திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಮೆಯ್ಯರುಳ್ ವಿಯಪ್ಪು
meyyaruḷ viyappu
ಅಂಪಲವಾಣರ್ ಅಣೈಯವರುಕೈ
ampalavāṇar aṇaiyavarukai
Sixth Thirumurai

113. ಅಂಪಲವಾಣರ್ ವರುಕೈ
ampalavāṇar varukai

  ಸಿಂದು
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
  ಪಲ್ಲವಿ
 • 1. ವಾರೀರ್ ಸಿತಂಪರ ವಲ್ಲಿ ಸಿವಕಾಮ
  ವಲ್ಲಿ ಮಣಾಳರೇ ವಾರೀರ್
  ಮಣಿಮನ್ಱ ವಾಣರೇ ವಾರೀರ್.
 • ಕಣ್ಣಿಕಳ್
 • 2. ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಸೋತಿಎನ್ ಆಣ್ಟವ ರೇತಿರು
  ಅಂಪಲ ವಾಣರೇ ವಾರೀರ್
  ಅನ್ಪುಟೈ ಯಾಳರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 3. ಅಸ್ಸಂ ತವಿರ್ತ್ತೆನ್ನೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ ಟರುಳಿಯ
  ಅಂದಣ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಅಂಪಲತ್ ತೈಯರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 4. ಅನ್ಪುರು ವಾನವರ್ ಇನ್ಪುಱ ಉಳ್ಳೇ
  ಅಱಿವುರು ವಾಯಿನೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಯೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 5. ಅಣ್ಟಙ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ ಅಣುವಿಲ್ ಅಟಕ್ಕುಂ
  ಅರುಂಪೆರುಞ್ ಸಿತ್ತರೇ ವಾರೀರ್
  ಅಱ್ಪುತ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 6. ಅಂಮೈಯು ಮಾಯ್ಎನಕ್ ಕಪ್ಪನು ಮಾಕಿಎನ್
  ಅನ್ಪನು ಮಾಯಿನೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಅಙ್ಕಣ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 7. ಅಲ್ಲಲ್ ಅಱುತ್ತೆನ್ ಅಱಿವೈ ವಿಳಕ್ಕಿಯ
  ಅಂಪಲ ವಾಣರೇ ವಾರೀರ್
  ಅಙ್ಕಣ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 8. ಅಪ್ಪಣಿ ಪೊನ್ಮುಟಿ ಅಪ್ಪನೆನ್ ಱೇತ್ತುಮೆಯ್
  ಅನ್ಪರುಕ್ ಕನ್ಪರೇ ವಾರೀರ್
  ಇನ್ಪಂ ತರಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 9. ಅಸ್ಸುತರ್ ನಾನ್ಮುಕರ್ ಉಸ್ಸಿಯಿಲ್ ಮೆಸ್ಸುಂ
  ಅಟಿಕ್ಕಮ ಲತ್ತೀರೇ ವಾರೀರ್
  ನಟಿಕ್ಕವಲ್ ಲೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 10. ಅಣ್ಟರ್ಕ್ ಕರುಂಪತನ್ ತೊಣ್ಟರ್ಕ್ ಕೆಳಿತಿಲ್
  ಅಳಿತ್ತಿಟ ವಲ್ಲೀರೇ ವಾರೀರ್
  ಕಳಿತ್ತೆನ್ನೈ ಆಣ್ಟೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 11. ಅಂಪರ ಮಾನಸಿ ತಂಪರ ನಾಟಕಂ
  ಆಟವಲ್ ಲೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಪಾಟಲ್ಉ ವಂದೀರೇ298 ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 12. ಆತಿಅ ನಾತಿಎನ್ ಱಾರಣಂ ಪೋಱ್ಱುಂ
  ಅರುಂಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಯೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಆನಂದ ನಾಟರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 13. ಆಕಮ ವೇತಂ ಅನೇಕ ಮುಕಙ್ಕೊಣ್
  ಟರುಸ್ಸಿಕ್ಕುಂ ಪಾತರೇ ವಾರೀರ್
  ಆರುಯಿರ್ ನಾತರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 14. ಆಸಱುಂ ಅಂದಙ್ಕಳ್ ಆಱುಂ ಪುಕನ್ಱನಲ್
  ಆರಿಯ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಆನಂದಕ್ ಕೂತ್ತರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 15. ಆಲ ನಿೞಱ್ಕಣ್ ಅಮರ್ಂದಱಞ್ ಸೊನ್ನನಲ್
