திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಪೆರು ವೞಕ್ಕು
peru vaḻakku
ಅಪಯಂ ಅಪಯಂ ಅಪಯಂ
apayam apayam apayam
Sixth Thirumurai

125. ಆಟಿಯ ಪಾತಂ
āṭiya pātam

  ಸಿಂದು
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
  ಪಲ್ಲವಿ
 • 1. ಆಟಿಯ ಪಾತಮನ್ ಱಾಟಿಯ ಪಾತಂ
  ಆಟಿಯ ಪಾತನಿನ್ ಱಾಟಿಯ ಪಾತಂ.
 • ಕಣ್ಣಿಕಳ್
 • 2. ಪಾಟಿಯ ವೇತಙ್ಕಳ್ ತೇಟಿಯ ಪಾತಂ
  ಪತ್ತಿಸೆಯ್ ಪತ್ತರ್ಕ್ಕುತ್ ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಂ ಪಾತಂ
  ನಾಟಿಯ ಮಾತವರ್294 ನೇಟಿಯ ಪಾತಂ
  ನಾತಾಂದ ನಾಟ್ಟುಕ್ಕು ನಾಯಕ ಪಾತಂ. ಆಟಿಯ
 • 3. ತೀರಾತ ವಲ್ವಿನೈ ತೀರ್ಕ್ಕಿನ್ಱ ಪಾತಂ
  ತೆಯ್ವಙ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾನ್ ತೆರಿಸಿಕ್ಕುಂ ಪಾತಂ
  ವಾರಾ ವರವಾಕಿ ವಂದಪೊಱ್ ಪಾತಂ
  ವಞ್ಸ ಮನತ್ತಿಲ್ ವಸಿಯಾತ ಪಾತಂ. ಆಟಿಯ
 • 4. ಆರಾ ಅಮುತಾಕಿ ಅಣ್ಣಿಕ್ಕುಂ ಪಾತಂ
  ಅನ್ಪರ್ ಉಳತ್ತೇ ಅಮರ್ಂದರುಳ್ ಪಾತಂ
  ನಾರಾ ಯಣನ್ವಿೞಿ ನಣ್ಣಿಯ ಪಾತಂ
  ನಾನ್ಪುನೈ ಪಾಟಲ್ ನಯಂದಪೊಱ್ ಪಾತಂ. ಆಟಿಯ
 • 5. ನಲ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲಾಂ ನಯಕ್ಕಿನ್ಱ ಪಾತಂ
  ನಾತ ಮುಟಿವಿಲ್ ನಟಿಕ್ಕಿನ್ಱ ಪಾತಂ
  ವಲ್ಲವರ್ ಸೊಲ್ಲೆಲ್ಲಾಂ ವಲ್ಲಪೊಱ್ ಪಾತಂ
  ಮಂದಿರ ಯಂದಿರ ತಂದಿರ ಪಾತಂ. ಆಟಿಯ
 • 6. ಎಸ್ಸಮ ಯತ್ತುಂ ಇಲಙ್ಕಿಯ ಪಾತಂ
  ಎಳ್ಳುಕ್ಕುಳ್ ಎಣ್ಣೆಯ್ಪೋಲ್ ಎಙ್ಕುಮಾಂ ಪಾತಂ
  ಅಸ್ಸಂ ತವಿರ್ತ್ತೆನ್ನೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ಪಾತಂ
  ಆನಂದ ನಾಟ್ಟುಕ್ ಕತಿಪತಿ ಪಾತಂ. ಆಟಿಯ
 • 7. ತೇವರ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾರುಂ ಸಿಂದಿಕ್ಕುಂ ಪಾತಂ
  ತೆಳ್ಳಮು ತಾಯ್ಉಳನ್ ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಂ ಪಾತಂ
  ಮೂವರುಂ ಕಾಣಾ ಮುೞುಮುತಱ್ ಪಾತಂ
  ಮುಪ್ಪಾೞುಕ್ ಕಪ್ಪಾಲ್ ಮುಳೈತ್ತಪೊಱ್ ಪಾತಂ. ಆಟಿಯ
 • 8. ತುರಿಯ ವೆಳಿಕ್ಕೇ ಉರಿಯಪೊಱ್ ಪಾತಂ
  ಸುಕಮಯ ಮಾಕಿಯ ಸುಂದರಪ್ ಪಾತಂ
  ಪೆರಿಯ ಪೊರುಳೆನ್ಱು ಪೇಸುಂಪೊಱ್ ಪಾತಂ
