திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಲೈವಿ ತಲೈವನ್ ಸೆಯಲೈತ್ ತಾಯ್ಕ್ ಕುರೈತ್ತಲ್
talaivi talaivaṉ seyalait tāyk kuraittal
ನಱ್ಱಾಯ್ ಸೆವಿಲಿಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱಲ್
naṟṟāy sevilikkuk kūṟal
Sixth Thirumurai

078. ತಲೈವಿ ವರುಂದಲ್
talaivi varuntal

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪರುವಮಿಲಾಕ್ ಕುಱೈಯಾಲೋ ಪಕುತಿವಕೈ ಯಾಲೋ
  ಪೞಕ್ಕಮಿಲಾ ಮೈಯಿನಾಲೋ ಪಟಿಱ್ಱುವಿನೈ ಯಾಲೋ
  ಇರುವಕೈಮಾ ಯೈಯಿನಾಲೋ ಆಣವತ್ತಿ ನಾಲೋ
  ಎನ್ನಾಲೋ ಪಿಱರಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಸರುವಲ್ಒೞಿನ್ ತೆನ್ಮನಮಾಂ ಪಾಙ್ಕಿಪಕೈ ಯಾನಾಳ್
  ತನಿತ್ತಪರೈ ಎನುಂವಳರ್ತ್ತ ತಾಯುಂಮುಕಂ ಪಾರಾಳ್
  ನಿರುವಮಟಪ್ ಪೆಣ್ಕಳೆಲಾಂ ವಲತುಕೊೞಿಕ್ ಕಿನ್ಱಾರ್
  ನಿಪುಣರ್ಎಙ್ಕಳ್ ನಟರಾಯರ್ ನಿನೈವೈಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 2. ಅಂಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟಞ್ಸೆಯ್ ಅಟಿಮಲರ್ಎನ್ ಮುಟಿಮೇಲ್
  ಅಣಿಂದಿಟಮುನ್ ಸಿಲಸೊನ್ನೇನ್ ಅತನಾಲೋ ಅನ್ಱಿ
  ಎಂಪಲತ್ತೇ ಎಂಮಿಱೈವನ್ ಎನ್ನೈಮಣಂ ಪುರಿವಾನ್
  ಎನ್ಱುಸೊನ್ನೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ವಂಪಿಸೈತ್ತೇನ್ ಎನಎನತು ಪಾಙ್ಕಿಪಕೈ ಯಾನಾಳ್
  ವಳರ್ತ್ತೆಟುತ್ತ ತನಿತ್ತಾಯುಂ ಮಲರ್ಂದುಮುಕಂ ಪಾರಾಳ್
  ನಿಂಪಮರಕ್ ಕನಿಯಾನಾರ್ ಮಱ್ಱೈಯರ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ
  ನಿಪುಣರ್ಎಙ್ಕಳ್ ನಟರಾಯರ್ ನಿನೈವೈಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 3. ಕಣ್ಣುಱಙ್ಕೇನ್ ಉಱಙ್ಕಿನುಂಎನ್ ಕಣವರೊಟು ಕಲಕ್ಕುಂ