  ಆರಿಯ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಆನಂದಕ್ ಕೂತ್ತರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 16. ಆರಮು ತಾಕಿಎನ್ ಆವಿಯೈಕ್ ಕಾಕ್ಕಿನ್ಱ
  ಆನಂದ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಆಟಲ್ವಲ್ ಲೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 17. ಆತರ ವಾಯ್ಎನ್ ಅಱಿವೈತ್ ತೆಳಿವಿತ್
  ತಮುತಂ ಅಳಿತ್ತೀರೇ ವಾರೀರ್
  ಆಟಿಯ ಪಾತರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 18. ಆತಾರ ಮೀತಾನತ್ ತಪ್ಪಾಲುಂ ಕಾಣ್ಟಱ್
  ಕರುಂಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಯೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಕರುಂಪಿನಿಲ್ ಇನಿಕ್ಕಿನ್ಱೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 19. ಆತಿಯುಂ ಅಂದಮುಂ ಇಲ್ಲಾ ಅರುಂಪೆರುಂ
  ಜೋತಿಯ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ವೇತಿಯ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 20. ಆಟಲ್ಕೊಣ್ ಟೀರ್ತಿರು ವಂಪಲತ್ ತೇಎನ್ಱನ್
  ಪಾಟಲ್ಕೊಣ್ ಟೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಕೂಟವಲ್ ಲೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 21. ಆಕ್ಕಂ ಕೊಟುತ್ತೆನ್ಱನ್ ತೂಕ್ಕಂ ತಟುತ್ತಎನ್
  ಆಣ್ಟವ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ತಾಣ್ಟವ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 22. ಆಪತ್ತೈ ನೀಕ್ಕಿಓರ್ ತೀಪತ್ತೈ ಏಱ್ಱಿಎನ್
  ಆಣವಂ ಪೋಕ್ಕಿನೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಕಾಣವನ್ ತೇನ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 23. ಇತುತರು ಣಂತರು ಣಂತರು ಣಂಎನ್
  ಇಱೈಯವ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಕಾಣವನ್ ತೇನ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 24. ಇಸ್ಸೈಯಿನ್ ವಣ್ಣಂ ಎನಕ್ಕರುಳ್ ಸೆಯ್ಯ
  ಇತುತರು ಣಂಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಇನ್ನಮು ತಾಯಿನೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 25. ಇನ್ಪಂ ಕೊಟುತ್ತೇಎನ್ ತುನ್ಪಂ ಕೆಟುತ್ತುಳ್
  ಇರುಕ್ಕಿನ್ಱ ನಾತರೇ ವಾರೀರ್
  ಇರುಕ್ಕಿನ್ ಪೊರುಳಾನೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 26. ಇರವುಂ ಪಕಲುಂ ಇತಯತ್ತಿ ಲೂಱಿ
  ಇನಿಕ್ಕುಂ ಅಮುತರೇ ವಾರೀರ್
  ಇನಿತ್ತರಿ ಯೇನ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 27. ಇನ್ನುಂತಾೞ್ತ್ ತಙ್ಕೇ ಇರುಪ್ಪ ತೞಕನ್ಱು
  ಇತುತರು ಣಂಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಇರುಮೈಯುಂ ಆಯಿನೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 28. ಇಟರ್ತವಿರ್ತ್ ತಿನ್ಪಂ ಎನಕ್ಕಳಿತ್ ತಾಳಱ್
  ಕಿತುತರು ಣಂಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಇನಿಯವ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 29. ಇಱೈಯುಂ ಪೊಱುಪ್ಪರಿ ತೆನ್ನುಯಿರ್ ನಾತರೇ
  ಇತ್ತರು ಣಂಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಇತನಟಞ್ ಸೆಯ್ಕಿನ್ಱೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 30. ಇಂಮೈಯಿ ಲೇಎನಕ್ ಕಂಮೈಯಿನ್ ಇನ್ಪಂ
