திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಎನ್ನ ಪುಣ್ಣಿಯಂ ಸೆಯ್ತೇನೋ
eṉṉa puṇṇiyam seytēṉō
ಪೆರು ವೞಕ್ಕು
peru vaḻakku
Sixth Thirumurai

123. ವರುವಾರ್ ಅೞೈತ್ತುವಾಟಿ
varuvār aḻaittuvāṭi

  ಸಿಂದು
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
  ಪಲ್ಲವಿ
 • 1. ವರುವಾರ ೞೈತ್ತುವಾಟಿ ವಟಲೂರ್ ವಟತಿಸೈಕ್ಕೇ
  ವಂದಾಱ್ ಪೆಱಲಾಂನಲ್ಲ ವರಮೇ.
 • ಪಲ್ಲವಿ ಎಟುಪ್ಪು
 • 2. ತಿರುವಾರ್ಪೊನ್ ನಂಪಲತ್ತೇ ಸೆೞಿಕ್ಕುಙ್ಕುಞ್ ಸಿತಪಾತರ್
  ಸಿವಸಿತಂ ಪರಪೋತರ್ ತೆಯ್ವಸ್ ಸಪಾನಾತರ್ ವರುವಾರ್
 • ಕಣ್ಣಿಕಳ್
 • 3. ಸಿಂದೈ ಕಳಿಕ್ಕಕ್ಕಣ್ಟು ಸಿವಾನಂದ ಮತುವುಣ್ಟು
  ತೆಳಿಂದೋರ್ಎಲ್ ಲಾರುಂತೊಣ್ಟು ಸೆಯ್ಯಪ್ ಪವುರಿಕೊಣ್ಟು
  ಇಂದ ವೆಳಿಯಿಲ್ನಟ ಮಿಟತ್ತುಣಿನ್ ತೀರೇಅಙ್ಕೇ
  ಇತೈವಿಟಪ್ ಪೆರುವೆಳಿ ಇರುಕ್ಕುತೆನ್ ಱಾಲ್ಇಙ್ಕೇ ವರುವಾರ್
 • 4. ಇಟುಕ್ಕಿ ಲಾಮಲ್ಇರುಕ್ಕ ಇಟಮುಣ್ಟು ನಟಞ್ಸೆಯ್ಯ
  ಇಙ್ಕಂ ಪಲಂಒನ್ಱಙ್ಕೇ ಎಟ್ಟಂ ಪಲಂಉಣ್ಟೈಯ
  ಒಟುಕ್ಕಿಲ್ ಇರುಪ್ಪತೆನ್ನ ಉಳವುಕಣ್ಟು ಕೊಳ್ವೀರ್ಎನ್ನಾಲ್
  ಉಣ್ಮೈಇತು ವಞ್ಸಮಲ್ಲ ಉಂಮೇಲ್ ಆಣೈ313 ಎನ್ಱುಸೊನ್ನಾಲ್ ವರುವಾರ್
 • 5. ಮೆಲ್ಲಿಯಲ್ ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿ ಯುಟನ್ಕಳಿತ್ತು
  ವಿಳೈಯಾ ಟವುಂಎಙ್ಕಳ್ ವಿನೈಓ ಟವುಂಒಳಿತ್ತು
  ಎಲ್ಲೈಯಿಲ್ ಇನ್ಪಂದರವುಂ ನಲ್ಲಸಮ ಯಂದಾನಿತು
  ಇಙ್ಕುಮಙ್ಕುಂ ನಟಮಾಟಿ ಇರುಕ್ಕಲಾಂ ಎನ್ಱಪೋತು
  ವರುವಾರ ೞೈತ್ತುವಾಟಿ ವಟಲೂರ್ ವಟತಿಸೈಕ್ಕೇ
  ವಂದಾಱ್ ಪೆಱಲಾಂನಲ್ಲ ವರಮೇ.

  • 313. ಉನ್ಮೇಲಾಣೈ - ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು., ಪೊ. ಸು., ಸ. ಮು. ಕ.

வருவார் அழைத்துவாடி // வருவார் அழைத்துவாடி