  ಕನವನ್ಱಿ ಇಲೈಎನ್ಱೇನ್ ಅತನಾಲೋ ಅನ್ಱಿ
  ಎಣ್ಣುಱಙ್ಕಾ ನಿಲವಿಲ್ಅವರ್ ಇರುಕ್ಕುಮಿಟಂ ಪುಕುವೇನ್
  ಎನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಪೆಣ್ಣಟಙ್ಕಾಳ್ ಎನತ್ತೋೞಿ ಪೇಸಿಮುಕಙ್ ಕಟುತ್ತಾಳ್
  ಪೆರುಂದಯವಾಲ್ ವಳರ್ತ್ತವಳುಂ ವರುಂದಯಲಾಳ್ ಆನಾಳ್
  ಮಣ್ಣಟಙ್ಕಾಪ್ ಪೞಿಕೂಱಿ ಮಱ್ಱವರ್ಕಳ್ ಇರುಂದಾರ್
  ವಳ್ಳಲ್ನಟ ರಾಯರ್ತಿರು ವುಳ್ಳಂಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 4. ಎಲ್ಲಾಞ್ಸೆಯ್ ವಲ್ಲತುರೈ ಎನ್ಕಣವರ್ ಎನ್ಱಾಲ್
  ಎನಕ್ಕುಂಒನ್ಱು ನಿನಕ್ಕುಂಒನ್ಱಾ ಎನ್ಱಅತ ನಾಲೋ
  ಇಲ್ಲಾಮೈ ಎನಕ್ಕಿಲ್ಲೈ ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುನ್ ತರುವೇನ್
  ಎನ್ಱುಸೊನ್ನೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಕಲ್ಲಾರ್ಪೋಲ್ ಎನ್ನೈಮುಕಂ ಕಟುತ್ತುನಿನ್ಱಾಳ್ ಪಾಙ್ಕಿ
  ಕಳಿತ್ತೆಟುತ್ತು ವಳರ್ತ್ತವಳುಂ ಕಲಂದನಳ್ಅಙ್ ಕುಟನೇ
  ಸೆಲ್ಲಾಮೈ ಸಿಲಪುಕನ್ಱು ಸಿರಿಕ್ಕಿನ್ಱಾರ್ ಮಟವಾರ್
  ಸಿತ್ತರ್ನಟ ರಾಯರ್ತಿರುಸ್ ಸಿತ್ತಮಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 5. ಇಸ್ಸೈಎಲಾಂ ವಲ್ಲತುರೈ ಎನ್ನೈಮಣಂ ಪುರಿಂದಾರ್
  ಏಟಿಎನಕ್ ಕಿಣೈಎವರ್ಕಳ್ ಎನ್ಱಅತ ನಾಲೋ
  ಎಸ್ಸಮಯತ್ ತೇವರೈಯುಂ ಇನಿಮತಿಕ್ಕ ಮಾಟ್ಟೇನ್
  ಎನ್ಱುಸೊನ್ನೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ನಸ್ಸುಮರಕ್ ಕನಿಪೋಲೇ ಪಾಙ್ಕಿಮನಙ್ ಕಸಂದಾಳ್
  ನಯಂದೆಟುತ್ತು ವಳರ್ತ್ತವಳುಂ ಕಯಂದೆಟುಪ್ಪುಪ್ ಪುಕನ್ಱಾಳ್
  ಅಸ್ಸಮಿಲಾಳ್ ಇವಳ್ಎನ್ಱೇ ಅಲರ್ಉರೈತ್ತಾರ್ ಮಟವಾರ್
  ಅಣ್ಣಲ್ನಟ ರಾಯರ್ತಿರು ಎಣ್ಣಂಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 6. ವಞ್ಸಮಿಲಾತ್ ತಲೈವರುಕ್ಕೇ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟೇನ್ ಎಲ್ಲಾ