  ಇತುಎನ್ ಱಳಿತ್ತೀರೇ ವಾರೀರ್
  ಇತಯತ್ ತಿರುಂದೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 31. ಇಙ್ಕಙ್ಕೆನ್ ನಾಮಲೇ ಎಳ್ಳುಕ್ಕುಳ್ ಎಣ್ಣೆಯ್ಪೋಲ್
  ಎಙ್ಕುಂ ನಿಱೈಂದೀರೇ ವಾರೀರ್
  ಇಂದೆೞಿಲ್ ವಣ್ಣರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 32. ಇಣೈಒನ್ಱುಂ ಇಲ್ಲಾ ಇಣೈಯಟಿ ಎನ್ತಲೈ
  ಏಱವೈತ್ ತೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಇಱುತಿಯಿ ಲೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 33. ಈನ್ಱಾಳುಂ ಎಂದೈಯುಂ ಎನ್ಕುರು ವುಂಎನಕ್
  ಕಿನ್ಪಮುಂ ಆಯಿನೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಅನ್ಪರುಕ್ ಕನ್ಪರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 34. ಈನಂ ಅಱುತ್ತುಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನ ವಿಳಕ್ಕೆನ್
  ಇತಯತ್ತಿಲ್ ಏಱ್ಱಿನೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಉತಯಸ್ ಸುಟರಿನೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 35. ಈಟಱಿ ಯಾತಮೆಯ್ ವೀಟುತನ್ ತನ್ಪರೈ
  ಇನ್ಪುಱಸ್ ಸೆಯ್ಕಿನ್ಱೀರ್ ವಾರೀರ್
  ವನ್ಪರ್ಕ್ ಕರಿಯೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 36. ಈತಿಯಲ್ ಎನ್ಱುನಿನ್ ಱೋತಿಯ ವೇತತ್ತಿಱ್
  ಕೆಟ್ಟಾ ತಿರುಂದೀರೇ ವಾರೀರ್
  ನಟ್ಟಾರ್ಕ್ ಕೆಳಿಯೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 37. ಈಸರ್ ಎನುಂಪಲ ತೇಸರ್ಕಳ್ ಪೋಱ್ಱುಂನ
  ಟೇಸರೇ ನೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ನೇಸರೇ ನೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 38. ಈಸರ್ ಪಲಿಕ್ಕುೞಲ್299 ನೇಸರ್ಎನ್ ಱನ್ಪರ್ಕಳ್
  ಏಸನಿನ್ ಱೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ನಾಸಮಿಲ್ ಲೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 39. ಈಱಱಿ ಯಾಮಱೈ ಯೋನ್ಎನ್ ಱಱಿಞರ್
  ಇಯಂಪನಿನ್ ಱೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ವಯಂದರು ವೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್ ವಾರೀರ್
 • 40. ಈತಲ್ಕಣ್ ಟೇಮಿಕಕ್ ಕಾತಲ್ಕೊಣ್ ಟೇನ್ಎನಕ್
  ಕೀತಲ್ಸೆಯ್ ವೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಓತರಿ ಯೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 41. ಈಟಣೈ ಅಱ್ಱನೆಞ್ ಸೂಟಣೈ ಉಱ್ಱುಮಱ್
  ಱೀಟಣೈ ಯೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಆಟವಲ್ ಲೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 42. ಈಣ್ಟಱಿ ವೋಙ್ಕಿಟತ್ ತೂಣ್ಟಱಿ ವಾಕಿಉಳ್
  ಈಣ್ಟುಕಿನ್ ಱೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಆಣ್ಟವ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 43. ಉಳ್ಳತೇ ಉಳ್ಳತು ವಿಳ್ಳತು ವೆನ್ಱೆನಕ್
  ಕುಳ್ಳ ತುರೈಸೆಯ್ತೀರ್ ವಾರೀರ್
  ವಳ್ಳಲ್ ವಿರೈಂದಿಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 44. ಉರುವಾಯ್ ಅರುವಾಯ್ ಉರುವರು ವಾಯ್ಅವೈ
  ಒನ್ಱುಮಲ್ ಲೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಎನ್ಱುಂನಲ್ ಲೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 45. ಉಱವುಂ ಪಕೈಯುಂ ಉಟೈಯ ನಟೈಯಿಲ್
