திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರುವರುಟ್ ಪೆರುಮೈ
tiruvaruṭ perumai
ಉಪತೇಸ ಉಣ್ಮೈ
upatēsa uṇmai
Sixth Thirumurai

054. ಅರುಳ್ ಆರಮುತಪ್ ಪೇಱು
aruḷ āramutap pēṟu

  ಕಲಿವಿರುತ್ತಂ
  ಪಣ್: ನಟ್ಟರಾಕಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ವಿರೈಸೇರ್ ಪೊನ್ಮಲ ರೇ - ಅತಿಲ್ - ಮೇವಿಯ ಸೆಂದೇ ನೇ
  ಕರೈಸೇರ್ ಮುಕ್ಕನಿ ಯೇ - ಕನಿ - ಯಿಱ್ಸುವೈ ಯಿನ್ಪಯ ನೇ
  ಪರೈಸೇರ್ ಉಳ್ಳೊಳಿ ಯೇ - ಪೆರುಂ - ಪಱ್ಱಂಪ ಲನಟಞ್ ಸೆಯ್
  ಅರೈಸೇ ತಂದನೈ ಯೇ - ಅರು - ಳಾರಮು ತಂದನೈ ಯೇ.
 • 2. ವಿಣ್ಣಾರ್ ಸೆಞ್ಸುಟ ರೇ - ಸುಟರ್ - ಮೇವಿಯ ಉಳ್ಳೊಳಿ ಯೇ
  ತಣ್ಣಾರ್ ವೆಣ್ಮತಿ ಯೇ - ಅತಿಲ್ - ತಙ್ಕಿಯ ತಣ್ಣಮು ತೇ
  ಕಣ್ಣಾರ್ ಮೆಯ್ಕ್ಕನ ಲೇ - ಸಿವ - ಕಾಮಪ್ಪೆಣ್ ಕಾತಲ ನೇ
  ಅಣ್ಣಾ ತಂದನೈ ಯೇ - ಅರು - ಳಾರಮು ತಂದನೈ ಯೇ.
 • 3. ತುಪ್ಪಾರ್ ಸೆಞ್ಸಟೈ ಯಾಯ್ - ಅರುಟ್ - ಸೋತಿಸ್ ಸುಕಕ್ಕಟ ಲೇ
  ಸೆಪ್ಪಾ ಮೇನಿಲೈಕ್ ಕೇ - ಸಿಱಿ - ಯೇನೈಸ್ ಸೆಲುತ್ತಿಯ ವಾ
  ಎಪ್ಪಾ ಲುಂಪುಕ ೞುಂ - ಪೊತು - ಇನ್ಪ ನಟಂಪುರಿ ಯುಂ
  ಅಪ್ಪಾ ತಂದನೈ ಯೇ - ಅರು - ಳಾರಮು ತಂದನೈ ಯೇ.
 • 4. ಮೆಯ್ಯಾ ಮೆಯ್ಯರು ಳೇ - ಎನ್ಱು - ಮೇವಿಯ ಮೆಯ್ಪ್ಪೊರು ಳೇ
  ಕೈಯಾ ರುಙ್ಕನಿ ಯೇ - ನುತಱ್ - ಕಣ್ಕೊಣ್ಟ ಸೆಙ್ಕರುಂ ಪೇ
  ಸೆಯ್ಯಾಯ್ ವೆಣ್ಣಿಱತ್ ತಾಯ್ - ತಿರುಸ್ - ಸಿಱ್ಱಂಪ ಲನಟಞ್ ಸೆಯ್
  ಐಯಾ ತಂದನೈ ಯೇ - ಅರು - ಳಾರಮು ತಂದನೈ ಯೇ.
 • 5. ಪೊಱಿವೇ ಱಿನ್ಱಿ ನಿನೈ - ನಿತಂ - ಪೋಱ್ಱುಂ ಪುನಿತರು ಳೇ
  ಕುಱಿವೇ ಱಿನ್ಱಿ ನಿನ್ಱ - ಪೆರುಞ್ - ಸೋತಿಕ್ ಕೊೞುಞ್ಸುಟ ರೇ
  ಸೆಱಿವೇ ತಙ್ಕಳೆ ಲಾಂ - ಉರೈ - ಸೆಯ್ಯ ನಿಱೈಂದಿಟುಂ ಪೇ
  ರಱಿವೇ ತಂದನೈ ಯೇ - ಅರು - ಳಾರಮು ತಂದನೈ ಯೇ.
 • 6. ಮುತ್ತಾ ಮುತ್ತರು ಳೇ - ಒಳಿರ್ - ಕಿನ್ಱ ಮುೞುಮುತ ಲೇ
  ಸಿತ್ತಾ ಸಿತ್ತಿಎ ಲಾನ್ - ತರ - ವಲ್ಲ ಸೆೞುಞ್ಸುಟ ರೇ
  ಪಿತ್ತಾ ಪಿತ್ತನೆ ನೈ - ವಲಿನ್ - ತಾಣ್ಟ ಪೆರುಂದಕೈ ಯೇ
  ಅತ್ತಾ ತಂದನೈ ಯೇ - ಅರು - ಳಾರಮು ತಂದನೈ ಯೇ.
 • 7. ತನ್ನೇ ರಿಲ್ಲವ ನೇ - ಎನೈತ್ - ತಂದ ತಯಾನಿತಿ ಯೇ
