திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
pathi viLakkam
pati viḷakkam
aaRRaamai
āṟṟāmai
Sixth Thirumurai

005. sivapathi viLakkam
sivapati viḷakkam

  ezusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. uraivaLar kalaiyee kalaivaLar uraiyee uraikalai vaLartharu poruLee
  viraivaLar malaree malarvaLar viraiyee viraimalar vaLartharu n-aRavee
  karaivaLar tharuvee tharuvaLar karaiyee karaitharu vaLarkiLar kaniyee
  paraivaLar oLiyee oLivaLar paraiyee paraiyoLi vaLarsiva pathiyee.
 • 2. oLivaLar uyiree uyirvaLar oLiyee oLiyuyir vaLartharum uNarvee
  veLivaLar n-iRaivee n-iRaivaLar veLiyee veLin-iRai vaLartharu viLaivee
  vaLivaLar asaivee asaivaLar vaLiyee vaLiyasai vaLartharu seyalee
  aLivaLar analee analvaLar aLiyee aLiyanal vaLarsiva pathiyee.
 • 3. ativaLar iyalee iyalvaLar atiyee atiyiyal vaLartharu kathiyee
  mutivaLar poruLee poruLvaLar mutiyee mutiporuL vaLarsuka n-ithiyee
  pativaLar vithaiyee vithaivaLar patiyee pativithai vaLarpala n-ikazvee
  thativaLar mukilee mukilvaLar thatiyee thatimukil vaLarsiva pathiyee.
 • 4. siramvaLar muthalee muthalvaLar siramee siramuthal vaLartharu seRivee
  tharamvaLar n-ilaiyee n-ilaivaLar tharamee tharan-ilai vaLartharu thakavee
  varamvaLar n-iRaiyee n-iRaivaLar varamee varan-iRai vaLartharu vayamee
  paramvaLar pathamee pathamvaLar paramee parapatham vaLarsiva pathiyee.
 • 5. thiruvaLar vaLamee vaLamvaLar thiruvee thiruvaLam vaLartharu thikazvee
  uruvaLar vativee vativaLar uruvee uruvati vaLartharu muRaivee
  karuvaLar aruvee aruvaLar karuvee karuvaru vaLarn-ava kathiyee
  kuruvaLar n-eRiyee n-eRivaLar kuruvee kurun-eRi vaLarsiva pathiyee.
 • 6. n-iRaivaLar muRaiyee muRaivaLar n-iRaiyee n-iRaimuRai vaLarperu n-eRiyee
  poRaivaLar puviyee puvivaLar poRaiyee puvipoRai vaLartharu punalee
  thuRaivaLar katalee katalvaLar thuRaiyee thuRaikatal vaLartharu suthaiyee
  maRaivaLar poruLee poruLvaLar maRaiyee maRaiporuLvaLarsivapathiyee.
 • 7. thavamvaLar thayaiyee thayaivaLar thavamee thavan-iRai thayaivaLar sathuree
  n-avamvaLar puramee puramvaLar n-avamee n-avapuram vaLartharum iRaiyee
  thuvamvaLar kuNamee kuNamvaLar thuvamee thuvakuNam vaLartharu thikazvee
  sivamvaLar pathamee pathamvaLar sivamee sivapatham vaLarsiva pathiyee.
 • 8. n-atamvaLar n-alamee n-alamvaLar n-atamee n-atan-alam vaLartharum oLiyee
  itamvaLar valamee valamvaLar itamee itamvalam vaLartharum isaivee
  thitamvaLar uLamee uLamvaLar thitamee thitavuLam vaLartharu thiruvee
  katamvaLar uyiree uyirvaLar katamee katamuyir vaLarsiva pathiyee.
 • 9. athuvaLar aNuvee aNuvaLar athuvee athuvaNu vaLartharum uRavee
  vithuvaLar oLiyee oLivaLar vithuvee vithuoLi vaLartharu seyalee
  mathuvaLar suvaiyee suvaivaLar mathuvee mathuvuRu suvaivaLar iyalee
  pothuvaLar veLiyee veLivaLar pothuvee pothuveLi vaLarsiva pathiyee.
 • 10. n-ithivaLar n-ilamee n-ilamvaLar n-ithiyee n-ithin-ilam vaLartharu n-iRaivee
  mathivaLar n-alamee n-alamvaLar mathiyee mathin-alam vaLartharu paramee
  kathivaLar n-ilaiyee n-ilaivaLar kathiyee kathin-ilai vaLartharu poruLee
  pathivaLar pathamee pathamvaLar pathiyee pathipatham vaLarsiva pathiyee.

சிவபதி விளக்கம் // சிவபதி விளக்கம்