  ವಾೞ್ವುಂಎನ್ಱನ್ ವಾೞ್ವೆನ್ಱೇನ್ ಅತನಾಲೋ ಅನ್ಱಿ
  ಎಞ್ಸಲುಱೇನ್ ಮಱ್ಱವರ್ಪೋಲ್ ಇಱಂದುಪಿಱನ್ ತುೞಲೇನ್
  ಎನ್ಱುಸೊನ್ನೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಅಞ್ಸುಮುಕಙ್ ಕಾಟ್ಟಿನಿನ್ಱಾಳ್ ಪಾಙ್ಕಿಎನೈ ವಳರ್ತ್ತ
  ಅನ್ನೈಯುಂಅಪ್ ಪಟಿಯಾಕಿ ಎನ್ನೈಮುಕಂ ಪಾರಾಳ್
  ನೆಞ್ಸುರತ್ತ ಪೆಣ್ಕಳೆಲಾಂ ನೀಟ್ಟಿನಕೈಕ್ ಕಿನ್ಱಾರ್
  ನಿರುತ್ತರ್ನಟ ರಾಯರ್ತಿರುಕ್ ಕರುತ್ತೈಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 7. ಅನ್ನಮುಣ ಅೞೈತ್ತನರ್ನಾನ್ ಆಟುಂಮಲ ರಟಿತ್ತೇನ್
  ಅರುಂದುಕಿನ್ಱೇನ್ ಎನಉರೈತ್ತೇನ್ ಅತನಾಲೋ ಅನ್ಱಿ
  ಎನ್ನುಯಿರ್ನಾ ಯಕನೊಟುನಾನ್ ಅಣೈಯುಂಇಟಂ ಎಙ್ಕೇ
  ಎನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ತುನ್ನುನೆಱಿಕ್ ಕೊರುತುಣೈಯಾಂ ತೋೞಿಮನಙ್ ಕಸಂದಾಳ್
  ತುಣಿಂದೆಟುತ್ತು ವಳರ್ತ್ತವಳುಂ ಸೋರ್ಂದಮುಕಂ ಆನಾಳ್
  ನೆನ್ನಲ್ಒತ್ತ ಪೆಣ್ಕಳೆಲಾಙ್ ಕೂಟಿನಕೈಕ್ ಕಿನ್ಱಾರ್
  ನಿಪುಣರ್ಎಙ್ಕಳ್ ನಟರಾಯರ್ ನಿನೈವೈಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 8. ಪೊತುನಟಞ್ಸೆಯ್ ತುರೈಮುಕತ್ತೇ ತಳತಳಎನ್ ಱೊಳಿರುಂ
  ಪುನ್ನಕೈಎನ್ ಪೊರುಳ್ಎನ್ಱೇನ್ ಅತನಾಲೋ ಅನ್ಱಿ
  ಇತುವರೈಯುಂ ವರಕ್ಕಾಣೇನ್ ತಟೈಸೆಯ್ತಾರ್ ಎವರೋ
  ಎನಪ್ಪುಕನ್ಱೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಪುತುಮುಕಙ್ಕೊಣ್ ಟೆನತುತನಿತ್ ತೋೞಿಮನನ್ ತಿರಿಂದಾಳ್
  ಪುರಿಂದೆಟುತ್ತು ವಳರ್ತ್ತವಳುಂ ಪುತುಮೈಸಿಲ ಪುಕನ್ಱಾಳ್
  ಮತುವುಕಂದು ಕಳಿತ್ತವರ್ಪೋಲ್ ಪೆಣ್ಕಳ್ನೊಟಿಕ್ ಕಿನ್ಱಾರ್
  ವಳ್ಳಲ್ನಟ ರಾಯರ್ತಿರು ವುಳ್ಳಮಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 9. ಕಣ್ಕಲಂದ ಕಳ್ವರ್ಎನ್ನೈಕ್ ಕೈಕಲಂದ ತರುಣಂ
  ಕರಣಂಅಱಿನ್ ತಿಲನ್ಎನ್ಱೇನ್ ಅತನಾಲೋ ಅನ್ಱಿ
