திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಪತಿ ವಿಳಕ್ಕಂ
pati viḷakkam
ಆಱ್ಱಾಮೈ
āṟṟāmai
Sixth Thirumurai

005. ಸಿವಪತಿ ವಿಳಕ್ಕಂ
sivapati viḷakkam

  ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಉರೈವಳರ್ ಕಲೈಯೇ ಕಲೈವಳರ್ ಉರೈಯೇ ಉರೈಕಲೈ ವಳರ್ತರು ಪೊರುಳೇ
  ವಿರೈವಳರ್ ಮಲರೇ ಮಲರ್ವಳರ್ ವಿರೈಯೇ ವಿರೈಮಲರ್ ವಳರ್ತರು ನಱವೇ
  ಕರೈವಳರ್ ತರುವೇ ತರುವಳರ್ ಕರೈಯೇ ಕರೈತರು ವಳರ್ಕಿಳರ್ ಕನಿಯೇ
  ಪರೈವಳರ್ ಒಳಿಯೇ ಒಳಿವಳರ್ ಪರೈಯೇ ಪರೈಯೊಳಿ ವಳರ್ಸಿವ ಪತಿಯೇ.
 • 2. ಒಳಿವಳರ್ ಉಯಿರೇ ಉಯಿರ್ವಳರ್ ಒಳಿಯೇ ಒಳಿಯುಯಿರ್ ವಳರ್ತರುಂ ಉಣರ್ವೇ
  ವೆಳಿವಳರ್ ನಿಱೈವೇ ನಿಱೈವಳರ್ ವೆಳಿಯೇ ವೆಳಿನಿಱೈ ವಳರ್ತರು ವಿಳೈವೇ
  ವಳಿವಳರ್ ಅಸೈವೇ ಅಸೈವಳರ್ ವಳಿಯೇ ವಳಿಯಸೈ ವಳರ್ತರು ಸೆಯಲೇ
  ಅಳಿವಳರ್ ಅನಲೇ ಅನಲ್ವಳರ್ ಅಳಿಯೇ ಅಳಿಯನಲ್ ವಳರ್ಸಿವ ಪತಿಯೇ.
 • 3. ಅಟಿವಳರ್ ಇಯಲೇ ಇಯಲ್ವಳರ್ ಅಟಿಯೇ ಅಟಿಯಿಯಲ್ ವಳರ್ತರು ಕತಿಯೇ
  ಮುಟಿವಳರ್ ಪೊರುಳೇ ಪೊರುಳ್ವಳರ್ ಮುಟಿಯೇ ಮುಟಿಪೊರುಳ್ ವಳರ್ಸುಕ ನಿತಿಯೇ
  ಪಟಿವಳರ್ ವಿತೈಯೇ ವಿತೈವಳರ್ ಪಟಿಯೇ ಪಟಿವಿತೈ ವಳರ್ಪಲ ನಿಕೞ್ವೇ
  ತಟಿವಳರ್ ಮುಕಿಲೇ ಮುಕಿಲ್ವಳರ್ ತಟಿಯೇ ತಟಿಮುಕಿಲ್ ವಳರ್ಸಿವ ಪತಿಯೇ.
 • 4. ಸಿರಂವಳರ್ ಮುತಲೇ ಮುತಲ್ವಳರ್ ಸಿರಮೇ ಸಿರಮುತಲ್ ವಳರ್ತರು ಸೆಱಿವೇ
  ತರಂವಳರ್ ನಿಲೈಯೇ ನಿಲೈವಳರ್ ತರಮೇ ತರನಿಲೈ ವಳರ್ತರು ತಕವೇ
  ವರಂವಳರ್ ನಿಱೈಯೇ ನಿಱೈವಳರ್ ವರಮೇ ವರನಿಱೈ ವಳರ್ತರು ವಯಮೇ
  ಪರಂವಳರ್ ಪತಮೇ ಪತಂವಳರ್ ಪರಮೇ ಪರಪತಂ ವಳರ್ಸಿವ ಪತಿಯೇ.
 • 5. ತಿರುವಳರ್ ವಳಮೇ ವಳಂವಳರ್ ತಿರುವೇ ತಿರುವಳಂ ವಳರ್ತರು ತಿಕೞ್ವೇ
  ಉರುವಳರ್ ವಟಿವೇ ವಟಿವಳರ್ ಉರುವೇ ಉರುವಟಿ ವಳರ್ತರು ಮುಱೈವೇ