  ಮನ್ನೇ ಮನ್ಱಿಟತ್ ತೇ - ನಟಞ್ - ಸೆಯ್ಯುಮೆನ್ ವಾೞ್ಮುತ ಲೇ
  ಪೊನ್ನೇ ಎನ್ನುಯಿ ರೇ - ಉಯಿ - ರುಳ್ನಿಱೈ ಪೂರಣ ಮೇ
  ಅನ್ನೇ ತಂದನೈ ಯೇ - ಅರು - ಳಾರಮು ತಂದನೈ ಯೇ.
 • 8. ಒಳಿಯೇ ಅವ್ವೊಳಿ ಯಿನ್ - ನಟು - ಉಳ್ಳೊಳಿಕ್ ಕುಳ್ಳೊಳಿ ಯೇ
  ವೆಳಿಯೇ ಎವ್ವೆಳಿ ಯುಂ - ಅಟಙ್ - ಕಿನ್ಱ ವೆಱುವೆಳಿ ಯೇ
  ತಳಿಯೇ ಅಂಪಲತ್ ತೇ - ನಟಞ್ - ಸೆಯ್ಯುನ್ ತಯಾನಿತಿ ಯೇ
  ಅಳಿಯೇ ತಂದನೈ ಯೇ - ಅರು - ಳಾರಮು ತಂದನೈ ಯೇ.
 • 9. ಮರುಳೇಯ್ ನೆಞ್ಸಕ ನೇನ್ - ಮನ - ವಾಟ್ಟಮೆ ಲಾಂದವಿರ್ತ್ ತೇ
  ತೆರುಳೇ ಯೋರ್ವಟಿ ವಾಯ್ - ಉಱಸ್ - ಸೆಯ್ತ ಸೆೞುಞ್ಸುಟ ರೇ
  ಪೊರುಳೇ ಸಿಱ್ಸಪೈ ವಾೞ್ - ವುಱು - ಕಿನ್ಱವೆನ್ ಪುಣ್ಣಿಯ ನೇ
  ಅರುಳೇ ತಂದನೈ ಯೇ - ಅರು - ಳಾರಮು ತಂದನೈ ಯೇ.
 • 10. ಮುನ್ಪೇ ಎನ್ಱನೈ ಯೇ - ವಲಿನ್ - ತಾಟ್ಕೊಣ್ಟ ಮುನ್ನವ ನೇ
  ಇನ್ಪೇ ಎನ್ನುಯಿ ರೇ - ಎನೈ -ಈನ್ಱ ಇಱೈಯವ ನೇ
  ಪೊನ್ಪೇ ರಂಪಲ ವಾ - ಸಿವ - ಪೋಕಞ್ಸೆಯ್ ಸಿಱ್ಸಪೈ ವಾೞ್
  ಅನ್ಪೇ ತಂದನೈ ಯೇ - ಅರು - ಳಾರಮು ತಂದನೈ ಯೇ.
 • 11. ಪವನೇ ವೆಂಪವ ನೋಯ್ - ತನೈತ್ - ತೀರ್ಕ್ಕುಂ ಪರಞ್ಸುಟ ರೇ
  ಸಿವನೇ ಸೆಂಪೊರು ಳೇ - ತಿರುಸ್ - ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲನಟಿಪ್ ಪಾಯ್
  ತವನೇ ಯಂಪೆಱು ವಾರ್ - ತಮೈತ್ - ತಾಙ್ಕಿ ಯರುಳ್ಸೆಯ ವಲ್
  ಲವನೇ ತಂದನೈ ಯೇ - ಅರು - ಳಾರಮು ತಂದನೈ ಯೇ.
 • 12. ತೇನಾಯ್ತ್ ತೀಂಪೞ ಮಾಯ್ಸ್ - ಸುವೈ - ಸೇರ್ಕರುಂ ಪಾಯಮು ತಂ
  ತಾನಾಯ್ ಅನ್ಪರು ಳೇ - ಇನಿಕ್ - ಕಿನ್ಱ ತನಿಪ್ಪೊರು ಳೇ
  ವಾನಾಯ್ಕ್ ಕಾಲನ ಲಾಯ್ಪ್ - ಪುನ - ಲಾಯತಿಲ್ ವಾೞ್ಪುವಿ ಯಾಯ್
  ಆನಾಯ್ ತಂದನೈ ಯೇ - ಅರು - ಳಾರಮು ತಂದನೈ ಯೇ.
 • 13. ಪೊಟಿಯೇಱ್ ಕುಂಪುಯ ನೇ - ಅರುಟ್ - ಪೊನ್ನಂ ಪಲತ್ತರ ಸೇ
  ಸೆಟಿಯೇಱ್ ಕನ್ಱಳಿತ್ ತಾಯ್ - ತಿರುಸ್ - ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲಸ್ಸುಟ ರೇ
  ಕಟಿಯೇಱ್ ಕನ್ನೈಯೆ ನುಞ್ - ಸಿವ - ಕಾಮಕ್ ಕೊಟೈಯುಟೈ ಯಾಯ್
  ಅಟಿಯೇಱ್ ಕಿನ್ಱಳಿತ್ ತಾಯ್ - ಅರು - ಳಾರಮು ತಂದನೈ ಯೇ.

ஆரமுதப் பேறு // அருள் ஆரமுதப் பேறு