  ಎಣ್ಕಲಂದ ಪೋಕಮೆಲಾಂ ಸಿವಪೋಕನ್ ತನಿಲೇ
  ಇರುಂದತೆನ್ಱೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ವಿಣ್ಕಲಂದ ಮತಿಮುಕಂದಾನ್ ವೇಱುಪಟ್ಟಾಳ್ ಪಾಙ್ಕಿ
  ವಿಯಂದೆಟುತ್ತು ವಳರ್ತ್ತವಳುಂ ವೇಱುಸಿಲ ಪುಕನ್ಱಾಳ್
  ಪಣ್ಕಲಂದ ಮೊೞಿಮಟವಾರ್ ಪೞಿಕೂಱ ಲಾನಾರ್
  ಪತ್ತರ್ಪುಕೞ್ ನಟರಾಯರ್ ಸಿತ್ತಂಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 10. ಮಾಟಮಿಸೈ ಓಙ್ಕುನಿಲಾ ಮಣ್ಟಪತ್ತೇ ಮಕಿೞ್ಂದೇನ್
  ವಳ್ಳಲೊಟು ನಾನೆನ್ಱೇನ್ ಅತನಾಲೋ ಅನ್ಱಿ
  ಈಟಱಿಯಾಸ್ ಸುಕಂಪುಕಲ ಎನ್ನಾಲೇ ಮುಟಿಯಾ
  ತೆನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಏಟವಿೞ್ಪೂಙ್ ಕುೞಱ್ಕೋತೈತ್ ತೋೞುಮುಕಂ ಪುಲರ್ಂದಾಳ್
  ಎನೈಎಟುತ್ತು ವಳರ್ತ್ತವಳುಂ ಇರಕ್ಕಮಿಲಾಳ್ ಆನಾಳ್
  ನಾಟಱಿಯಪ್ ಪೆಣ್ಕಳೆಲಾಙ್ ಕೂಟಿನಕೈಕ್ ಕಿನ್ಱಾರ್
  ನಲ್ಲನಟ ರಾಯರ್ಕರುತ್ ತೆಲ್ಲೈಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 11. ಕಱ್ಪೂರಂ ಮಣಕ್ಕಿನ್ಱ ತೆನ್ಮೇನಿ ಮುೞುತುಂ
  ಕಣವರ್ಮಣಂ ಅತುವೆನ್ಱೇನ್ ಅತನಾಲೋ ಅನ್ಱಿ
  ಇಱ್ಪೂವೈ ಅಱಿಯುಮಟಿ ನಟಂದವಣ್ಣಂ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಎನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಪೊಱ್ಪೂವಿನ್ ಮುಕಂವಿಯರ್ತ್ತಾಳ್ ಪಾಙ್ಕಿಅವ ಳುಟನೇ
  ಪುರಿಂದೆಟುತ್ತು ವಳರ್ತ್ತವಳುಂ ಕರಿಂದಮುಕಂ ಪಟೈತ್ತಾಳ್
  ಸೊಱ್ಪೂವೈತ್ ತೊಟುಕ್ಕಿನ್ಱಾರ್ ಕಾಲ್ಕಳ್ಕಳೈ ಯಾತೇ
  ತುನ್ನುನಟ ರಾಯರ್ಕರುತ್ ತೆಲ್ಲೈಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 12. ಮನ್ನುತಿರುಸ್ ಸಪೈನಟುವೇ ಮಣವಾಳ ರುಟನೇ
  ವೞಕ್ಕಾಟಿ ವಲತುಪೆಱ್ಱೇನ್ ಎನ್ಱಅತ ನಾಲೋ
  ಇನ್ನುಂಅವರ್ ವತನಇಳ ನಕೈಕಾಣಸ್ ಸೆಲ್ವೇನ್