  ಕರುವಳರ್ ಅರುವೇ ಅರುವಳರ್ ಕರುವೇ ಕರುವರು ವಳರ್ನವ ಕತಿಯೇ
  ಕುರುವಳರ್ ನೆಱಿಯೇ ನೆಱಿವಳರ್ ಕುರುವೇ ಕುರುನೆಱಿ ವಳರ್ಸಿವ ಪತಿಯೇ.
 • 6. ನಿಱೈವಳರ್ ಮುಱೈಯೇ ಮುಱೈವಳರ್ ನಿಱೈಯೇ ನಿಱೈಮುಱೈ ವಳರ್ಪೆರು ನೆಱಿಯೇ
  ಪೊಱೈವಳರ್ ಪುವಿಯೇ ಪುವಿವಳರ್ ಪೊಱೈಯೇ ಪುವಿಪೊಱೈ ವಳರ್ತರು ಪುನಲೇ
  ತುಱೈವಳರ್ ಕಟಲೇ ಕಟಲ್ವಳರ್ ತುಱೈಯೇ ತುಱೈಕಟಲ್ ವಳರ್ತರು ಸುತೈಯೇ
  ಮಱೈವಳರ್ ಪೊರುಳೇ ಪೊರುಳ್ವಳರ್ ಮಱೈಯೇ ಮಱೈಪೊರುಳ್ವಳರ್ಸಿವಪತಿಯೇ.
 • 7. ತವಂವಳರ್ ತಯೈಯೇ ತಯೈವಳರ್ ತವಮೇ ತವನಿಱೈ ತಯೈವಳರ್ ಸತುರೇ
  ನವಂವಳರ್ ಪುರಮೇ ಪುರಂವಳರ್ ನವಮೇ ನವಪುರಂ ವಳರ್ತರುಂ ಇಱೈಯೇ
  ತುವಂವಳರ್ ಕುಣಮೇ ಕುಣಂವಳರ್ ತುವಮೇ ತುವಕುಣಂ ವಳರ್ತರು ತಿಕೞ್ವೇ
  ಸಿವಂವಳರ್ ಪತಮೇ ಪತಂವಳರ್ ಸಿವಮೇ ಸಿವಪತಂ ವಳರ್ಸಿವ ಪತಿಯೇ.
 • 8. ನಟಂವಳರ್ ನಲಮೇ ನಲಂವಳರ್ ನಟಮೇ ನಟನಲಂ ವಳರ್ತರುಂ ಒಳಿಯೇ
  ಇಟಂವಳರ್ ವಲಮೇ ವಲಂವಳರ್ ಇಟಮೇ ಇಟಂವಲಂ ವಳರ್ತರುಂ ಇಸೈವೇ
  ತಿಟಂವಳರ್ ಉಳಮೇ ಉಳಂವಳರ್ ತಿಟಮೇ ತಿಟವುಳಂ ವಳರ್ತರು ತಿರುವೇ
  ಕಟಂವಳರ್ ಉಯಿರೇ ಉಯಿರ್ವಳರ್ ಕಟಮೇ ಕಟಮುಯಿರ್ ವಳರ್ಸಿವ ಪತಿಯೇ.
 • 9. ಅತುವಳರ್ ಅಣುವೇ ಅಣುವಳರ್ ಅತುವೇ ಅತುವಣು ವಳರ್ತರುಂ ಉಱವೇ
  ವಿತುವಳರ್ ಒಳಿಯೇ ಒಳಿವಳರ್ ವಿತುವೇ ವಿತುಒಳಿ ವಳರ್ತರು ಸೆಯಲೇ
  ಮತುವಳರ್ ಸುವೈಯೇ ಸುವೈವಳರ್ ಮತುವೇ ಮತುವುಱು ಸುವೈವಳರ್ ಇಯಲೇ
  ಪೊತುವಳರ್ ವೆಳಿಯೇ ವೆಳಿವಳರ್ ಪೊತುವೇ ಪೊತುವೆಳಿ ವಳರ್ಸಿವ ಪತಿಯೇ.
 • 10. ನಿತಿವಳರ್ ನಿಲಮೇ ನಿಲಂವಳರ್ ನಿತಿಯೇ ನಿತಿನಿಲಂ ವಳರ್ತರು ನಿಱೈವೇ
  ಮತಿವಳರ್ ನಲಮೇ ನಲಂವಳರ್ ಮತಿಯೇ ಮತಿನಲಂ ವಳರ್ತರು ಪರಮೇ
  ಕತಿವಳರ್ ನಿಲೈಯೇ ನಿಲೈವಳರ್ ಕತಿಯೇ ಕತಿನಿಲೈ ವಳರ್ತರು ಪೊರುಳೇ
  ಪತಿವಳರ್ ಪತಮೇ ಪತಂವಳರ್ ಪತಿಯೇ ಪತಿಪತಂ ವಳರ್ಸಿವ ಪತಿಯೇ.

சிவபதி விளக்கம் // சிவபதி விளக்கம்