  ಉಱವುಂಎಣ್ ಣೇನ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಪಿಱವುನಣ್ ಣೇನ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 46. ಉಳ್ಳಕ್ ಕರುತ್ತೈನಾನ್ ವಳ್ಳಱ್ ಕುರೈಪ್ಪತೆನ್
  ಉಳ್ಳತ್ ತಿರುಂದೀರೇ ವಾರೀರ್
  ವಿಳ್ಳಱ್ ಕರಿಯೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 47. ಉಯ್ಯವಲ್ ಲಾರ್ಕ್ಕರುಳ್ ಸೆಯ್ಯವಲ್ ಲೀರ್ನಾನುಂ
  ಉಯ್ಯವಲ್ ಲೇನ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಸೆಯ್ಯವಲ್ ಲೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 48. ಉಟೈಯವ ರಾರ್ಇಕ್ ಕಟೈಯವ ನೇನುಕ್
  ಕುಟೈಯವ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಸಟೈಯವ ರೇ300 ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 49. ಉಱಙ್ಕಿ ಇಱಙ್ಕುಂ ಉಲಕವರ್ ಪೋಲನಾನ್
  ಉಱಙ್ಕಮಾಟ್ ಟೇನ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಇಱಙ್ಕಮಾಟ್ ಟೇನ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 50. ಉಣ್ಟುಟುತ್ ತಿನ್ನುಂ ಉೞಲಮಾಟ್ ಟೇನ್ಅಮು
  ತುಣ್ಟಿ ವಿರುಂಪಿನೇನ್ ವಾರೀರ್
  ಉಣ್ಟಿ ತರಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 51. ಉನ್ನುತೋ ಱುನ್ನುತೋ ಱುಳ್ಳೇ ಇನಿಕ್ಕಿನ್ಱ
  ಉತ್ತಮ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಉಱ್ಱ ತುಣೈಯಾನೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 52. ಉಂಮಾಣೈ ಉಂಮಾಣೈ ಉಂಮೈಅಲ್ ಲಾಲ್ಎನಕ್
  ಕುಱ್ಱವರ್ ಮಱ್ಱಿಲೈ ವಾರೀರ್
  ಉಱ್ಱಱಿನ್ ತೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 53. ಊನ ನಟಂದವಿರ್ತ್ ತಾನ ನಟಙ್ಕಾಟ್ಟು
  ಮೋನ ನಟೇಸರೇ ವಾರೀರ್
  ಞಾನ ನಟೇಸರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 54. ಊರುಮಿಲ್ ಲೀರ್ಒರು ಪೇರುಮಿಲ್ ಲೀರ್ಅಱಿ
  ವೋರುಮಿಲ್ ಲೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಯಾರುಮಿಲ್ ಲೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 55. ಊಱು ಸಿವಾನಂದಪ್ ಪೇಱು ತರುಕಿನ್ಱ
  ವೀಱುಟೈ ಯೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ನೀಱುಟೈ ಯೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 56. ಊನ್ಱುನುಂ ಸೇವಟಿ ಸಾನ್ಱು ತರಿಕ್ಕಿಲೇನ್
  ಏನ್ಱುಕೊಳ್ ವೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಆನ್ಱವ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 57. ಊಱ್ಱೈ ಉಟಂಪಿತು ಮಾಱ್ಱುಯರ್ ಪೊನ್ನೆನ
  ಏಱ್ಱಂ ಅರುಳ್ಸೆಯ್ವೀರ್ ವಾರೀರ್
  ತೇಱ್ಱಂ ಅರುಳ್ಸೆಯ್ವೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 58. ಊಟಲ್ಇಲ್ ಲೀರ್ಎನೈಕ್ ಕೂಟಲ್ವಲ್ ಲೀರ್ಎನ್ನುಳ್
  ಪಾಟಲ್ಸೊಲ್ ವೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಆಟಲ್ನಲ್ ಲೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 59. ಊಕ್ಕಂ ಕೊಟುತ್ತೆನ್ಱನ್ ಏಕ್ಕಂ ಕೆಟುತ್ತರುಳ್
  ಆಕ್ಕ ಮಟುತ್ತೀರೇ ವಾರೀರ್
  ತೂಕ್ಕಂ ತವಿರ್ತ್ತೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 60. ಊಮೈ ಎೞುತ್ತಿನುಳ್ ಆಮೈ ಎೞುತ್ತುಣ್ಟೆನ್