  ಎನ್ಱುಸೊನ್ನೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಮಿನ್ನುಂಇಟೈಪ್ ಪಾಙ್ಕಿಒರು ವಿತಮಾಕ ನಟಂದಾಳ್
  ಮಿಕಪ್ಪರಿವಾಲ್ ವಳರ್ತ್ತವಳುಂ ವೆಯ್ತುಯಿರ್ತ್ತುಪ್ ಪೋನಾಳ್
  ಅನ್ನನಟೈಪ್ ಪೆಣ್ಕಳೆಲಾಂ ಸಿನ್ನಮೊೞಿ ಪುಕನ್ಱಾರ್
  ಅತ್ತರ್ನಟ ರಾಯರ್ತಿರುಸ್ ಸಿತ್ತಂಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 13. ಕಳ್ಳುಣ್ಟಾಳ್ ಎನಪ್ಪುಕನ್ಱೀರ್ ಕನಕಸಪೈ ನಟುವೇ
  ಕಣ್ಟತಲಾಲ್ ಉಣ್ಟತಿಲೈ ಎನ್ಱಅತ ನಾಲೋ
  ಎಳ್ಳುಣ್ಟ ಮಱ್ಱವರ್ಪೋಲ್ ಎನ್ನೈನಿನೈ ಯಾತೀರ್
  ಎನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಉಳ್ಳುಣ್ಟ ಮಕಿೞ್ಸ್ಸಿಎಲಾಂ ಉವಟ್ಟಿನಿನ್ಱಾಳ್ ಪಾಙ್ಕಿ
  ಉವಂದುವಳರ್ತ್ ತವಳುಂಎನ್ಪಾಲ್ ಸಿವಂದಕಣ್ಣಳ್ ಆನಾಳ್
  ತುಳ್ಳುಣ್ಟ ಪೆಣ್ಕಳೆಲಾಂ ಸೂೞ್ಂದುನೊಟಿಕ್ ಕಿನ್ಱಾರ್
  ಸುತ್ತರ್ನಟ ರಾಯರ್ತಿರುಸ್ ಸಿತ್ತಂಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 14. ಕಾರಿಕೈಯೀರ್ ಎಲ್ಲೀರುಂ ಕಾಣವಂಮಿನ್ ಎನತು
  ಕಣವರ್ಅೞ ಕಿನೈಎನ್ಱೇನ್ ಅತನಾಲೋ ಅನ್ಱಿ
  ಏರಿಕವಾತ್ ತಿರುವುರುವೈ ಎೞುತಮುಟಿ ಯಾತೇ
  ಎನ್ಱುಸೊನ್ನೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಕಾರಿಕವಾಕ್ ಕುೞಲ್ಸೋರಕ್ ಕಟುತ್ತೆೞುಂದಾಳ್ ಪಾಙ್ಕಿ
  ಕಣ್ಪೊಱುತ್ತು ವಳರ್ತ್ತವಳುಂ ಪುಣ್ಪೊಱುತ್ತಾಳ್ ಉಳತ್ತೇ
  ನೇರಿಕವಾಪ್ ಪೆಣ್ಕಳ್ಮೊೞಿಪ್ ಪೋರ್ಇಕವಾ ತೆಟುತ್ತಾರ್
  ನಿರುತ್ತರ್ನಟ ರಾಯರ್ತಿರುಕ್ ಕರುತ್ತೈಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 15. ಕಣ್ಣೇಱು ಪಟುಂಎನನಾನ್ ಅಞ್ಸುಕಿನ್ಱೇನ್ ಎನತು
  ಕಣವರ್ವಟಿ ವತುಕಾಣಱ್ ಕೆನ್ಱಅತ ನಾಲೋ
  ಎಣ್ಣಾತ ಮನತ್ತವರ್ಕಳ್ ಕಾಣವಿೞೈ ಕಿನ್ಱಾರ್
  ಎನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ನಣ್ಣಾರಿಲ್ ಕಟುತ್ತಮುಕಂ ತೋೞಿಪೆಱ್ಱಾಳ್ ಅವಳೈ