  ಪೇಱೆಲ್ಲಾನ್ ತಂದ ಪೆರುಂಪುಕೞ್ಪ್ ಪಾತಂ. ಆಟಿಯ
 • 9. ಸಾಕಾ ವರಂದಂದ ತಾರಕಪ್ ಪಾತಂ
  ಸಸ್ಸಿತಾ ನಂದ ಸತೋತಯ ಪಾತಂ
  ತೇಕಾತಿ ಎಲ್ಲಾಂ ಸಿರುಟ್ಟಿಕ್ಕುಂ ಪಾತಂ
  ತಿತಿಮುತಲ್ ಐಂದೊೞಿಲ್ ಸೆಯ್ಕಿನ್ಱ ಪಾತಂ. ಆಟಿಯ
 • 10. ಓಙ್ಕಾರ ಪೀಟತ್ ತೊಳಿರ್ಕಿನ್ಱ ಪಾತಂ
  ಒನ್ಱಾಯ್ ಇರಣ್ಟಾಕಿ ಓಙ್ಕಿಯ ಪಾತಂ
  ತೂಙ್ಕಾತ ತೂಕ್ಕತ್ತಿಲ್ ತೂಕ್ಕಿಯ ಪಾತಂ
  ತುರಿಯತ್ತಿಲ್ ಊನ್ಱಿತ್ ತುಲಙ್ಕಿಯ ಪಾತಂ. ಆಟಿಯ
 • 11. ಐವಣ್ಣ ಮುಙ್ಕೊಣ್ಟ ಅಱ್ಪುತಪ್ ಪಾತಂ
  ಅಪಯರ್295 ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುಂ ಅಮುತಾನ ಪಾತಂ
  ಕೈವಣ್ಣ ನೆಲ್ಲಿಕ್ ಕನಿಯಾಕುಂ ಪಾತಂ
  ಕಣ್ಣುಂ ಕರುತ್ತುಂ ಕಲಂದಪೊಱ್ ಪಾತಂ. ಆಟಿಯ
 • 12. ಆರುಯಿರ್ಕ್ ಕಾತಾರಂ ಆಕಿಯ ಪಾತಂ
  ಅಣ್ಟ ಪಿಣ್ಟಙ್ಕಳ್ ಅಳಿಕ್ಕಿನ್ಱ ಪಾತಂ
  ಸಾರುಯಿರ್ಕ್ ಕಿನ್ಪಂ ತರುಕಿನ್ಱ ಪಾತಂ
  ಸತ್ತಿಯ ಞಾನ ತಯಾನಿತಿ ಪಾತಂ. ಆಟಿಯ
 • 13. ತಾಙ್ಕಿ ಎನೈಪ್ಪೆಱ್ಱ ತಾಯಾಕುಂ ಪಾತಂ
  ತಂದೈಯು ಮಾಕಿತ್ ತಯವುಸೆಯ್ ಪಾತಂ
  ಓಙ್ಕಿಎನ್ ನುಳ್ಳೇ ಉಱೈಕಿನ್ಱ ಪಾತಂ
  ಉಣ್ಮೈ ವಿಳಙ್ಕ ಉರೈತ್ತಪೊಱ್ ಪಾತಂ. ಆಟಿಯ
 • 14. ಎಣ್ಣಿಯ ವಾಱೇ ಎನಕ್ಕರುಳ್ ಪಾತಂ
  ಇಱವಾ ನಿಲೈಯಿಲ್ ಇರುತ್ತಿಯ ಪಾತಂ
  ಪುಣ್ಣಿಯರ್ ಕೈಯುಳ್ ಪೊರುಳಾಕುಂ ಪಾತಂ
  ಪೊಯ್ಯರ್ ಉಳತ್ತಿಲ್ ಪೊರುಂದಾತ ಪಾತಂ. ಆಟಿಯ
 • 15. ಆಱಂದತ್ ತುಳ್ಳುಂ ಅಮರ್ಂದಪೊಱ್ ಪಾತಂ
  ಆತಿ ಅನಾತಿಯುಂ ಆಕಿಯ ಪಾತಂ
  ಮಾಱಂದಂ ಇಲ್ಲಾಎನ್ ವಾೞ್ಮುತಱ್ ಪಾತಂ
  ಮಣ್ಮುತಲ್ ಐಂದಾಯ್ ವೞಙ್ಕಿಯ ಪಾತಂ. ಆಟಿಯ
 • 16. ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಯ ತಾಕಿಯ ಪಾತಂ
  ಅಂಮೈಯುಂ ಅಪ್ಪನುಂ ಆಕಿಯ ಪಾತಂ
  ಪೊರುಟ್ಪೆರುಂ ಪೋಕಂ ಪುಣರ್ತ್ತಿಯ ಪಾತಂ
  ಪೊನ್ವಣ್ಣ ಮಾಕಿಯ ಪುಣ್ಣಿಯ ಪಾತಂ. ಆಟಿಯ
 • 17. ನಾರಣ ನಾತಿಯರ್ ನಾಟರುಂ ಪಾತಂ
  ನಾನ್ತವತ್ ತಾಱ್ಪೆಱ್ಱ ನಱ್ಱುಣೈಪ್ ಪಾತಂ
  ಆರಣಂ ಆಕಮಂ ಪೋಱ್ಱಿಯ ಪಾತಂ
  ಆಸೈವಿಟ್ ಟಾರ್ಕ್ಕೇ ಅಣಿಮೈಯಾಂ ಪಾತಂ. ಆಟಿಯ
 • 18. ಆಟಿಯ ಪಾತಮನ್ ಱಾಟಿಯ ಪಾತಂ
  ಆಟಿಯ ಪಾತನಿನ್ ಱಾಟಿಯ ಪಾತಂ.

  • 294. ಮಾತವನ್ - ಆ. ಪಾ. ಪಾತಿಪ್ಪು.
  • 295. ಐಯರ್ - ಸ. ಮು. ಕ. ಪತಿಪ್ಪು.

ஆடிய பாதம் // ஆடிய பாதம்