திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಅರುಳ್ ಆರಮುತಪ್ ಪೇಱು
aruḷ āramutap pēṟu
ಇಱೈ ಇನ್ಪಕ್ ಕುೞೈವು
iṟai iṉpak kuḻaivu
Sixth Thirumurai

055. ಉಪತೇಸ ಉಣ್ಮೈ
upatēsa uṇmai

  ಕಲಿವಿರುತ್ತಂ
  ಪಣ್: ನಟ್ಟರಾಕಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಕಣ್ಣೇ ಕಣ್ಮಣಿ ಯೇ - ಕರುತ್ - ತೇಕರುತ್ ತಿನ್ಕನಿ ವೇ
  ವಿಣ್ಣೇ ವಿಣ್ಣಿಱೈ ವೇ - ಸಿವ - ಮೇತನಿ ಮೆಯ್ಪ್ಪೊರು ಳೇ
  ತಣ್ಣೇರ್ ಒಣ್ಮತಿ ಯೇ - ಎನೈತ್ - ತಂದ ತಯಾನಿತಿ ಯೇ
  ಉಣ್ಣೇರ್ ಉಳ್ಳೊಳಿ ಯೇ - ಎನಕ್ - ಕುಣ್ಮೈ ಉರೈತ್ತರು ಳೇ.
 • 2. ವಳಿಯೇ ವೆಣ್ಣೆರುಪ್ ಪೇ - ಕುಳಿರ್ - ಮಾಮತಿ ಯೇಕನ ಲೇ
  ವೆಳಿಯೇ ಮೆಯ್ಪ್ಪೊರು ಳೇ - ಪೊರುಳ್ - ಮೇವಿಯ ಮೇನಿಲೈ ಯೇ
  ಅಳಿಯೇ ಅಱ್ಪುತ ಮೇ - ಅಮು - ತೇಅಱಿ ವೇಅರ ಸೇ
  ಒಳಿಯೇ ಉತ್ತಮ ನೇ - ಎನಕ್ - ಕುಣ್ಮೈ ಉರೈತ್ತರು ಳೇ.
 • 3. ಅನ್ಪೇ ಎನ್ನರ ಸೇ - ತಿರು - ವಂಪಲತ್ ತಾರಮು ತೇ
  ಎನ್ಪೇ ಉಳ್ಳುರು ಕಕ್ - ಕಲನ್ - ತೆನ್ನು ಳಿರುಂದವ ನೇ
  ಇನ್ಪೇ ಎನ್ನಱಿ ವೇ - ಪರ - ಮೇಸಿವ ಮೇಯೆನ ವೇ
  ಉನ್ಪೇ ರೋತುಕಿನ್ ಱೇನ್ - ಎನಕ್ - ಕುಣ್ಮೈ ಉರೈತ್ತರು ಳೇ.
 • 4. ತನೈಯಾ ವೆನ್ಱೞೈತ್ ತೇ - ಅರುಟ್ - ಸತ್ತಿ ಯಳಿತ್ತವ ನೇ
  ಅನೈಯಾ ಯಪ್ಪನು ಮಾಯ್ - ಎನಕ್ - ಕಾರಿಯ ನಾನವ ನೇ
  ಇನೈಯಾ ತೆನ್ನೈಯು ಮೇಲ್ - ನಿಲೈ - ಏಱ್ಱುವಿತ್ ತಾಣ್ಟವ ನೇ
  ಉನೈಯಾನ್ ಏತ್ತುಕಿನ್ ಱೇನ್ - ಎನಕ್ - ಕುಣ್ಮೈ ಉರೈತ್ತರು ಳೇ.
 • 5. ತುಪ್ಪಾರ್ ಸೆಞ್ಸುಟರೇ - ಅರುಟ್ - ಸೋತಿ ಸುಕಕ್ಕಟ ಲೇ
  ಅಪ್ಪಾ ಎನ್ನರ ಸೇ - ತಿರು - ವಂಪಲತ್ ತಾರಮು ತೇ