  ನಲ್ಕಿಎನೈ ವಳರ್ತ್ತವಳುಂ ಮಲ್ಕಿಯವನ್ ಪಟುತ್ತಾಳ್
  ಪೆಣ್ಣಾಯಂ ಪಲಪಲವುಂ ಪೇಸುಕಿನ್ಱಾರ್ ಇಙ್ಕೇ
  ಪೆರಿಯನಟ ರಾಯರ್ಉಳ್ಳಪ್ ಪಿರಿಯಂಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 16. ಕಱ್ಪೂರಂ ಕೊಣರ್ಂದುವಂಮಿನ್ ಎನ್ಕಣವರ್ ವಂದಾಲ್
  ಕಣ್ಣೆಸ್ಸಿಲ್ ಕೞಿಕ್ಕಎನ್ಱೇನ್ ಅತನಾಲೋ ಅನ್ಱಿ
  ಎಱ್ಪೂತ ನಿಲೈಯವರ್ತಂ ತಿರುವಟಿತ್ತಾ ಮರೈಕ್ಕೀೞ್
  ಎನ್ಱುಸೊನ್ನೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ವಱ್ಪೂತ ವನಂಪೋನ್ಱಾಳ್ ಪಾಙ್ಕಿಯವಳ್ ತನೈಮುನ್
  ಮಕಿೞ್ಂದುಪೆಱ್ಱಿಙ್ ಕೆನೈವಳರ್ತ್ತಾಳ್ ವಿನೈವಳರ್ತ್ತಾಳ್ ಆನಾಳ್
  ವಿಱ್ಪೂಒಳ್ ನುತಲ್ಮಟವಾರ್ ಸೊಱ್ಪೋರ್ಸೆಯ್ ಕಿನ್ಱಾರ್
  ವಿಣ್ಣಿಲವು ನಟರಾಯರ್ ಎಣ್ಣಂಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 17. ಮನೈಅಣೈಂದ ಮಲರಣೈಮೇಲ್ ಎನೈಅಣೈಂದ ಪೋತು
  ವಟಿವುಸುಕ ವಟಿವಾನೇನ್ ಎನ್ಱಅತ ನಾಲೋ
  ಇನೈವಱಿಯೇನ್ ಮುನ್ಪುರಿಂದ ಪೆರುಂದವಂಎನ್ ಪುಕಲ್ವೇನ್
  ಎನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಪುನೈಮುಕಂಓರ್ ಕರಿಮುಕಮಾಯ್ಪ್ ಪೊಙ್ಕಿನಿನ್ಱಾಳ್ ಪಾಙ್ಕಿ
  ಪುೞುಙ್ಕುಮನತ್ ತವಳಾಕಿ ಅೞುಙ್ಕುಕಿನ್ಱಾಳ್ ಸೆವಿಲಿ
  ಪನೈಯುಲರ್ಂದ ಓಲೈಎನಪ್ ಪೆಣ್ಕಳ್ಒಲಿಕ್ ಕಿನ್ಱಾರ್
  ಪಣ್ಣವರ್ಎನ್ ನಟರಾಯರ್ ಎಣ್ಣಂಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 18. ತಾೞ್ಕುೞಲೀರ್ ಎನೈಸ್ಸಱ್ಱೇ ತನಿಕ್ಕವಿಟ್ಟಾಲ್ ಎನತು
  ತಲೈವರೈಕ್ಕಾಣ್ ಕುವಲ್ಎನ್ಱೇನ್ ಅತನಾಲೋ ಅನ್ಱಿ
  ಏೞ್ಕಟಲಿಱ್ ಪೆರಿತನ್ಱೋ ನಾನ್ಪೆಱ್ಱ ಇನ್ಪಂ
  ಎನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಕೂೞ್ಕೊತಿಪ್ಪ ತೆನಕ್ಕೊತಿತ್ತಾಳ್ ಪಾಙ್ಕಿಎನೈ ವಳರ್ತ್ತ
  ಕೋತೈಮರುಣ್ ಟಾಟುಕಿನ್ಱ ಪೇತೈಎನಲ್ ಆನಾಳ್
  ಸೂೞ್ಮಟಂದೈ ಮಾರ್ಕಳೆಲಾಂ ತೂಱ್ಱಿನಕೈಕ್ ಕಿನ್ಱಾರ್