  ಱೋಮೈ ಅಱಿವಿತ್ತೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಸೇಮಞ್ ಸೆಱಿವಿತ್ತೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 61. ಊಕ ಮಿಲೇನ್ಪೆಱ್ಱ ತೇಕಂ ಅೞಿಯಾತ
  ಯೋಕಂ ಕೊಟುತ್ತೀರೇ ವಾರೀರ್
  ಪೋಕಂ ಕೊಟುತ್ತೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 62. ಊತಿಯಂ ತಂದನಲ್ ವೇತಿಯ ರೇಉಣ್ಮೈ
  ಓತಿಯ ನಾತರೇ ವಾರೀರ್
  ಆತಿಅ ನಾತಿಯೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 63. ಎನ್ಕುಱೈ ತೀರ್ತ್ತೆನ್ನುಳ್ ನನ್ಕುಱೈ ವೀರ್ಇನಿ
  ಎನ್ಕುಱೈ ಎನ್ಮುನ್ನೀರ್ ವಾರೀರ್
  ತನ್ಕುಱೈ ಇಲ್ಲೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 64. ಎನ್ನುಯಿರ್ ಆಕಿಎನ್ ಱನ್ಉಯಿರ್ಕ್ ಕುಳ್ಳೇಓರ್
  ಇನ್ನುಯಿರ್ ಆಯಿನೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಎನ್ನುಯಿರ್ ನಾತರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 65. ಎನ್ಕಣ್ ಅರುಳ್ಸೆಯ್ತೆನ್ ಪುನ್ಕಣ್ ವಿಲಕ್ಕಿಯ
  ಎನ್ಕಣ್ ಣನೈಯೀರೇ ವಾರೀರ್
  ಎನ್ಕಣ್ ಣುತಲೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 66. ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರ್ಕಳುಂ ನಲ್ಲಾರ್ ಎನತ್ತೊೞುಂ
  ಎಲ್ಲಾಂವಲ್ ಲೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಸೊಲ್ಲಾ ನಿಲೈಯಿನೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 67. ಎಟ್ಟುಂ ಇರಣ್ಟುಮೆನ್ ಱಿಟ್ಟು ವೞಙ್ಕುತಲ್
  ಎಟ್ಟುಂ ಪಟಿಸೆಯ್ತೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಎಟ್ಟುರು ವಾಯಿನೀರ್ ವಾರೀರ್.301 ವಾರೀರ್
 • 68. ಎನ್ಱು ಕಣ್ಟಾಯ್ಇತು302 ನನ್ಱುಕೊಣ್ ಟಾಳುಕ
  ಎನ್ಱುತನ್ ತೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಅನ್ಱುವನ್ ತೀರ್ಇನ್ಱು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 69. ಎಸ್ಸಮ ಯಙ್ಕಳುಂ ಪೊಯ್ಸ್ಸಮ ಯಮೆನ್ಱೀರ್
  ಇಸ್ಸಮ ಯಂಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಮೆಯ್ಸ್ಸಮ ಯಂದಂದೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 70. ಎನ್ಪಾಱ್ ಕಳಿಪ್ಪೊಟುಂ ಅನ್ಪಾಲ್ಒನ್ ಱೀಂದಿತೈ
  ಇನ್ಪಾಲ್ ಪೆಱುಕಿನ್ಱೀರ್ ವಾರೀರ್
  ತೆನ್ಪಾಲ್ ಮುಕಙ್ಕೊಣ್ಟೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 71. ಎಸ್ಸ ಉರೈಯನ್ಱೆನ್ ಇಸ್ಸೈಎಲ್ ಲಾಂಉಮ
  ತಿಸ್ಸೈಕಣ್ ಟೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಅಸ್ಸಂತ ವಿರ್ತ್ತೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 72. ಎಣ್ಣಮೆಲ್ ಲಾಂಉಮ ತೆಣ್ಣಮಲ್ ಲಾಲ್ವೇಱೋರ್
  ಎಣ್ಣಂ ಎನಕ್ಕಿಲ್ಲೈ ವಾರೀರ್
  ವಣ್ಣಂ ಅಳಿಕ್ಕಿನ್ಱೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 73. ಏರಾಯ ನಾನ್ಮುಕರ್ ನಾರಾಯ ಣರ್ಮಱ್ಱುಂ
  ಪಾರಾಯ ಣಂಸೆಯ್ವೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಊರಾಯಂ ಆಯಿನೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 74. ಏಮ ಮಿಕುಂದಿರು ವಾಮ ಸುಕಂದರುಂ
  ಏಮ ಸಪೇಸರೇ ವಾರೀರ್
  ಸೋಮ ಸಿಕಾಮಣಿ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 75. ಏತ ಮಿಲಾಪ್ಪರ ನಾತ ಮುಟಿಪ್ಪೊರುಳ್
  ಏತತು ಸೊಲ್ಲುವೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಈತಲ್ ಉಟೈಯೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 76. ಏಕ ಪರಾಪರ ಯೋಕ ವೆಳಿಕ್ಕಪ್ಪಾಲ್