  ಇಪ್ಪಾ ರಿಱ್ಪಸಿಕ್ ಕೇ - ತಂದ - ಇನ್ಸುವೈ ನಲ್ಲುಣ ವೇ
  ಒಪ್ಪಾಯ್ ಒಪ್ಪರಿ ಯಾಯ್ - ಎನಕ್ - ಕುಣ್ಮೈ ಉರೈತ್ತರು ಳೇ.
 • 6. ಎನ್ಱೇ ಯೆನ್ಱು ಳುಱುಞ್ - ಸುಟ - ರೇಎನೈ ಈನ್ಱವ ನೇ
  ನನ್ಱೇ ನಣ್ಪೆನಕ್ ಕೇ - ಮಿಕ - ನಲ್ಕಿಯ ನಾಯಕ ನೇ
  ಮನ್ಱೇರ್ ಮಾಮಣಿ ಯೇ - ಸುಕ - ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿನ್ ಮೆಯ್ಪ್ಪೊರು ಳೇ
  ಒನ್ಱೇ ಯೆನ್ಱುಣೈ ಯೇ - ಎನಕ್ - ಕುಣ್ಮೈ ಉರೈತ್ತರು ಳೇ.
 • 7. ತಿರುವೇ ತೆಳ್ಳಮು ತೇ - ಅರುಟ್ - ಸಿತ್ತ ಸಿಕಾಮಣಿ ಯೇ
  ಕರುವೇ ರಱ್ಱಿಟ ವೇ - ಕಳೈ - ಕಿನ್ಱವೆನ್ ಕಣ್ಣುತ ಲೇ
  ಮರುವೇ ಮಾಮಲ ರೇ - ಮಲರ್ - ವಾೞ್ಕಿನ್ಱ ವಾನವ ನಾಂ
  ಉರುವೇ ಎನ್ಕುರು ವೇ - ಎನಕ್ - ಕುಣ್ಮೈ ಉರೈತ್ತರು ಳೇ.
 • 8. ತಟೈಯಾ ವುಂದವಿರ್ತ್ ತೇ - ಎನೈತ್ - ತಾಙ್ಕಿಕ್ಕೊಣ್ ಟಾಣ್ಟವ ನೇ
  ಅಟೈಯಾ ಯನ್ಪಿಲರ್ ಪಾಲ್ - ಎನಕ್ - ಕನ್ಪೊಟು ತಂದಪೆ ರುಙ್
  ಕೊಟೈಯಾಯ್ ಕುಱ್ಱಮೆ ಲಾಙ್ - ಕುಣಙ್ - ಕೊಣ್ಟಕು ಣಕ್ಕುನ್ಱ ಮೇ
  ಉಟೈಯಾಯ್ ಉತ್ತಮ ನೇ - ಎನಕ್ - ಕುಣ್ಮೈ ಉರೈತ್ತರು ಳೇ.
 • 9. ಪೆಣ್ಣಾಯ್ ಆಣುರು ವಾಯ್ - ಎನೈಪ್ - ಪೆಱ್ಱಪೆ ರುಂದಕೈ ಯೇ
  ಅಣ್ಣಾ ಎನ್ನರ ಸೇ - ತಿರು - ವಂಪಲತ್ ತಾಟುಕಿನ್ ಱೋಯ್
  ಎಣ್ಣಾ ನಾಯಟಿ ಯೇನ್ - ಕಳಿತ್ - ತಿಟ್ಟವು ಣವೈಯೆ ಲಾಂ
  ಉಣ್ಣಾ ತುಣ್ಟವ ನೇ - ಎನಕ್ - ಕುಣ್ಮೈ ಉರೈತ್ತರು ಳೇ.
 • 10. ನನ್ನಾ ಲುಙ್ಕಟನ್ ತೇ - ಒಳಿರ್ - ಞಾನಸ ಪಾಪತಿ ಯೇ
  ಪೊನ್ನಾ ರುಞ್ಸಪೈ ಯಾಯ್ - ಅರುಟ್ - ಪೂರಣ ಪುಣ್ಣಿಯ ನೇ
  ಎನ್ನಾಲ್ ಆವತೊನ್ ಱುಂ - ಉನಕ್ - ಕಿಲ್ಲೈಯೆ ನಿನುಮೆನ್ ತಾಯ್
  ಉನ್ನಾಲ್ ವಾೞುಕಿನ್ ಱೇನ್ - ಎನಕ್ - ಕುಣ್ಮೈ ಉರೈತ್ತರು ಳೇ.

ஞானோபதேசம் // உபதேச உண்மை