  ಸುತ್ತರ್ನಟ ರಾಯರ್ತಿರುಸ್ ಸಿತ್ತಂಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 19. ತನಿತ್ತಲೈವರ್ ವರುಕಿನ್ಱ ತರುಣಂಇತು ಮಟವೀರ್
  ತನಿಕ್ಕಎನೈ ವಿಟುಮಿನ್ಎನ್ಱೇನ್ ಅತನಾಲೋ ಅನ್ಱಿ
  ಇನಿತ್ತಸುವೈ ಎಲ್ಲಾಂಎನ್ ಕಣವರ್ಅಟಿಸ್ ಸುವೈಯೇ
  ಎನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಪನಿತ್ತಕುಳಿರ್ ಕಾಲತ್ತೇ ಸನಿತ್ತಸಲಂ ಪೋನ್ಱಾಳ್
  ಪಾಙ್ಕಿಎನೈ ವಳರ್ತ್ತವಳುಂ ತೂಙ್ಕುಮುಕಙ್ ಕೊಣ್ಟಾಳ್
  ಕನಿತ್ತಪೞಂ ವಿಟುತ್ತುಮಿನ್ನಾರ್ ಕಾಯ್ತಿನ್ನು ಕಿನ್ಱಾರ್
  ಕರುತ್ತರ್ನಟ ರಾಯರ್ತಿರುಕ್ ಕರುತ್ತೈಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 20. ಅರುಂಪೊನ್ಅನೈ ಯಾರ್ಎನತು ತುರೈವರುಂಓರ್ ಸಮಯಂ
  ಅಕಲನಿನ್ಮಿನ್ ಅಣಙ್ಕನೈಯೀರ್ ಎನ್ಱಅತ ನಾಲೋ
  ಇರುಂಪುಮಣಂ ಆನಾಲುಂ ಇಳಕಿವಿಟುಙ್ ಕಣ್ಟಾಲ್
  ಎನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಕರುಂಪನೈಯಾಳ್ ಪಾಙ್ಕಿಯುಂನಾಯ್ಕ್ ಕಟುಕನೈಯಾಳ್ ಆನಾಳ್
  ಕಳಿತ್ತೆನ್ನೈ ವಳರ್ತ್ತವಳುಂ ಪುಳಿತ್ತಿನ್ಱಾಳ್ ಒತ್ತಾಳ್
  ವಿರುಂಪುಕಿನ್ಱ ಪೆಣ್ಕಳೆಲಾಂ ಅರುಂಪುಕಿನ್ಱಾರ್ ಅಲರ್ತಾನ್
  ವಿತ್ತಕರ್ಎನ್ ನಟರಾಯರ್ ಸಿತ್ತಂಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 21. ಮಣವಾಳರ್ ವರುಕಿನ್ಱ ತರುಣಂಇತು ಮಟವೀರ್
  ಮಱೈಂದಿರುಮಿನ್ ನೀವಿರ್ಎನ್ಱೇನ್ ಅತನಾಲೋ ಅನ್ಱಿ
  ಎಣಮೇತು ನುಮಕ್ಕೆನೈತ್ತಾನ್ ಯಾರ್ತಟುಕ್ಕಕ್ ಕೂಟುಂ
  ಎನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಕುಣನೀಟು ಪಾಙ್ಕಿಅವಳ್ ಎಂಮಿಱೈಯೈ ನಿನೈಯಾರ್
  ಕುಣಙ್ಕೊಣ್ಟಾಳ್ ವಳರ್ತ್ತವಳುಂ ಪಣಂವಿಣ್ಟಾಳ್ ಆನಾಳ್
  ಮಣನೀಟು ಕುೞನ್ಮಟವಾರ್ ಕುಣನೀಟು ಕಿನ್ಱಾರ್
  ವಳ್ಳಲ್ನಟ ರಾಯರ್ತಿರು ವುಳ್ಳಂಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 22. ಪತಿವರುಂಓರ್ ತರುಣಂಇತು ನೀವಿರ್ಅವರ್ ವಟಿವೈಪ್
