸಿತ್ ತೆನ್ಕೋ
  ತೂಯನೇ ಎನತು ನೇಯನೇ ಎನ್ಕೋ
  ಸೋತಿಯುಟ್ ಸೋತಿನಿನ್ ಱನೈಯೇ.
 • 6. ಅರುಂಪಿಲೇ ಮಲರ್ವುಱ್ ಱರುಳ್ಮಣಂ ವೀಸುಂ
  ಆನಂದತ್ ತನಿಮಲರ್ ಎನ್ಕೋ
  ಕರುಂಪಿಲೇ ಎಟುತ್ತ ಸುವೈತ್ತಿರಳ್ ಎನ್ಕೋ
  ಕಟೈಯನೇನ್ ಉಟೈಯನೆಞ್ ಸಕಮಾಂ
  ಇರುಂಪಿಲೇ ಪೞುತ್ತುಪ್ ಪೇರೊಳಿ ತತುಂಪಿ
  ಇಲಙ್ಕುಂಓರ್ ಪಸುಂಪೊನೇ ಎನ್ಕೋ
  ತುರುಂಪಿನೇನ್ ಪೆಱ್ಱ ಪೆರುಂಪತಂ ಎನ್ಕೋ
  ಸೋತಿಯುಟ್ ಸೋತಿನಿನ್ ಱನೈಯೇ.
 • 7. ತಾಕಮುಳ್ ಎಟುತ್ತ ಪೋತೆತಿರ್ ಕಿಟೈತ್ತ
  ಸರ್ಕ್ಕರೈ ಅಮುತಮೇ ಎನ್ಕೋ
  ಮೋಕಂವನ್ ತಟುತ್ತ ಪೋತುಕೈಪ್ ಪಿಟಿತ್ತ
  ಮುಕನಕೈಕ್ ಕಣವನೇ ಎನ್ಕೋ
  ಪೋಕಮುಳ್ ವಿರುಂಪುಂ ಪೋತಿಲೇ ವಲಿಂದು
  ಪುಣರ್ಂದಓರ್ ಪೂವೈಯೇ ಎನ್ಕೋ
  ಆಕಮುಟ್ ಪುಕುಂದೆನ್ ಉಯಿರಿನುಟ್ ಕಲಂದ
  ಅಂಪಲತ್ ತಾಟಿನಿನ್ ಱನೈಯೇ.
 • 8. ತತ್ತುವಂ ಅನೈತ್ತುಂ ತವಿರ್ತ್ತುನಾನ್ ತನಿತ್ತ
  ತರುಣತ್ತಿಲ್ ಕಿಟೈತ್ತತೊನ್ ಱೆನ್ಕೋ
  ಸತ್ತುವ ನಿರಂಪುಂ ಸುತ್ತಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕನ್
  ತನಿಲ್ಉಱುಂ ಅನುಪವಂ ಎನ್ಕೋ
  ಒತ್ತುವನ್ ತೆನೈತ್ತಾನ್ ಕಲಂದುಕೊಣ್ ಟೆನಕ್ಕುಳ್
  ಓಙ್ಕಿಯ ಒರುಮೈಯೇ ಎನ್ಕೋ
  ಸಿತ್ತುವನ್ ತಾಟುಞ್ ಸಿತ್ತನೇ ಎನ್ಕೋ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತವ ನಿನೈಯೇ.
 • 9. ಯೋಕಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನಂ ಪಲಿತ್ತಪೋ ತುಳತ್ತಿಲ್
  ಓಙ್ಕಿಯ ಕಾಟ್ಸಿಯೇ ಎನ್ಕೋ
  ಏಕಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನ ಯೋಕತ್ತಿಱ್ ಕಿಟೈತ್ತುಳ್
  ಇಸೈಂದಪೇ ರಿನ್ಪಮೇ ಎನ್ಕೋ
  ಸಾಕಲೈತ್ ತವಿರ್ತ್ತೆನ್ ತನ್ನೈವಾೞ್ ವಿಕ್ಕಸ್
  ಸಾರ್ಂದಸಱ್ ಕುರುಮಣಿ ಎನ್ಕೋ
  ಮಾಕಮುಂ ಪುವಿಯುಂ ವಾೞ್ವುಱ ಮಣಿಮಾ
  ಮನ್ಱಿಲೇ ನಟಿಕ್ಕಿನ್ಱೋಯ್ ನಿನೈಯೇ.
 • 10. ಇರವಿಲಾ ತಿಯಂಪುಂ ಪಕಲಿಲಾ ತಿರುಂದ
  ಇಯಱ್ಕೈಯುಳ್ ಇಯಱ್ಕೈಯೇ ಎನ್ಕೋ
  ವರವಿಲಾ ವುರೈಕ್ಕುಂ ಪೋಕ್ಕಿಲಾ ನಿಲೈಯಿಲ್
  ವಯಙ್ಕಿಯ ವಾನ್ಪೊರುಳ್ ಎನ್ಕೋ
  ತಿರೈಯಿಲಾ ತೆಲ್ಲಾಂ ವಲ್ಲಸಿತ್ ತೆನಕ್ಕೇ
  ಸೆಯ್ತತೋರ್ ಸಿತ್ತನೇ ಎನ್ಕೋ
  ಕರವಿಲಾ ತೆನಕ್ಕುಪ್ ಪೇರರುಟ್ ಸೋತಿ
  ಕಳಿತ್ತಳಿತ್ ತರುಳಿಯ ನಿನೈಯೇ.

  • 276. ಕೆಟ್ಟಿಯೇ ಎನ್ಕೋ ಕೆಟ್ಟಿಯಿಲ್ - ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು., ಪೊ. ಸು. ಪತಿಪ್ಪು.
  • 277. ನಿಲೈಕ್ಕುಂ - ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು, ಪೊ. ಸು. ಪತಿಪ್ಪು.

இறைவனை ஏத்தும் இன்பம் // இறைவனை ஏத்தும் இன்பம்

No audios found!