  ಏಕ ವೆಳಿನಿನ್ಱೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಏಕರ್ ಅನೇಕರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 77. ಏಱಿ ಇಱಙ್ಕಿ ಇರುಂದೇನ್ ಇಱಙ್ಕಾಮಲ್
  ಏಱವೈತ್ ತೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ತೇಱವೈತ್ ತೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 78. ಏಕಾಂದ ನನ್ನಿಲೈ ಯೋಕಾಂದತ್ ತುಳ್ಳತೆನ್
  ಱೇಕಾಂದಂ ಸೊಲ್ಲಿನೀರ್ ವಾರೀರ್
  ತೇಕಾಂದಂ ಇಲ್ಲೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 79. ಏಕಾತ ಕಲ್ವಿತಾನ್ ಸಾಕಾತ ಕಲ್ವಿಯೆನ್
  ಱೇಕಾತ ಲಾಱ್ಸೊನ್ನೀರ್ ವಾರೀರ್
  ವೇಕಾತ ಕಾಲಿನೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 80. ಏಟಾ ಯಿರಮೆನ್ನೈ ಕೋಟಾ ಮೊೞಿಒನ್ಱೇ
  ಏಟಾಎನ್ ಱೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಈಟಾವಾರ್ ಇಲ್ಲೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 81. ಏಸಾತ ತಂದಿರಂ ಪೇಸಾತ ಮಂದಿರಂ
  ಈಸಾನ ಮೇಲೆನ್ಱೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಆಸಾತಿ ಇಲ್ಲೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 82. ಏನೆನ್ಪಾರ್ ವೇಱಿಲೈ ನಾನ್ಅನ್ಪಾಱ್ ಕೂವುಕಿನ್
  ಱೇನ್ಎನ್ಪಾಲ್ ಏನೆನ್ಪೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಆನಿನ್ಪಾಲ್ ಆಟುವೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 83. ಐಂದು ಮಲಙ್ಕಳುಂ ವೆಂದು ವಿೞಎೞುತ್
  ತೈಂದುಞ್ ಸೆಯುಂಎನ್ಱೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಇಂದು ಸಿಕಾಮಣಿ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 84. ಐಯಮುಱ್ ಱೇನೈಇವ್ ವೈಯಙ್ ಕರಿಯಾಕ
  ಐಯಂ ತವಿರ್ತ್ತೀರೇ ವಾರೀರ್
  ಮೆಯ್ಯಂ ಪಲತ್ತೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 85. ಐಯರ್ ನಟಂಪುರಿ ಮೆಯ್ಯರ್ಎನ್ ಱೇಉಣರ್ನ್
  ತೈಯರ್ ತೊೞನಿನ್ಱೀರ್ ವಾರೀರ್
  ತುಯ್ಯರ್ ಉಳನಿನ್ಱೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 86. ಐವಣಙ್ ಕಾಟ್ಟುನುಂ ಮೆಯ್ವಣಂ ವೇಟ್ಟುನಿನ್
  ಱೈವಣರ್ ಏತ್ತುವೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಪೊಯ್ವಣಂ ಪೋಕ್ಕುವೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 87. ಒನ್ಱೇ ಸಿವಂಅತೈ ಒನ್ಱುಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕಮುಂ
  ಒನ್ಱೇಎನ್ ಱೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ನನ್ಱೇನಿನ್ ಱೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 88. ಒಪ್ಪಾರಿಲ್ ಲೀರ್ಉಮಕ್ ಕಿಪ್ಪಾರಿಲ್ ಪಿಳ್ಳೈನಾನ್
  ಒಪ್ಪಾರಿ ಅಲ್ಲಕಾಣ್ ವಾರೀರ್
  ಮುಪ್ಪಾೞ್ ಕಟಂದೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 89. ಒತ್ತ ಇಟಂದನ್ನಿಲ್ ನಿತ್ತಿರೈ ಸೆಯ್ಎನ್ಱೀರ್
  ಒತ್ತ ಇಟಙ್ಕಾಟ್ಟ ವಾರೀರ್
  ಸಿತ್ತ ಸಿಕಾಮಣಿ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 90. ಒಟ್ಟುಮಱ್ ಱಿಲ್ಲೈನಾನ್ ವಿಟ್ಟುಪ್ ಪಿರಿಕಲೇನ್
  ಒಟ್ಟುವೈತ್ ತೇನುಂಮೇಲ್ ವಾರೀರ್
  ಎಟ್ಟುಕ್ ಕುಣತ್ತೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 91. ಒರುಮೈ ನಿಲೈಯಿಲ್ ಇರುಮೈಯುಂ ತಂದ