  ಪಾರ್ಪ್ಪತಱ್ಕುತ್ ತರಮಿಲ್ಲೀರ್ ಎನ್ಱಅತ ನಾಲೋ
  ಎತಿಲುಂಎನಕ್ ಕಿಸ್ಸೈಇಲ್ಲೈ ಅವರಟಿಕ್ಕಣ್ ಅಲ್ಲಾಲ್
  ಎನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಮತಿಮುಕತ್ತಾಳ್ ಪಾಙ್ಕಿಒರು ವಿತಿಮುಕತ್ತಾಳ್ ಆನಾಳ್
  ಮಕಿೞ್ಂದೆನ್ನೈ ವಳರ್ತ್ತವಳುಂ ಇಕೞ್ಂದುಪಲ ಪುಕನ್ಱಾಳ್
  ತುತಿಸೆಯ್ಮಟ ಮಾತರ್ಎಲಾಂ ಸತಿಸೆಯ್ವಾರ್ ಆನಾರ್
  ಸುತ್ತರ್ನಟ ರಾಯರ್ತಿರುಸ್ ಸಿತ್ತಂಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 23. ಮನ್ಱಾಟುಙ್ ಕಣವರ್ತಿರು ವಾರ್ತ್ತೈಅನ್ಱಿ ಉಮತು
  ವಾರ್ತ್ತೈಎನ್ಱನ್ ಸೆವಿಕ್ಕೇಱಾ ತೆನ್ಱಅತ ನಾಲೋ
  ಇನ್ಱಾವಿ ಅನ್ನವರ್ಕ್ಕುತ್ ತನಿತ್ತಇಟಙ್ ಕಾಣೇನ್
  ಎನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಮುನ್ಱಾನೈ ಅವಿೞ್ಂದುವಿೞ ಮುಟುಕಿನಟಕ್ ಕಿನ್ಱಾಳ್
  ಮುತಱ್ಪಾಙ್ಕಿ ವಳರ್ತ್ತವಳುಂ ಮತರ್ಪ್ಪುಟನ್ಸೆಲ್ ಕಿನ್ಱಾಳ್
  ಒನ್ಱಾತ ಮನಪ್ಪೆಣ್ಕಳ್ ವೆನ್ಱಾರಿನ್ ಅಟುತ್ತಾರ್
  ಒರುತ್ತನಟ ರಾಯರ್ತಿರುಕ್ ಕರುತ್ತೈಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.
 • 24. ಕೂಟಿಯಎನ್ ಕಣವರ್ಎನೈಕ್ ಕೂಟಾಮಱ್ ಕಲೈಕ್ಕಕ್
  ಕೂಟುವತೋ ನುಂಮಾಲೇ ಎನ್ಱಅತ ನಾಲೋ
  ಏಟಿಎನೈ ಅಱಿಯಾರೋ ಸಪೈಕ್ಕುವರು ವಾರೋ
  ಎನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್ ಇತನಾಲೋ ಎತನಾಲೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ನಾಟಿಯಎನ್ ಪಾಙ್ಕಿಮನ ಮೂಟಿನಿನ್ಱು ಪೋನಾಳ್
  ನಣ್ಣಿಎನೈ ವಳರ್ತ್ತವಳುಂ ಎಣ್ಣಿಯವಾ ಱಿಸೈತ್ತಾಳ್
  ತೇಟಿಯಆ ಯಙ್ಕಳೆಲಾಂ ಕೂಟಿಉರೈಕ್ ಕಿನ್ಱಾರ್
  ತಿರುತ್ತರ್ನಟ ರಾಯರ್ತಿರುಕ್ ಕರುತ್ತೈಅಱಿನ್ ತಿಲನೇ.

தலைவி வருந்தல் // தலைவி வருந்தல்

No audios found!