  ಒರುಮೈಯಿ ನೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಪೆರುಮೈಯಿ ನೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 92. ಒಣ್ಮೈ ವಿರುಂಪಿನೇನ್ ಅಣ್ಮೈಯಿಲ್ ಈಕುವೀರ್
  ಉಣ್ಮೈಸೊನ್ ನೇನ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಪೆಣ್ಮೈ304 ಇಟಙ್ಕೊಣ್ಟೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 93. ಓಙ್ಕಾರ ನಾಟಕಂ ಪಾಙ್ಕಾಕಸ್305 ಸೆಯ್ಕಿನ್ಱ
  ಓಙ್ಕಾರ ನಾಟರೇ ವಾರೀರ್
  ಆಙ್ಕಾರ ನೀಕ್ಕಿನೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 94. ಓಙ್ಕುಂಪಿಣ್ ಟಾಣ್ಟಙ್ಕಳ್ ತಾಙ್ಕುಂ ಪೆರುವೆಳಿ
  ಓಙ್ಕು ನಟೇಸರೇ ವಾರೀರ್
  ಪಾಙ್ಕುಸೆಯ್ ವೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 95. ಓಸೈಯಿನ್ ಉಳ್ಳೇಓರ್ ಆಸೈ306 ಉತಿಕ್ಕಮೆಲ್
  ಓಸೈಸೆಯ್ ವಿತ್ತೀರೇ ವಾರೀರ್
  ಪಾಸಂ ಅಱುತ್ತೀರೇ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 96. ಓರಾ ತುಲಕಿನೈಪ್ ಪಾರಾ ತಿರುನಿನಕ್
  ಕೋರಾ ವಕೈಎನ್ಱೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಪೇರಾ ನಿಲೈತಂದೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 97. ಓಟಾತು ಮಾಯೈಯೈ ನಾಟಾತು ನನ್ನೆಱಿ
  ಊಟಾ ತಿರುಎನ್ಱೀರ್ ವಾರೀರ್
  ವಾಟಾ ತಿರುಎನ್ಱೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 98. ಓಲಕ್ ಕಪಾಟತ್ತೈಸ್ ಸಾಲತ್ ತಿಱಂದರುಳ್
  ಓಲಕ್ಕಙ್ ಕಾಟ್ಟಿನೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಕಾಲಕ್ ಕಣಕ್ಕಿಲ್ಲೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 99. ಓಟತ್ತಿನ್ ನಿನ್ಱೊರು ಮಾಟತ್ತಿಲ್ ಏಱ್ಱಿಮೆಯ್
  ಯೂಟತ್ತೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿನೀರ್ ವಾರೀರ್
  ವೇಟತ್ತೈಪ್ ಪೂಟ್ಟಿನೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 100. ಓಮತ್ತಿ ಲೇನಟುಸ್ ಸಾಮತ್ತಿ ಲೇಎನೈ
  ಓಮತ್ತನ್308 ಆಕ್ಕಿನೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಸಾಮತ್ತ309 ನೀಕ್ಕಿನೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 101. ಓಮೆನ್ಪ ತಱ್ಕುಮುನ್ ಆಮೆನ್ ಱುರೈತ್ತುಟನ್
  ಊಮೆನ್ಱು310 ಕಾಟ್ಟಿನೀರ್ ವಾರೀರ್
  ನಾಮೆನ್ಱು ನಾಟ್ಟಿನೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 102. ಔವಿಯ ಮಾರ್ಕ್ಕತ್ತಿನ್ ವೆವ್ವಿಯಲ್ ನೀಕ್ಕಿಯೇ
  ಸೆವ್ವಿಯನ್ ಆಕ್ಕಿನೀರ್ ವಾರೀರ್
  ಒವ್ವಿಒನ್ ಱಾಕ್ಕಿನೀರ್ ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 103. ಕಣ್ಣನೈ ಯೀರ್ಉಂಮೈಕ್ ಕಾಣಎನ್ ಆಸೈ
  ಕಟಲ್ಪೊಙ್ಕು ಕಿನ್ಱತು ವಾರೀರ್
  ಉಟಲ್ತಙ್ಕು ಕಿನ್ಱತು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 104. ಕಣ್ಟಣೈನ್ ತಾಲ್ಅನ್ಱಿಕ್ ಕಾತಲ್ ಅಟಙ್ಕಾತೆನ್
  ಕಣ್ಮಣಿ ಯೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಉಣ್ಮಣಿ ಯೀರ್ಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 105. ಕಟ್ಟಿಕ್ಕೊಣ್ ಟುಂಮೈಕ್ ಕಲಂದು ಕೊಳಲ್ವೇಣ್ಟುಂ
  ಕಾರಣ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್
  ಪೂರಣ ರೇಇಙ್ಕು ವಾರೀರ್. ವಾರೀರ್
 • 106. ವಾರೀರ್ ಸಿತಂಪರ ವಲ್ಲಿ ಸಿವಕಾಮ
  ವಲ್ಲಿ ಮಣಾಳರೇ ವಾರೀರ್
  ಮಣಿಮನ್ಱ ವಾಣರೇ ವಾರೀರ್.

  • 298. ಪಾಟವಲ್ಲೀರಿಙ್ಕು - ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು., ಪೊ. ಸು., ಸ. ಮು. ಕ.
  • 299. ಈಸರ್ ಎಳಿಯಱ್ಕು - ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು., ಪೊ. ಸು., ಪಿ. ಇರಾ,
  • 300. ತಟೈ ತವಿರ್ಪ್ಪೀರ್ - ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು., ಪೊ. ಸು., ಪಿ. ಇರಾ.
  • 301. ಎಟ್ಟುಂ ಇರಣ್ಟುಂ - ಪತ್ತು (ಯ). ಯ - ಆನ್ಮಾ. ಎಟ್ಟುರು - ಅಷ್ಟಮೂರ್ತ್ತಂಎಟ್ಟುಉರು - (ಎಟ್ಟು ತಮಿೞಿಲ್ ಎೞುತ 'ಅ' ಆಕುಂ) ಅಕರವಟಿವಂ. ಎಟ್ಟುರು - ಅರು. ಸ. ಮು. ಕ.
  • 302. ಕಣ್ಟಾಮಿತು - ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು., ಪೊ. ಸು., ಪಿ. ಇರಾ.
  • 303. 'ಒತ್ತ ಇಟತ್ತಿಲ್ ನಿತ್ತಿರೈ ಸೆಯ್' ಎನ್ಪತು ಔವೈಯಾರ್ ಅರುಳಿಯ ಕೊನ್ಱೈ ವೇಂದನ್.'ಒತ್ತ ಇಟಂ - ಮೇಟುಪಳ್ಳಮಿಲ್ಲಾತ ಇಟಂ, ಮನಂ ಒತ್ತ ಇಟಂ, ನಿನೈಪ್ಪು ಮಱಪ್ಪು ಅಱ್ಱಇಟಂ, ತನಿತ್ತ ಇಟಂ, ತತ್ತುವಾತೀತನಿಲೈ,' ಎನ್ಪತು ಸ. ಮು. ಕ. ಕುಱಿಪ್ಪು.ಇರುವಿನೈಯುಂ ಒತ್ತ ಇಟಂ, ಇರುವಿನೈಒಪ್ಪುನಿಲೈ ಎನ್ಪತೇ ಪೊರುತ್ತಮಾಂ.
  • 304. ವಣ್ಮೈ - ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು., ಪೊ. ಸು., ಪಿ. ಇರಾ.,
  • 305. ಪಾಙ್ಕಾರಸ್ - ಪಿ. ಇರಾ.
  • 306. ಓಸೈ - ಪಿರತಿಪೇತಂ. ಆ. ಪಾ. 307. ಮೇಲ್ - ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು., ಪೊ. ಸು. ಪಿ. ಇರಾ.
  • 308. ಓಮತ್ತನ್ - ಉರುವರುವ ವಟಿವಂ., ಪಿರಣವತೇಕಂ. ಸ. ಮು. ಕ.
  • 309. ಸಾಮತ್ತೈ - ಪೊ. ಸು., ಸ. ಮು. ಕ; ಸಾಮತ್ತೈ - ಸಾಕುಂದನ್ಮೈಯೈ., ಸ. ಮು. ಕ.
  • 310. ಓಂ - ಆಂ - ಊಂ - ಓಂ ಹಾಂ ಹುಂ. ಪೀಜಾಕ್ಕರಙ್ಕಳ್.

அம்பலவாணர் வருகை // அம்பலவாணர் வருகை